YAOHUSHUA - Uw dagelijks warm brood voor vandaag....

 

 

 

Zeer geliefde gelovige discipel van de Messias YAOHUSHUA:

Wees verlicht, bevrijd, genezen, gezegend, verrijkt en groei door Uw geestelijk brood voor vandaag, een dienst van YAOHU UL, de ware Schepper, door de onderwijzende dienst van de 'ROEKHA hol-HODSHUA' (Heiligen Geest) en in de Naam van de ware Messias - YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY....

 

 

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij YAOHU UL, en YAOHU UL was het Woord.

Dit was in den beginne bij YAOHU UL.

Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niets geworden, dat geworden is.

In Hem was het leven, en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet begrepen.

Er was een mens van YAOHU UL gezonden, genaamd YÁOHU-khanam (Johannes).

Deze kwam tot ene getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.

Hij was het licht niet, maar opdat hij van het licht getuigen zou.

Dit was het waarachtige licht, dat, in de wereld komende, alle mensen verlicht.

Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld kende Hem niet.

Hij kwam tot zijn eigendom, en de zijnen namen Hem niet aan.

Maar zovelen Hem aannamen, dien gaf Hij macht YAOHU ULs kinderen te worden, die in zijnen 'Shuam' (Naam) geloven; die niet uit het bloed, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil eens mans, maar uit YAOHU UL geboren zijn.

En het Woord werd vlees, en woonde onder ons en wij zagen zijne heerlijkheid, ene heerlijkheid als van den eengeboren Zoon des YAOHU ABÚs (Vaders) vol van genade en waarheid.

YÁOHU-khanam (Johannes) getuigde van hem en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wien ik zeide: Na mij zal komen, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik.

En uit zijne volheid hebben wij allen genomen, en wel genade voor genade; want de Wet is door Mehushúa (Mozes) gegeven, de genade en de waarheid is door YAOHUSHUA ha-MEHUSHKHAY (Messias) geworden.

Niemand heeft ooit YAOHU UL gezien: de eengeboren Zoon, die in des YAOHU ABÚs (Vaders) schoot is, die heeft hem ons verkondigd.

En dit is de getuigenis van YÁOHU-khanam (Johannes), toen de YAOHÚ-dim (Joden) Priesters en Levieten afzonden van Yaohúshua-oléym (Jeruzalem), opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij.

En hij bekende, en loochende het niet, en bekende: Ik ben de 'ha-MEHUSHKHAY' (Messias) niet.

En zij vraagden hem: Wat dan? Zijt gij UliYAOHU (Elía)?

Hij zeide: Ik ben die niet.

Zijt gij de Profeet?

En hij antwoordde: Neen.

Toen zeiden zij tot hem: Wie zijt gij dan? - opdat wij antwoord geven dengenen, die ons gezonden hebben; wat zegt gij van uzelven?

Hij zeide: Ik ben de stem des predikers in de woestijn: Maakt den weg des YAOHU UL recht, gelijk de profeet Yaoshua-YAOHU (Jesaja) gezegd heeft.

En de afgezondenen waren uit de Farizeën; en zij vraagden hem en zeiden tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de hol-MEHUSHKHAY (Messias) niet zijt, noch UliYAOHU (Elía), noch de Profeet?

YAOHU-khanam (Johannes) antwoordde hun, en zeide: Ik doop met water, maar Hij is midden onder u getreden, dien gij niet kent; deze is het, die na mij komt, die voor mij geweest is, wien ik niet waardig ben, dat ik de riemen zijner schoenen ontbinde.

Dit geschiedde te Bethabara over den Yardayan (Jordaan), waar YÁOHU-khanam (Johannes) doopte.

Des anderen daags zag YÁOHU-khanam (Johannes) YAOHUSHUA tot zich komen, en zeide: Zie, het Lam YAOHU ULs, dat de zonde der wereld draagt!

Deze is het, van wien ik u gezegd heb: Na mij komt een Man, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik.

En ik kende hem niet; maar opdat Hij aan Yaoshorul (Israël) zoude geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met water.

