YAOHUSHUA

 

 

Yang Terkasih Murid Setia Mesias YAOH┌SHUA:

Kiranya Y┴OHU UL, Pencipta yang Sejati, menerangi, membimbing, meneguhkan, menyembuhkan, dan memperkaya iman serta memberkati Anda melalui Hidangan Rohani hangat pada hari ini, yang terlaksana hanya karena bimbingan dari 'R┌KHA hol-HODSH┌A' (Roh Kudus) dan didalam Nama Sejati Mesias yang tulen - YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y....

 

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Y┴OHU UL dan Firman itu adalah Y┴OHU UL.

Ia pada mulanya bersama-sama dengan Y┴OHU UL.

Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.

Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.

Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.

Datanglah seorang yang diutus Y┴OHU UL, namanya Y┴OHU-khßnam (Yohanes).

Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.

Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu.

Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.

Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.

Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Y┴OHU UL, yaitu mereka yang percaya dalam Nama-Nya.

Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Y┴OHU UL.

Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Y┴OHU ABÝ (Bapa), penuh kasih karunia dan kebenaran.

Y┴OHU-khßnam (Yohanes) memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya: 'Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika ahnee (aku) berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului ahnee, sebab Dia telah ada sebelum ahnee.'

Karena dari kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.

Sebab hukum Turoh diberikan oleh Mehushua, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y (yang Mesias).

Tidak seorangpun yang pernah melihat Y┴OHU UL; tetapi Anak Tunggal Y┴OHU UL, yang ada di pangkuan Y┴OHU ABÝ (Bapa), Dialah yang menyatakan-Nya.

Dan inilah kesaksian Y┴OHU-khßnam (Yohanes) ketika orang Y┴OHU-di dari Yaohushua-oleym (Yerusalem) mengutus beberapa imam dan orang-orang Levi kepadanya untuk menanyakan dia: 'Siapakah engkau?'

Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya: 'Ahnee bukan Mesias.'

Lalu mereka bertanya kepadanya: 'Kalau begitu, siapakah engkau? Uli-Y┴OHU (Elia)?'

Dan ia menjawab: 'Bukan!'

'Engkaukah Nabi yang akan datang?'

Dan ia menjawab: 'Bukan!'

Maka kata mereka kepadanya: 'Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?'

Jawabnya: 'Ahnee-lah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Y┴OHU UL! seperti yang telah dikatakan nabi Yaoshua-Y┴OHU (Yesaya).'

Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi.

Mereka bertanya kepadanya, katanya: 'Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Uli-Y┴OHU (Elia), dan bukan Nabi yang akan datang?'

Y┴OHU-khßnam (Yohanes) menjawab mereka, katanya: 'Ahnee membaptis dengan air; tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia, yang datang kemudian dari padaku. Membuka tali kasut-Nyapun ahnee tidak layak.'

Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yardayßn, di mana Y┴OHU-khßnam membaptis.

Pada keesokan harinya Y┴OHU-khßnam (Yohanes) melihat YAOH┌SHUA datang kepadanya dan ia berkata: 'Lihatlah Anak domba Y┴OHU UL, yang menghapus dosa dunia.

Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului ahnee, sebab Dia telah ada sebelum ahnee.

Dan ahnee sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah ahnee datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Yaoshor˙l (Israel).'

Dan Y┴OHU-khßnam (Yohanes) memberi kesaksian, katanya: 'Ahnee telah melihat 'R┌KHA' (Roh) turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya.

Dan ahneepun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus ahnee untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat 'R┌KHA' (Roh) itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan 'R┌KHA hol-HODSH┌A.'

Dan ahnee telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Y┴OHU UL.'

Pada keesokan harinya Y┴OHU-khßnam berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya.

Dan ketika ia melihat YAOH┌SHUA lewat, ia berkata: 'Lihatlah Anak domba Y┴OHU UL!'

Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut YAOH┌SHUA.

Tetapi YAOH┌SHUA menoleh ke belakang. Ia melihat, bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka: 'Apakah yang kamu cari?'

Kata mereka kepada-Nya: 'Ro-Úhbo (artinya: Guru), di manakah Engkau tinggal?'

