U kunt downloaden en opslaan op de TEXT-versie hier nu....

 

'Want er zullen valse messiassen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderen doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook Y┴OHU UL's uitverkorenen zouden verleiden.

Zie Ik heb het u voorzegd!' Verklaart Molkhi˙l YAOH┌SHUA in Man-Y┴OHU (Mattheus) 24:24 en 25 van de Heilige Schrift.

'Aangaande het werk dat deze man van rebellie en hel zal doen als hij komt, het wordt reeds gewerkt; maar hijzelf zal niet komen totdat degene die hem weerhoudt uit de weg gaat.

En dan zal deze boosaardige man geopenbaard worden, die Molkhi˙l YAOH┌SHUA verbranden zal door adem van Zijn mond en vernietigen door Zijn tegenwoordigheid als Hij terugkeert.'

'Deze man van zonde zal komen als een werktuig van ha-satßn vol van satßnische kracht en hij zal iedereen bedriegen met vreemde demonstraties. Hij zal iedereen bedriegen die op weg naar de hel is omdat ze 'nee' hebben gezegd tegen deWaarheid, ze hebben geweigerd het te geloven en lief te hebben en hen te laten redden, daarom zal Y┴OHU UL het toelaten dat ze de leugens geloven met hun hele hart, en zij allen zullen rechtvaardig geoordeeld worden voor het geloven van leugen, het weigeren van de Waarheid en het liefhebben van hun zonden.' - 2 Thessalonicenzen 2:7-12, Heilige Schrift

Hoe kan iemand weten of hij onwetend een volgeling, aanhanger is van een valse profeet, valse leraar, valse redder of een valse messias? Geeft Y┴OHU UL ons tekenen en manieren om vast te stellen of een prediker of een leraar gezonden werd door Hem of dat hij een boodschapper is van ha-satßn? Welke oordelen wachten op hen die slachtoffers zijn van en misleid zijn door valse profeten, leraren en messiassen?

'De hele Schrift is gegeven aan ons door inspiratie van Y┴OHU UL en is nuttig om ons te leren wat waar is en om te weten wat verkeerd is.' - 2 Y┴OHU-tam (Timotheus) 3:16, Heilige Schrift

(N.B.: Geinspireerd toen het gegeven werd, niet tijdens ongeautorizeerde vertalingen).

Laten we nu onderzoeken en analyseren wat de Heilige Schrift zegt aangaande de herkenningstekens, gedragingen, bijgaande tekenen en wonderen van deze valse profeten, valse leraren en valse messiassen, zodat allen die dit lezen nu bevrijd mogen worden van satßnische misleidingen, controle en demonische invloeden, als die er zijn. Als YAOH┌SHUA de echte Messias u vrij maakt, zult u waarlijk vrij zijn!

1. Zij zijn aanbidders van geld meer dan aanbidders van Y┴OHU UL, maar zij gebruiken religie als een afleider om hun begeerte naar wereldse rijkdom en persoonlijke roem en trots te bedekken.

'Wee hun, want zij volgen het voorbeeld van Kain die zijn broeder doodde; en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij heengestort, en zoals Korah, zijn zij ongehoorzaam geweest aan Y┴OHU UL, en zij zullen sterven onder Zijn vloek.' - Judah (Judas) 11, Heilige Schrift.

Behorend tot deze categorie zijn die tour- en reisburo's die religie gebruiken als hun bedekking voor hun winstmakende aktiviteiten, door het organiseren van zogenaamde 'religieuze pelgrimsreizen', en ook andere reisfanaten, alles in de naam van religie.

Er is niets verkeerd aan het organizeren van educatieve reizen zo lang het niet gedaan wordt om winst te maken met zulke activiteiten. U zult er versteld van staan als u wist hoeveel sommige tour- en reisburo's (vermomd als religieuze organisaties) verdienen aan deze zogenaamde pelgrimsreizen.

Denk aan de schriftuurlijke vermaning:

'....zij zullen alles doen voor geld.'

Om altijd aan de veilige, schriftuurlijke kant te zijn, denk altijd aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA, zoals Hij geportretteerd wordt in de Heilige Schrift. Als Hij fysiek hier op aarde zou zijn vandaag, zou Hij zich ophouden met zulke activiteiten?

Dit is uw beste gids en maatstaf om te evalueren of een bepaalde religieuze activiteit is gemotiveerd door ware bedoelingen of dat er een winstmakende en -beogende zaak zich schuil houdt onder alle opwindende supergeestelijkheid; of het gemotiveerd is door gierigheid en begeerte naar winst en nog meer winst.

2. Zij vinden altijd wegen om hun ongehoorzaamheid aan de duidelijk geuitte wil en schriftuurlijke geboden van Y┴OHU UL te rechtvaardigen. En ze zijn berucht voor het verdraaien van de woorden van Y┴OHU UL om hun geweld doen aan die woorden te rechtvaardigen, tot hun eigen beschadiging en vernietiging. - 2 Kßfos 3:16, Heilige Schrift

3. Zij vervangen en en verdraaien schriftuurlijke leerstellingen met hun persoonlijke verhalen gebaseerd op hun valse visioenen, voorspellingen en dromen (visioenen, voorspellingen en dromen geinspireerd door ha-satßn, zeggende dat ze komen van de ware Heilige). - Jeremia 14:14, 23:32, Heilige Schrift

4. Zij dragen vaak witte gewaden, kleding of mantels. - Mattheus 7:15

'Y┴OHU UL heeft deze mannen nooit gezonden; zij zijn bedriegers die u hebben misleid zodat u dacht dat zij gezondenen waren van de Messias. Maar ik ben niet verbaasd! Ha-satßn kan zichzelf veranderen in een engel des lichts, daarom is het niet verwonderlijk dat zijn dienaren het ook kunnen en kunnen lijken als heilige dienaren. In het einde zullen zij elke straf krijgen die hun kwade daden verdienen.' - 2 Corinthen 11:13-15, Heilige Schrift

5. Zij zullen wonderlijke genezingen en wonderen doen, maar allen in de naam van god (khoda), gee-Zeus, Isis, Obot (familiare geesten), of de Egyptische afgod 'Amen.' En de lofprijs, bewondering en verering van de misleide en onwetende massa's zijn niet gericht op de ware Schepper, Y┴OHU UL, maar op een afgod zoals de maagd maria, de apostolische heiligen, de verschillende afgoden en heiligen van de roomsen, engelen, of hun beelden of iconen en/of menselijke afbeeldingen.

Een berucht voorbeeld van dit is de zogenaamde wonderen van de wenende madonna of de icoon van de maagd maria in Medjugorje. Geen wonder dat die plaats een oorlogs- en menselijk catastrofale zone geworden is.

6. Zij ontkennen dat het YAOH┌SHUA is Die in het vlees gekomen is, maar in plaats daarvan getuigen zij dat het 'gee-Zeus' is, zoon van 'god' die de Messias is die vlees werd en onder ons woonde.

'Geliefden, gelooft niet altijd alles wat u hoort alleen omdat iemand zegt dat dit een boodschap is van Y┴OHU UL: test het eerst om te zien of het echt zo is. Want er zijn vele valse leraren, en de manier om te zien of hun boodschap is van de 'R┌KHA hol-HODSH┌A' (Heilige Geest) is door te vragen: Stemt het toe dat YAOH┌SHUA de Messias, Y┴OHU UL's Zoon is, dat Hij Mens werd met een menselijk lichaam? Als dat zo is, dan is de boodschap van Y┴OHU UL.'

'Zo niet, dan is de boodschap niet van Y┴OHU UL, maar van een die tegen de Messias is, zoals de 'Anti-Messias' waarvan u heeft gehoord dat is komende is, en zijn houding van vijandigheid tegen de ware Messias is al verspreid in de wereld.' - 1 Y┴OHU-khanam (John) 4:1-3, Heilige Schrift

7. Een voorspelling van een valse profeet kan uitkomen maar hij zal u verlokken om een afgod te aanbidden en dienen en niet de ware Schepper: Y┴OHU UL.