En YÁOHU-khanam (Johannes) getuigde, zeggende: Ik zag, dat de 'ROEKHA' (Geest) nederdaalde uit den hemel gelijk ene duif, en Hij bleef op Hem.

En ik kende Hem niet; maar die mij zond om te dopen met water, die zeide tot mij: Op wien gij den 'ROEKHA' (Geest) zult zien nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die met den 'ROEKHA hol-HODSHUA' (Heiligen Geest) doopt.

En ik zag het, en getuigde, dat deze de Zoon YAOHU ULs is.

Des anderen daags stond YÁOHU-khanam (Johannes) wederom, en twee van zijne jongeren; en toen hij YAOHUSHUA zag wandelen, zeide hij: Zie het Lam YAOHU ULs.

En die twee jongeren hoorden hem spreken, en volgden YAOHUSHUA.

Maar YAOHUSHUA keerde zich om en zag hen volgen, en zeide tot hen: Wat zoekt gij?

En zij zeiden tot hem: Ro-éhbo (Rabbi) [dat is, vertaald: Meester], waar zijt Gij geherbergd?

Hij zeide tot hen: Komt en ziet het Zij kwamen en zagen het, en bleven dien dag bij Hem; en het was omtrent de tiende ure.

En een van de twee, die het van YÁOHU-khanam (Johannes) gehoord hadden en YAOHUSHUA gevolgd waren, was Andorul (Andréas), de broeder van Shamiúl Káfos (Petrus).

Deze vond ten eerste zijnen broeder Shamiúl, en zeide tot hem: Wij hebben den hol-MEHUSHKHAY (Messias) gevonden [hetwelk is, vertaald: de Gezalfde]. En hij leidde hem tot YAOHUSHUA.

En toen YAOHUSHUA hem zag, zeide Hij: Gij zijt Shamiúl YAOHÚ-nah's (Jona's) zoon gij zult Káfos heten [hetwelk vertaald wordt: Petrus] steenrots.

Des anderen daags wilde YAOHUSHUA naar Galiléa trekken, en vond Filippus en zeide tot hem: Volg Mij.

Filippus nu was van Bethsaïda, uit de stad van Andoron (Andréas) en Káfos.

Filippus vond Nokhan-Ul (Nathanaël) en zeide tot hem: Wij hebben dien gevonden, van wien Mehushúa (Mozes) in de Wet en de Profeten geschreven hebben, YAOHUSHUA, den zoon van YAOHÚ-saf (Jozef), van Nazaret.

En Nokhan-Ul (Nathanaël) zeide tot hem: Kan uit Nazaret iets goeds komen?

Filippus zeide tot hem: Kom en zie.

YAOHUSHUA zag Nokhan-Ul (Nathanaël) tot zich komen, en zeide tot hem: Zie waarlijk een Yaoshoruliet (Israëliet), in wien geen bedrog is.

Nokhan-Ul zeide tot hem: Vanwaar kent Gij mij?

YAOHUSHUA antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep, toen gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u.

Nokhan-Ul (Nathanaël) antwoordde en zeide tot hem: Ro-éhbo (Rabbi), Gij zijt de Zoon YAOHU ULs, Gij zijt de koning van Yaoshorul (Israël).

YAOHUSHUA antwoordde en sprak tot hem: Gij gelooft, omdat Ik u gezegd heb, dat Ik u zag onder den vijgeboom; gij zult nog groter dingen zien dan deze.

En hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, van nu aan zult gij den hemel geopend zien, en de Engelen YAOHU ULs opklimmen en nederdalen op des Mensen Zoon.

YÁOHU-khanam (Johannes) 1, Heiligen Schrift

En op den derden dag was er ene bruiloft te Kana in Galiléa, en de moeder van YAOHUSHUA was aldaar; en YAOHUSHUA en zijne jongeren waren ook ter bruiloft genodigd.

En toen er wijn ontbrak, zeide de moeder van YAOHUSHUA tot hem: Zij hebben geen wijn.

YAOHUSHUA zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijne ure is nog niet gekomen.

Zijne moeder zeide tot de dienaars: Wat Hij u zegt, doet dat.

