U kunt downloaden en opslaan op de TEXT-versie hier nu....

 

 

Vrede, licht en zegen zij op u allen in de Naam van YAOH┌SHUA de ware en echte Messias!

Hier is enige uitleg en verduidelijking dat u zal helpen te ontdekken wie onze echte SCHEPPER is, wat Zijn ware Naam is, en hoe we onder Zijn omnipotente bescherming kunnen komen.

U zult tevens vertrouwd worden met de ware eerlijke MESSIAS. Deze benadering zal gebeuren via het proces van eliminatie totdat u de ware Naam kent en gelooft, van onze Schepper en de Persoon achter die Naam en Wie de authentieke Messias is, en wat Zijn echte Naam is.

V. Waarom is de echte Naam van de Schepper niet 'Yahweh' zoals veel religieuze mensen ons hebben doen geloven?

A. Het zou niet in harmonie zijn met andere feiten uit de Schrift, de Schepper 'Yahweh' te noemen, vooral als we stilstaan bij het feit dat het Joodse volk 'Yaohudim' - het volk zijnde dat geroepen wordt bij Zijn Naam, genoemd wordt. Dat betekent dat deze groep van uitverkorenen als een geheel de geweldige Naam van de Schepper draagt, zoals geopenbaard wordt in de Heilige Schriften.

Indien de Naam van de Maker 'Yahweh' zou zijn, zoals velen verkeerd aannemen, dan zou het volk, dat met Zijn Naam geroepen wordt beschreven moeten worden als 'Yahwehdim' - wat onjuist en raar-klinkend is, buiten het feit dat het in tegenspraak is met feiten die we heden kunnen waarnemen. In de naam van Zijn uitverkoren volk, in hun eigen moedertaal, komt de ware Naam van de Schepper gemakkelijk naar voren, wanneer religieuze tradities en misverstanden gewist worden uit ons denken, om de ware Naam van onze Schepper duidelijk naar voren te halen en dus te weten Wie de authentieke Persoon is achter deze waarachtige Naam.

V. Waarom niet 'Jehovah'?

A. Als dat zo zou zijn, dan zou de Messias, Die kwam in Zijn's Vaders Naam, zoals de Heilige Schriften zeggen, 'JEHOSHUA' genoemd moeten worden. Maar er bestaat geen letter 'J' in de Hebreeuwse taal! Dit kan niet de originele Naam van de Messias zijn! Verder, als het 'Jehovah' zou zijn, dan zouden de namen van de profeten in de Heilige Schriften als volgt vertaald moeten zijn:

Jesaja
zou vertaald zijn als
'Jesajeh'
Zacharia
zou vertaald zijn als
'Zacharajeh'
Sefanja
zou vertaald zijn als
'Sefanjeh'

Deze zijn niet enkel onaangenaam te horen voor het Joodse volk, maar het zijn ook onmogelijke woorden in de Hebreeuwse taal, wederom, omdat er geen letter 'J' bestaat in deze hemelse taal!

Hebreeuws is de taal die door onze Maker in de Hof van Eden aan de mens werd gegeven, de natuurlijke taal van de mens! Origineel archa´sch Hebreeuws is de reinste taal en de eerste taal die door de mens werd gesproken! Let wel, archa´sch en niet de moderne, huidige Hebreeuwse taal.

Hier wordt u geconfronteerd met een ander duidelijk bewijs dat 'Y┴OHU' de ware, echte en enige Naam is van onze Schepper!

'Y┴OHU' (uitgesproken als: 'yao-hoe' - het accent op de eerste lettergreep, de klank van de klinkers in de eerste lettergreep klinken zoals die van het Engelse woord 'how').

Het woord 'jehovah' werd lang geleden gevormd of uitgevonden door de klinkers van het woord 'adonai' te zetten in de 'YHWH' - het tetragram. In antieke Phoenicisch-Babylonische gemeenschappen, was de afgod 'Adonis' het meest populair onder de heidense massa, en het woord 'Adonai' was afkomstig van deze afgod. De klinkers van het woord 'Adonai' werden in het tetragram (YHWH) geplaatst en het resultaat was het woord 'jehovah'. Het woord 'Adonai' staat zelfs niet in de originele Heilige Schriften (Tanakh). Dit was een verandering, een toevoeging.

Een duidelijk voorbeeld van de methode die werd gebruikt het tetragram te veranderen, is dit: neem bijvoorbeeld het woord 'germany' en transpoos de klinkers van een ander woord, zoals 'Uruguay' tussen de medeklinkers, en men bekomt dan een nieuw woord: 'gurmunuay'! Belachelijk niet waar? Vergelijkbaar raar is het gevormde woord 'jehovah'!

De ware betekenis van het woord 'yehovah' is vernietiging, troosteloosheid, verwoesting (onthoud dat de letter 'j' niet bestaat in archa´sch en in modern Hebreeuws). Een eenvoudig onderzoek naar de betekenis en etymologie van deze woorden zal dit duidelijk onthullen.

De woord 'jehovah' is niets anders dan een uitvinding van menselijke gedachten, en vast en zeker niet de originele naam van onze unieke Schepper, Y┴OHU UL. De reden voor deze verandering? Waarschijnlijk zodat de heidenen de originele Naam van de Allerhoogste, Y┴OHU UL niet misbruiken.

Herinnert u wat de profeet Jeremia zei in de Tanakh of Hebreeuwse Heilige Schriften?

'Hoe durven jullie te zeggen: Wij zijn wijs! Wij hebben de Tanakh! Leugens vloeiden uit de pen van jullie schrijvers, mijn Tanakh is vervalst!' - Jeremia 8:8.

Andere mogelijke uitspraken van het tetragram zullen niet verder besproken worden aangezien zij duidelijk verkeerd zijn en volledig ongegrond! 'Tetragram' is de vierletterige heilige Naam van onze Schepper zoals die geschreven staat in de originele Hebreeuwse Schriften, in archa´sch Hebreeuws.

V. Waarom is het verkeerd naar de ware Messias te refereren als 'Yahshua" of 'Yeshua'?

A. In archa´sch Hebreeuws wijzen de woorden 'az' en 'eyz' naar 'een geit'. Dus als men 'yahshua' zegt of 'yeshua', betekent dit letterlijk in archa´sch Hebreeuws: 'de geit zal redden'. u kunt dit eenvoudig natrekken door de stamwoorden op te zoeken die in de Hebreeuwse Schriften worden gebruikt voor het woord 'geit'. Kijkt u specifiek onder nummer 5796 in een Hebreeuws-Chaldees woordenboek of ieder betrouwbare concordantie.

In verdere uitleg bij dit naslagwerk zult u tevens vinden dat de spelling niet van belang is. Het belang ligt bij hoe het wordt uitgesproken en hoe het, zoals vermeldt door de Hebreeuwse Schriften, hoe deze geluiden door onzichtbare geesten gezien en begrepen worden, onafhankelijk van de spelling. Aangezien de naam voor een geit in archa´sch Hebreeuws 'az' en 'eyz' is, zal men tevens daarnaar refereren als deze archa´sche woorden gespeld worden als 'ahz' of 'ehyz' of 'aaazz' of 'ace,' vooral wanneer tot onzichtbare geesten word gebeden.

Let op dat de woorden 'deus', 'theos', 'josh' en 'zeus' allemaal wijzen op dezelfde onzichtbare geest in de buitennatuurlijke gewesten onafhankelijk van de spelling, aangezien de geproduceerde klanken steeds dezelfde afgoddelijke geest aanroepen.

Onthoud dat, wanneer twee verschillende woorden uitgesproken worden met nauwelijks een verschil in de positie van de tong tegen het verhemelte en de lippen, de woorden hetzelfde zijn, voorzover het gaat over het aanroepen van onzichtbare geesten. Als u bijvoorbeeld de onzichtbare vijand, satan, aanroept, zal hij reageren als u de spelling zeytan, of zheytan of zataan gebruikt. Zo ook als u 'yahsua' of 'yeshua' aanroept, zal de geit inderdaad heel blij zijn aangeroepen te worden als uw bevrijder. Het is de vervulling van zijn missie, te verleiden en ervoor te zorgen dat de onverschilligen hem als bevrijder aanvaarden. De valse imitator.

Daarom is het verkeerd naar de ware Messias te refereren als 'yahshua' of 'yeshua'. De correcte en accurate Naam van de Messias is: YAOH┌SHUA (uitspraak: 'yao-hoe-shua' - met het accent op de tweede lettergreep, de klank van de klinkers in de eerste lettergreep klinken zoals die van het Engelse woord 'how'). De Naam 'YAOH┌SHUA' betekent duidelijk en zonder enige twijfel, Y┴OHU's REDDENDE MACHT! Deze accurate, originele Naam draagt inderdaad de echte Naam van de Schepper, de Vader. Het is de ware Naam van de authentieke Messias - YAOH┌SHUA!

V. Waarom de Schepper niet gewoon 'god' noemen?

A. De oorsprong van dit woord is het stamwoord: 'KHUDA' - wat een antieke (schedel) afgod was van de Perzen en de BabyloniŰrs. Dit kan ook eenvoudig nagegaan worden door de naam van de cult-afgod "Baal Gad' te onderzoeken die meerdere malen wordt vermeld in de Heilige Schriften.

Een ander woord in de Heilige Schrift dat dit verduidelijkt is het woord 'gol-got-ha' - wat betekent 'plaats van de schedel'. Het woord 'got' duidt op de skeletale overblijfselen van het menselijk hoofd, wat veel wordt gebruikt door mediums en heksen! Dus wanneer iemand bidt tot 'god' - weet u nu tot wie hij werkelijk bidt.

Via traditie heeft men een naam geadopteerd voor een afgod wat wordt gebruikt als een algemene of normale naam voor een bovennatuurlijk wezen; zoals het gebruik van een bekend merk wat als normale naam wordt gebruikt voor een vergelijkbaar produkt.

Voorbeelden: Kauwgum wordt 'CHICLET' genoemd, camera's 'KODAK', zakdoekjes 'KLEENEX' of tandpasta 'COLGATE' enzovoort. Deze zeer geraffineerde methode is zeer gevaarlijk, omdat het naar afgoderij leidt, of u zich daarvan bewust bent of niet!

We moeten Zijn Ene en enige Heilige Naam 'YAO-HU' aanbidden, eren, dienen en lofprijzen - en niet `KHUDA.' Niet wat u zelfbewust denkt, maar wat u zegt met uw lippen. Met onze mond bekennen we tot redding!

Men komt in contact en communiceert met wie men aanroept. Men kan denken dat men in contact is met een vriend, maar wees voorzichtig als men een verkeerd telefoonnummer draait!

Hetzelfde geldt voor onze gebeden! In de Heilige Schrift het is zelfs duidelijk verboden de naam van afgoden te vermelden met onze lippen:

'Gehoorzaam alles wat Ik u bevolen heb, en onthoud - de naam van andere goden zult gij niet noemen, hij zal uit uw mond niet gehoord worden!' - Exodus 23:13 Heilige Schrift.

Men moet zich niet schamen verkeerd te zijn, maar het is beschamend als men in de duisternis blijft nadat men het ware Licht gezien heeft.

Onthoudt, dat verworpen licht leidt naar volledige duisternis van het verstand! Begin dus uw Maker aan te roepen als 'Y┴OHU' en gebruik nooit meer afgoddelijke, heidense namen.

'Y┴OHU' - de Heilige van IsraŰl, is uw echte Schepper en Bron van Leven!

Wat betekent een naam?

Een naam vertegenwoordigt alle kwaliteiten en de volledige persoonlijkheid van de persoon erachter! Wees niet tevreden met goedkope substituten, toevoegsels en bijnamen; spreek tot Hem met Zijn ene en enige ware Naam: Y┴OHU UL!

'Stel dat een profeet of een uitlegger van dromen een teken of een wonder aankondigt, maar tegelijk oproept om goden met wie je niets te maken hebt, achterna te lopen en hen te vereren. Luister dan niet, ook al komt het voorspelde teken of wonder uit. Want het is Y┴OHU UL, die jullie op deze wijze op de proef stelt; Hij wil te weten komen of je met hart en ziel van Hem houdt. Volg alleen Y┴OHU UL, toon Hem je ontzag, houd je aan Zijn geboden; gehoorzaam Hem, dien Hem, laat Hem niet los!ĺ Deuteronomium 13:1-4, Heilige Schrift.

NB. 'UL' (uitspraak: 'oel') betekent de 'Almachtige Eeuwige'.

V. Waarom niet 'Ha-Shem' of 'Adonai?'

A. De stamwoorden zijn wederom afgoddelijk: 'Shem' - van het stamwoord 'Shemiramis' de Babylonische godin 'Adonai' - van het stamwoord 'Adonis' - de antieke phoenisisch-Griekse afgod van de mannelijke vruchtbaarheid, bekend voor de phallus aanbidding.

Ga het voor uzelf na! Eenieder moet echt weten wie te aanbidden en te aanroepen met zijn mond. Wat je zegt, zul je krijgen! Onthoudt dat Shemiramis de moedervrouw is van Tammuz in de Babylonisch-Assyrische mythologie en de primitieve heidense culten.

Zonaanbidding was heel gebruikelijk in de antieke heidense gemeenschappen. En 'Shem-esh' was de afgod die de zon vertegenwoordigde. Y┴OHU UL heeft de aanbidding van de zon, de maan en de sterren verboden in Ezekiel 8:16-18, Tanakh of Hebreeuwse Heilige Schrift (Biblia Hebraica). We moeten de Schepper aanbidden en niet Zijn schepselen of schepping, hoe aanlokkelijk ze ook schijnen te zijn. Noch moet iemand de natuur aanbidden.

Wordt er in de Heilige Schrift niet voorspeld dat in de laatste dagen, mensen hun geloof zullen baseren op mythen en doctrines van demonen? Let op want ha-satan is de 'god' van deze wereld en hij is de verleider van het mensdom. Hij moet verleiden om aanbeden te worden, hoe zou hij anders mensen ertoe kunnen bewegen hem te aanbidden? Enkel door verleiding!

Maar u bent in het Licht van de wereld Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y (uitspraak: mol-khie-oel yao-hoe-shua hol-meh-hoesh-khay) de Messias, de Authentieke! En in Hem is geen duisternis!