'Als er een profeet onder u is, of een die zegt de toekomst te kunnen voorspellen door dromen, en als zijn voorspellingen uitkomen maar hij zegt: 'Kom, laat ons de afgoden van de andere natien aanbidden', luister niet naar hem. Want Y┴OHU UL test u om te weten of u Hem wel of niet echt liefheeft met uw gehele hart en ziel. U moet nooit iets anders aanbidden dan Y┴OHU UL; gehoorzaam alleen Zijn geboden en houdt u aan Hem vast.' - Deuteronomium 13:1-4, Heilige Schrift

Daarom is het duidelijk dat onze basis voor het bepalen of een profeet van Y┴OHU UL is of van ha-satßn is NIET of zijn voorspellingen wel of niet uitkomen MAAR wie er wordt aanbeden door hem en tot wie de mensen in aanbidding en dienst gebracht worden door hem, of tot de ware Schepper Y┴OHU UL of tot een afgod zoals ha-Shemiramis, Adonis, gee-Zeus, god, satir-tzon (kudde geiten), booda (dood) of krayzt. Wordt niet misleid.... alleen YAOH┌SHUA is het ware Licht des levens.

Een berucht voorbeeld van dit zijn de profetieen van Nostradamus. Door zijn naam alleen al, voor diegenen die in het licht zijn, is het makkelijk om de bron van deze profetieen of voorspellingen na te gaan. Niemand anders dan de verborgen geit zelf: satur, de geit, de duivel, ha-satßn. Waarom? Kijk naar de medeklinkers van zijn naam: 'S-T-R' in de naam No-STR-adamus.

Let altijd op deze medeklinkers in welke naam dan ook van een persoon, kerk, bediening, school, of welke ander religieuze of niet religieuze instelling die u tegenkomt zodat u zult weten welke geesten zijn geactiveerd in die instelling of dat werk: 'S-T-N' of 'S-T-R' - welke de occulte (verborgen) handelsmerken van de aardsvijand ha-satßn zijn. Nogmaals, de medeklinkers 'S-T-N' en 'S-T-R' beiden representeren de draak, de geit, ha-satßn.

Doordat de medeklinkers 'S' en 'T' te verwisselen zijn, vooral is dat duidelijk als men de spraakontwikkeling van een opgroeiend kind observeert (een kind spreekt de s uit als t, weet u nog?), daarom zijn de medeklinkers 'S-T-N' ook veelal verborgen in woorden als: 'sasson', 'seizoen', 'cezanne', 'station', 'osteen' of 'sassoon.'

En de medeklinkers 'S-T-R' zijn vooral verborgen in woorden als 'caesar', 'saucer', 'social', 'soter', en natuurlijk het altijd beruchte woord 'ster.'

Waarom het woord 'sociaal'? Omdat 'r' en 'l' verwisseld kunnen worden. Voor hen die ogen hebben om te zien en oren om te horen, laat hen het zien en horen!

Merk ook op de medeklinkers 'S-T-R' in het woord 'sweetheart.'

Ja, shockerend maar waar....

Zelfs het woord 'ministerie' (ministry = bediening in het engels) bevat namen van twee afgoden: Mini en S-T-R (satir).

De klinker-klanken bij deze medeklinkers doen niet ter zake. Wat meest belangrijk is zijn de medeklinkers. Heeft u nodig dat men u vertelt welke geesten er actief zijn achter de werken van hen die werken onder deze naam 'ministerie'? Waarlijk, YAOH┌SHUA de echte Messias is nu gemaakt voor u tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en verlossing!

Het woord 'restauratie' heeft ook verborgen in zich de naam van ha-satßn: 'staur.'

Nu u dit weet, bent u vrij van de verborgen, kwade listen van de vijand. YAOH┌SHUA de Messias heeft u waarlijk vrij gemaakt van alle misleidingen en verborgen werken van de vijand. Nu bent u in het echte Licht des levens!

'Ik zal de spraak van Mijn volk, wat zich verootmoedigt, reinigen en het veranderen in een puur, zuiver Hebreeuws, opdat zij Y┴OHU UL mogen aanbidden in eenparigheid en eenheid!' - Y┴OHU UL zei dit in Zefanja 3:9, Heilige Schrift

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei de waarheid toen Hij zei: 'In de laatste dagen zullen VELE valse profeten verschijnen....'

Wees dus nooit verrast want Molkhi˙l YAOH┌SHUA heeft u gewaarschuwd en had ons gewaarschuwd in Zijn Woord.

YAOH┌SHUA is de weg, de waarheid en het leven!

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei: 'Wijd en makkelijk is de weg die leidt naar destructie en velen gaan daar op, maar nauw en moeilijk is de weg die leidt tot het leven en maar WEINIGEN vinden het!' - Man-Y┴OHU (Mattheus) 7:14, Heilige Schrift

Dus nu u dit alles weet, ga eens na wat de namen zijn van de religieuze instanties waartoe u behoort en de namen van de leiders daaraan verbonden, op die wijze zult u weten welke geesten, heilige of boze, actief zijn onder de bedekkingen van religieuze formaliteiten en ceremonieen. Alleen de waarheid maakt mensen vrij van alle misleidingen van ha-satßn.

YAOH┌SHUA is de waarheid!

Religie kan u niet redden, alleen YAOH┌SHUA kan dat.

8. Ze bewegen met hun tongen (als slangen), zij gesticuleren met hun handen, hun ogen zijn kogelrond, ze knipperen met hun ogen meer dan normaal (zoals kikkers), hun voeten of benen zijn altijd waggelend, onvast, zij bewegen met hun hoofden of zijwaarts (zoals hoofddansers uit India, in nabootsing van de slang) of voor- en achterwaarts (zoals een cobra).

Deze lichaamstalen (non-verbale communicatie) zijn duidelijk te observeren als u hen ziet prediken, leren of spreken in een bijeenkomst of op t.v. Zo kunt u makkelijk onderscheiden welke geest werkt in en door deze valse profeten, valse leraren en valse messiassen.

Kijk naar hun monden als zij spreken, vooral naar hun tongen. Gaan hun tongen heen en weer als slangen of als kikkers?

Kijk naar hun ogen als zij spreken, knipperen ze vaker dan normaal, ongewoon vaak, zoals kikkers en zijn hun ogen kogelvormig zoals die van vliegen? Jeremia en Openbaringen 16:13, Heilige Schrift.

Let op hun handen en voeten als zij hun religieuze rituelen en tentoonstellingen opvoeren op het podium in bijeenkomsten of op t.v. Maken hun handen het gebaar dat de geit representeert als zij hun punten noemen of hun illustraties uitbeelden?

(De wijsvinger en pink zijn dan opwaarts terwijl de andere vingers neer zijn zodat de boze geest van de geit geidentificeerd wordt die in en door hen werkt om te misleiden en u mee te trekken in verdoemenis - dat is de geit die wordt gerepresenteerd door hun hand, alleen te zien door hen die ogen hebben om te zien).

YAOH┌SHUA is het Lamb van Y┴OHU UL Die de zonden van de wereld op Zich neemt!

9. Zij pretenderen 'gee-zeus' te verkondigen als hun messias (eigenlijk valse messias!) maar als men hun methoden nagaat en de inhoud van wat zij zeggen, verhogen en verheerlijken ze zichzelf en hun organisatie meer en dienen hun afgod gee-zeus alleen maar met de lippen.

In andere woorden, als men hen nauwkeurig weegt en analyseert, prediken ze zichzelf en zijn trots op zichzelf en gebruiken de Schriften alleen als een bijkomstige attractie, met hun afgod alleen als een mooi voorkomen om de onoplettenden in onderwerping en slavernij aan ha-satßn en zijn demonische afgoden te brengen.

''Want wij prediken niet onszelf, maar de Messias YAOH┌SHUA als Koning. Alles wat we over onszelf zeggen is dat we uw slaven zijn vanwege wat YAOH┌SHUA heeft gedaan voor ons', zei de gezondene Shaul in 2 Corinthen 4:5, Heilige Schrift

Dus als u advertenties ziet in kranten of televisie verkondigende de naam van een arriverende valse profeet, evangelist of wonderwerker, dan weet u onmiddellijk dat hij niet van Y┴OHU UL komt, anders zou men niet zichzelf eren en verhogen, maar inplaats daarvan de Schepper.

'En het is geen wonder; want ha-satßn zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, als ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der gerechtigheid; in het einde zullen zij de straf krijgen die hun boze werken verdienen.' - 2 Corinthen 11:14, 15, Heilige Schrift

Let op: 'In het einde.....'

'Wij proberen niet mensen te verleiden om te geloven - wij zijn niet geinteresseerd in het bedriegen van wie dan ook. We proberen nooit iemand te laten geloven dat de Heilige Schriften leert wat het niet leert. Al deze schaamteloze methoden verwerpen wij.