En daar waren zes stenen waterkruiken gezet, naar de wijze der YAOHÚ-deem (Joodse) reiniging, en elke hield twee of drie maten.

YAOHUSHUA zeide tot hen: Vult de waterkruiken met water. En zij vulden ze tot boven toe.

En hij zeide tot hen: Schept nu en brengt het den spijsmeester. En zij brachten het.

Toen nu de spijsmeester den wijn had geproefd, die water geweest was, - en hij wist niet vanwaar die was, maar de dienaars, die het water geschept hadden, wisten het-riep de spijsmeester den bruidegom, en zeide tot hem: Iedereen geeft eerst den goeden wijn, en wanneer men wèl gedronken heeft, alsdan den minderen; gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard!

Dit eerste teken deed YAOHUSHUA te Kana in Galiléa, en openbaarde zijne heerlijkheid; en zijne jongeren geloofden in Hem.

Daarna trok Hij af naar Kapérnaüm, Hij, zijne moeder, zijne broeders, en zijne jongeren; en zij bleven daar niet lang.

En het 'Posqayao' (Pasen) der YAOHÚ-dim (Joden) was nabij, en YAOHUSHUA ging op naar Yaohúshua-oléym (Jeruzalem).

En Hij vond in den Tempel zitten, die ossen, schapen en duiven te koop hadden, en de wisselaars, en Hij maakte een geesel van touwtjes, en dreef hen allen den Tempel uit, met de schapen en ossen; en het geld der wisselaars stortte Hij uit, en stiet de tafels om; en Hij zeide tot degenen die de duiven te koop hadden: Draagt dit van hier, en maakt het huis Mijns YAOHU ABÚs (Vaders) niet tot een verkoophuis.

En zijne jongeren gedachten daaraan, dat er geschreven staat: 'De ijver voor uw huis heeft mij verteerd'.

Toen antwoordden de YAOHÚ-dim (Joden) en zeiden tot Hem: Wat teken toont Gij ons, dat Gij dit doen moogt?

YAOHUSHUA antwoordde en zeide tot hen: Verbreekt dezen Tempel, en in drie dagen zal Ik hem oprichten.

Toen zeiden de YAOHÚ-dim (Joden): Deze Tempel is in zes en veertig jaren gebouwd, en Gij wilt hem in drie dagen oprichten?

Maar Hij sprak van den Tempel zijns lichaams.

Toen Hij nu opgestaan was van de doden, gedachten zijne jongeren daaraan, dat Hij dit gezegd had, en geloofden de Schrift en het woord, dat YAOHUSHUA gesproken had.

Toen Hij nu te Yaohúshua-oléym (Jeruzalem) was op 'Posqayao' (Pasen), gedurende het feest, geloofden velen in zijnen Shuam (Naam), daar zij de tekenen zagen, die Hij deed; maar YAOHUSHUA zelf betrouwde zich hun niet, want Hij kende hen allen, en had niet nodig, dat iemand getuigenis gaf van een mens; want Hij wist wat in den mens was.

YÁOHU-khanam (Johannes) 2, Heiligen Schrift

En er was een mens uit de Farizeën, genaamd Nakdímos (Nikodemus), een overste der YAOHÚ-dim (Joden).

Die kwam tot YAOHUSHUA bij nacht, en zeide tot hem: Ro-éhbo (Rabbi), wij weten, dat Gij zijt een leeraar van YAOHU UL gekomen; want niemand kan de tekenen doen, die Gij doet, zo YAOHU UL niet met hem is.

YAOHUSHUA antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Tenzij iemand op nieuw geboren worde, kan hij het rijk YAOHU ULs niet zien.

Nakdímos (Nikodemus) zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij ook wederom in den moederschoot ingaan en geboren worden?

YAOHUSHUA antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en 'ROEKHA' (Geest), kan hij in het rijk YAOHU ULs niet komen.

Wat uit vlees geboren wordt, dat is vlees, en wat uit den 'ROEKHA' (Geest) geboren wordt, dat is 'rukha' (geest).

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gij moet op nieuw geboren worden.

De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn suizen wel, maar gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat. Alzo is ieder, die uit den 'ROEKHA' (Geest) geboren is.