V. Waarom de Messias niet 'Jezus' noemen?

A. Dit woord is de Griekse vertaling van het originele Hebreeuws - gebruikt door menselijke vertalers om het gemakkelijker aanvaardbaar te maken in de Griekssprekende wereld van vroeger; tevens waren de toenmalige Gieken erg trots op hun mythologisch, heidense aanbidding van 'Zeus' en van "Dionysius'; dus werd de echte Naam van de Messias vertaald in een meer vertrouwde en smaakvolle versie, 'Iesous', waarvan het zeer populaire 'Jezus' komt.

Een andere reden was, dat de originele Naam van onze Redder - 'YAOH┌SHUA' - erg moeilijk uit te spreken was voor de Grieken, dus ze dachten het makkelijker te maken door het te veranderen, zonder zich er volledig van bewust te zijn dat ze bezig waren met de Naam van Hem door Wie alle dingen gemaakt zijn!

Zulke veranderingen waren niet toegelaten en zijn zeer arrogant! De profeet Jeremia zei in Jeremia 8:8 - ''Hoe durven jullie te zeggen: Wij zijn wijs! Wij hebben de Tanakh! Leugens vloeiden uit de pen van jullie schrijvers, mijn Tanakh is vervalst!'

Laten we daarom waarlijk verstandig zijn en onze reine aanbidding niet vermengen met Griekse mythologische afgoderij!

Redding is uit het Joodse volk, niet het Griekse. Dit wordt in de Heilige Schrift duidelijk vermeld. Laten wij daarom de ware Heilige van IsraŰl aanbidden - 'Y┴OHU' - en laten we de ware Messias - 'YAOH┌SHUA' - Redder en Leider van ons leven maken!

'In Hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere Naam gegeven waardoor we gered zullen, behalve de Naam - 'YAOH┌SHUA!' De redding is in niemand anders, ik herhaal, niemand anders! Zie Handelingen 4:12.

'Gij zult Hem de Naam 'YAOH┌SHUA' geven, want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden!' - MattheŘs 1:21, Heilige Schrift.

V. Is het correct de titel 'El Shaddai' te gebruiken?

A. Nee. Dat is niet correct. Een eenvoudige studie naar de ware persoon 'El' in de Babylonische en Chaldeese mythologie, zal aantonen dat 'El' een zeer populaire heidense afgod was in de vroege geschiedenis van deze volkeren. Hij was een afgod die geassocieerd werd met incest, lust, onzedelijkheid en bedrog. Het woord 'Shaddai' heeft betrekking op verleidende geesten van de slechte gewesten. Het gebruik van deze titel activeert verleidende geesten met de onzedelijke eigenschappen van 'El' - die velen in de slavernij van de heidense afgodendienst willen trekken. Zelfs heksen weten dit en gebruiken deze specifieke titel in hun bezweringen, geloofsgenezingen and satanische aanbidding.

Ga het altijd na! u zult de subtiele vallen en verborgen verleidingen van de vijand vermijden. Volg niet eenvoudig de menigte. De weg die naar de vernietiging leidt is breed en velen volgen deze weg! Zelfs vogels onderzoeken eerst of het geschikt is als mogelijk voedsel voordat ze het oppikken en slikken, en u bent zonder twijfel wijzer dan vogels. Wees waarlijk wijs. Controleer ze voordat u god, gee-zeus, krayzt, jehovah, heer, shemiramis, elohim enzovoort aanvaardt en ontvangt. Uw eeuwige ziel staat op het spel!

De correcte titel van de ware Schepper Y┴OHU UL, gebaseerd op archa´sch Hebreeuws, is 'UL SHUA-ËDAI' - wat letterlijk betekent 'de Al-Machtige Eeuwige, Wiens Redding Voldoende is' - dat is, Y┴OHU UL, de Waarachtige.

Onthoudt dat er slechts een fijn lijntje is tussen echt en vals geld. U zult geen vals driedollar biljet vinden. De vervalsing is bijna hetzelfde als het origineel, en kan enkel door controle en nauwkeurig onderzoek worden onderscheden. Dit is nog meer noodzakelijk als het gaat over onzichtbare bovennatuurlijke geesten. Wees zeer voorzichtig, want het gaat over uw gehele leven hier en in het hiernamaals.

Wat baat het de gehele wereld te winnen maar zijn eigen ziel te verliezen? Wat baat het elke discussie en debat te winnen maar een eeuwige straf te leiden? De weg naar de hemel bestaat er niet in het te winnen bij uiteenzettingen en debatten. De enige weg is YAOH┌SHUA.

V. Is het juist de titel 'Elohim' te gebruiken?

A. Dit is weerom onjuist en verkeerd. Waarom? Omdat het woord 'Elohim' gewoon het meervoud is van het woord 'El' - waarvan we het gevaar hierboven juist hebben besproken. De correcte en accurate titel in archa´sch Hebreeuws is 'ULH═M'. Dit wordt uitgesproken als 'oel-hiem' met het accent op de tweede lettergreep.

De verkeerde vertaling van het origineel 'ULH═M' naar 'Elohim' was een van de fouten die onthuld werd in Jeremia 8:8 van de Tanakh of Hebreeuwse Schriften. U kunt dit eenvoudig ontdekken in elke encyclopedie, Bijbel concordantie, Hebreeuws-Chaldees woordenboek en vergelijkbaar ander referentie materiaal.

Q. Is het correct naar de Geest te refereren als 'Ruach ha-Qodesh'?

A. Eerlijk gezegd is dit een grote fout. Men moet heel voorzichtig zijn wanneer men zich bezig houdt met de Geest van Y┴OHU UL, want lastering van de Geest van Y┴OHU UL wordt niet vergeven in deze wereld en in de te komen wereld, zegt Molkhi˙l YAOH┌SHUA in MattheŘs 12:31-32.

In archa´sch Hebreeuws betekent het woord 'ruah' 'slecht, kwaad, zedeloos' - (Hebrew-Chaldee Dictionary #7455). Door Gesenius of Strong. Langs de andere kant betekent het woord 'akko' letterlijk 'wilde geit'' (Hebrew-Chaldee Dictionary #689). Dus wanneer men de woorden 'Ruach ha-Qodesh' uitspreekt spreekt men in feite in de onzichtbare geestenwereld een van de titels van de valse geit, die satir is, of beter bekend als ha-satan. (de draak, de slang, de verleider, de imitator).

De juiste en correcte spelling van de Geest van Y┴OHU UL is: 'R┌KHA hol-HODSH┌A' (uitspraak: roe-kah hol-hod-shua, accent op de eerste lettergreep 'roe' van het eerste woord, en op de 'shoe' van het laatste woord). Of als alternatief: 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' of 'R┌KHA-Y┴OHU.'

Wederom wilt u iets zeggen, maar zegt iets volledig anders. Een goed voorbeeld is, veronderstel dat u in een restaurant bent voor een goed diner. u heeft van te voren besloten 'visfilet' te eten. In de haast en vanwege andere gedachten in uw gedachten heeft u echter een verkeerde order aan de ober gegeven. u zei per ongeluk 'filet mignon' in plaats van 'visfilet' en wel onbewust. Wat denkt u dat de ober u zal brengen, het gerecht dat u in gedachte had of wat u zei en bestelde? U zult zonder twijfel krijgen wat u uitgesproken had.

Datzelfde geldt ook als we ons bezig houden met onzichtbare geestelijke bovennatuurlijke wezens. Wie men aanroept en toespreekt zal uiteindelijk antwoorden en met u communiceren, niet degene die u in uw gedachte hebt. U kan oprecht zijn, maar oprecht verkeerd. Pas op, want deze beruchte imitator verbergt zich achter al deze verkeerde vertalingen.

Inderdaad, 'Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis,' zei Y┴OHU UL in Hosea 4:6 van de Tanakh, Heilige Schrift. Maar u weet hier nu vanaf, zodat de ondergang vermeden kan worden.

'Gij zult Hem de Naam 'YAOH┌SHUA' geven, want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden!' - MattheŘs 1:21, Heilige Schrift.

V. Ja, maar kijkt Y┴OHU UL niet naar het hart van de mensen?

A. Ja, inderdaad! Dat is waarom Hij Zichzelf nu bekend maakt aan u, omdat Hij uw oprechtheid ziet, om Hem, die waarlijk is, uw Schepper, werkelijk te leren kennen. En Hij verwacht dat u Hem bij Naam kent en Hem aanroept en dient. Hij is waarlijk een zeer jaloers UL!

Gij zult geen andere fictieve, valse of verkeerde scheppers of afgoden voor Hem hebben!

Veronderstel dat in plaats van 'Jehovah' een andere naam populair werd in plaats van of ter vervanging van de ware Naam, bijvoorbeeld 'saturnĺ. Dan zouden menigten tot deze vreemde naam bidden en ook antwoorden krijgen. Betekent dat dat de ware naam van onze schepper 'saturnĺ is? Word 'saturnĺ nu onze ware schepper omdat miljoenen het als gewoonte en traditie aanvaard hebben?

Waarheid is waarheid en daarvoor bestaat geen vervanging onafhankelijk van hoe dicht het er ook bij komt. Het is verkeerd! En een leugen is een leugen, is een leugen, is een leugen!

De echte naam van ha-satan of de vijand is toevallig 'satirĺ - gebaseerd op de Hebreeuwse Geschriften Nu u dit weet zult u waarschijnlijk onmiddellijk stoppen deze slechte naam uit te spreken, nietwaar?

Onderzoek het woord 'saturĺ, 'satyrĺ en 'satarĺ in een betrouwbaar Hebreeuws-Chaldees woordenboek en u zult ontdekken dat het wijst naar de 'geitĺ - de oude slang, de draak, ha-satan. Molkhi˙l YAOH┌SHUA waarschuwde dat we op wacht moeten staan in deze laatste dagen omdat ha-satan zal trachten te verleiden, zelfs de uitverkorenen! Dus word wakker!

Maar kijkt Y┴OHU UL niet naar de harten? Deze vraag klinkt raar nietwaar? Wees niet een van de slachtoffers die verleid werden, wees waarlijk wijs en open voor de waarheid!

Als Zijn Naam niet van vitaal belang zou zijn voor onze redding, zou er geen reden zijn hem voor de mens te onthullen door de Heilige Schriften. Of als we het niet echt nodig zouden hebben voor onze redding, waarom zou Hij het dan goed achten dat Zijn Naam meer dan 6000 gebruikt wordt in de volledige Tanakh of Heilige Geschriften?

Al wat Hij had kunnen doen, was enkel naar de harten te kijken van de mensen en hen redt wiens harten op Hem uitgericht zijn, zonder te openbaren wie Hij is en wat Zijn Naam is!

Aan de onbekende Schepper, waar je ook bent, redt ons alstublieft!

Maar Hij is niet onbekend! Hij heeft Zichzelf aan de mens geopenbaard door de Heilige Geschriften en Zichzelf voorgesteld met Zijn Naam! Dat is de reden waarom de Tanakh of Heilige Schriften zijn gegeven - als bron waardoor de Hoogste Y┴OHU UL Zichzelf openbaart en Zijn Uitverkorene, Zijn Messias: YAOH┌SHUA!

Bekijk het als volgt. Hoe zou een man reageren als zijn vrouw altijd met hem spreekt, maar daarbij in plaats van zijn eigen naam de naam van haar vroegere geliefde gebruikt? De vrouw zou zelfs de naam van een vroegere geliefde nog niet willen uitspreken of noemen in zijn tegenwoordigheid of als hij luistert. Uit respect en loyaliteit voor hem.

Zowel uit respect voor haar echtgenoot als ook om hem niet te kwetsen!

Veronderstel dat de vrouw haar man blijft roepen met de naam van een vroegere geliefde. Het zou haar man zeer veel pijn doen, hij zou zeer boos worden en zeer jaloers! Maar dan zegt ze: 'maar jij bent werkelijk de persoon waar mijn hart naar verlangt!ĺ Dan zal de man zeggen: 'waar het hart vol van is loopt de mond van over! Wat uit je mond komt toont wie werkelijk in je hart is, niet ik! Als ik het echt ben, waarom noem je me dan niet bij mijn naam? Wat is er verkeerd met mijn naam? Ik heb je mijn naam toch gegeven? Mijn vrouw draagt mijn naam toch! Jij gebruikt mijn achternaam toch?ĺ

Het is vergelijkbaar als het gaat over onze Y┴OHU UL Yaoshorul!

'Want uw man is uw Maker, Y┴OHU UL is Zijn Naam; Hij is uw Losser, de Heilige van IsraŰl, de UL van de GANSE aarde!' - Jesaja 54:5, Tanakh of Hebreeuwse Heilige Schrift.

'Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere god, immers Y┴OHU uw UL, Wiens Naam 'Y┴OHU-QAN-AO' is, is een zeer Naijverige.' - Exodus 34:14, Tanakh of Hebreeuwse Schriften.

'Uit de overvloed des harten spreekt de mond!' - zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA in MattheŘs 12:34, Heilige Schrift.

Onthoudt: 'Het hart bepaalt de woorden!'

Zoals u waarschijnlijk weet bestaan er in deze wereld zoveel verschillende 'herenĺ en 'godenĺ en zelfs valse messiasen in verschillende godsdiensten! Wie aanvaardt u als uw Schepper en de Bron van het leven? En Redder? Wie en wat is Zijn naam?

Een naam is van groot belang en noodzakelijk voor een veilige, juiste accurate identificatie!

"'Y┴OHU' - dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht!" - Exodus 3:13-15, Tanakh of Hebreeuwse Schriften.

Molkhi˙l YAOH┌SHUA is waarheid! Hij is de weg, de waarheid en het leven! Niemand kan tot Y┴OHU AB┌ (de Vader) komen als door Hem!

Er is geen andere Naam gegeven onder de hemel waardoor we gered kunnen worden.

'YAOH┌SHUA' is enige Naam boven elke naam!

V. Is dit belangrijk voor mij persoonlijk?

A. Denk na en denk aan de volgende woorden van 'Y┴OHU UL' - de Heilige van IsraŰl:

'In Hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere Naam gegeven waardoor we gered zullen, behalve de Naam - 'YAOH┌SHUA!' Handelingen 4:12, Heilige Schrift.