Wij zijn in de tegenwoordigheid van Y┴OHU UL als we spreken en daarom verkondigen wij de waarheid, zoals allen die ons kennen zullen erkennen.

Als de Heerlijke Boodschap die wij verkondigen is verborgen voor iemand, dan is het verborgen voor degene die op de weg is naar de eeuwige dood. Ha-satßn, die de GOD van deze boze wereld is, heeft hem verblind, zodat hij onmogelijk het heerlijke licht van de Heerlijke Boodschap die op hem schijnt kan zien, of begrijpen wat de verbazingwekkende boodschap is die wij verkondigen over de heerlijkheid van de Messias YAOH┌SHUA, die Eeuwig is.' - 2 Corinthen 4:1-4, Heilige Schrift

'Zij roemen over hoe goed zij eruitzien en prediken maar zij hebben geen ware en oprechte harten.' - 2 Corinthen 5:12, Heilige Schrift

10. Deze valse profeten, valse leraren en valse messiassen worden geprezen, vereerd en veel bewonderd door de menigten! U ziet de meesten van hen op t.v. of in magazines - hoe de menigten hen vereren, hoe zij worden bewonderd en geeerd, en deze valse agenten van ha-satßn wentelen zich in zulke verheerlijkingen!

Terwijl ware profeten, leraren, evangelisten of dienaren van Y┴OHU UL worden vervolgd, worden gehaat door de menigten en , zoals de Messias YAOH┌SHUA, zij geven er niet om, zij verwachten noch ontvangen lofprijs en eer van mensen, maar hun uiterste verlangen is om de Ene Die hen gezonden heeft te behagen - Y┴OHU UL, de ware Heilige van Israel.

'...Wijkt af van hen die scheidingen veroorzaken en het geloof van mensen omverwerpen, lerende dingen over de Messias die tegengesteld zijn aan wat u werd geleerd. Zulke leraren zijn geen werkers voor onze Molkhi˙l YAOH┌SHUA, maar willen alleen voordeel voor henzelf. Zij zijn uitstekende redenaars en eenvoudige mensen worden vaak bedrogen door hen.' - Romeinen 16:17-18, Heilige Schrift

'En wat een droefheid wacht op hen die geprezen worden door de menigten - want valse profeten werden altijd geprezen!' - zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA in Lukas 6:26, Heilige Schrift.

11. Boodschappen van valse profeten, valse leraren en valse messiassen worden geaccepteerd door velen in de wereld, terwijl de ware boodschappen van Y┴OHU UL niet worden geaccepteerd door de wereld.

'Geliefde jonge vrienden, u behoort tot Y┴OHU UL en u heeft al overwonnen in de strijd met degenen die tegen de Messias zijn, omdat Hij die in uw harten is, sterker is dan enige kwade leraar in deze boze wereld.

Deze kwade leraren behoren tot deze wereld, dus, natuurlijkerwijze zijn zij begaan met wereldse zaken en de wereld slaat acht op hen. Maar wij zijn kinderen van Y┴OHU UL; dat is waarom alleen diegenen die hebben gewandeld en gesproken met Y┴OHU UL zullen luisteren naar ons.

Anderen zullen dat niet doen. Dat is een andere manier om te weten of een boodschap echt van Y┴OHU UL is; want als dat het is, zal de wereld er niet naar luisteren.' - 1 Y┴OHU-khanam (John) 4:4-6, Heilige Schrift

Het is daarom duidelijk dat als een prediker menigten van luisteraars en volgelingen heeft in de wereld in deze laatste dagen, en als zijn boodschappen worden aangenomen door velen in de wereld, zeker kan de Schrift niet dwalen in het verklaren dat zulk werk van de anti-messias en niet van Y┴OHU UL, de Schepper, Hemzelf, is. Nogal duidelijk omdat zij een andere messias prediken en niet YAOH┌SHUA, de ware Messias!

12. Zij laten sexuele immoraliteiten toe en zij sluiten compromissen aangaande de duidelijke Woorden van Y┴OHU UL, alleen om hun volgelingen te behagen of voor geld en zakelijke voordelen. Zij verkopen de Woorden van Y┴OHU UL voor winst. - Openbaring 2:20.

'Maar Ik zeg u wie zijn vrouw verlaten zal voor een andere zaak dan hoererij, die maakt dat zij overspel pleegt; en zo wie de verlatene zal trouwen, die doet overspel', Molkhi˙l YAOH┌SHUA zegt dit duidelijk in Mattheus 5:32, Heilige Schrift

'Wie zijn vrouw verlaat, en een ander trouwt, die doet overspel tegen haar. En als een vrouw haar man zal verlaten, en met een andere trouwen, die doet overspel' - Molkhi˙l YAOH┌SHUA zegt dit duidelijk in Markus 10:11, Heilige Schrift

Als de wetten van een land de Eeuwige Wetten van Y┴OHU UL tegenspreken, dan gaan de hogere morele wetten van Y┴OHU UL boven de menselijke wetten van een land.

Elke religieuze organisatie die voorgeeft te wandelen in het licht van de Heilige Schrift en toch echtscheiding en hertrouwen toestaat onder zijn leden (overspel, om duidelijk te zijn), dan is het veilig te concluderen dat dat niet de geest van heiligheid is maar de boze geesten van overspel en onreinheid die de overhand hebben in die organisatie, ongeacht hoe groots haar gebouwen of kostbaar haar televisie-bijzonderheden ook zijn.

Een andere beruchte illustratie van sexuele immoraliteit in welke religieuze organisatie dan ook, is de inzegening van vrouwelijke priesters, homosexuele priesters, en/of toelaten van huwelijken tussen homosexuelen. Deze zijn gruwelen in Y┴OHU UL's ogen, ongeacht welke rechtvaardigingen de religieuze leiders de onwetenden voorhouden.

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei dat valse religieuze leiders altijd kunnen, en weten hoe ze hun boze daden moeten rechtvaardigen. Maar is Y┴OHU UL overtuigd? Absoluut niet.

Een schandelijke rechtvaardiging is deze: Zoals een roos, ookal heeft ze een andere naam, altijd zoet zal ruiken, zo is de Messias, met welke naam hij ook genoemd wordt, altijd dezelfde.

Oppervlakkig gezien heeft deze bewering iets aannemelijks voor de onwetenden. Maar dat is valse schijn (verkeerde sluitrede, verkeerd denken, foutief redeneren). Ja, deze bewering mag poetisch klinken maar zij is NIET schriftuurlijk.

Naast dit is het dwaas om iemands eeuwige toekomt te baseren op een poetische regel die geschreven is door een niet wederomgeboren kind der ongehoorzaamheid.

Het is stom om de eigen persoonlijke redding te baseren op een regel uit een gedicht gemaakt door een mens. Waarom baseren we dan niet alle beslissingen op poezie, als dat het geval zou zijn. Poezie is poezie. Schrift is schrift. Iemand kan poetisch zijn maar totaal onschriftuurlijk! Men kan geen redding verwerven van seculiere poetische regels....

Wat zegt Y┴OHU UL? 'Er is geen andere naam gegeven onder de hemel aan de mens tot redding dan de Naam: YAOH┌SHUA!' - Handelingen 4:12, Heilige Schrift

'Y┴OHU UL - Dit is Mijn Naam voor eeuwig, en dat is Mijn geachtenis van geslacht tot geslacht!' - Exodus 3:15, Heilige Schrift

Hemel en aarde, inclusief wereldse poezie en sonnetten, zullen allen vergaan, maar Y┴OHU UL's woorden zullen nooit vergaan; zij zullen voor altijd en eeuwig blijven!

Op de Oordeelsdag zal men niet geoordeeld worden of men leefde naar de maatstaf van menselijke poetische regels of niet, maar de geschreven Woorden van Y┴OHU UL zullen iedereen rechtvaardig oordelen!

Dus u bent vrij, u bent bevrijd en u bent losgekocht van alle valse schijn en leugens van de hel, nu en altijd, am-nßm!

'Maar daar waren ook valse profeten in die dagen, zoals er valse leraren zullen zijn onder u. Zij zullen listige leugens verkondigen over de Schepper, zich zelfs kerende tegen hun Heerser die hen gekocht heeft; maar op hen zal een snel en afschuwelijk einde zijn.