Nakdímos (Nikodemus) antwoordde en zeide tot hem: Hoe kan dit geschieden?

YAOHUSHUA antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leeraar in Yaoshorul (Israël), en weet dit niet?

Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wij spreken hetgeen wij weten, en getuigen wat wij gezien hebben, en gij neemt onze getuigenis niet aan.

Gelooft gij niet, als Ik u aardse dingen zeg, hoe zult gij geloven, indien Ik u hemelse dingen zou zeggen?

En niemand is ten hemel opgevaren dan die uit den hemel nedergekomen is, namelijk des Mensen Zoon, die in den hemel is.

En gelijk Mehushúa (Mozes) in de woestijn een slang verhoogd heeft, alzo moet des Mensen Zoon verhoogd worden, opdat allen, die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

Want alzo heeft YAOHU UL de wereld liefgehad, dat Hij zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft, opdat allen, die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.

Want YAOHU UL heeft zijnen Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld oordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zalig zou worden.

Wie in Hem gelooft, die wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft, die is alreeds geoordeeld, want hij gelooft niet in den Shuam (Naam) van den eengeboren Zoon YAOHU ULs.

En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht; want hunne werken waren boos.

Want wie kwaad doet, die haat het licht, en komt niet tot het licht, opdat zijne werken niet bestraft worden; maar wie de waarheid doet, die komt tot het licht, opdat zijne werken openbaar worden, want zij zijn in YAOHU UL gedaan.

Daarna kwam YAOHUSHUA en zijne jongeren in het land van YAOHÚ-dah (Judéa), en onthield zich aldaar met hen, en doopte.

En YÁOHU-khanam (Johannes) doopte ook nog te Enon nabij Salim, omdat aldaar veel water was; en zij kwamen daarheen en lieten zich dopen.

Want YÁOHU-khanam (Johannes) was nog niet in de gevangenis geworpen.

Toen ontstond er ene twistvraag onder de jongeren van YÁOHU-khanam (Johannes) met een 'YAOHÚ-dee' (Jood) over de reiniging; en zij kwamen tot YÁOHU-khanam (Johannes) en zeiden tot hem: 'Ro-éhbo' (Rabbi), die bij u was over den Yardayan (Jordaan), van wien gij getuigenis gaaft, zie, die doopt, en iedereen komt tot Hem.

YÁOHU-khanam (Johannes) antwoordde en zeide: Een mens kan niets nemen, zo het hem niet uit den hemel gegeven wordt.

Gij zelve zijt mijne getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de hol-MEHUSHKHAY (Messias) niet, maar ben voor hem uitgezonden.

Wie de bruid heeft, die is de bruidegom; maar de vriend des bruidegoms staat en hoort hem aan, en verblijdt zich zeer over de stem des bruidegoms. Deze mijne blijdschap is nu vervuld.

Hij moet wassen, maar ik moet afnemen.

Die van boven komt, is boven alles. Wie van de aarde is, die is van de aarde en spreekt van de aarde. Die uit den hemel komt is boven allen.

En Hij getuigt wat hij gezien en gehoord heeft, en zijne getuigenis neemt niemand aan.

Maar wie haar aanneemt, die bezegelt dat YAOHU UL waarachtig is; want Hij, dien YAOHU UL gezonden heeft, die spreekt YAOHU ULs woorden; want YAOHU UL geeft den 'ROEKHA' (Geest) niet met mate.

YAOHU ABÚ (Vader) heeft den Zoon lief, en heeft Hem alles in zijne hand gegeven.

Wie in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar wie den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn YAOHU ULs blijft op hem.

YÁOHU-khanam (Johannes) 3, Heiligen Schrift

Gegeven aan U in ware liefde en diepe nederigheid, 'Ol Shúam' (in de Naam van) YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY - am-nám!