'Bekering en vergeving van zonden moet gepredikt worden in Zijn Naam.' - Lucas 24:47, Heilige Schrift. 'Daarom heeft Y┴OHU UL Hem ook uitermate verhoogd, en Hem de Naam boven alle naam geschonken.' - Filippenzen 2:9.

'Opdat in de Naam 'YAOH┌SHUA' zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.' - Filippenzen 2:10. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat 'YAOH┌SHUA' de Messias is, de Zoon van UL ( de Almachtige), en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam!' - Johannes 20:31

'En wat gij ook vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde.' - Johannes 14:13

'Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van UL - 'YAOH┌SHUA.'' - Johannes 3:18

"'Y ┴ O H U' - dit is Mijn Naam voor E E U W I G en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht!" - Exodus 3:13-15

'Dit nu is het eeuwig leven, dat zij u kennen, Y┴OHU UL, als de waarachtige Schepper en YAOH┌SHUA de Messias, Die Gij gezonden hebt naar de aarde.' - Johannes 17:3

Nu begrijpt u de volledige betekenis van 'eeuwig levenĺ!

En uw hele welzijn, vandaag en zelfs in het hiernamaals, hangt af van de reddende kracht van de Naam van 'YAOH┌SHUA.' Of u erin gelooft dat de zon morgen zal opgaan of niet, het zal toch gebeuren. Zo ook, of u het gelooft of niet, maar de enige weg tot eeuwige zegeningen is - 'YAOH┌SHUA' - Dit is waar omdat Y┴OHU UL Yaoshorul (poŰtische naam van 'IsraŰl' in de Heilige Schrift) het zo bepaald heeft!

Wat Hij zegt gebeurt! Hij moet gehoorzaamd worden. En Y┴OHU UL is de bron van uw adem op dit moment! Y┴OHU UL heeft besloten dat niemand nu tot Hem kan naderen als door bemiddeling van de enige middelaar tussen UL en de mens - Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y (de Messias, uitspraak: 'meh-hoesh-khay' - accent op de laatste lettergreep).

Wie zal Zijn besluit uitdagen en ongestraft blijven? We zullen onze Schepper naderen op Zijn tijd, niet hoe wij denken dat Zijn wegen zijn. Hij is de Machtigste die er is!

Y┴OHU, de Heilige van IsraŰl! Hij is de belangrijkste Persoon die u ooit in uw hele leven en in het hiernamaals zult ontmoeten! Zo uniek, zo waardevol, zo groot -Y┴OHU!

'ULHIM' is het archa´sch Hebreeuwse woord dat wordt gebruikt als een uni-plurale titel van de drie-ene Persoon van de Schepper, en betekent ook de 'Almachtige Eeuwigeĺ. Net zoals het Engelse woord 'sheepĺ wordt dit ook gebruikt in het enkelvoud als in het meervoud. 'ULHIM' wordt als volgt uitgesproken: 'oel-hiem' waarbij de klemtoon op de laatste lettergreep ligt.

V. Wie is 'Gallio' en wat deed hij?

A. Hij was de eerste landvoogd van Achaje en nadat hij geconfronteerd werd met dezelfde feiten, zei hij in de Heilige Schrift:

'Maar nu het geschillen zijn over een woord en namen en de wet, die bij u geldt moet gij het zelf maar uitmaken; hierover wil ik geen rechter zijn!' - Handelingen 18:15 Heilige Schrift

Als hij ongelovig gebleven is, mag u ÚÚn keer raden waar hij zijn eeuwigheid zal doorbrengen! Maar de woorden en namen die hij ignoreerde zijn er nog steeds! Imiteer hem niet! Wees verstandig, beleerd en een eerlijk zoeker van de waarheid!

V. Hoe vitaal is de Naam vanuit het oogpunt van de Schepper?

A. 'Ieder die de Naam van Y┴OHU aanroept, zal behouden worden!' - JoŰl 2:32 en Handelingen 2:21, Heilige Schrift

'Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de 'R┌KHA-Y┴OHU' (Geest van Y┴OHU UL) ontvangen.' - Handelingen 2:38 Heilige Schrift

('R┌KHA' - Uitspraak `roe-kha' en betekent 'Geest').

'Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door Zijn NAAM!' - Handelingen 10:43 Heilige Schrift

'Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns NAAMS wil!' - 1 Johannes 2:12, Heilige Schrift

'Gij zult Hem de Naam 'YAOH┌SHUA' geven, want Hij is het, Die Zijn volk zal redden van hun zonden!' - MattheŘs 1:21, Heilige Schrift.

'Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van Y┴OHU UL te worden, hun, die in Zijn NAAM geloven.' - Johannes 1:12

'Omdat Hij mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden, zegt Y┴OHU UL; Ik zal hem beschutten, omdat hij Mijn NAAM kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.' - Psalm 91:14-16, Tanakh of Hebreeuwse Schriften.

'Onze hulp is in de NAAM van Y┴OHU UL, de waarachtige Maker van hemel en aarde! - Psalm 124:8

'Wie klom op ten hemel en daalde weer neder? Wie heeft de wind in Zijn vuist verzameld? Wie heeft de wateren saamgehouden in Zijn kleed? Wie heeft al de einden der aarde vastgesteld? Hoe is Zijn NAAM en de NAAM van Zijn Zoon? Gij weet het toch.' - Spreuken 30:4

'Daarom vertrouwen op u die uw NAAM kennen!' - Psalm 9:11

'Maakt met mij Y┴OHU UL groot, en laat ons tezamen Zijn NAAM verheffen!' - Psalm 34:4, Tanakh of Hebreeuwse Schriften

'Y┴OHU, Y┴OHU, hoe heerlijk is uw NAAM op de ganse aarde!' - Psalm 8:2

"Mozes zeide tot Y┴OHU UL, 'Maar wanneer ik tot de IsraŰlieten kom en hun zeg: de UL uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is Zijn Naam? - wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide Y┴OHU UL tot Mozes, 'Ik ben, die Ik ben. Y┴OHU - DIT IS MIJN NAAM VOOR EEUWIG EN ZO WIL IK AANGEROEPEN WORDEN VAN GESLACHT TOT GESLACHT!" - Exodus 3:13-15, Tanakh of Biblia Hebraica.

V. Als dit werkelijk waar is, waarom leren theologie professoren en andere religieuze experts dit dan niet?

A. Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y zei: 'Ik dank u, Y┴OHU AB┌ (Vader), Heerser des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Ja, Y┴OHU AB┌ (Vader), want zo is het een welbehagen geweest voor u!' - Lucas 10:21

'Wat voor de wereld dwaas is, heeft Y┴OHU UL uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft Hij uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft Y┴OHU UL uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wŔl iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat niemand zou roemen voor Hem.' - 1 KorintiŰrs 1:27-29, Heilige Schrift

EN TEVENS, '....de schrijvers hebben het woord veranderd' vooral de namen! Zie Jeremia 8:8 Tanakh of Heilige Schrift!

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei ook: 'Wee u, wetgeleerden! Want Gij hebt de sleutel weggenomen die toegang geeft tot de ware kennis. Zelf wilt gij het niet aanvaarden en anderen die wel wilden, hebt gij het verhinderd!' - Lucas 11:52.

Zij hebben de sleutel tot volledige geestelijke kennis en eeuwige redding - de Naam - weggenomen!

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei tevens: 'smal is de weg, die naar het leven leidt, en maar weinigen vinden die weg, maar breed is de weg, die naar de ondergang leidt, en velen gaan die weg!' - MattheŘs 7:13-14, Heilige Schrift.

Moeilijk, ja vooral voor hen die niet serieus zijn over de dingen van Y┴OHU UL, de Schepper.

Men kan de hemel enkel binnengaan door de nauwe poort - en Molkhi˙l YAOH┌SHUA is de deur van de schaapsstal. Niemand kan tot Y┴OHU UL naderen als door Hem - en dit zijn duidelijke waarheden in de Heilige Schrift!

Niemand kan de Heiligste naderen tenzij door bemiddeling van enkel Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y ! Is dat echt duidelijk?

En tevens, indien u vertrouwd bent met enkele historische feiten in de Tanakh of Hebreeuwse Schriften, dan weet u beslist dat de meerderheid meestal fout zit! Er bestaat altijd een overblijfsel die Y┴OHU UL graag wil redden en bevrijden!

Overblijfsel! Zij, die zich bekeren, de wet gehoorzamen, rechtvaardig zijn, de waarheid liefhebben en haten wat frauduleus en verkeerd is.

Baseer je eeuwige toekomst dus niet op algemene meningen en dat wat door de samenleving aanvaard wordt. De wereld wordt geregeerd door 'ha-satanĺ, de wilde geit!

Onthoudt altijd dat de weg smal is! Slechts enkele zullen hem vinden!

De weg is smal!

YAOH┌SHUA is de Weg, de Waarheid en het Leven!

Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is Zijn echte Naam!

HET ORIGINEEL IS HET BESTE!

V. Waarom verandert u 'godĺsĺ naam?

A. Het werd nooit, ik herhaal nooit veranderd. In werkelijkheid keren we terug naar de echte, originele en onveranderde Naam van onze Schepper en Zijn Messias! We gaan terug naar het origineel en het beste! 'YAOH┌SHUA' is de originele Hebreeuwse Naam van de Messias!

We moeten jammer genoeg zeggen, dat toen de Heilige Schrift in het Grieks vertaald werd, de Naam van onze Schepper en Zijn Messias ook werden vertaald! De aarde moet hevig gebeefd hebben!

Om trouw te blijven tot het origineel hadden de namen tijdens de vertaling van de Schrift niet vertaald mogen worden, maar getranslitereerd. Dat betekent dat de naam klank voor klank, lettergreep voor lettergreep getransfereerd had moeten worden, zoals dat voor namen gebeurt, vooral bij de Naam van onze Schepper en de Messias. Maar jammer genoeg is dit niet gebeurt. De namen werden ook vertaald - en in feite veranderd!

Veranderd in andere namen van heidense afgoden!

'YAOH┌SHUA' is de Naam boven elke Naam. Er is zoveel kracht in deze Naam. Het had niet vertaald mogen worden naar 'iesousĺ, dat klinkt als 'zeusĺ, want door dit te doen werd de Onzichtbare achter deze geweldige Naam perfect vervangen en veranderd!

Bedenk dat een naam de gehele personaliteit en autoriteit van de persoon waarbij het hoort, vertegenwoordigt. Als de naam van Heilige Wezens wordt veranderd, worden de geestpersonen die door deze namen gerepresenteerd worden veranderd, als ook de personaliteiten en karakters, rol in het leven en de geestelijke krachten die bij deze namen behoren. En overigens, heeft Y┴OHU UL, onze Schepper zulk een verandering van Zijn Heiligste Naam toegelaten?

'Dit is Mijn Naam voor eeuwig (eeuwig!) en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht!' - Exodus 3:13-15, Tanakh.

Het klopt, dat er tussen verschillende volkeren, verschillende talen corresponderende namen zijn. Bijvoorbeeld, het Engelse 'Jamesĺ heeft het overeenkomende Spaanse 'Santiagoĺ , 'Georgeĺ het Italiaanse 'Giorgioĺ enzovoort.

Dit zijn overblijfselen van gewoonte en traditie uit eigen interesse, om ze gemakkelijker uit te spreken, en aangepast aan de vormen van hun taal, zodat de Bijbels beter worden verkocht.

Als we bedenken hoe serieus Y┴OHU UL was omtrent betekenissen die aan namen verbonden zijn, denkt u aan de naamsverandering van Abram en Jacob, en hoe Hij bij de naam van Johannes de Doper geen andere naam toeliet. Vergelijk Lucas 1:59-64. Net als bij de verandering van de naam van Petrus. Waarom?

Omdat een persoonlijke naam veel betekenis heeft! Het vertegenwoordigt karakter, kwalificaties, reputatie, kennis, autoriteit, en de totaliteit van de persoon! Zeker als we dan bedenken dat de Naam van de Messias door de Almachtige Y┴OHU UL door Zijn engel werd gegeven aan de gezegende maagd Maria! We mogen nooit vergeten dat mensen via namen altijd bezig zijn met onzichtbare geestelijke wezens, tijdens gebeden of een ander vorm van verboden communicatie met het bovennatuurlijke.

Onthoudt dat ze onzichtbaar zijn, zodat we zeer voorzichtig moeten nagaan met wie we bezig zijn en met wie we communiceren. Wat of wie de onzichtbare wezens, goede geesten of slechte geesten, in de bovennatuurlijke wereld rondom ons, zullen antwoorden, hangt af van de naam die we aanroepen.

Juiste namen zullen juiste geestelijke wezens activeren, verkeerde namen zullen verkeerde ongewilde slechte geesten activeren, die de juiste zeer goed zullen imiteren om velen te verleiden. Slechte geesten zijn leugenaars en misleidend. Het zijn echte misleiders.

Wie zijn wij om de besluitvorming van Y┴OHU UL te veranderen zonder directe toestemming of goedkeuring van Hem? Uw wil geschiede, Y┴OHU UL, onze Schepper en Bron! Niet onze wil, maar Uw wil geschiede gelijk op aarde als in de hemel. Wat is Zijn Naam in de hemel? Beslist niet 'godĺ! Het is verboden voor Zijn schepselen in de hemel de namen van afgoden uit te spreken. Tevens heeft Y┴OHU UL ons duidelijk bevolen namen van afgoden niet met onze lippen te noemen!

Het gebruik van vertaalde namen is dus zoals lopen op druifzand! Het zou acceptabel zijn voor Y┴OHU UL als de mensen degene zouden zijn die zich aanpassen conform tot Zijn Naam en niet andersom. Hij antwoordt niet als men Hem bij een andere naam roept, vooral als deze toebehoort aan Zijn vijandige afgoden. Onthoudt dat Hij de Almachtige is!

Hoe kan iemand zeker zijn dat hij Y┴OHU UL toespreekt als je een andere zogenaamde vertaling van Zijn Naam, die Hij nergens heeft toegelaten, aanroept?

Het is vergelijkbaar met het contacteren van een vriend, maar daarbij een verkeerd nummer draait of naar een verkeerd email adres stuurt! En dat een misleider aan de andere kant van de lijn zit te antwoorden en misleidt! Het zou elke dag 1 April zijn! Let op! U bent gewaarschuwd. Wees niet misleid... maar wees waarlijk verstandig, geestelijk en gebaseerd op de Schrift!

