KAGULAT-GULAT NGUNIT TOTOO!

 

 

1.Ang totoong Ngalan ng ating Maykapal na matatagpuan sa orihinal na Biblia Hebraica (Hebreong Banal na Kasulatan) ay 'YÁOHU' at ang orihinal na Ngalan naman ng totoo at iisang Messias ay 'YAO-HOO-SHUA.'

2.Walang ibang ngalan ang ibinigay sa silong ng langit sa sangkatauhan upang ating ikaligtas maliban sa Ngalang: YAOHÚSHUA! - Mga Gawa 4:12, Banal na Kasulatan.

3.Sinomang tumawag sa iisang Ngalang 'YAOHÚSHUA' ay tiyak na maliligtas mula sa mga sumpa at kaparusahan ng kasalanan: kawalan, sakit, kabiguan, kapighatian, kamatayan at impyerno! - Deuteronomio 28, Banal na Kasulatan.

4.Ang lahat ng tao ay nagkasala at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Maykapal, si YÁOHU UL, ang Banal ng Israel; at ang tiyak na kabayaran ng kasalanan ay walang hanggang kamatayan, ang pagiging hiwalay kay YÁOHU UL! - Roma 3, Banal na Kasulatan.

5.Ngunit gayon na lamang ang pag-ibig ni YÁOHU UL sa sangkatauhan kaya't Kanyang ibinigay ang Kanyang iisang Anak upang sinomang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak kundi magkamit ng buhay na walang hanggan! Sinomang hindi maniwala ay nahatulan na, dahil hindi sila naniwala sa Ngalan! - Yaokhanam 3:16, Banal na Kasulatan.

6.At ito ang paraan upang magkamit ng buhay na walang hanggan: ang personal mong makilala ang Maykapal na si YÁOHU UL, at ang Kanyang Messias na isinugo: YAOHÚSHUA! - Yaokhanam 17:3, Banal na Kasulatan

7.Si YAOHÚSHUA na Messias ang iisang daan, ang katotohanan at ang buhay; walang sinoman ang makalalapit kay YÁOHU UL kundi sa pamamagitan Niya lamang, at hindi sa pamamagitan ng ibang mga huwad na messias! Kaya't kinakailangan kayong maisilang na muli sa larangang espiritwal! - Yaokhanam 14:6; 3:7, Banal na Kasulatan.

8.Mayroong TATLONG PERSONA sa iisang Maykapal: ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, at ang tatlo ay ganap ang pagkakaisa! - 1 Yaokhanam 5:7, Banal na Kasulatan.

9.Ang iisang pinakasasambang Ngalan ng Maykapal at ng Kanyang Messias ay PINALITAN sa pagsasalin ng Banal na Kasulatan sa iba't-ibang wika, at HINALINHAN nga ito ng mga iba't-ibang KAKAIBANG mga ngalan ng mga huwad na maykapal o mga idolo ng mga pagano!

Tiyakin ninyong kayo ay hindi nagtitiwala sa mga huwad at nagpapanggap na maykapal daw o sa mga palsipikadong messias kaya! Mag-ingat kayo! Buhay at iisang kaluluwa ninyo ang nakataya panghabang-buhay!

TUKLASIN N'YO ANG MGA KATOTOHANAN!

Mga katotohanang matagal nang nakaligtaan ng marami at tanging ang totoong Messias na si YAOHÚSHUA lamang ang makapaghahayag sa mga tapat na sumasaliksik sa katotohanan.

YAOHÚSHUA - ang katotohanan!

YAOHÚSHUA - ang totoong Messias, Tagapagligtas at wala nang iba pa! Maililigtas kang talaga ng Messias na si YAOHÚSHUA!

Tandaan, WALANG IBANG NGALAN ang ibinigay sa silong ng langit sa sangkatauhan upang ating ikaligtas maliban sa iisang Ngalang: YAOHÚSHUA! Ang kaligtasa'y hindi matatagpuan sa ibang ngalan, kanino pa man! Huwag kayong palilinlang sa mga huwad! YAOHÚSHUA at hindi si 'gee-ZEUS' na rebultong sinasamba ng mga Griego noong sinauna!

WALANG IBANG NGALAN ang ibinigay sa silong ng langit sa sangkatauhan upang ating ikaligtas maliban sa iisang Ngalang: YAOHÚSHUA!

Ang kaligtasa'y hindi matatagpuan sa ibang ngalan, kanino pa man!

Huwag kayong palilinlang sa mga palsipikado!

YAOHÚSHUA at hindi si 'gee-ZEUS' na rebulto ng mga Griego!