Velen zullen hun kwade onderwijzingen, namelijke dat er niets verkeerd is met sexuele zonde, volgen. En vanwege hen zal de Messias en Zijn weg gelasterd worden. Deze leraren zullen u in hun gierigheid van alles verkondigen om uw geld te krijgen. Maar Y┴OHU UL heeft hen lang tevoren veroordeeld en hun verderf komt.' - 2 Kßfos (Petrus) 2:1-3, Heilige Schrift

Een andere manier om de geesten achter een religieuze activiteit of programma te onderscheiden is door na te gaan of zij de woorden van de Heilige Schrift of hun onderwijzingen verkopen voor commerciele winst en voordeel.

Als zij dat doen, ongeacht onder welke dekmantel de verkoopprijs wordt genoemd (donatie, liefde-gave, bijdrage), dan verklaart de Heilige Schrift zonder uitzondering dat dit werken en doeleinden zijn van valse leraren en valse religieuze leiders.

Zij zullen de verkoopprijs anders noemen maar als men eenvoudigweg de transactie analyseert, dan wordt het voorwerp gegeven aan de koper als de betaling (genoemd met een andere term) wordt gedaan.

Dat is verkoop, op welke manier men ook analyseert. Zij verkopen het Woord voor winst en commercieel voordeel! Dat is uw alarmsignaal om onmiddellijk de boze geesten te weerstaan die waarschijnlijk opereren in die gehele religieuze activiteit, programma of show.

Verwelkom hen niet in uw huizen (zelfs niet door geschreven tekst, televisie, video, radio of computernetwerken) want wie hen verwelkomt neemt deel aan hun boze werken en hun slechtheid! - 2 Y┴OHU-khanam 10-11, Heilige Schrift.

Weg met alle soorten van bedieningen van demonen! Houdt u vast aan YAOH┌SHUA de ware Messias en Zijn Woorden, want Hij is uw veiligheid, uw redding, uw hulp en verdediger tegen alle vijandelijke aanvallen van elke soort.

Wees bewust van het feit dat er religieuze leiders die de rijken vleien en hun best doen om in de genade te vallen van invloedrijke en bemiddelde mensen.

Dat openbaart de ware sinistere, boze motieven in hun harten! Het openbaart dat zij eigenlijk geld en materiele bezittingen aanbidden, niet de ware Schepper. Zij zijn dienaren van ha-satßn die kwam om te stelen, te moorden en te vernietigen (uw leven en financieen).

Waarom denkt u dat zij 'roofzuchtige wolven in schaapsklederen' werden genoemd, als het niet was om deze negatieve eigenschappen?

13. Zij oordelen mensen aan de hand van hun belangrijkheid, invloed en bezit, zo openbaar makende hun verkeerde motieven.

Voor deze valse profeten, leraren en messiassen, zijn bezit en achting in deze wereld de standaard om zegen, status of genade te meten. Zij kijken neer op arme mensen en met grote achting eren zij de rijken en zij die in belangrijke en bezittende posities zijn in deze wereld - waardoor zij de boze motieven van hun harten blootgeven.

'Zalig zijn de armen, want hunner is het Koninkrijk des Hemels', zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA in Mattheus 5.

Een van de doeleinden waarvoor Molkhi˙l YAOH┌SHUA werd gezonden was om de armen te bevrijden van de vloek van armoede, en om hen de weg naar een gezegend leven met hem hier op aarde en in het leven hierna te wijzen. Hij keek nooit neer op de armen, noch was Hij iemand die mensen respecteerde op grond van hun positie of bezit.

YAOH┌SHUA de Messias is het zuivere, onbevlekte Lam van Y┴OHU UL. Hij zondigde zelfs niet eenmaal, in alle eeuwigheid. Niemand onder de valse messiassen kan dat zich ooit toeeigenen! Nooit! YAOH┌SHUA is de ware Messias....

14. Valse profeten, valse leraren en valse messiassen leren, prediken en verkondigen verkeerde, valse, onschriftuurlijke en onorthodoxe leerstellingen.

Dwaze en schandelijke voorbeelden van deze zijn: de ontkenning van de leerstelling van de Drieeenheid van het Scheppings-Hoofd, de ontkenning dat YAOH┌SHUA de Messias beide 100% Menselijk en 100% Eeuwig is, antinomianisme (we zijn onder de genade daarom kunnen we alle morele wetten wegdoen!), de valse leerstelling van de transubstantiatie, anglo-israeli doctrine, valse leerstellingen gevonden in de boeken van de mormonen, of de prediking van een ander messias of redder anders dan YAOH┌SHUA de enige echte Messias, new age leerstellingen, spiritisme, christelijke seances (kri-satßn seances eigenlijk), nazisme, dyehoba, elohim, valse messias satir-tzon (kudde geiten), valse aanbidding van shem-iramis en adonis (griekse afgod van mannelijke vruchtbaarheid, aangeduid door een super-vergrootte penis) enzovoorts.

'Hoed uzelf voor elke soort van slechtheid', zoals Y┴OHU UL ons heeft geboden.

15. Deze valse profeten, leraren en messiassen leven in een leugen en in zonde, bekend aan velen of niet. Hun ogen zijn vol overspel.

Uiterlijk geven ze de schijn heilig, rein en onbevlekt te zijn, terwijl zij innerlijk van hun heimelijke zonden genieten.

Ook kunnen ze niet naar een andere persoon die in hun ogen aantrekkelijk is kijken zonder sluimerende lust- gedachten.

Elke keer als deze valse leraren, profeten of messiassen iemand ontmoeten die fysiek aantrekkelijk blijkt te zijn voor hen, wegen ze onmiddellijk de fysieke eigenschappen van die persoon en hoe bevredigend hij of zij in bed met hem zal zijn, en/of de manieren en methoden om die onschuldige persoon te misleiden tot verlustiging in sexuele immoraliteiten met hen.

Zij kunnen niet kijken naar een onschuldig en fysiek aantrekkelijk persoon zonder hun lichamen te begeren.

Hun ogen zijn tot de rand toe vol van overspel....

'Maar valse leraren zijn dwazen - niet beter dan dieren. Zij doen waar ze maar zin in hebben; alleen maar geboren om gevangen en gedood te worden, LACHEN ze naar de verschrikkelijke machten van de onderwereld, waar ze zo weinig van weten; en ze zullen vernietigd worden met al de demonen en machten van de hel.

Dat is de som die deze leraren zullen moeten betalen voor hun zonde. Want zij leven in boosaardige lusten dag na dag. Zij zijn een schande en een blaam onder u, u misleidende door bedekt in vuile zonde te leven terwijl zij deelgenoot zijn van uw liefdemaaltijden alsof zij eerlijke mannen waren.

Geen vrouw kan ontsnappen aan hun zondige, glurende ogen, en van overspel hebben zij nooit genoeg. Zij maken er een spel van om onstabiele vrouwen te verleiden. Zij trainen zichzelf in gierigheid; en zijn verdoemden en vervloekten.

Zij zijn van de weg afgegaan en verdwaald zoals Bileam, de zoon van Peor, die verliefd werd op het geld dat hij kon verdienen door het verkeerde te doen; maar Bileam werd gestopt in zijn waanzinnige loop toen zijn ezel tot hem sprak met een menselijke stem, hem vermanende en bestraffende.

Deze mannen zijn zo nutteloos als gedroogde waterbronnen, veel belovende maar niets nakomende; zij zijn zo onstabiel als wolken voortgedreven door de storm. Zij zijn verdoemd tot de eeuwige diepten van duisternis.

Zij vermelden met trots hun zonden en overwinningen, en, gebruikende lust als hun lokaas, leiden zij terug in de zonde diegenen die net zijn ontsnapt van dat verkeerde leven.

'U bent niet gered door rechtschapenheid', zeggen zij, 'dus u kunt net zo goed slecht zijn. Doe waar u zin in heeft, wees vrij!'

Maar deze zelfde leraren die deze 'vrijheid' van de wet aanbieden zijn zelf slaven van de zonde en destructie. Want een persoon is een slaaf van datgene wat hem beheerst.' - 2 Kßfos (Petrus) 2:1-19, Heilige Schrift

Want waar is de Russische Raspoetin beroemd om als het niet is om zijn valse religieuze leraarschap en zijn valse profetische bediening voor de Tsaren.

16. Deze valse profeten, valse leraren en valse messiassen hebben zichzelf getraind om experts te zijn in gierigheid en begeerte; hun slachtoffers uitbuitende.

Door lange gebeden of door valse profetieen en voorspellingen, zakelijke adviesdiensten of door beinvloeding van uw laatste nalatenschap en testament in hun voordeel, of door andere listige manieren, in deze gebieden zijn zij inderdaad berucht, en zelfs bevinden zij zich in de kringen van de georganiseerde misdaad.