Onthoudt dat namen nooit vertaald mogen worden, maar wel GETRANSLITEREERD (verplaatst, klank voor klank) bij de vertaling van de Heilige Schrift in andere talen!

'Maar we moeten de Naam van de Allerheiligste veranderen in de naam van een afgod van het volk, zodat ze de Bijbel eenvoudiger zullen aanvaarden. Voorbeeld: Als stammen in MicronesiŰ een plaatselijke afgod aanbidden die ze 'Belĺ noemen - dan zou het verstandig zijn deze naam te gebruiken als de Schrift vertaald wordt in hun moedertaal. Hoe kunnen ze anders het Woord ontvangen als je niet instemt met hun voorstelling van hun geest-afgod? Het eerste vers van vertaalde Heilige Schrift zou dus zijn: 'In het begin schiep 'BELĺ hemel en aarde!ĺ

Schokkende lastering! Of als de huisafgod in een andere plaats 'gee-zeusĺ heet, dan zouden woorden van de Heilige Schrift veranderd en vertaald moeten worden als volgt: 'Gee-zeus is de weg, de waarheid en het levenĺ. Men moet door deze lastering net zo geschokt zijn als de eerder vermeldde! Waarom niet?

Omdat velen dit zo lang hebben gehoord, dat ze eraan gewend zijn, ze vragen zich niet meer af of dat wat ze gehoord hebben juist was of niet!

Een leugen die vaak genoeg herhaald wordt zal na genoeg tijd en herhalingen aanvaard worden door niet-denkende mensen, en na nog langere tijd zullen ze het zelfs als waarheid verdedigen! Ze zullen hun levens zelfs opgeven voor die leugen! Vele mensen gaan te gronde vanwege een tekort aan kennis.

Hoewel de spelling anders kan zijn, wordt nog steeds de naam van afgoden aangeroepen die verborgen zijn achter een andere spelling maar de zelfde klanken produceren. Dat is was het woord 'occultĺ betekent: het slechte dat verborgen is, onmerkbaar voor hen die onbewust zijn.

Zou u uw zoon 'zheytanĺ noemen? Waarom niet? Omdat het klinkt als 'satanĺ! Maar het heeft een andere spelling. Toch zou u het niet doen. Het antwoord is duidelijk. Inderdaad! Waarom maken de meeste mensen 'gee-zeusĺ dan tot hun 'baalĺ of heer? Mijn volk lijdt aan een tekort aan kennis. En daar is de slang, die de gehele wereld listig verleidt. Maar ha-satan zal altijd zijn knie moeten buigen voor YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y!

Wist u dat 'zeusĺ de god of afgod is van de stormen, tornadoĺs, onweer, cyclonen en alle soorten catastrofale weersomstandigheden? Als u zulke dingen wilt vermeiden, stopt u beter meteen deze afgods-geest van de duisternis te aanroepen, die de gehele wereld verleidt met zijn verlokkingen.

Maar Molkhi˙l YAOH┌SHUA is het Licht van het leven, en Hij kwam om de werken van de duivel, ha-satan, te vernietigen. En we willen nu al de slechte geesten die verbonden zijn met het afgoddelijke dienen van 'zeusĺ overal binden, ol Sh˙am YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we zeggen allemaal: Waarlijk, moge het geschieden!

Bedenk ook dat de originele naam van het boek Jakobus (Engl. James, noot van de vertaler) in de Heilige Schrift 'Yaocafĺ was met de Engelse vergelijkbare naam Jacob, en niet 'Jamesĺ. Dit werd enkel door de vertalers gedaan ter ere van Koning James van England die hun salarissen toen betaalde.

De nicht van de gezegende maagd Maria werd ook de vertaalde naam 'Elizabethĺ gegeven om de Engelse monarchie welgevallig te zijn. Gelooft u echt dat in de dagen van de geboorte van de Messias, mannen in IsraŰl namen hadden zoals 'Jamesĺ? Ik denk dat u dit eerlijk kunt beantwoorden zonder eerst een serieuze Bijbelstudie te moeten doen. Een ieder zal begrijpen dat dit niet klopt!

We moeten dus dieper zoeken om de eerlijke verborgen waarheden achter deze vertalingen te kennen, zodat we naar de stam van de archa´sch Hebreeuwse woorden moeten gaan en hun origineel bedoelde betekenis krijgen!

Zelfs wilde dieren zoeken naar hun stam, ouders en bronnen, en wij zijn zeker verstandiger dan dieren. Een van de redenen waarom we hier op aarde leven is te zoeken, te onderzoeken en te vragen naar onze vormgever, onze Schepper, de Levensgever! Gezond verstand is genoeg om dit te doen. En we krijgen allemaal zo vele jaren om deze missie te volbrengen en terug te keren naar de Vormgever. Hoe vroeger we beginnen hoe beter ons leven op deze aarde zal zijn! En in het hiernamaals ook...

Waarheid is zo waardevol dat het omgeven is door lijfwachten van leugens! Want enkel de waarheid bevrijdt mensen van de vloeken van de vijand, satir en zijn boze geesten. YAOH┌SHUA heeft u bevrijd van de vloeken van de wet!

YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is de enige weg, de waarheid en het leven!

Niet 'gee-zeus' van de primitieve Griekse mythologische cult. Ziet u?

Hetzelfde geldt voor afgoddelijke namen zoals 'Shemĺ (van de godin 'Shemiramisĺ, moedervrouw van Tammuz, aanbeden in primitieve Babylonisch-Assyrische godsdiensten) en 'Adonaiĺ (van de Phoenisisch-Griekse heidense afgod 'adonisĺ). We willen niemand kwetsen, we willen enkel de waarheid laten zien, uit oprechte liefde in onze harten voor u!

Beter waarheid die pijn doet, dan leugens bedekt met suiker! Verwondingen van een vriend zijn beter dan een kus van een vijand... zegt een spreuk in de Schrift. Ha-Shem-aanbidding is de hedendaagse zonaanbidding! De aanbidding van 'Adonaiĺ is de verering van de 'oude draakĺ met zijn phallus symbolen.

Nu zult u beslist begrijpen waar het Joodse volk van de baan is geraakt, wat tot verschillende ongelukkige gebeurtenissen heeft geleid in hun geschiedenis als een volk waarbij het leek alsof Y┴OHU UL, de ware Beschermer van IsraŰl, niet meer Zijn beschermende hand scheen te hebben.

Maar Y┴OHU UL wist wat er zou gebeuren en Hij liet deze gebeurtenissen toe, als tuchtiging zodat het Joodse volk tot Hem zou terugkeren, en zou aanvaarden dat Y┴OHU UL, en niet 'Ha-Shemĺ of 'Adonaiĺ de ware Beschermer is van Yaoshorul (poŰtische naam van IsraŰl).

Waarheid is waarheid, en het is beter voor ons dit aan te nemen. Dan zullen we veranderen, en het zal goed gaan met ons en onze Allerhoogste!

Wie zegt dat het moeilijk is te veranderen? Alles zal vanzelf komen als we besluiten te veranderen! Laten we voor de waarheid beslissen, OK?

Roep Hem daarom nu aan en vraag voor vergeving voor afgoderij, hoewel onbewust. Zonde is zonde! Niemand verontschuldigt het negeren van Zijn Woord.

'Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis' - Hosea 4:6, Tanakh.

'Indien iemand zondigt en doet ÚÚn van de dingen die Y┴OHU UL verboden heeft, zonder dat hij het weet, dan is hij toch schuldig!' - Leviticus 5:17 Tanakh.

'Schuldig' betekent dat men een straf verdient!

'Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming!' - Spreuken 28:13, Tanakh.

'Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid!' - 1 Johannes 1:9.

'Komt tocht en laat ons tezamen richten, zegt Y┴OHU UL; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol!' - Jesaja 1:18, Tanakh.

'Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten; maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond van Y┴OHU UL heeft het gesproken!' - Jesaja 1:19-20

Laten we ons bekeren. Onze redding is in de bekering!

Laten we stoppen 'Ha-Shemĺ en 'Adonaiĺ te aanbidden, eren en dienen - want Y┴OHU UL haat elke vorm van afgodendienst, of het nu gedaan wordt door Joden of niet-joden.

Maar miljoenen doen het! Veranderen getallen leugens naar waarheid? Onthoudt dat de weg naar de ondergang breed is, en er zijn velen, ik herhaal velen, die deze weg gaan, maar de weg die naar het leven leidt is smal en moeilijk!

BEKEER, BEKEER, BEKEER ! Vergeet dat nooit!

Maar u zult zeggen, dat vele zielen gewonnen werden op deze manier. Misschien wel. Maar zielen gewonnen voor wie? Voor bel, billy, adonis, zeus en andere afgoden! Het is allemaal een nutteloos oefenen, een grote verkwisting, tenzij we ons natuurlijk bekeren en de ander vertellen dat de echte Persoon achter de gehele Heilige Schrift Y┴OHU is, de ware Adem achter alles, de ware Almachtige, en dat YAOH┌SHUA de authentieke, originele en enige ware Messias is!

Nu begrijpen we hoe listig de gedachten waren die de schriftgeleerden lang geleden zijn gevolgd, om te bewijzen wat was geschreven en daardoor inderdaad de sleutel tot kennis hebben weggenomen. Zij hebben de originele Persoon achter het Boek verwijderd en veranderd en hebben het hele Boek toegeschreven aan verschillende afgoden - maar NIET de Heilige van IsraŰl: Y┴OHU UL!

Dat is vergelijkbaar met piraterij van hedendaagse produkten of software piraterij, wat in feite de ergste vorm van plagiaat is.

Kijk wat er gebeurt als mensen de Tanakh of Heiloge Schrift naar wensen en goeddunken aanpassen om het beter verkoopbaar of uitspreekbaar te maken. Het gevolg rechtvaardigt de middelen nooit!

Daarom hebben wij ons bekeerd en vanaf nu, willen wij altijd de ware Bron en Beginner van al het leven aannemen, de ware Persoon achter de boeken van de Heilige Schrift - Y┴OHU UL Yaoshorul!

Ere zij aan Y┴OHU UL, onze echte Vormgever! De ware Allerhoogste!

Als we zouden aannemen, zonder dit toe te geven, dat naamvertalingen van onze Schepper of Zijn Uitverkorene toegelaten zouden zijn, dan zou de naamcorrespondent van 'YAOH┌SHUA' in het Engels 'JOSHUAĺ moeten zijn en niet 'gee-zeus.'

'Hoor toch, YAOH┌SHUA, de hogepriester en alle andere priesters, zijn illustraties van de wonderbare dingen die komen. Ziet gij niet? YAOH┌SHUA vertegenwoordigt Mijn Knecht, 'DE SPRUIT' Die Ik zal zenden!' - Zacharia 3:8, Tanakh.

'Zo zegt Y┴OHU UL TZAVULYAO: 'YAOH┌SHUA, gij vertegenwoordigt de Man Die zal komen, Wiens Naam is 'DE SPRUIT' - Deze zal uit Zijn plaats uitspruiten en Hij zal de tempel van Y┴OHU UL bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn en als Heerser zitten op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn!'' - Zacharia 6:12, Tanakh.

Deze woorden zijn van de Allerhoogste: Y┴OHU UL GAVOHA! De Allerhoogste.

Maar het aanvaarden van menselijke vertalingsmethoden, om dat als basis te maken voor onze aanbidding en eeuwige redding is als het bouwen van een huis op zand! Zo GEVAARLIJK!

Vergeet niet dat we te maken hebben met Degene Die de aarde en hemel heeft gemaakt!

Vertaalt de media namen van koningen, presidenten en andere hoogwaardigheidsbekleders in andere talen, of translitereren zij? Nee, eigennamen van mensen worden niet vertaald. Transliteratie gebeurt wel! Hoeveel te meer zou dit met de Naam van de Allerhoogste moeten gebeuren? Zijn Allerheiligste Naam mag ook nooit vertaald worden, maar getranslitereerd, als men de pure simpele waarheid wil behouden.

'Dit is mijn Naam voor eeuwig!' en 'Er is geen andere naam gegeven!'

Laten we daarom onze Schepper aanbidden in 'R┌KHA' (of Geest) en in waarheid, omdat Y┴OHU UL uitkijkt naar deze aanbidding. Laten we Zijn NAAM loven, aanbidden, prijzen, vereren en glorie geven!

'Y┴OHU, Y┴OHU, hoe heerlijk is uw NAAM op de ganse aarde!'

Geheiligd worde uw NAAM, onze Y┴OHU UL!

Op welke naam is uw leven gebaseerd? Indien die niet 'YAOH┌SHUA' - moet u dit nu VERANDEREN!

Want, 'In Hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere Naam gegeven waardoor we gered zullen, behalve de Naam - 'YAOH┌SHUA!' Handelingen 4:12.

Geen andere naam! Geen andere naam! Geen andere naam!

Alle autoriteit in de hemel en op aarde schuilt achter deze Naam! Geen vertaling van deze hoogst respectabele Naam is ooit toegelaten door de Heilige van IsraŰl, zelfs niet omwille van verkoop of doeltreffendheid van de uitgegeven Heilige Schrift. Ieder schepsel moet leren Zijn Schepper te aanroepen. De Naam van onze Scheper mag niet veranderd worden naar goeddunken en wensen van Zijn eigen schepselen!

Y┴OHU UL is de Schepper, wijn zijn Zijn schepselen. Laten we geen andere valse en verkeerde scheppers maken!

De verandering van het origineel naar een andere vertaalde naam komt overeen met een verandering van de Machtigste Naam naar een gewone, gebruikelijke!

Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is de Ene en enige Zoon van onze Schepper, de Heilige van IsraŰl. Spreuken 30:4 van de Tanakh zegt dat Hij een Zoon heeft! 'YAOH┌SHUA' is Zijn ZOON! Laten we Hem alstublieft de eer geven die Hem volgens Zijn NAAM toekomt.

Sinds duizenden jaren is het gebruik en traditie van de heidense volkeren een afgod of icoon te dienen en aanbidden onder verschillende titels en namen, gewoonlijk verschillend van plaats tot plaats. Zelfs vandaag kunnen we zien dat deze heidense gewoonte gedaan wordt door hen die de ware Heilige van IsraŰl niet kennen.