Vergeet alstublieft nooit:

'YAOHU' - dit is mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. - Exodus 3:15, Heiligen Schrift

'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden buiten de unieke Naam: YAOHUSHUA.' - Handelingen 4:12, Heiligen Schrift

'Maar dan zal Ik (YAOHU UL) de lippen van Mijn bekeerde volk veranderen in rein Hebreeuws, zodat zij allen YAOHU UL dienen met eenparige schouder.' - Zafna-YAOHU (Sefanja) 3:9, Heiligen Schrift

Voor verdere verlichtende onthullingen en kennis lees zo spoedig mogelijk de volgende HTML of TEXT richtlijnen:

Titels van de Filenames

'YAOHUSHUA - De Redders en Messias!'

'YAOHUSHUA in the Triune Eternal'

'Facts Incredible Yet True'

'Messiah's Qualifications'

'YAOHUSHUA - De Genezer en Uitwerper'

'Free Gifts Especially for You'

'Dealing with Authorities'

'YAOHUSHUA - Herkenningstekens!'

YAO-DUT.TXT

TRIUNE.TXT

INCRED.TXT

QUALI.TXT

EXOR-DU.TXT

GIFTS.TXT

AUTHOR.TXT

FALSE-DU.TXT

Dit zijn enkele van de meest belangrijke richtlijnen die U ooit in Uw gehele leven zult lezen! Buiten de Heilige Schift natuurlijk.

Lees dus al deze uiterst onthullende richtlijnen zo snel mogelijk voor Uw geestelijke ontwaking en groei!

OHOL YAOHUSHUA
(Israel)

Plaats Web -
http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

E-mail Adres:
YAOHUSHUA@email.msn.com

   Postadres -

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014

Gelieve per brief, fax of email kosteloze copies van de bovengenoemde publikaties aan te vragen en/of om deze richtlijnen zo snel mogelijk kosteloos naar Uw computer gestuurd te krijgen. Neem vandaag nog contact op met ons!

Bij de vermelding van de Naam: YAOHUSHUA, moet ieder knie buigen in de hemel, op aarde, en onder de aarde, ter glorie van YAOHU UL in de hemel!

Neem nu contact op met ons via dit email adres:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Doe het nu!

Iedere knie zal buigen bij deze Naam: Y A O H U S H U A !

Y A O H U S H U A - de echte Naam boven elke naam!

Eenieder die de Naam 'YAOHUSHUA' aanroept, zal gered worden!

Zoek de WAARHEID, en de waarheid zal U vrijmaken!

Y A O H U S H U A - de enige hoop in deze wereld!

Geloof en ontvang Hem nu!

Vergeet alstublieft nooit:

"'YAOHU' - dit is Mijn Naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht." - Exodus 3:15, Heilige Schrift

'En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden buiten de unieke Naam: YAOHUSHUA.' - Handelingen 4:12, Heilige Schrift

'Maar dan zal Ik (YAOHU UL) de lippen van Mijn bekeerde volk veranderen in rein Hebreeuws, zodat zij allen YAOHU UL dienen met eenparige schouder.' - Zafna-YAOHU (Sefanja) 3:9, Heilige Schrift

Vertel iedereen over de Messias YAOHUSHUA en Zijn glorierijke boodschap!

Y A O H U S H U A - de enige hoop in deze wereld....

Voor zij, die nog niet op onze mailing lijst staan....

Indien U deze gratis uitgaven van Uw geestelijk 'Warm Dagelijks Brood' ook wilt ontvangen - stuur ons dan een email als volgt:

Mail To: Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org
CC: YAOHUSHUA@email.msn.com
Subject: Free Subscription
Message: Subscribe (Uw email adres)
Uw naam: (U mag maar hoeft dit niet te vermelden)

Gelieve 'unsubscribe' te vermelden indien U van de mailing lijst verwijderd wenst te worden

U kunt kopies van deze email ook naar vrienden en kennissen sturen die de Messias YAOHUSHUA willen kennen en Zijn gratis geschenk van redding willen ontvangen!

Denken over YAOHU ULs Woord zal U verrijken....

Nadenken betekent tevens herlezen en herlezen en herlezen en visualizeren (beeld maken) in je gedachten, mompelen en dan YAOHU UL's Woord doen....

Dit alles wordt U gegeven in ware liefde en diepe nederigheid, 'Ol Shúam' (in de Naam van) YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY, am-nám!

U kunt terugkeren naar de belangrijkste pagina YAOHÚSHUA nu....