Ia berkata kepada mereka: 'Marilah dan kamu akan melihatnya.'

Merekapun datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia; waktu itu kira-kira pukul empat.

Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Y┴OHU-khßnam (Yohanes) lalu mengikut YAOH┌SHUA adalah Andoron, saudara Shami˙l Kßfos.

Andoron mula-mula bertemu dengan Shami˙l, saudaranya, dan ia berkata kepadanya: 'Kami telah menemukan hol-MEHUSHKH┴Y (artinya: yang Mesias).'

Ia membawanya kepada YAOH┌SHUA.

YAOH┌SHUA memandang dia dan berkata: 'Engkau Shami˙l, anak YAOH┌-nah, engkau akan dinamakan Kßfos (artinya: Petrus).'

Pada keesokan harinya YAOH┌SHUA memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus, dan berkata kepadanya: 'Ikutlah Ahnee!'

Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andoron dan Kßfos.

Filipus bertemu dengan Nokhan-Ul dan berkata kepadanya: 'Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Mehushua dalam kitab Turoh dan oleh para nabi, yaitu YAOH┌SHUA, anak Y┴OHU-saf (Yusuf) dari Nazaret.'

Kata Nokhan-Ul kepadanya: 'Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?'

Kata Filipus kepadanya: 'Mari dan lihatlah!'

YAOH┌SHUA melihat Nokhan-Ul datang kepada-Nya, lalu berkata tentang dia: 'Lihat, inilah seorang Yaoshor˙l sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya!'

Kata Nokhan-Ul kepada-Nya: 'Bagaimana Engkau mengenal ahnee?'

Jawab YAOH┌SHUA kepadanya: 'Sebelum Filipus memanggil engkau, Ahnee telah melihat engkau di bawah pohon ara.'

Kata Nokhan-Ul kepada-Nya: 'Ro-Úhbo, Engkau Anak Y┴OHU UL, Engkau Raja orang Yaoshor˙l!'

YAOH┌SHUA menjawab, kata-Nya: 'Karena Ahnee berkata kepadamu: Ahnee melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari pada itu.'

Lalu kata YAOH┌SHUA kepadanya: 'Ahnee berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Y┴OHU UL turun naik kepada Anak Manusia.'

Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu YAOH┌SHUA ada di situ;

YAOH┌SHUA dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu.

Ketika mereka kekurangan anggur, ibu YAOH┌SHUA berkata kepada-Nya: 'Mereka kehabisan anggur.'

Kata YAOH┌SHUA kepadanya: 'Mau apakah engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba.'

Tetapi ibu YAOH┌SHUA berkata kepada pelayan-pelayan: 'Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu!'

Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yaohudim, masing-masing isinya dua tiga buyung.

YAOH┌SHUA berkata kepada pelayan-pelayan itu: 'Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air.' Dan merekapun mengisinya sampai penuh.

Lalu kata YAOH┌SHUA kepada mereka: 'Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.' Lalu merekapun membawanya.

Setelah pemimpin pesta itu mengecap air, yang telah menjadi anggur itu - dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu, mengetahuinya - ia memanggil mempelai laki-laki,

Dan berkata kepadanya: 'Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang.'

Hal itu dibuat YAOH┌SHUA di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.

Sesudah itu YAOH┌SHUA pergi ke Kefßr-NokhÚm, bersama-sama dengan ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya dan murid-murid-Nya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja.

Ketika hari raya Pˇsqayao orang YAOH┌-dim sudah dekat, YAOH┌SHUA berangkat ke Yaoh˙shua-olÚym (Yerusalem).

Dalam Bait Suci didapati-Nya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ.

Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari Bait Suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka; uang penukar-penukar dihamburkan-Nya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkan-Nya.

Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata: 'Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapa-Ku menjadi tempat berjualan.'

Maka teringatlah murid-murid-Nya, bahwa ada tertulis: 'Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Ahnee.'

Orang-orang YAOH┌-dim menantang YAOH┌SHUA, katanya: 'Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami, bahwa Engkau berhak bertindak demikian?'

Jawab YAOH┌SHUA kepada mereka: 'Rombak Bait Y┴OHU UL ini, dan dalam tiga hari Ahnee akan mendirikannya kembali.'