Hindi rin si 'deus' 'zeus' at 'theos' - mga paganong huwad na maykapal at mga idolo at ngalan ng mga estatuwa.

Ang mga ito ay mga ngalan ng mga rebulto sa Grecia.

Hindi rin si baal 'God' - dahil si GOD ay ang huwad na maykapal na tumutukoy sa BUNGO.

Hindi rin si Bathala - isa pa ring huwad na maykapal ng mga hindi nakatatalos ng katotohanan sa Banal na Kasulatang Hebreo.

Isa po lamang ang totoong Ngalan ng iisang totoo na Messias at Tagapagligtas:

YAO-HOO-SHUA

At sinomang tumawag sa Kaniyang Ngalan ay tiyak na maliligtas.

Walang ibang ngalan ang ibinigay upang ating ikaligtas.

Walang karapatan ang sinoman na halinhan o isalin ang sagradong Ngalang iyan.

Ang pagsasalin ay pagpapalit ng ngalan, tapatan lamang po.

Ang mga ngalan ay hindi dapat isinasalin, tulad rin ng ngalan nyo, kahit saan kayo magtungong bansa ay hindi isinasalin ang ngalan nyo sa passport, common sense po.

Higit na ang pinaka-sagradong Ngalan ng ating Maykapal at Messias, hindi dapat hinahalinhan ng mga ngalan ng mga rebulto, mga estatua at ng mga paganong idolo. Huwag kayong padaya, dahil ang diyablo ang dumadaya at lumilinlang sa karamihan sa sanlibutan.

Tumawag o lumiham daglian at hilingin ang inyong mga walang-bayad na babasahin na naghahayag ng malilinaw at kamangha-manghang mga nakaligtaang katotohanang magpapalaya sa inyo na makikita sa Hebreong Banal na Kasulatan (Biblia Hebraica)!

Inaanyayahan kayong dumalo't makiisa sa aming palagiang pagdiriwang ng mga pag-aaral ng Banal na Kasulatan batay sa orihinal na 'Biblia Hebraica' - kasama ng mga pagpupuri, pagsamba at pagbibigay pasasalamat kay YÁOHU UL, ang iisang totoong Maykapal!

'YÁOHU' - ito ang Ngalang mag-gugunita at itatawag sa Akin sa bawat sali't-saling lahi! Maliwanag na nakasulat sa Exodo 3:15, Banal na Kasulatan.

'Sa panahong iyon, dadalisayin Ko (YÁOHU UL) ang salita ng mga taong magbabalik sa Akin sa purong Hebreo upang sama-sama silang makatawag sa Shúam (Ngalan) ni YÁOHU UL at Siya'y kanilang sambahin ng may pagkakaisa.' - Zafna-YÁOHU (Sofonias) 3:9, Banal na Kasulatang Hebreo o Biblia Hebraica

'Ang kaligtasan ay hindi matatagpuan kanino pa man dahil walang ibang ngalan sa silong ng langit ang ibinigay sa sangkatauhan upang ating ikaligtas liban sa iisang Ngalang: YAOHÚSHUA!' - Mga Gawa 4:12, Banal na Kasulatan.

YAOHÚSHUA - ang iisang pag-asa sa buong daigdig!

OL SHÚAM GAÚL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHAY, am-nám!

Basahin, unawain, paniwalaan at sampalatayanan ngayon din ang nilalaman ng mga walang-bayad na babasahing ito mula sa totoong Messias na si YAOHÚSHUA:

YAOHÚSHUA - ang iisang pag-asa sa buong daigdig!

Makipag-ugnay sa amin ngayon din!

Maaari po kayong humingi ng mga walang bayad na mga babasahing ito o kaya'y sa pamamagitan ng electronic text transmissions upang maipadala po sa inyo sa pamamagitan ng koreo, o kaya'y fax, sa diskette o kaya'y sa computer modems sa Internet, maging sa pamamagitan ng WWW, E-Mail o kaya'y FTP.

Gawin ninyo ngayon din!

Simulan na ninyong ipagsabi at gawing patotoo sa iba ang tungkol kay Molkhiúl YAOHÚSHUA na Siya ninyong Tagapamuno at Sanggalang!

Maaari rin po ninyo itong i-download ito, pagkatapos ay i-print, at magpakopya ng marami upang maipamahagi ninyo sa inyong mga kasambahay, kamag-anak, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kasamahan sa trabaho. Maaari rin ninyong ipadala sa amin ang mga ngalan at addresses ng mga inaakala ninyong nangangailangan ng tulong, kagalingan, kalayaan, kahayagan, kaalaman ukol sa mga ito at aming silang padadalhan ng mga aklat na ito nang walang bayad.