De moeder-kind-afgod wordt in verschillende landen of zelfs steden van de heidense wereld aanbeden en gediend met zijn verschillende namen en titels. Het werk van de duisternis om eerlijk te zijn.

Laten wij niet handelen zoals de heidenen! Volg de wegen en tradities van de wereld niet, want 'ha-satan' of 'satir' is de zogenaamde 'god' van deze wereld! - 2 KorintiŰrs 4:4, Heilige Schrift.

'Waarom overtreedt ook gij ter wille van uw overlevering de geboden van Y┴OHU UL?' vroeg Molkhi˙l YAOH┌SHUA de schriftgeleerden. - MattheŘs 15:3, Heilige Schrift.

'Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is, daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar: de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan (of occult)!' - Jesaja 29:13-14, Tanakh of Hebreeuwse Schriften.

Laten we de Woorden van Y┴OHU UL niet terzijde schuiven omwille van tradities en praktijken die door mensen werden gemaakt! Dat is afschuwelijk in Y┴OHU UL's ogen!

YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is de originele Naam!

Het origineel is werkelijk het best!

V. Waarom Hebreeuws spreken als we niet Joods zijn?

A. 'Maar dan zal Ik (Y┴OHU UL) de lippen van Mijn bekeerde volk veranderen in rein Hebreeuws, zodat zij allen Y┴OHU UL dienen met eenparige schouder!' - Sefanja 3:9, Tanakh of Hebreeuwse Heilige Schrift

U ziet dat het altijd het doel is geweest van Y┴OHU UL, onze Schepper, de tongen van Zijn terugkerende (bekeerde) volk te reinigen, omdat zoals u zich zult herinneren de tongen van de mensheid vanaf het grote toren-van-Babel-fiasko vervloekt zijn, met uitzondering van het archa´sch, origineel Hebreeuws.

U kunt Hebreeuws niet vermijden als u werkelijk op zoek bent naar de Heilige van IsraŰl, uw Schepper: Y┴OHU UL. Elke keer als u uw Tanakh of Heilige Schrift opent bevindt u zich op Hebreeuwse bodem! Uw gesproken 'amen' is reeds Hebreeuws! Y┴OHU UL, de Bron van ons leven, sprak Hebreeuws met Adam en Eva in het Paradijs. Zelfs engelen communiceren in de Heilige Schrift met personen in het Hebreeuws, onze Verlosser is Hebreeuws, de discipelen en profeten spraken ook Hebreeuws! Het is de hemelse en heilige taal!

Daarom haat ha-satan (de draak, slang) het, omdat hij alles haat wat heilig is voor onze Schepper, Y┴OHU UL. Langs de andere kant houdt de slang van Latijn omdat dat de taal is van toverij en de giftige tong. Zelfs het vlees is tegen het Hebreeuws, maar wij wandelen in de 'R┌KHA' (of Geest), omdat wij wedergeborenen zijn, die Molkhi˙l YAOH┌SHUA ontvangen hebben als onze ene en enige persoonlijke Leider en Verlosser!

'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Y┴OHU ULs!' - EfeziŰrs 2:19, Heilige Schrift.

'Een ware Jood is wiens hart juist is met Y┴OHU UL.... Want Y┴OHU UL is op zoek naar hen met VERANDERDE, vernieuwde en geregenereerde harten en verstand!' - Romeinen 2:29, Heilige Schrift.

'Om die reden buig ik mijn knieŰn voor Y┴OHU UL, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt!' - EfeziŰrs 3:14 Heilige Schrift.

Als wij dus waarlijk geestelijk wedergeboren zijn, dan ziet Y┴OHU UL ons als ware Joden, en als wij door onze Y┴OHU AB┌ (Vader) gezien worden als tot Hem en Zijn ras behorende, is het dan geen voorrecht de taal van de Koning te spreken? Wat een zegen! Wat een genade! Wat een wonder!

Wees niet bevreesd over de moeilijkheid! Waar een wil is, is een weg! Vergeet niet dat u de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' (of de Geest van YAOH┌SHUA) in u hebt die u zal helpen en de wens en de mogelijkheid geeft. Hij is 'Menachem-nu' (onze Trooster)!

U moet niet alles leren, enkel wat van belang is in uw gebeden, aanbidding en lofprijzing. Geloof me, het is zo-oooo eenvoudig!

Verwijder de mentale rem die er door het vlees is ingezet! Verwijder het nu! Oefening baart kunst! Hebreeuws leren is niet moeilijk; het is echter moeilijk de beslissing te nemen het te doen of niet. Zodra u zich ervoor hebt besloten zal alles gemakkelijk gaan!

En als we beseffen dat het Y┴OHU UL's wil is, kan niets ons stoppen Hem te laten zien hoe zeer we Hem liefhebben door ons best te doen Hem te behagen!

'Gij zult Y┴OHU UL, uw Maker, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand! Dit is het grootste (grootste!) en eerste gebod.' - MattheŘs 22:37 Heilige Schrift.

Begin daarom nu de originele Hebreeuwse Naam van onze Vader en van de Messias te gebruiken. Het is de eerste stap. Alles zal gemakkelijk gaan! We kunnen alles doen door Molkhi˙l YAOH┌SHUA Die ons altijd kracht schenkt! Leer Hem vandaag persoonlijk kennen, doe het nu!

Uw wil geschiede, Y┴OHU UL, niet onze!

De Vader: Y┴OHU UL, de Almachtige

De Zoon: YAOH┌SHUA, de Messias

De Geest: R┌KHA-YAOH┌SHUA, de Leraar, de Trooster

Dit is eenvoudig te leren!

Onthoudt: constant oefenen maakt perfect

De vertaling van de onveranderlijke Naam van de Messias, die het meest wordt aanvaard was gebaseerd op de Griekse vertaling. De meeste zijn echter niet Grieks, waarom dan een Griekse naam aanbidden? Redding is van het Joodse volk, niet het Griekse!

Daarbuiten moet de Heiligste Naam van onze Schepper niet worden veranderd volgens nationaliteiten en talen van de mensheid! Dit is een typisch heidense gewoonte in de aanbiddingen van hun afgoden!

Wie heeft u geleerd dat de Naam van onze Schepper veranderd dient te worden van taal tot taal, of van land tot land? Wat is het fundament in de Schrift van deze gewoonte? Er is er geen!

Waar heeft u dit geleerd? Beslist niet in de Tanakh of Hebreeuwse Heilige Schrift! Het is van de wereld! Laten we veranderen en beginnen onze ware en echte Schepper vanaf nu te aanroepen! AM-N┴M! (Dat is 'amen' in puur, archa´sch Hebreeuws!) Het is eenvoudig!

'Maar dan zal Ik (Y┴OHU UL) de lippen van Mijn bekeerde volk veranderen in rein Hebreeuws, zodat zij allen Y┴OHU UL dienen met eenparige schouder!' Verklaarde Y┴OHU UL, de Heilige van IsraŰl! - Sefanja 3:9, Tanakh of Hebreeuwse Heilige Schrift.

'In den beginne was het Woord en het Woord was bij Y┴OHU UL en het Woord was UL. Dit was in den beginne bij Y┴OHU UL. Door Hem (Molkhi˙l YAOH┌SHUA) zijn alle dingen gemaakt; zonder Hem is geen ding geworden, dat geworden is. In Hem was leven en het leven was het licht der mensen...

'Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. Hij kwam tot het Zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen... Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond!' - Johannes 1:1-14, Heilige Schrift.

V. Wat bedoelt u met de woorden 'eeuwig leven'?

A. 'Dit nu is het eeuwig leven, dat zij u kennen, Y┴OHU UL, als de waarachtige Schepper en Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, Die Gij gezonden hebt naar de aarde.' - Johannes 17:3

V. Maar werd de volledige Heilige Schrift niet geschreven ge´nspireerd door de 'R┌KHA-Y┴OHU,' en is daardoor correct en geademd door Y┴OHU-UL?

A. Het origineel, JA! Ik herhaal: het origineel, JA! Herinner dat de Heilige Schrift, die u nu heeft enkel menselijke vertalingen zijn van de originelen. We moeten ons er ook van bewust zijn, dat vertalers die de originelen of andere documenten vertaalden hun eigen religieuze achtergronden en opvattingen hebben!

U bent misschien verbaasd, maar elke Bijbel student weet dat vertaalde Bijbels of de Heilige Schrift niet die zijn die als 'ge´nspireerd' of 'door de Schepper ingegeven' worden gezien. Deze termen wijzen enkel op de originele manuscripten of autografen!

Voor de Schrift geldt dus ook: Het origineel is altijd het BESTE!

Wat moeten we doen? Volg de waarheid, die werkelijk vrij maakt! Ze hebben ons altijd vertelt 'te vragen, te zoeken, te kloppen zodat ons gegeven zal worden, dat we mogen vinden en dat de deur voor ons geopend zal worden"'

Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is de Deur naar de schaapstal! En wij hebben Hem aan u voorgesteld. Y┴OHU UL Khanyao-am is zo genadig voor ons door Zichzelf en Zijn Uitverkorene aan ons te openbaren, zodat wij de echte waarheid aan iedereen mogen vertellen! Het is een vreugde voor Y┴OHU UL dit aan kleine kinderen te openbaren!

Wij zullen Y┴OHU UL eeuwig dankbaar zijn! Dank u, Y┴OHU UL!

V. Is de originele uitspraak van de Hebreeuwse vierletter (tetragramma) Naam van de Allerhoogste in de Hebreeuwse Schriften niet verloren gegaan, vergeten, en dat niemand vandaag precies weet hoe het uitgesproken moet worden?

A. Geruchten beweren dit inderdaad! Maar dat zijn geruchten. Denk aan de volgende feiten. Tot op de dag van vandaag wordt Zijn volk nog steeds 'YAOH┌DIM' ('YAOH┌-DIM' - de Naam van UL tonen) genoemd in de Hebreeuwse taal. Dat wil zeggen dat het Joodse volk zichzelf ziet als 'YAOH┌DIM.' Verschillende Joodse mensen hebben namen aangenomen die nog steeds de respectabele Naam van de Almachtige tonen. Voorbeelden zijn: Eliahu, Khanamyahu, Netanyahu, Uziyahu, etc.

Zelfs de namen van de profeten in de Tanakh (Hebreeuwse Heilige Schrift) plus andere personen en plaatsten die daarin worden vermeld, onthullen altijd de meest-glorieuze Naam!

Nederlandse vertaling Origineel Hebreeuws
Jesaja YaoshuaY┴OHU
Elia UliY┴OHU
Zacharia ZocharY┴OHU
Sefanja ZapnaY┴OHU
Johannes YAOH┌-khanam
MattheŘs ManaimY┴OHU
Jozua YAOH┌SHUA

De waarheid is altijd in de Hebreeuwse Schriften geweest!

Al wat wij moeten doen is vragen en Y┴OHU UL zal ons wijsheid geven en de weg wijzen om Hem werkelijk te kennen, en dat is eeuwig leven! We moeten dus blijven zoeken en ontdekken!

Vele Joden weten vandaag nog steeds de ware en juiste uitspraak van de NAAM, maar durven het niet uit te spreken uit angst voor lastering van de grootste Naam van het hele universum. Dit is bijgeloof, omdat in de volledige Tanakh of Hebreeuwse Schrift, de profeten de Naam van de Almachtige altijd hebben genoemd in hun profetieŰn naar het volk. De historische en poŰtische delen van de Schrift vermelden de Naam altijd, dus waarom zouden we bang moeten zijn?

We moeten niet proberen heiliger te zijn, dan de ware heiligen. En JoŰl 2:32 zegt ook duidelijk: Ieder die de NAAM van Y┴OHU UL aanroept, zal behouden worden! We moeten geloven en gehoorzamen wat in de originele Heilige Schrift staat en niet de tradities van mensen.

Y┴OHU UL zorgde er door Zijn 'R┌KHA' (of Geest) voor, dat Zijn Naam meer dan 6000 keer geschreven staat in de Tanakh zodat we realiseren dat dat het belangrijkste woord hierin is! Lastering van de Naam is verboden, niet het vernoemen, wanneer dit met alle respect en eerbied gebeurt! Am-now!

'Gij zult de Naam van Y┴OHU, uw UL, niet misbruiken, want Y┴OHU UL zal niet onschuldig houden wie Zijn Naam misbruikt.' - Deuteronomium 5:11, Tanakh of Heilige Schrift.

Bemerk: de misbruik is verboden, niet het gebruik! Voeg niets toe en laat niets weg van wat in de Heilige Schrift staat geschreven.

Deze correcte uitspraak van de Naam werd geheim gehouden van de niet-joden door hen die de Naam kenden, om lastering te vermijden. De Naam is beslist niet vergeten noch verloren en zeker niet onbekend!

De correcte uitspraak van het Hebreeuwse tetragramma is gekend door velen zelfs onder het Joodse volk tot op de dag van vandaag!

'Daarom zal Ik (Y┴OHU UL) Mijn NAAM onthullen aan Mijn volk, en zij zullen de kracht in Mijn NAAM kennen. Dan zullen zij herkennen dat Ik, ja, Ik, het ben Die tot hen spreekt!' - Jesaja 52:6, Tanakh

Om een lastering van de Naam te vermijden hebben enkele vroege sektarische religieuze leiders van IsraŰl het gebruikelijk gemaakt in het Juda´sme vervangingen te gebruiken, zoals 'ha-Shem' (de naam), 'Adonai' (heer), etc. Wat is hieraan verkeerd? 'Lord' betekent 'baal'! De juiste manier dit in archa´sch Hebreeuws te zeggen is 'hol-Sh˙am' (de Naam) en 'Odmaˇr' (Leider).

De vervangingen die enkele sektarische groepen lang geleden foutief gebruikten om de originele Naam en titels te vervangen, werden overgenomen van omringende heidense, cultische en eenvoudige gemeenschappen, en daar gebruikt werden voor populaire afgoden!

Misschien oprecht, maar oprecht verkeerd! Het is niet verwonderlijk dat vele waarlijk oprechte zielen in de 'sheol' (of hel) zullen landen vanwege een tekort aan kennis. 'ĺMijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis!' - Hosea 4:6, Tanakh of Heilige Schrift.