De meesten van hen bieden vergeving aan, gebeden voor de overledenen, redding en genezing te koop voor hen die het kunnen betalen. Velen verkopen magische dranken, genezende olieen, genezende doeken, talismans, wonder-artikelen en nieuwigheden, enzovoorts. Voor hen is religie een commerciele bezigheid om zichzelf te verrijken.

Weet u waarom deze grote wereldreligies zulke grote stukken land en onroerend goed hebben buitgemaakt in de middeleeuwen?

Als de grondbezitter de dood naderde, zond de priester iedereen uit de kamer om ruimte te maken voor de laatste biecht en de stervende persoon's laatste wens en nalatingen. Na zijn dood, verklaarde de religieuze priester (die alleen wist wat de gestorvene echt naliet en aan wie) meestal dat het de laatste wens en uiteindelijke beslissing van de overledene was om al zijn onroerend goed na te laten aan de kerk of de religieuze institutie tot welke de priester behoorden. Dus alleen de priester wist wat de overledene echt naliet en aan wie.

Zoals het is geschreven: 'zij hebben zich getraind in gierigheid en begeerte.....'

'Want de liefde voor geld is de wortel van alle soorten van kwaad!' - 1 Y┴OHU-tam (Timotheus) 6:10, Heilige Schrift

Zij geven ook zijdelings financieel, zakelijk en organisatorisch advies, dit is hun manier om hun handen in de materiele voorspoed van de zakelijke gemeenschap te steken, hoewel vermomd en gekleed als onschuldige schapen, zijn zij innerlijk echt roofzuchtige wolven!'

'Maar alle dank zij YAOHY UL! Want door wat de Messias YAOH┌SHUA heeft gedaan, heeft Hij getriomfeerd over ons zodat waar we nu ook gaan, Hij door ons heen anderen vertelt van Molkhi˙l YAOH┌SHUA en het Wonderbare Nieuws verspreidt als een zoete parfum.

Wat Y┴OHU UL betreft is er een zoete, helende geur in onze levens. Het is de geur van de Messias YAOH┌SHUA in ons, een aroma voor degenen in onze omgeving die gered zijn en voor hen die dat niet zijn. Voor hen die niet gered zijn, lijken we een vreeswekkende geur van dood en verdoemenis, terwijl voor hen die de Messias YAOH┌SHUA kennen, we een leven-gevende parfum zijn.'

Maar wie is er bekwaam voor een taak als dit? Alleen diegenen die, zoals wijzelf, mensen zijn van integriteit, gezonden door Y┴OHU UL, sprekend met de kracht van de Messias, met Y┴OHU UL's oog op ons. Wij zijn niet zoals die sjacheraars - en er zijn er velen van hen - die het idee hebben om de Heerlijke Boodschap te verkondigen om er een goede verdienste aan te hebben.

Beginnen wij onszelf weer u aan te prijzen, zoals die valse leraren van u die u alles over henzelf moeten vertellen en lange brieven van aanbeveling met zich nemen? I denk dat u nauwelijks een aanbevelingsbrief van iemand nodig heeft om u over ons te vertellen, of wel? En we hebben ook geen aanbeveling van u nodig! - 2 Corinthen 2:14-3:1, Heilige Schrift

'Wat we doen is absoluut niet voor onze eigen winst, maar omdat de liefde van de Messias ons nu dwingt.' - 2 Corinthen 5:14, Heilige Schrift

De meesten van deze valse leraren, valse profeten en valse messiassen voegen en gebruiken de titel 'Doctor' of 'Dr.' aan hun eigen beruchte namen, terwijl in realiteit zij deze titels niet verdienen want vaker wel dan niet zijn deze titels met de doctorale certificaten kant en klaar gekocht, via catalogi en magazines van gewone bijbelscholen (eigenlijk diploma fabrieken).

Waarom gebruiken zij deze trucs? Om meer beroemdheid en aantrekkingskracht aan hun namen toe te voegen zodat ze mogen winnen in populariteit bij de misleide massa's.

Terwijl de echte Molkhi˙l YAOH┌SHUA, hoewel Hij eeuwig is, de houding en persoonlijkheid van een DIENAAR aannam toen Hij Y┴OHU UL diende op aarde, als een voorbeeld om na te volgen en na te streven voor ware gelovigen en leiders.

Men kan makkelijk onderscheiden wat het echte en het valse is, als men vergelijkt met wat Molkhi˙l YAOH┌SHUA deed toen Hij hier was op aarde. Molkhi˙l YAOH┌SHUA is onze beste gids en voorbeeldig ideaal. YAOH┌SHUA is de Waarheid! Zou Molkhi˙l YAOH┌SHUA zich ophouden met zulke activiteiten als Hij nu actief, fysiek tegenwoordig zou zijn bij ons? Zou Hij dat doen?

17. Zij beladen hun volgelingen met zware lasten en taken die zijzelf niet uitvoeren; zij zijn zo gericht op uiterlijke reinheid meer dan de reinheid van het hart, barmhartigheid en vrijgevigheid; zij houden van roem, bewondering en respect van mensen, enzovoorts.

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei:

'Gij Farizeeen wast de buitenkant, maar van binnen bent u nog steeds onrein - vol van gierigheid en boosheid! Dwazen! Maakte Y┴OHU UL niet de binnenkant en de buitenkant? Reinheid wordt het beste bewezen door vrijgevigheid.

Maar wee u Farizeeen! Want al bent u precies in het vertienden van zelfs het kleinste deel van uw inkomen, u vergeet helemaal de rechtvaardigheid en de liefde van Y┴OHU UL. U moet de tienden geven, ja, maar u zou deze andere zaken niet moeten negeren.

Wee u Farizeeen! Want u hebt lief de ereplaatsen in de synagoges en de respectvolle begroetingen van iedereen als u wandelt op de markten! Ja, een verschrikkelijk oordeel wacht u. Want u bent als verborgen graven in een veld. Mensen gaan langs u heen zonder te weten van het verval waar zij aan voorbijgaan.

'Mijnheer', zei een expert in religieuze wetgeving die aan Zijn voeten zat, 'U heeft ook mijn beroep beledigd door wat U zojuist zei.'

'Ja', zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA, 'dezelfde verschrikkingen wachten u! Want u belast mensen met onmogelijke religieuze eisen - eisen waaraan u zelfs niet denkt om ze zelf te houden. Wee u! Want u bent precies als uw voorouders die de profeten lang geleden doodden. Moordenaars! U bent het eens met uw voorvaders dat wat zij deden goed was - u zou hetzelfde hebben gedaan.'

'Dit is wat Y┴OHU UL zegt over u: ' Ik zal profeten en afgezanten naar u zenden, en u zult sommigen van hen doden en anderen verjagen.' - Lukas 11:39-49, Heilige Schrift

18. Zij verbergen de waarheid voor de mensen. Zij aanvaarden de Waarheid voor zichzelf niet en ze weerhouden anderen van het krijgen van een kans om het te geloven.

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei:

'Wee u, experts in religie! Want u verbergt de waarheid van de mensen. U wil het voor uzelf niet aanvaarden, en u weerhoudt anderen van het krijgen van een kans om het te geloven!.' - Lukas 11:52, Heilige Schrift.

In andere woorden, deze valse religieuze leiders aanvaarden niet YAOH┌SHUA als de ware, originele en unieke Messias.

Zij verbergen de echte Naam voor de mensen, en niet alleen dat, ze stoppen mensen die geloven, ze voorkomen dat ze geloven en ze bestraffen hen die geloven in de Waarheid. Natuurlijk weten ze altijd hoe ze hun slechtheid moeten rechtvaardigen door middel van poezie en andere manieren van het verdraaien van de Schrift.

Als de blinde de blinde leidt, zullen BEIDEN vallen in de kuil!

Wordt dus wakker! YAOH┌SHUA is de Waarheid die u nu waarlijk vrij maakt van de verleidingen en boze machten van deze valse profeten, valse leraren en valse messiassen!

U bent vrij, u bent bevrijd van gebondenheid en u bent genezen!

Dit alles is u gegeven in ware liefde en diepe nederigheid, 'ol Sh˙am' (in de Naam van) YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, am-nßm!

-Laten we nu doorgaan om meer wijsheid en kennis te ontvangen in het VOLGENDE deel van deze geestelijke-opwekkings richtlijnen....