Magpatotoo sa kanila na inyo nang natagpuan, nakilala at tinanggap si Molkhiúl YAOHÚSHUA bilang inyong sariling Tagapamuno at Tagapagligtas! Ipagmalaki at ipamalita ninyo palagian sa lahat si Molkhiúl YAOHÚSHUA! Dahil sa Siya ang tunay, totoo, orihinal at nag-iisang Mihushuayao (Tagapagligtas)!

YAOHÚSHUA - ang nag-iisang pag-asa sa buong daigdig!

Basahin, unawain, paniwalaan at sampalatayanan ngayon din ang nilalaman ng mga walang-bayad na babasahing ito mula sa totoong Messias na si YAOHÚSHUA:

Tiyakin rin ninyong basahin ang iba pang walang-bayad na babasahing YAOHÚSHUA para sa inyong pagkamulat at paglagong espiritwal! Ang mga babasahing ito ay maaari ninyong makamit sa TEXT o kaya'y HTML, sa mga Pilipino versions, at ang yaohod (lahat) ay wala pong bayad.

Pamagat

'YAOHÚSHUA' - Ang Orihinal Messias!
'YAOHÚSHUA sa Walang-Hanggang Triune!'
'Kagulat-gulat Ngunit Totoo'
'Mga Katangian ng Messias'
'YAOHÚSHUA - Manggagamot at Tagapagpalaya'
'Walang Bayad na Regalo'
'Pakikitungo sa mga Authorities'
'YAOHÚSHUA - Mga Pagbubunyag!'
'Ang Totoong Sampung Utos'
'YAOHÚSHUA Kontra Mga Rebulto!'
'YAOHÚSHUA - Mga Pagbubunyag Part 2!'

Filenames

YAO-TAG.TXT
TRI-TAG.TXT
TAGALOG.TXT
MQ-TAG.TXT
EXOR-TAG.TXT
GIFT-TAG.TXT
BOSS-TAG.TXT
FALSETAG.TXT
ESER-TAG.TXT
YARMI-TAG.TXT
PAGBUBUNYAG.TXT

 

FTP Mirror Sites:

ftp.wr.com.au/pub/yaohush
ftp.yaohushua.org/pub/yaohush
ftp.Yaohushua.org.za/pub/yaohush

 

Home Webpage:

http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org/index.html

 

E-mail Address:

Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

 

WWW Mirror Sites:

http://www.yahushua.org/index.html
http://www.yawhushua.org/index.html
http://Ohol-Yaohushua.Org/index.html
http://www.Yaohushua.org.za/index.html
http://www.yaohushua.org.uk/index.html
http://shell.lava.net/ohol_yaohushua/index.html

Ang mga walang-bayad na babasahing YAOHÚSHUA ay inyo ring matatagpuan sa Internet sa mga sumusunod:

Microsoft Network (MSN) - Religious Resources Library
America Online (AOL) - Religion & Ethics Forum - Interfaith Library

Microsoft E-Mail Address:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Post Mailing Address:

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014

Tandaan!

'Walang ibang ngalan ang ibinigay sa silong ng langit upang ikaligtas ng tao liban sa nag-iisang Ngalang: YAOHÚSHUA!' - Mga Gawa 4:12, Banal na Kasulatan.

Walang ibang ngalan, walang ibang ngalan, walang ibang maliban, liban sa Ngalang: YAOHÚSHUA!

Ang pinakadakilang pamana na inyong maipamahagi sa inyong mga anak ay hindi ang diploma kundi ang makilala nila ang iisa, totoo at orihinal na Messias: YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! Higit pa Siya kaysa lahat ng kayamanan o diploma sa buong sanlibutan! Ibigay sa kanila ang Salita na nagkatawang tao, na Siyang namatay upang tayo'y maligtas.

Magkasama nating luwalhatiin si YÁOHU UL, ating itaas ang Kanyang Ngalan!

YÁOHU, YÁOHU, anong pinakamahusay ang Iyong Ngalan sa buong daigdig!

YAOHÚSHUA - ang nag-iisang pag-asa sa buong daigdig!

Ang yaohod ng ito ay ibinibigay sa inyo ngayon sa diwa ng katotohanan, pag-ibig, kapakumbabaan at taus-pusong paglilingkod kay Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Ang yaohod ng tuhod ay luluhod sa Ngalang: YAOHÚSHUA!

OL SHÚAM GAÚL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Tayo ay magbalik sa YAOHÚSHUA pahina principal ngayon....