In Zijn vooruitblik had, Y┴OHU UL voorzien dat Zijn Naam bij enkele slechte mensen gelasterd zou worden, en dat is de reden waarom Hij een zware straf voorziet voor eenieder die Zijn Grootste Naam, Y┴OHU UL lastert, imiteert of kwetst:

'Wie de Naam van Y┴OHU UL lastert, zal zeker ter dood gebracht worden: de gehele vergadering zal hem stenigen: zowel een vreemdeling als een geboren IsraŰliet, zal, wanneer hij de Naam lastert, ter dood gebracht worden!' - Leviticus 24:16, Tanakh.

Dit is duidelijk voor allen die deze zonde begaan. Er is geen reden voor vervangingen van namen voor wat Y┴OHU UL als voldoende achtte.

Zelf voorgenomen manieren en ideeŰn de Allerhoogste te helpen Zijn Koninkrijk te beheren, leiden vaak tot verwarring. De geopenbaarde woorden van Y┴OHU UL zijn voldoende om zijn regering te leiden met gerechtigheid en rechtvaardigheid! Er is geen behoefte aan menselijke veranderingen! Voeg niets toe noch laat iets weg van wat origineel geschreven staat in de Heilige Schrift, laat staan veranderen, wissen, verwijderen of opnieuw benoemen! U weet nu wat godslastering is in de ogen van Y┴OHU UL.

Laten we terugkeren naar het gebruik van Zijn originele Naam in ware deemoed en met de meeste eerbied!

Het feit dat dit tetragramma meer dan 6000 keer in de Hebreeuwse Schrift of Tanakh staat geschreven maakt duidelijk dat de Allerhoogste - Y┴OHU UL - het juist acht dat zij die de Heilige Schrift lezen Hem altijd zullen kennen bij Zijn ene en enige Naam, en Hem aanvaarden als de Persoon achter de Heilige Schrift of het Boek! Dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht! - Y┴OHU UL!

Zoals een geschenk zonder gever leeg is, zo ook de Heilige Schrift leeg zonder de Bron er achter!

Laten wij terugkeren tot de ware auteur, Y┴OHU UL, terug naar waar Hij waarlijk en terecht behoort in de Tanakh of de Heilige Schrift! Am-now!

V. Is 'Y┴OHU' een afkorting voor Zijn meer complexe Naam?

A. 'Y┴OHU' is geen afkorting. 'Y┴OHU' is de enige geopenbaarde Naam van de Allerhoogste!

Het klinkt als het aangename geluid van een zachte bries of zachte wind, vooral de tweede lettergreep van de Wonderbare Naam. Dat is niet verrassend omdat Hij de Gever is van ons leven of adem of wind! Onze Y┴OHU UL is een 'R┌KHA' (of Geest).

In archa´sch Hebreeuws wijst het woord 'rukha' ook op wind!

Het is gebruikelijk bij het geven van namen, dat deze Naam wordt bijgevoegd met andere beschrijvende titels, die enkele verlossende of beschrijvende eigenschappen van de Allerhoogste reflecteren, voorbeelden zijn:

'YAOH┌khanam'
betekent Y┴OHU is genadig
'Johannes'
'YaoshuaY┴OHU'
betekent Y┴OHU zal redden
'Jesaja'
'ManaimY┴OHU'
betekent Y┴OHU is vreugde
'MattheŘs'
'YarmiY┴OHU'
betekent Y┴OHU is mijn verhoging
'Jeremia'
'YAOH┌SHUA'
betekent Y┴OHU's macht te redden
'Jozua'

Daarom is 'Y┴OHU' de juiste en volledige Naam van onze drie-ene ULH═M, Hoofd van de Schepping! Niet Yahweh.

'Joshua' of 'Jozua' is een onaanvaardbare vertaling omdat het de lettergreep 'josh' wat homoniem is met de afgoddelijke naam 'dios' (ook zeus).

V. Heeft onze Schepper meerdere Namen? Waarom bidden velen tot andere namen die zo verschillend zijn van deze originele Naam?

A. Er is slechts ÚÚn geopenbaarde Naam, maar vele verschillende titels die worden gebruikt in verbinding of apart met deze Grote Naam: Y┴OHU! We moeten het verschil kennen tussen een 'naam' en een 'titel'.

Vele titels die mensen gebruiken, wanneer ze het hebben over de Heilige zijn volgens de Schrift maar er zijn ook titels die niet in eenklank zijn met de Schrift, sommige zijn zelfs afgoddelijk en zelfs lasterend!

Alle geesten-wezens corresponderen en antwoorden een naam vanwege identificatie-redenen. Om hun identiteit te vertegenwoordigen. Namen worden gebruikt ter identificatie! Titels worden aan namen toegevoegd en beschrijven verschillende eigenschappen van een persoon, zoals positie, sociale status, beroep, character, afdeling, graad. Bijvoorbeeld de naam Wilbur Jones, titels: Meneer, architect, Republikeins, President, Gouverneur enzovoort.

Andere gebruikelijke titels zijn: President, senator, afgevaardigde, majoor, kolonel, generaal, manager, prinses, koningin, koning enzovoort.

Dus ÚÚn naam, maar verschillende mogelijke titels. De naam is voor identificatie, de titels zijn voor decoratie of om anderen te informeren over de persoon achter de naam en titels en wat ze doen of welke positie of autoriteit zij uitoefenen.

Zo heeft ook onze Schepper slechts ÚÚn Naam: 'Y┴OHU' maar verschillende titels: de Allerhoogste, de Heilige van IsraŰl, de Almachtige, de Schepper, de Aanvoerder van de ArmeeŰn, de Vader enzovoort.

Voor Zijn Zoon slechts ÚÚn Naam: 'YAOH┌SHUA.' Titels zijn: Molkhi˙l (Koning), hol-MEHUSHKH┴Y (de Uitverkorene) of Koning der koningen, Prins van de Vrede, Brood des Levens, Advocaat, Redder, Verlosser enzovoort.

Er wordt ons in de Heilige Schrift gezegd, Zijn NAAM te eren, aanbidden, losprijzen, glorie te geven en te zegenen! Het is OK ook enkele titels te gebruiken, maar de NAAM moet altijd juist gebruikt voor een juiste identificatie. Herinner dat de naam voor een exacte identificatie dient! De titels dienen meer als kwalificatie.

Verschillende personen in de Schrift heten 'YAOH┌SHUA.' Wie van hen roepen wij aan? Wie van hen bedoelen we precies? Welke 'YAOH┌SHUA'? De Messias of de opvolger van Mozes? Daarom gebruiken we tevens de titels Molkhi˙l en hol-MEHUSHKH┴Y om de persoon die we bedoelen te specificeren. Das is duidelijk. Am-now!

'Ieder die de Naam van Y┴OHU UL aanroept, zal behouden worden!' - JoŰl 2:32 en Handelingen 2:21, Tanakh, Heilige Schrift

Let op: er staat niet: ' wie de titel of titels van Y┴OHU UL aanroept, zal behouden worden. Er staat dat we Zijn NAAM moeten aanroepen en niet enkel een van Zijn titels, als we werkelijk bevrijding, vergeving, bescherming en voordelen wensen.

Was het toeval dat de opvolger van Mozes in de Tanakh of Heilige Schrift 'YAOH┌SHUA' heette? En dat deze naam gegeven werd in plaats van zijn oude naam "Hosea" ? Is dit misschien een teken wijzend naar de identiteit van de beloofde 'Profeet' die Y┴OHU UL zou sturen na Mozes? YAOH┌SHUA! Zie Numeri 13:8 in de Tanakh.

Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal Y┴OHU UL u verwekken; naar hem zult gij luisteren en gehoorzamen. Juist zoals gij gesmeekt hebt, toen gij zeidet: ik wil niet langer de stem van Y┴OHU UL horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.'

'Toen zeide Y┴OHU UL tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben; een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal Mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. De man, die niet luistert naar de woorden welke hij in Mijn Naam spreken zal, van die zal Ik rekenschap vragen!' - Deuteronomium 18:15-19, Tanakh.

Niemand is zo blind als zij, die weigeren te zien!

''Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft maar zegt: laten wij andere goden achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen - dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer niet luisteren; want Y┴OHU UL stelt u op de proef om te weten, of gij Y┴OHU UL liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel!' Deuteronomium 13:1-3, Tanakh.

Let op het volgende:

Originele Naam
in de Schrift
     Titels in de Schrift
'Y┴OHU'
Schepper, Almachtige, Vader, de Allerhoogste, de Heilige en Beschermer van IsraŰl, enzovoort.
'YAOH┌SHUA'
Messias, Leraar, Verlosser, Redder, Koning der koningen, Vredevorst, Advocaat, enzovoort.
'R┌KHA-Y┴OHU'
Trooster, Geest der Waarheid, Geest van Y┴OHU, Geest van Genade, enzovoort.

Merk op dat er slechts ÚÚn Naam is voor elke Persoon van de Drie-enigheid.

'Doopt hen in de Naam (enkelvoud) des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.' Er staat niet 'namen', wat meervoud is. - MattheŘs 28:19.

'Heilige Vader, bewaar hen in uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij ÚÚn zijn, zoals Wij. Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw NAAM, welke Gij Mij gegeven hebt!' - Johannes 17:11-12.

Let op: Gelijk WIJ ╔╔N zijn! Gelijk WIJ (meervoud) ╔╔N zijn!

Onze Schepper heeft dus slechts ╔Ún, ik herhaal, slechts ╔Ún Naam, vele Titels!

En nu kent u het verschil tussen een titel en een naam!

Dank Y┴OHU UL nu voor de wijsheid en kennis en licht dat Hij u heeft gegeven uit diepe liefde voor u.

Onthoud: Prijs en eerbiedig Zijn Heilige NAAM! Geen titelsů

V. Moet ik Hebreeuws leren spreken om gered te worden

A. U gebruikt reeds Hebreeuwse woorden in uw woordenschat, misschien zelfs zonder het te weten. U kunt de diepe betekenis van de Heilige Schrift niet begrijpen zonder Hebreeuws. Vanaf het moment dat u de Tanakh of Heilige Schrift opent bevind u zich op Hebreeuwse bodem!

Voorbeelden van Hebreeuwse woorden die veel worden gebruikt, vooral door hen die vertrouwd zijn met de Heilige Schrift, zijn: Amen, Bethlehem, Malchizedeq, Zion, Salomon, Abraham, LemuŰl, IsraŰl, Jacob, abdomen en zelfs de woorden Messias en Immanuel zijn van Hebreeuwse afkomst.

Onze voorvaderen spraken Hebreeuws, Noach sprak Hebreeuws, de Messias is van Hebreeuwse afstamming, net zoals de discipelen en de profeten. U kunt het Hebreeuws niet aan de kant schuiven en de Tanakh of Heilige Schrift volledig begrijpen! Op de een of andere manier zult u ermee worden geconfronteerd.

Daarnaast, kommen er steeds meer bewijzen dat het Nieuwe Testament, dat voornamelijk door Hebreeuwse mensen is geschreven, origineel in het Hebreeuws en niet in het Grieks is geschreven, vooral de brief naar de 'HebreeŰn'! Maar de overgebleven manuscripten zijn in het Grieks, maar zijn vertalingen van de originele geschriften die in Hebreeuws waren!

Vergeet niet dat de Messias YAOH┌SHUA is geboren en opgegroeid in IsraŰl, niet in Griekenland. Gedurende Zijn tijd op aarde, werd IsraŰl geregeerd door Rome, en niet door de Grieken. De Romeinse taal was Latijn en niet Grieks, in tegenstelling tot wat anderen foutief beweren. De Naam van de Allerhoogste is in Hebreeuws, de Naam van de Redder is in Hebreeuws, het grootste deel van de Heilige Schrift was geschreven in het Hebreeuws!

Hebreeuws is dus belangrijk in het proces van heiligmaking en reiniging van uw nieuwe leven met Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y! Maar het beheersen van de taal is GEEN voorwaarde dit nieuwe leven met de Messias te ontvangen.

Voor hen die reeds licht van de Heilige Schrift hadden voordat zij dit leerden, is het de vrucht van uw zoeken naar de absolute waarheid en niet de wortel. Voor velen echter, is dit het begin van hun geestelijke verfrissing met een nieuw leven met YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y als hun enige persoonlijke Leider van hun leven en Verlosser.

Voor anderen is dit een deel van hun geestelijke groei in Zijn familie en een verandering conform het beeld van Zijn geliefde Zoon - YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, Die tijdens Zijn zending op aarde Aramees Hebreeuws sprak! De reiniging van de tong is een deel van het Heiligingsverbond van Y┴OHU UL met Zijn kinderen. Gegarandeerd door het bloed van de Messias YAOH┌SHUA.

Maar u moet Zijn ene en enige Naam geloven en aanroepen om redding te ontvangen, en Zijn Naam is in het Hebreeuws en niet in Latijn of Grieks! De Romeinen waren de eerste die de originele Naam van de Messias YAOH┌SHUA hebben vertaald in verschillende talen. Zij waren het ook die de Tempel van Y┴OHU UL verwoestten. Niet verwonderlijků

'Ieder die de Naam van Y┴OHU aanroept, zal behouden worden!' - JoŰl 2:32 Tanakh.

'In Hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere Naam gegeven waardoor we gered zullen, behalve de Naam - 'YAOH┌SHUA!' Handelingen 4:12, Heilige Schrift.

'Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Y┴OHU UL's te worden, hun, die in Zijn Naam geloven.' - Johannes 1:12, Heilige Schrift.

'Want alzo lief heeft Y┴OHU UL de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren ZOON gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want Y┴OHU UL heeft Zijn ZOON niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de NAAM van de eniggeboren Zoon van Y┴OHU UL - 'YAOH┌SHUA'' - Johannes 3:16-18 Heilige Schrift.

'Maar dan zal Ik (Y┴OHU UL) de lippen van Mijn bekeerde volk veranderen in rein Hebreeuws, zodat zij allen Y┴OHU UL dienen met eenparige schouder!' - Sefanja 3:9 Tanakh.

Zo staat het geschreven, zo zal het gebeuren!