19. Zij geven alleen om zichzelf en verlaten hun volgelingen voor hun eigen belangen.

20. Als gevaren, moeilijkheden of vijandelijke aanvallen komen, rennen deze valse leraaren, valse herders en valse religieuze leiders voor hun leven en laten hun kuddes onbeschermd achter, zij geven hun leven niet voor de schapen en zullen dat niet doen.

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei: 'Ik ben de Goede Herder. De Goede Herder legt Zijn leven af voor Zijn schapen. Een huurling zal wegrennen als hij een wolf ziet komen en zal de schapen achterlaten, want zij zijn niet van hem en hij is niet hun herder.

En zo bespringt de wolf hen en verstrooit de kudde. De huurling rent weg omdat hij gehuurd is en geen echte zorg heeft voor de schapen.' - YAOHUkhanam (John) 10:11-13, Heilige Schrift

21. Zij willen altijd het beste voor zichzelf en geven de restjes aan hun volgelingen of discipelen.

22. Zij heersen over de kudde, zoals aardse koningen, in plaats van dienaar-leiders te zijn voor allen. Zij slaan en mishandelen hun onderdanen of volgelingen.

'Weer betuig ik, denk niet dat ik mijn verstand verloren heb in het spreken zoals ik nu doe, maar zelfs als u dat denkt, luister toch naar me terwijl ik ook een beetje poch zoals zij (valse leraren) doen. Zulke bluf is niet wat Y┴OHU UL mij heeft opgedragen te doen, want ik gedraag me zoals een dwaas.

Maar die andere mannen gaan door met u vertellen hoe geweldig ze zijn, dus ga ik ook mij beroemen. U denkt dat u zo wijs bent en toch luistert u graag naar die dwazen; u geeft er helemaal niet om als zij u hun slaven maken en alles van u afnemen, en voordeel aan u behalen, en arrogant doen, en u in het gezicht slaan.

Ik schaam mij om te zeggen dat ik niet zo vrijpostig en moedig ben als zij!' - 2 Corinthen 11:16-21.

23. Zij bemoedigen en complimenteren diegenen die kwaad doen inplaats van zich af te keren van hun zonden - Jeremia 23.

24. Zij geven mensen waardeloze hoop en verzinnen alles wat zij zeggen; zij representeren Y┴OHU UL totaal niet.

25. Zij zeggen: 'Bidt niet tot afgoden', maar in plaats daarvan maken zij een afgod van geld. 'Mensenkind, uw volk fluistert achter uw rug.

Zij spreken over u in hun huizen en fluisteren over u in de deuropeningen, zeggende, 'Kom op, laten we wat plezier hebben! Laten we gaan horen wat hij ons te zeggen heeft van de Schepper!'

Zo komen ze alsof ze oprecht zijn en zitten voor u te luisteren. Maar zij zijn niet van plan te doen wat Ik hen zeg dat ze moeten doen; zij spreken erg lief over de Schepper maar met hun harten hebben ze hun geld lief.

U bent een aangename bezigheid voor hen, maar ze luisteren niet echt! Maar als al deze verschrikkelijke dingen zullen gebeuren met hen - en dat zullen ze - dan zullen ze weten dat een ware profeet onder hen is geweest.' Mensenzoon, profeteer tegen de herders, de leiders van Israel, en zeg tegen hen: Y┴OHU UL zegt tot u: 'Wee de herders die zichzelf voeden in plaats van hun kudden.

Zouden de herders niet de schapen moeten voeden? U eet het beste van het voedsel en draagt de mooiste kleding maar u laat uw kudden verhongeren. U heeft geen zorg gedragen voor de zwakken, noch heeft u de zieken verzorgd of de gebroken beenderen verbonden of gezocht naar hen die zijn afgewaald en verloren.'

'In plaats daarvan heeft u hen geregeerd met kracht en wreedheid. En zo zijn ze verstrooid geworden, zonder een herder. Zij zijn een prooi geworden tot elk dier dat voorbij komt. Mijn schapen dwaalden door de bergen en heuvels en over de aarde, en daar was niemand die hen zocht, of voor hen zorgde.'

'Daarom, o herders, hoor het woord van Y┴OHU UL: 'Zo waar als Ik leef, zegt Y┴OHU UL, u verliet Mijn kudde, hen achterlatende om aangevallen en vernietigd te worden, en u was helemaal geen echte herder, want u zocht hen niet.

U voedde uzelf en liet hen verhongeren, daarom ben Ik tegen de herders, en Ik zal hen verantwoordelijk houden voor wat er is gebeurd met Mijn volk. Ik zal hun recht om Mijn kudde te voeden wegnemen - en zal hun recht om te eten wegnemen.

Ik zal Mijn kudde redden van genomen te worden als hun voedsel.

'Want Y┴OHU UL zegt: Ik zal zoeken en Mijn schapen vinden. Ik zal als een herder zijn, zoekende naar Zijn kudde. Ik zal Mijn schapen vinden en hen redden in al de plaatsen waar zij waren verstrooid in die donkere bewolkte dag. En Ik zal hen terugbrengen uit de volken en natien waar zij waren, terug naar huis, hun eigen land Israel, en Ik zal ze voeden op de bergen van Israel en bij de rivieren waar het land vruchtbaar en goed is.'

'Ja, Ik zal hen de goede grond geven op de hoge heuvelen van Israel. Zij zullen nederliggen in vrede en zich voeden in weelderige bergweilanden. Ikzelf zal de Herder van Mijn schapen zijn, en hen doen nederliggen in vrede, zegt Y┴OHU UL. Ik zal mijn verlorenen voeden, diegenen die afdwaalden, en ze terugbrengen naar huis.

Ik zal hun gebroken ledematen spalken en verbinden en de zieken genezen. En ik zal de sterke, vette herders vernietigen; Ik zal ze voeden, ja - met bestraffing!'

'En aangaande u, O Mijn kudde - Mijn volk - zegt Y┴OHU UL: 'Ik zal rechtspreken over u en de oprechten van de slechten scheiden, de schapen van de geiten.' 'Is het een gering iets voor u, O slechte herder, dat u niet alleen het beste van de weiden voor uzelf neemt, maar ook nog de rest vertrapt? Dat u het beste water voor uzelf neemt en de rest met uw voeten vertroebelt?

Het enige wat is overgebleven voor Mijn kudde is wat u hebt vertrapt; het enige wat zij hebben te drinken is water dat u heeft vervuild.'

'Daarom zegt Y┴OHU UL: Ik zal zeker oordelen tussen de vette herders en hun schamele schapen. Want deze herders duwen en stompen en verdringen Mijn zieke en hongerige kudde tot zij verstrooid zijn. Daarom zal Ikzelf Mijn kudde redden; Zij zullen nooit meer slecht behandeld en vernietigd worden. En Ik zal merken welke vet is en welke mager is en waarom!'

'Ik zal een verbond van vrede sluiten met hen en de gevaarlijke dieren verjagen van het land zodat Mijn volk veilig kan verkeren in de ruigste gebieden en veilig slapen in de bossen. Ik zal Mijn volk en hun huizen om Mijn heuvel tot een zegen maken. En daar zullen regens zijn, regens van zegen, want Ik zal niet de regens tegenhouden maar ze zenden op hun tijden.

Hun vruchtbomen en velden zullen overvloedige oogsten geven en iedereen zal in vrede leven. Als Ik hun slavenkettingen verbroken zal hebben en hen verlost zal hebben van hen die zich verrijkten ten koste van hen, dan zullen ze weten dat Ik Y┴OHU UL ben.'

'Nooit meer zullen andere natien ze overwinnen noch wilde dieren hen aanvallen. Zij zullen in veiligheid leven en niemand zal hen beangstigen.'

'En Ik zal een opmerkelijke Wijnstok de Messias YAOH┌SHUA oprichten in Israel zodat Mijn volk nooit meer hongerig zal zijn noch beschaamd door heidense overwinning over hen. Zo zullen zij weten dat Ik, Y┴OHU UL hun Schepper, met hen ben, en dat zij, het volk Israel, Mijn volk zijn, zegt Y┴OHU UL.

'U bent Mijn kudde, de schapen van Mijn weide. U bent Mijn volk en Ik ben uw Schepper, zo zegt Y┴OHU UL.' - Kozoqiul (Ezechiel) 33:30-34:31, Heilige Schrijft.