Lalu kata orang YAOH┌-dim kepada-Nya: 'Empat puluh enam tahun orang mendirikan Bait Y┴OHU UL ini dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga hari?'

Tetapi yang dimaksudkan-Nya dengan Bait Y┴OHU UL ialah tubuh-Nya sendiri.

Kemudian, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-murid-Nya bahwa hal itu telah dikatakan-Nya, dan merekapun percayalah akan Kitab Suci dan akan perkataan yang telah diucapkan YAOH┌SHUA.

Dan sementara Ia di Yaoh˙shua-olÚym (Yerusalem) selama hari raya Pˇsqayao, banyak orang percaya dalam nama-Nya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan-Nya.

Tetapi YAOH┌SHUA sendiri tidak mempercayakan diri-Nya kepada mereka, karena Ia mengenal mereka semua.

Dan karena tidak perlu seorangpun memberi kesaksian kepada-Nya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.

Adalah seorang Farisi yang bernama NakdÝmos, seorang pemimpin agama YAOH┌-di.

Ia datang pada waktu malam kepada YAOH┌SHUA dan berkata: 'Ro-Úhbo, kami tahu, bahwa Engkau datang sebagai Guru yang diutus Y┴OHU UL; sebab tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Y┴OHU UL tidak menyertainya.'

YAOH┌SHUA menjawab, kata-Nya: 'Ahnee berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Y┴OHU UL.'

Kata NakdÝmos kepada-Nya: 'Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan, kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?'

Jawab YAOH┌SHUA: 'Ahnee berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan 'R┌KHA' (Roh), ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Y┴OHU UL.

Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari 'R┌KHA' (Roh), adalah 'r˙kha' (roh).

Janganlah engkau heran, karena Ahnee berkata kepadamu: Kamu harus dilahirkan kembali.

Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau ke mana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari 'R┌KHA' (Roh).'

NakdÝmos menjawab, katanya: 'Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?'

Jawab YAOH┌SHUA: 'Engkau adalah pengajar Yaoshor˙l, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?

Ahnee berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami.

Kamu tidak percaya, waktu Ahnee berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya, kalau Ahnee berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?

Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.

Dan sama seperti Mehush˙a meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.

Karena begitu besar kasih Y┴OHU UL akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Sebab Y┴OHU UL mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam 'Sh˙am' (Nama) Anak Tunggal Y┴OHU UL.

Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.

Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.

Tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Y┴OHU UL.'

Sesudah itu YAOH┌SHUA pergi dengan murid-murid-Nya ke tanah YAOH┌-dah dan Ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis.

Akan tetapi Y┴OHU-khßnam pun membaptis juga di Ainon, dekat Shua-olÚym, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Y┴OHU-khßnam belum dimasukkan ke dalam penjara.

Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Y┴OHU-khßnam dengan seorang YAOH┌-di tentang penyucian.

Lalu mereka datang kepada Y┴OHU-khßnam dan berkata kepadanya: 'Ro-Úhbo, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yardayßn dan yang tentang Dia engkau telah memberi kesaksian, Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepada-Nya.'

Jawab Y┴OHU-khßnam: 'Tidak ada seorangpun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga.

Kamu sendiri dapat memberi kesaksian, bahwa ahnee telah berkata: Ahnee bukan hol-MEHUSHKH┴Y (yang MesÝas), tetapi ahnee diutus untuk mendahului-Nya.

Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki; tetapi sahabat mempelai laki-laki, yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh.

Ia harus makin besar, tetapi ahnee harus makin kecil.

Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya; siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya.

Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihat-Nya dan yang didengar-Nya, tetapi tak seorangpun yang menerima kesaksian-Nya itu.

Siapa yang menerima kesaksian-Nya itu, ia mengaku, bahwa Y┴OHU UL adalah benar.

Sebab siapa yang diutus Y┴OHU UL, Dialah yang menyampaikan firman Y┴OHU UL, karena Y┴OHU UL mengaruniakan R┌KHA-Nya dengan tidak terbatas.

Y┴OHU ABÝ (Bapa) mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepada-Nya.

Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Y┴OHU UL tetap ada di atasnya.'