V. In welke taal sprak Molkhi˙l YAOH┌SHUA toen Hij op aarde was?

A. Wetenschappers en onderzoekers beweren dat Hij Aramees sprak. Dat klinkt juist, omdat Aramees het dichtst ligt bij het reine archa´sch Hebreeuws, wat wij hier gebruiken. Puur archa´sch Hebreeuws verschilt in uitspraak een beetje van het Bijbels of klassieke Hebreeuws, maar is tamelijk gelijk, vooral de wortels van de lettergrepen en letters.

Oh YAOH┌SHUA, maak mij alstublieft meer zoals U!

Help mij Uw taal te spreken en maak me meer vertrouwd met alle Joodse dingen, opdat ik de wortel van deze olijfboom waarin ik ben ingeplant of waarvan ik een twijg ben waarlijk mag aannemen!

'Maar dan zal Ik (Y┴OHU UL) de lippen van Mijn bekeerde volk veranderen in rein Hebreeuws, zodat zij allen Y┴OHU UL dienen met eenparige schouder!' Zei Y┴OHU UL, de Heilige van IsraŰl in Sefanja 3:9, Tanakh.

V. Behoor ik niet tot een cult als ik in Zijn originele Naam geloof?

A. Prachtig! U behoort tot de exclusieve groep van gelovigen in de ware Almachtige en de ware Messias! De eersten die in de Messias geloofden werden ook gebrandmerkt alsof ze tot de cult of sekte van de Nazirenen behoorden! Zie Handelingen 24:5, de Heilige Schrift.

Het maakt niet uit welke naam mensen op u plakken. Het maakt wel uit WIE uw Redden en Verlosser is, op Wie uw hele leven hier en in het hiernamaals is gegrond, WIE u waarlijk prijst en eerbiedigt; wie uw Beschermer en Meester is! Dat zijn de belangrijke dingen in het leven! Het belangrijkste deel van het leven is Y┴OHU UL, uw Schepper te kennen.

''Dit nu is het eeuwig leven, dat zij u kennen, Y┴OHU UL, als de waarachtige Schepper en Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, Die Gij gezonden hebt naar de aarde.' - Johannes 17:3, Heilige Schrift.

'Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen de Allerhoogste een heilige dienst te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch Y┴OHU AB┌ (de Vader), noch Mij kennen. Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt herinneren, dat Ik ze u gezegd heb.' zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA in Johannes 16:1-4.

Het leven bestaat voornamelijk uit handelen en uitwisselen. Je geeft je tijd aan studies en krijgt een diploma. Je geeft je talenten aan je werkgever en ontvangt een salaris die je weer uitgeeft om de dagelijkse benodigdheden zoals voeding, kleding enzovoort te ontvangen.

Vergelijkbaar is het als je eeuwig leven of hemels leven wilt ontvangen, moet je iets geven in ruil, zoals bijvoorbeeld het wereldse plezier of onproduktief leven. Je moet geven om te ontvangen. Je moet zaaien vooraleer te kunnen oogsten. Dat is een universeel principe!

Als u dus bij deze groep gelovigen wilt behoren, die de Allerheiligste ziet als waarlijk Zijn medeŰrfgenamen met YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, moet u vele dingen opgeven!

U moet een handel of ruil met uw Schepper aangaan!

'Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden! zei YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y in MattheŘs 10:39, Heilige Schrift.

'Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, Mijn discipel kunnen zijn!' zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y in Lucas 14:33.

'Maar alles wat mij winst was, heb ik om YAOH┌SHUA's wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van de Messias, YAOH┌SHUA, mijn Meester, dat alles te boven gaat. Om Zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik de Messias moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, welke uit Y┴OHU UL is op de grond van het geloof.

'Ik heb alles andere opgegeven - ik heb gezien dat dat de enige weg is de Messias werkelijk te kennen en de kracht te ondervinden van Zijn opstanding; te delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in Zijn dood, in het verlangen eens de opstanding uit de dood te bereiken. Zei Shaul (Paulus) in Filippenzen 3:7-11, Heilige Schrift.

Wat ontvangt men in ruil voor alles wat men opgeeft?

'Laat niemand zich dus op mensen beroemen. Want alles is van u... Of het nu gaat om wereld, leven of dood, om heden of toekomst, het is allemaal van u. Maar u bent van de Messias, en de Messias is van Y┴OHU UL,' zei Shaul in 1 KorintiŰrs 3:21-23, Heilige Schrift.

'Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomstige eeuw het eeuwige LEVEN!' zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA in Marcus 10:29-30, Heilige Schrift.

Eerlijke ruil? Wat een goeie ruil! Nu zult u het beslist nemen! Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y vraagt alles van u omdat Hij alles opgaf, zelfs Zijn eigen leven, enkel om u te verlossen!

En Hij zou beslist al het noodzakelijke hebben gedaan, zelfs als u de enige persoon op aarde zou zijn om gered te moeten worden! Dat is hoe groot Zijn liefde is voor u!

Y┴OHU UL, de UL van ware eeuwige liefde is Degene Die u echt van u houdt. Omdat u zo'n hoge waarde hebt bij de Vader, Y┴OHU AB┌.

Onze Y┴OHU UL is de UL van de Liefde. Hij is LIEFDE!

Onthoudt: Het leven is slechts een RUIL!

V. Wat bedoelt u met het Hebreeuwse woord 'Nuzrothiy'?

A. Hier is de betekenis van het archa´sch Hebreeuwse woord 'Nuzrothiy':

'Nuzor' betekent "de Spruit"

'Zoro' betekent 'het Zaad' waarvan het moderne woord 'zero' komt. Kijk naar het symbool, dat hiervoor wordt gebruikt, 0, wat op en zaad lijkt!

'Rothiy' betekent 'het merkteken van mijn Herder'

NB: 'UL' (uitspraak: 'oel') betekent de 'Almachtige'

Gebaseerd op de originele betekenis van deze archa´sche pure Hebreeuwse woorden.

'Hoor toch, YAOH┌SHUA, de hogepriester en alle andere priesters, zijn illustraties van de wonderbare dingen die komen. Ziet gij niet? YAOH┌SHUA vertegenwoordigt Mijn Knecht, 'DE SPRUIT' Die Ik zal zenden!' - zei Y┴OHU UL in Zacharia 3:8, Tanakh.

'Zet de kroon op het hoofd van de hogepriester YAOH┌SHUA. Dit is wat Y┴OHU UL zegt over YAOH┌SHUA, de Hogepriester: Gij vertegenwoordigt de Man Die zal komen, Wiens Naam is 'De Spruit' (Nuzor) - Hij zal uit Zijn plaats uitspruiten (zoro - zaad) en Hij zal de tempel van Y┴OHU UL bouwen. Hij zal met majesteit bekleed zijn en als Heerser zitten op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; heilzaam overleg zal er tussen hen beiden zijn!' - Zacharia 6:11-13, Tanakh of Heilige Schrift.

'Opdat in vervulling zou gaan hetgeen door de profeten gesproken is, dat Hij NazoreeŰr (of de Spruit) zou heten' - MattheŘs 2:23, Heilige Schrift.

'En ik viel op de grond en hoorde een stem tot mij zeggen: Shaul, Shaul, waarom vervolgt gij Mij? En ik antwoordde: Wie zijt Gij, Heer? En Hij zeide tot mij: IK BEN YAOH┌SHUA NUZROTHIY (van Nazareth), Die gij vervolgt!' - Handelingen 22:7-8, Heilige Schrift.

'En gij weet van YAOH┌SHUA NUZROTHIY (van Nazareth), hoe Y┴OHU UL Hem met de R┌KHA hol-HODSH┌A en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren, want Y┴OHU UL was met Hem!' - Handelingen 10:38 Heilige Schrift.

V. Wat bedoelt u met de archa´sch Hebreeuwse woorden 'hol-MEHUSHKH┴Y'?

A. Hier is de betekenis van het archa´sch Hebreeuwse woord 'hol-MEHUSHKH┴Y':

'Hol-MEHUSHKH┴Y' is het archa´sch Hebreeuwse woord dat 'de UITVERKORENE' betekent en in het Nederlands vertaald wordt als 'de MESSIAS'.

In modern Hebreeuws werd dit archa´sche woord vervalst in 'Moshiyach.' Deze moderne weergave van dit origineel archa´sche woord is onaanvaardbaar omdat de klanken van dit woord 'Moshiyachĺ op boze geesten wijst en ze activeert. Zoals altijd is het origineel altijd het veiligst en het best!

Toevallig is de originele naam van Mozes in archa´sch Hebreeuws 'MEHUSHUA' - alles past dus mooi samen en geeft net als een puzzel, een mooi onthullend beeld of foto van het ware en authentieke drieŰne Hoofd van de schepping!

Y┴OHU UL zei dat Hij 'de PROFEET' zou sturen net als Mehushua (Mozes), naar wie we moeten luisteren en moeten gehoorzamen, en Hij is niemand anders dan Molkhi˙l (Koning) YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, de beloofde Messias, Redder, Profeet en Koning!

V. Is het juist de titel 'El Shaddai' te gebruiken?

A. Nee, dat is niet juist. Een eenvoudige studie naar de ware persoonlijkheid van 'El' in de Babylonische en Chaldeese mythologie, zal onthullen dat 'El' een zeer populaire heidense afgod was in de vroege geschiedenis van deze volkeren. Hij was een afgod die verbonden werd met incest, lust, onzedelijkheid en verraad.

Het woord 'Shaddai' wijst naar verleidende geesten van de slechte gewesten. Het gebruik van deze titels activeert verleidende geesten met de immorele eigenschappen van 'El' - en trekken velen in het eren va heidense afgoden. Zelfs heksen weten dit en gebruiken deze specifieke titel in hun bezweringen, geloofsgenezingen, en satansaanbidding. Controleer het altijd!

U zult de subtiele vallen en verstopte verleidingen van de vijand vermijden. Ga niet gewoon met de massa mee. Breed is de weg die in het verderf leidt en velen gaan deze weg! Zelfs vogels onderzoeken eerst wat ze als mogelijk voedsel kunnen nemen vooraleer ze het oppikken, en u bent waarlijk verstandiger dan een vogel. Wees waarlijk wijs.

De juiste titel van onze ware Schepper Y┴OHU UL, gebaseerd op archaisch Hebreeuws, is 'UL SHUA-OD┴I' - wat letterlijk betekent 'de Amachtige Wiens Redding Voldoende is' - dat is, Y┴OHU UL, de Waarachtige.

Er is slechts een fijne lijn tussen echt en vals geld. U zult geen vals driedollar biljet vinden. De kopie is bijna hetzelfde als het origineel, maar het onderscheid kan enkel worden gemaakt door nauwkeurig onderzoek van een expert. Dit is nog meer het geval wanneer het gaat over onzichtbare, bovennatuurlijke geesten. Wees zeer, zeer voorzichtig, want uw hele leven hier en in het hiernamaals staat op het spel. Wat baat het de gehele wereld te winnen, maar zijn eigen ziel te verliezen?

V. Is het juist de Schepper 'Allah' te noemen?

A. Nee, dat is volledig verkeerd. Het woord 'allah' wijst naar de Arabische maan afgod in het oude Midden Oosten. Daarom is het niet verrassend de occulte betekenis te zien van het kwart-maan symbool met de ster, wat gebruikt wordt door hen die de Arabische maanafgod aanroepen.

Voor de ware, gekozen, uitverkoren gelovigen zijn geen bewijzen nodig, maar voor hen die wijgeren te geloven, is geen enkel bewijs voldoende! Niemand is zo blind als zij die besluiten niet te zien! De Tanakh of Hebreeuwse Schriften wijzen duidelijk naar YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y als de beloofde Messias! U behoort tot de uitverkoren generatie, een koninklijk priesterschap, een heilige natie! U gelooft!

Wij geloven dat de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' een ieder van u nu onderwijst, door de genade en barmhartigheid van Y┴OHU UL, en u in alle waarheid leidt en de woorden van Molkhi˙l YAOH┌SHUA in onze herinnering roept, en daardoor Molkhi˙l YAOH┌SHUA aan een ieder van u onthult, en dat Y┴OHU UL altijd over Zijn woorden waakt.

Wij geloven ook, dat de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' Degene is, Die leven en krachtige olie geeft aan de woorden van Y┴OHU UL , en Hij nu uw harten onderzoekt aangaande zonde, rechtvaardigheid en oordeel, als wij u allen opdragen tot volledige onderdanigheid aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, nu en voor altijd, ol Sh˙am YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we zeggen allen, am-nßm!

Onthoud dat elke knie moet buigen voor Molkhi˙l YAOH┌SHUA en elke tong moet bekennen dat YAOH┌SHUA de Leider van allen is, tot glorie van Y┴OHU UL, de Allerhoogste! En alles wat wij op aarde binden is nu gebonden in de hemelse hoogten!

'Hiertoe is de Zoon van Y┴OHU UL geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou!' - 1 Johannes 3:8, Heilige Schrift.

En we bevrijden u nu van alle machten van ha-satan en al zijn religieus slechte geesten, slechte geesten van verwardheid, alle liegende geesten en alle verleidende geesten en we stoppen, verwerpen en doen afstand van al hun slechte invloeden, bedrog, misleiding, macht en controle over uw hele persoon en we bevrijden u nu van alle machten van alle slechte geesten! We binden u met een volledige en onmiddellijke onderdanigheid aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y nu en voor altijd! Wat we losmaken op aarde is losgemaakt in de hemel en wat we binden op aarde is gebonden in de hemel!

'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we stemmen allen toe, am-nßm!

Het was Molkhi˙l YAOH┌SHUA, Die voor uw zonden is gestorven, en niet een religie. Religie is niet de Redder. YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is de Redder, Die u wil en kan helpen, bevrijden, genezen en redden!

Want de wapens van onze strijd zijn geen wapens van de wereld. Maar ze zijn wel zo sterk en machtig, door Y┴OHU UL, om kerkers te verwoesten. Wij verwoesten argumenten en elke poging die zichzelf opstelt tegen de kennis van Y┴OHU UL, en we willen nu elke gedachte nemen en het onderdanig maken aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA. En overwinnen ha-satan nu door het 'DAM' (bloed) van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y en door het woord van ons getuigenis, en aangezien we ha-satan overwinnen, winnen we!