26. Zij doen voorspellingen of gebruiken waarzeggerij door de kracht van ha-satßn, en niet in de Geest van Y┴OHU UL.

'Handel niet zoals die mensen die horoscopen maken en hun lot en toekomst in de sterren proberen te lezen! Wees niet beanstigd door voorspellingen zoals die van hen, want het is alles een serie leugens. Hun wegen zijn nutteloos en dwaas. Zij houwen een boom om en maken een afgod, en versieren het met goud en zilver en maken het vast op zijn plaats met hamer en spijkers, zodat het niet zal vallen en dan staat hun afgod als een hulploze vogelverschrikker in een tuin!' - Jeremiah 10:2-5, Heilige Schrift

27. Zij borduren gewoonlijk voort op hun eigen visioenen en dromen, en verkondigen dan dat zij van de Schepper waren.

Y┴OHU UL verklaart: 'De profeten vertellen leugens en doen of het in Mijn Naam gebeurt. Ik zond hen niet noch gaf hen opdracht te spreken noch gaf Ik hen een boodschap. Zij profeteren van visioenen en openbaringen die zij nooit hebben gezien of gehoord, zij spreken valsheid verzonnen in hun eigen leugenachtige harten.

'Daarom, zegt Y┴OHU UL, Ik zal deze leugenprofeten straffen die in Mijn Naam hebben gesproken hoewel Ik hen niet zond, die zeggen dat geen oorlog zal komen en geen hongersnood. Door oorlog en hongersnood zullen zijzelf omkomen!'

'En de mensen tot wie zij profeteren - hun lichamen zullen gegooid worden op de straten van Jeruzalem, slachtoffers van hongersnood en oorlog, er zal niemand zijn om hen te begraven.

Mannen, hun vrouwen, zonen en dochters - allen zullen sterven. Want Ik zal een verschrikkelijk oordeel uitgieten over hen voor hun zonden.' - Yarmi-Y┴OHU (Jeremia) 14:14-16, Heilige Schrift.

28. Zij zijn oneerlijk en overspelig.

'Mijn hart is gebroken door de valse profeten, vol van misleiding. Ik word wakker met vrees en waggel als een dronkaard doet van de wijn, vanwege het afschuwelijke lot dat hen wacht, want Y┴OHU UL heeft een heilig woord van oordeel tegen hen uitgevaardigd.'

'Want het land is vol van overspel en de vloek van Y┴OHU UL rust op haar. Het land zelf is in rouw - de weiden zijn verdroogd - want de profeten doen slechtheid en hun macht wordt verkeerd gebruikt.

En de priesters zijn als de profeten, allen onheilige, slechte mannen. Ik heb hun afschuwelijke daden in Mijn eigen Tempel gezien', zegt Y┴OHU UL.

'Daarom zullen hun wegen duister en verraderlijk zijn, en zij zullen vallen. Want Ik zal onheil over hen brengen en erop toezien, als hun tijd is gekomen, dat zij hun boete ten volle zullen betalen voor al hun zonden.'

'Ik kende de profeten van Samaria, dat zij ongelofelijk slecht zijn, want zij profeteerden door Baal en leidden Mijn volk Israel in zonde; maar de profeten van Jeruzalem zijn zelfs slechter!

De dingen die zijn doen zijn verschrikkelijk, zij plegen overspel en houden van oneerlijkheid. Zij bemoedigen en complimenteren hen die slechtheid doen, in plaats van zich af te keren van hun zonden.

Deze profeten zijn net zo diep verdorven als de mannen van Sodom en Gomorra waren.'

'Daarom, zegt Y┴OHU UL: 'Ik zal ze voeden met bitterheid en hen vergif te drinken geven. Want het is om hen dat slechtheid dit land vult. Dit is Mijn waarschuwing naar Mijn volk', zegt Y┴OHU UL.

Luister niet naar deze valse profeten als zij profeteren tot u, u vullende met lege hoop. Zij verzinnen alles wat zij zeggen. Zij spreken niet voor Mij! Zij zeggen tegen deze rebellen die Mij verachten: 'Wees niet bezorgd! Alles is goed', en tot hen die leven zoals ze het willen: 'De Almachtige heeft gezegd dat u vrede zult hebben!'

'Maar kunt u ook maar een van deze profeten noemen die dicht genoeg bij Y┴OHU UL leeft om te horen wat Hij zegt? Heeft er een van hen z'n best gedaan om te luisteren? Zie, Y┴OHU UL zendt een harde wervelwind om deze slechte mannen omver te blazen.

De verschrikkelijke boosheid van Y┴OHU UL zal niet ophouden tot het de volle straf die Hij tegen hen uitgevaardigd heeft heeft gegeven.

Later, als Jeruzalem is gevallen, zult u zien wat Ik bedoel.'

'Ik heb deze profeten niet gezonden, toch beweren ze te spreken voor Mij, Ik gaf hen geen boodschap, toch zeggen zij dat hun woorden van Mij zijn. Als zij van Mij waren, zouden ze proberen om Mijn volk zich te doen bekeren van hun slechte wegen.

Ben Ik een Schepper Die alleen maar in een plaats is en niet kan zien wat zij doen? Kan er iemand zich verbergen voor Mij? Ben Ik niet overal in de hemel en op de aarde?'

'Luister naar de droom die ik had van de Almachtige vannacht' zeggen zij. En zij gaan voort te liegen in Mijn Naam. Hoe lang zal dit doorgaan? Als zij 'profeten' zijn, zijn zij profeten van de leugen, alles wat zij zeggen zelf verzinnende. Door deze valse dromen te vertellen proberen zij Mijn volk Mij te doen vergeten op dezelfde wijze als hun vaderen deden, die zich naar de afgoden van Baal keerden.'

'Laat deze valse profeten hun dromen vertellen en laat Mijn ware boodschappers getrouw ieder Woord van Mij verkondigen. Daar is een verschil tussen kaf en koren! Brandt Mijn woord niet als vuur? - vraagt Y┴OHU UL.

Is het niet als een sterke hamer die de rots tot stukken slaat? Zo ben Ik tegen deze valse profeten die zeggen: 'Deze boodschap is van de Almachtige!'

Hun verzonnen dromen zijn klinklare leugens die Mijn volk in zonde leiden. Ik zond hen niet en zij hebben helemaal geen boodschap voor Mijn volk, zegt Y┴OHU UL.'

Als een van de mensen of een van hun zogenaamde profeten of priesters u vragen: 'Zo, YarmiYAOHU (Jeremia), wat is het slechte nieuws van de Almachtige vandaag? Dan zult u antwoorden: 'Wat slecht nieuws? U bent het slechte nieuws, want Y┴OHU UL heeft u verstoten!'

En aangaande deze valse profeten en mensen die lachen over 'het slechte nieuws van vandaag van de Amachtige', Ik zal hen en hun families straffen omdat ze dit zeggen.

U mag elkaar vragen: 'Wat is Y┴OHU UL's boodschap vandaag? Wat zegt Hij?' Maar houd op met deze term 'het slechte nieuws van de Almachtige' te gebruiken. 'Want wat echt slecht is, bent u en uw leugens. U verdraait Mijn woorden en verzint 'Boodschappen van de Almachtige' die Ik niet heb gesproken.' - Yarmi-Y┴OHU (Jeremia) 23:9-36, Heilige Schrift

29. Zij hechten waarde aan valse profetieen en bespotten de ware profeten van Y┴OHU UL, hoewel zij doen alsof ze echt houden van Zijn woorden.

30. Zij haten rechtvaardigheid maar houden van onrechtvaardigheid.

'Luister niet naar uw valse pofeten, waarzeggers, dromers, mediums en tovernaars..... want zij zijn allen leugenaars!' - Yarmi-Y┴OHU (Jeremia) 27:9-10, Heilige Schrift

'De oude profeten die u en mij voorgegaan zijn spraken tegen vele natieen, altijd waarschuwend voor oorlog, hongersnood en plaag. Daarom heeft een profeet die vrede voorzegd de last op hem om te bewijzen dat Y┴OHU UL hem echt heeft gezonden.' - Yarmi-Y┴OHU (Jeremia) 28:8-9, Heilige Schrift

Y┴OHU UL verklaarde: 'Waarschuw hen dat Y┴OHU UL zegt: 'Bekeert u en vernietigt uw afgoden, en houd op met het aanbidden van hen in uw harten. Ik Y┴OHU UL zal persoonlijk iedereen straffen of ze nu mensen van Israel zijn of de vreemdelingen die onder u leven, die Mij afwijst en zich keert naar afgoden, en dan naar een profeet komt om Mijn hulp en advies te vragen.