Y┴OHU-khßnam (Yohanes) 1-3, Kitab Suci Ibrani

 

 

Dipersembahkan bagi Anda dengan kasih yang murni dan dengan segala kerendahan hati kami, 'ol Sh˙am' (didalam Nama) YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, am-nam!

Ingatlah selalu bahwa:

'Y┴OHU, inilah NamaKu untuk selama-lamanya dan itulah sebutanKu turun-temurun.' - Keluaran 3:15, Kitab Suci

'Keselamatan tidak ada didalam siapapun, sebab dibawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali didalam Nama unik ini: 'YAOH┌SHUA!' - Kisah Para Rasul 4:12, Kitab Suci

'Tetapi setelah itu Ahnee (Y┴OHU UL) akan memberikan percakapan lain kepada umatKu yang bertobat dan kembali, yakni bahasa Ibrani yang murni, supaya mereka bersama-sama menyebut nama Y┴OHU UL, beribadah kepadaNya, dalam satu kesatuan yang serasi!' - Zafna-Y┴OHU 3:9, Kitab Suci

 

Sekarang adalah waktu terbaik untuk menonton YAOH┌SHUA siaran televisi di seluruh dunia internet.

Untuk kebangunan rohani dan pencerahan.

Klik di bawah ini silahkan:

http://pages.tvunetworks.com/watchTV/index.html#c=80788

 

Anda juga akan dibangun secara rohani, diperkuat dan terbangun dengan mengamati dan belajar dari internet YAOH┌SHUA video klips ini.

Klik di bawah ini silahkan:

http://www.YOUTUBE.com/user/OholBahasa#p/u

 

 

Di bawah ini adalah file-file lainnya yang sangat informatif yang harus kamu baca untuk kebangunan rohani, perkembangan dan kemajuan rohaniah. Silakan klik pada apa pun yang kamu pilih:

Judul File:

YAOH┌SHUA - Yang Mesias Sejati
Kenyataan Yang Sulit Dipercaya Tetapi Benar
YAOH┌SHUA - Penyembuh & Pengusir Setan
Bersikap Terhadap Penguasa
YAOH┌SHUA - Membenci Patung-Patung Agama
YAOH┌SHUA - Melawan Simbol Okultisme
Mengenali Hukum

 

YAO-BH.TXT
BAHASA.TXT
EXOR-BH.TXT
BOSS-BH.TXT
YARMI-BH.TXT
EXPOSE-BH.TXT
MENGENAL.TXT

 

Beritakanlah kepada setiap orang tentang Mesias YAOH┌SHUA dan PesanNya yang Agung!

Y A O H ┌ S H U A - adalah satu-satunya harapan didunia....

 

 

Ayat Kenangan Anda Hari Ini....

Ia (YAOH┌SHUA) telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.

Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya.

Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Y┴OHU UL, yaitu mereka yang percaya dalam Nama-Nya.

Dan sama seperti Mehush˙a meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal.

Karena begitu besar kasih Y┴OHU UL akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Sebab Y┴OHU UL mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.

Barangsiapa percaya kepada-Nya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam 'Sh˙am' (Nama) Anak Tunggal Y┴OHU UL.

Dan inilah hukuman itu: Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan dari pada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.

Sebab barangsiapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.

Tetapi barangsiapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata, bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Y┴OHU UL.'

 

 

Kepada anda yang belum terdaftar pada 'regular mailing list' kami....

Bila anda ingin dikirimi terbitan kerohanian cuma-cuma 'Hidangan Hangat Anda' - silahkan kirim E-Mail kealamat berikut:

Mail to: Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org
cc: Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org
Subject: Free Subscription
Message: Subscribe (tambahkan alamat E-Mail Anda)
Your name: (diisi nama anda atau dikosongkan)

Bagi Anda yang ingin dikeluarkan dari 'mailing list' kami, harap ditulis 'unsubscribe.'

Anda boleh meneruskan 'copy' E-mail tersebut kepada siapa saja yang ingin mengetahui tentang Mesias YAOH┌SHUA dan menerima Hadiah Keselamatan dariNya cuma-cuma!

Anda mungkin silakan kembali ke halaman utama YAOHUSHUA sekarang....

Nama yang asli adalah yang terbaik!