Dankzij Y┴OHU UL GABËR (de dappere Strijder), Die altijd toeziet dat we overwinnen in Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en wij zijn waarachtig meer dan overwinnaars! En we laten niet toe, dat ha-satan op welke manier dan ook, de woorden van Y┴OHU UL steelt die gewoven staan in uw harten nu en voor altijd!

'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, am-nßm!

Nu u in Zijn Naam gelooft en Hem als de ware Messias aanvaardt, zeg, spreek, ik herhaal, spreek dit gebed nu uit vanuit uw hart:

 

Zondaars Gebed van Bekering

Y┴OHU UL, Die woont in shamulyßo (hemelse hoogten), ik geloof nu waarlijk dat U alles hebt gemaakt, mijn Schepper;

Ik geloof dat U de ware Heilige bent van IsraŰl, niemand anders; U bent de UL van Abruhßm, Y┴OHUtz-kaq (Isaac) en Y┴OHU-caf;

Ik geef toe dat ik tegen U heb gezondigd, en ik vergeef nu eenieder die mij in het verleden iets heeft aangedaan;

Ik vraag eerlijk vergeving voor U.

Vergeef alstublieft al mijn zonden en reinig mij nu door het 'DAM' (bloed) van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, Die, zoals ik geloof, in mijn plaats is gestorven als mijn eigen individuele vervanger;

Ik maak nu YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y tot mijn enige individuele Odmorul (Heerser) en 'MeÚ-hoe-sh˙a-yao' (Redder);

Ik geloof dat Hij stierf om voor al mijn zonden te betalen, werd begraven, werd weer levend, en ging, om met Y┴OHU UL te zijn, en zal spoedig wederkomen om te regeren als Koning der koningen;

Ik geloof volledig in de spoedige wederkomst van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y;

Er staat geschreven: 'Eenieder die de Naam van Y┴OHU UL aanroept zal gered zijn,' en Ik geloof in de opstanding van de gerechten tot eeuwig leven, en de verdoeming van de slechten tot eeuwige vernietiging;

Geef mijn nu alstublieft de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' om mij als uw nieuwgeboren kind te laten wonen in Uw eeuwig Koninkrijk van eerlijkheid, oprechtheid en heiligheid, en dompel mij nu alstublieft ook in de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA', zodat ik kosteloos Zijn machtige gaven mag ontvangen in mijn nieuwe leven als een Yaoh˙shuahee (oprecht gelovige);

Ik geloof dat ik de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' nu in mijn hart ontvang als de Leider, Bestuurder en Maoro-Úh (Leraar), en ik geloof ook dat ik nu Uw genade, vergeving en reiniging ontvang en de machtige gaven van en onderdompeling in de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA';

Ik prijs, loof, eerbiedig en dank U voor het geschenk van bevrijding en redding;

Ik bid dit alles, 'ol Sh˙am' (in de Naam van) YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, am-nßm!

U bent nu vrij, u bent genezen, u bent bevrijd en u bent volledig!

Prijs nu Y┴OHU UL met mij, laat ons samen Zijn NAAM verhogen!

Begin nu uw nieuw leven met Y┴OHU AB┌ (Vader) door anderen te vertellen over Zijn LIEFDE en Zijn NAAM en begin uw naaste lief te hebben en te helpen!

Gij zult Y┴OHU UL, uw Maker, liefhebben met GEHEEL uw hart en met GEHEEL uw ziel en met GEHEEL uw verstand; en uw naaste als uzelf!

Dit zijn de grootste mitzvot of geboden!

Begin dus nu Y┴OHU ULH═M en uw naaste lief te hebben!

Onthoudt, dat Molkhi˙l YAOH┌SHUA voor uw zonden stierf en niet religie. Religie is NIET de Redder. YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is de Redder Die bereid is u te helpen, bevrijden, genezen en te redden!

Want de wapens van onze strijd zijn geen wapens van de wereld. Maar ze zijn wel zo sterk en machtig, door Y┴OHU UL, om kerkers te verwoesten. Wij verwoesten argumenten en elke poging die zichzelf opstelt tegen de kennis van Y┴OHU UL, en we willen nu elke gedachte nemen en het onderdanig maken aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA. En overwinnen ha-satan nu door het 'DAM' (bloed) van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y en door het woord van ons getuigenis, en aangezien we ha-satan overwinnen, winnen we!

Dankzij Y┴OHU UL GABËR (de dappere Strijder) die altijd toeziet dat we overwinnen in Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en wij zijn waarachtig meer dan overwinnaars! En we laten niet toe, dat ha-satan op welke manier dan ook, de woorden van Y┴OHU UL steelt die gewoven staan in uw harten nu en voor altijd!

'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, am-nßm!

Als u geen kopie heeft van de 'Biblia Hebraica' of de Heilige Schrift, moet u zorgen dat u er gauw een heeft en moet u beginnen het Woord te lezen! Voor uw geestelijke groei. Wanneer u leest moet u de noodzakelijk korrekties maken, nu u de waarheid kent. Onthoudt dat u het Woord of de Heilige Schrift moet blijven bestuderen zodat u meer waarheden zult ontdekken die noodzakelijk zijn voor een oprecht, gezond en uitbundig leven! Begin nu de Heilige Schrift te lezen!

En wanneer u dagelijks bidt, aanroep dan Y┴OHU UL, en eindig uw gebed altijd met de Naam van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, want Hij zei dat we van Y┴OHU UL moeten vragen met het gebruik van de Messias' Naam. We vragen met de handtekening van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y! Echte resultaten, antwoorden en voordelen gegarandeerd! Probeer het niet, maar geloof het en doe het nu!

Indien u, of iemand die u kent enige hulp nodig heeft, geestelijk of materieel, aarzel dan niet ons te bellen of te schrijven of als u verdere vragen hebt. Wij zijn hier om te dienen en wij zien u graag omdat Y┴OHU ULH═M van u houdt! En Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y heeft u bevrijd! u bent nu uiteindelijk op het smalle pad, wanneer u Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y ontvangt en Hem maakt tot uw Koning en Redder!

Indien u kosteloze exemplaren wilt ontvangen van een tweetalige Hebreeuwse Heilige Schrift, Nieuw Verbond deel, in Hebreeuws met vertalingen in Duits, Arabisch, Portugees, Russisch, Frans, Nederlands, Roemeens, Spaans en andere belangrijke vreemde talen, inclusief het Engels natuurlijk, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, en wij zullen deze kosteloos naar u opsturen, waar u ook woont! U hoeft niets te betalen. Het is onze persoonlijke dienst voor Molkhi˙l YAOH┌SHUA om Hem en Zijn Woord voor te stellen aan velen onafhankelijk van hun taal. Wij hebben kosteloos ontvangen van Y┴OHU AB┌, kosteloos geven wij, zoals de Heilige Schrift ons opdraagt.

In onze andere kosteloze literatuur die u mag aanvragen:

V. Uit hoeveel Personen bestaat het Scheppings-Hoofd, 1, 2 of 3?

V. Waarom geloven wij dat de originele Hebreeuwse Heilige Schrift de ge´nspireerde Woorden zijn van Y┴OHU UL?

V. Wat bedoelt u met de uitdrukking 'geestelijke regeneratie'?

V. Waarom geloven wij dat YAOH┌SHUA de Beloofde Messias is?

V. Welke onderdompeling verlangt Y┴OHU ULH═M van elke gelovige?

V. Waarom athe´sten niet kunnen antwoorden op simpele vragen over de reden of eerste begin van het universum, de oorsprong van alles en het uiteindelijke einde van alles. Wie veroorzaakte de eerste beweging in het universum, wie begon alles te bewegen? Wie schiep alle elementen in het universum? Wie maakte de basis elementen van het universum? Wat zal het uiteindelijke einde zijn?

V. Waarom zijn er zo vele armen en waarom enkele rijken? Zit er een geheim achter dit? Of hangt alles af van de afgoden van geld, succes, geluk en noodlot?

V. Wat zijn slechte occulte objecten en symbolen en wat zijn hun ziekte-effekten voor hen die deze bezitten of hebben?

V. Waarom zijn er zoveel tumulten en problemen in onze familie? Hoe moet ik mij opstellen tegenover mijn ouders en werkgevers om alle voordelen in dit leven te bemachtigen?

Waarlijk, Molkhi˙l YAOH┌SHUA is de waarheid die u vrij maakt van alle leugens, bedrog en vloeken van de vijand! Hij is het Licht van het leven! Hij beschermt u van het merkteken van het beest, de anti-messias. De vijand kwam om te doden, te stelen en te vernietigen; Molkhi˙l YAOH┌SHUA kwam om u leven te geven en uw leven te verrijken!

U bent nu toegetreden, niet tot een andere religie, maar de Persoon van de authentieke Messias, Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, Die mensen vrij maakt van alle banden, leugens en bedrog van de vijand!

YAOH┌SHUA is nu uw Bevrijder, Verlosser, Genezer, Heerser, Beschermer en Opperherder van uw ziel. Aan de handen van Y┴OHU UL vertrouwen we uw gehele persoon toe, samen met uw geestelijke groei en wandel, nu en voor altijd, ol Sh˙am YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we zeggen allemaal, am-nßm!

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei: 'Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn!

'Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig.'

'Wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden!' - MattheŘs 10:34-39, Heilige Schrift.

Y┴OHU UL Yaoshuayao en Shuamˇr zegene u en behoede u;

Y┴OHU UL Khanyao-ßhm doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

Y┴OHU UL Shua-olÚym verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!

'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y en we zeggen allemaal, am-nßm!

OlkÚm shua-olÚym....

Vraag nu naar uw kosteloze kopieŰn of elektronische tekstzendingen van deze richtlijnen via post, fax, diskettes, modem of email! Tevens via Internet WWW of FTP. Doe het nu nog! Geloof zonder werken is dood! Begin er nu mee anderen te vertellen over Molkhi˙l YAOH┌SHUA, Die nu uw nieuwe Leider en Redder is!

Beter is het, deze file te downloaden, uit te printen en zo snel mogelijk kopieŰn uit te delen aan familie, kennissen, buren, vrienden en collegaĺs. Vertel hen dat u Molkhi˙l YAOH┌SHUA als uw persoonlijke Leider en Bevrijder hebt ontmoet, geloofd en ontvangen! Wees trots op Molkhi˙l YAOH┌SHUA! Hij is de ware Messias!

U kunt uzelf tevens inschrijven voor onze kosteloze dagelijkse uitgaven van uw 'Warm Dagelijks Brood' door ons uw email of post adres te sturen. 'Niemand kan leven van brood alleen, maar van ieder woord dat komt uit de mond van Y┴OHU UL' - zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA.

Onthoudt: YAOH┌SHUA - de enige hoop in deze wereld!

Andere werkelijk verlichtende richtlijnen zijn de volgende:

Titels van de Filenames

'YAOHUSHUA - De Redders en Messias!'

'YAOHUSHUA in the Triune Eternal'
'Facts Incredible Yet True'
'Messiah's Qualifications'

'YAOHUSHUA - De Genezer en Uitwerper'

'Free Gifts Especially for You'
'Dealing with Authorities'

'YAOHUSHUA - Herkenningstekens!'

YAO-DUT.TXT

TRIUNE.TXT
INCRED.TXT
QUALI.TXT

EXOR-DU.TXT

GIFTS.TXT
AUTHOR.TXT

FALSE-DU.TXT

Dit zijn enkele van de meest belangrijke richtlijnen die U ooit in Uw gehele leven zult lezen! Buiten de Heilige Schift natuurlijk.

Dit zijn de belangrijkste richtlijnen die u ooit te lezen zult krijgen in uw hele leven! Naast de Heilige Schrift natuurlijk. Dus doe het nu!

Zorg ervoor deze richtlijnen zo spoedig mogelijk te bekomen want zij bevatten geestelijke schatten, die u nodig hebt voor verdere persoonlijke geestelijke verrijking en groei in de Messias YAOH┌SHUA!

 

Deze richtlijnen zijn beschikbaar zowel in HTML als in TEXT-formaat via:

Belangrijkste website:

http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org/index.html

E-mail Address:

Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

WWW Mirror Sites:

http://www.yahushua.org/index.html
http://www.yawhushua.org/index.html
http://Ohol-Yaohushua.Org/index.html
http://shell.lava.net/ohol_yaohushua/index.html

Al deze gratis informatieve YAOH┌SHUA richtlijnen zijn beschikbaar op de volgende internetsites:

Microsoft Network (MSN)

- Religious Resources Library
America Online (AOL)
- Religion & Ethics Forum - Interfaith Library

Microsoft E-Mail Address:

YAOHUSHUA@email.msn.com


Postadres:

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014

Onthoudt!

'In Hem alleen is er redding, er is hier op aarde de mensen geen andere Naam gegeven waardoor we gered zullen, behalve de Naam - 'YAOH┌SHUA!' Handelingen 4:12, Heilige Schrift.

Geen andere naam, geen andere naam, geen andere naam, geen andere naam, behalve: YAOH┌SHUA!

Dit is geen copyright materiaal. u mag het kopiŰren, citeren en reproduceren als geheel of in delen zolang Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y wordt vereerd en verhoogd, dat is de reden voor een ieder van ons zich te verheugen!

De grootste zegen die u uw geliefden kunt geven is ze bekend te maken met hun Schepper, Y┴OHU UL, en de Messias YAOH┌SHUA!

Dit is de grootste erfenis dat u hen kunt geven, waardevoller dan rijkdom of aardse scholing. Geef hen het Woord dat vlees werd, Dat ze doorboorden, en stierf tot bevrijding van de volledige mensheid, en de spoedig wederkerende Koning en Rechter van allen! YAOH┌SHUA is Zijn ene en enige Naam. Er is geen andere Naam!

Verhoog en prijs Y┴OHU UL met mij, laat ons zijn Naam samen groot maken!

Oh, Y┴OHU, Y┴OHU, hoe wonderbaar is uw Naam in de gehele wereld!

Y A O H ┌ S H U A - de enige hoop in deze wereld!

Dit alles wort u aangeboden, uit eerlijke liefde en diepe nederigheid, 'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we zeggen allen, am-nßm!

Kontakteer ons nu via dit email adres:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Doe het nu!

Elke knie moet buigen bij deze Naam:

Y A O H ┌ S H U A !

Vierde editie. Gereviseerd Februari 1, 5758

U kunt terugkeren naar de belangrijkste pagina YAOH┌SHUA nu....