'Ik zal Mij keren naar hem en hem een afschrikwekkend voorbeeld stellen, hem vernietigende; en u zult weten dat Ik Y┴OHU UL ben. En als een van deze valse profeten hem toch een boodschap geeft, dan is het een leugen. Zijn profetie zal niet uitkomen, en Ik zal tegen die zogenaamde profeet zijn en hem vernietigen in Mijn volk Israel.'

'Valse profeten en hypocrieten - slechte mensen die zeggen dat zij Mijn woorden willen - allen zullen zij gestraft worden voor hun zonden, zodat het volk van Israel zal leren Mij niet te verlaten en zich niet langer zal bevuilen met zonde, maar Mijn volk zal zijn en Ik hun Schepper. Zo zegt Y┴OHU ULH═M.' - Kozoqiul (Ezechiel) 14:6-11, Heilige Schrift

'Wee u die wakker liggen in de nacht, bezig met het uitdenken van misdaad; u staat vroeg op om uw plannen uit te voeren; omdat u dat kunt, doet u het. Als u een bepaald stuk land wilt, of iemand anders huis (al is het alles wat hij heeft); neemt u het door bedrog, bedreigingen en geweld.'

Maar Y┴OHU UL zegt: 'Ik zal uw slechtheid met slechtheid vergelden; niets kan mij stoppen; nooit meer zult u trots en hogmoedig zijn nadat Ik heb afgerekend met u. Dan zullen uw vijanden u bespotten en honen voor uw treurzang van wanhoop: 'Wij zijn aan het einde, geruineerd. Y┴OHU UL heeft onze landen genomen en ons ver weg gedaan en wat van ons is heeft Hij aan anderen gegeven.'

Anderen zullen uw grenzen dan stellen. Het Volk van Y┴OHU UL zal leven waar zij worden gezonden.'

'Zeg niet van zulke dingen', zegt het volk. 'Ga niet voort te spreken van dingen zoals dat. Het is schandelijk dat soort gepraat. Zulke kwade dingen zullen zeker niet op onze wegen komen.'

'Is dat het juiste antwoord om te geven, O Hous van Jacob? Denkt u dat de Geest van Y┴OHU UL het fijn vind om zo hard tegen u te spreken? Nee! Zijn dreigingen zijn voor uw eigen bestwil, om u weer op het juiste pad te krijgen.'

'En toch tot dit uur keert Mijn volk zich tegen Mij. Want u steelt de hemden van de ruggen van degenen die u vertrouwden, die wandelen in vrede. U heeft de weduwen uit hun huizen verdreven, en de kinderen elk UL-gegeven recht ontnomen. Ga weg! Dit is niet langer uw land en huis, want u heeft het gevuld met zonde en het zal u uitspuwen!'

'Ik zal de vreugden van de wijn en drank tot u verkondigen' - dat is de soort van dronken, liegende profeet die u liefheeft!'

De tijd zal komen, O Israel, dat Ik u zal vergaderen - allen die zijn achtergebleven - en zal u tesamen brengen als schapen in een kooi, zoals een kudde in een weide - een luidruchtige, gelukkige menigte.

De Messias zal u leiden uit ballingschap en u door de poorten van de steden van uw gevangenschap brengen, terug naar uw eigen land. Uw Koning zal voor u uitgaan - Y┴OHU UL leidt!'

'Luister, u leiders van Israel - u wordt geacht het goede van het verkeerde te kunnen onderscheiden, toch bent u degenen die rechtschapenheid haten en slechtheid liefhebben; u stroopt Mijn volk en legt hun beenderen bloot.

U verslindt hen, geselt hen, breekt hun beenderen, en hakt ze als vlees voor de kookpot - en dan vraagt u aan Y┴OHU UL voor Zijn hulp in geval van nood! Verwacht u echt dat Hij zal luisteren Hij zal de ander kant opkijken! U valse profeten! U die Zijn Volk op een dwaalspoor brengt!

U die roept 'Vrede' tot hen die u uw voedsel geven, en hen bedreigen die niet willen betalen!'

'Dit is Y┴OHU UL's boodschap tot u: 'De nacht zal zich sluiten over u en al uw visioenen afsnijden; duisternis zal u bedekken, zonder ooit een woord van Y┴OHU UL. De zon zal neergaan over u, en uw dagen zullen eindigen.

Dan ten laatste zult u uw gezichten bedekken in schaamte, en toegeven dat uw boodschappen niet waren van Y┴OHU UL.'

'Maar aangaande mij, Ik ben gevuld met kracht, met de Geest van Y┴OHU UL, zonder vrees aankondigende Y┴OHU UL's bestraffing over Israel voor haar zonden.'

'Luister naar mij, u leiders van Israel die rechtvaardigheid haten en ongerechtigehid liefhebben, en Jeruzalem vullen met moord en zonde van elk soort - u leiders die zich laten omkopen, u priesters en profeten die niet willen prediken en profeteren tot u betaald wordt.

(En toch vleit u de Schepper en zegt: 'Alles is in orde - de Almachtige is hier onder ons. Geen kwaad kan ons deren').'

'Het is door u dat Jeruzalem geploegd zal worden als een veld, en een afvalhoop zal worden; de bergtop waar de Tempel is zal begroeid zijn met struikgewas.'

'Maar in de laatste dagen, zal de Berg Zion de meest bekende van alle bergen in de wereld zijn, geprezen door alle natieen, volken van de hele aarde zullen daarheen gaan!'

'Kom,' zeggen zij tot elkaar, 'laten wij naar de berg van Y┴OHU UL gaan en de Tempel van de Heilige van Israel zien; Hij zal ons zeggen wat te doen, en wij zullen het doen.'

Want in die dagen zal de hele aarde geregeerd worden door Y┴OHU UL vanuit Jeruzalem! Hij zal Zijn wetten uitvaardigen en Zijn besluiten van daar bekend maken!'

'Y┴OHU UL zal rechten tussen de natieen, en heersen over machtige natieen die ver weg zijn. Zij zullen hun zwaarden tot ploegscharen maken en hun speren tot snoeimessen; natieen zullen niet langer elkaar bevechten, want alle oorlog zal eindigen! Daar zal overal vrede zijn, en al de militaire academies en trainingskampen zullen gesloten worden.'

'Iedereen zal in rust in zijn eigen huis leven, in vrede en voorspoed, want er zal niets te vrezen zijn. Y┴OHU UL Zelf heeft ons dit beloofd. Daarom zullen we Y┴OHU UL onze Schepper gehoorzamen voor altijd en eeuwig, zelfs al zouden de natieen rondom ons afgoden aanbidden!' - Micha 2:1-4:5, Heilige Schrift

31. Zij zullen huwelijken en het eten van vlees verbieden, terwijl ze leugens verkondigen met strakke gezichten; hun gewetens zijn dichtgeschroeid.

'Maar de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' zegt ons duidelijk dat in het laatste der dagen sommigen in de Gemeente zich zullen afkeren van de Messias en ijverige volgelingen of leraren van duivel-geinspireerde ideeen worden.

Deze leraren zullen leugens vertellen met ernstige gezichten en doen het zo vaak dat zelfs hun gewetens hen niet meer aanklagen.

Zij zullen zeggen dat het verkeerd is om getrouwd te zijn en om vlees te eten, hoewel Y┴OHU UL deze dingen gaf aan welonderwezen Yaoh˙shuahÝm ( gelovigen in YAOH┌SHUA) om het te genieten en er dankbaar voor te zijn.' - 1 Yaotom (Timotheus) 4:1-3, Heilige Schrift

32. Zij bevechten de waarheid, hebben bevuilde en verwrongen gedachten.

'U moet dit ook weten, Y┴OHU-tam, dat in het laatste der dagen het erg moeilijk wordt om een Yaohushuahee (gelovige in YAOH┌SHUA) te zijn. Want mensen zullen alleen zichzelf en hun geld liefhebben, ze zullen trots en arrogant zijn, Y┴OHU UL beschimpende, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar aan hen en door en door slecht.

'Zij zullen onaandoenlijk zijn en nooit zich verootmoedigen voor anderen; zij zullen constante leugenaars zijn en moeilijheden maken en zullen immoraliteit bagatelliseren. Zij zullen ruw en wreed zijn en hen beschimpen die oprecht willen leven. Zij zullen hun vrienden verraden, zij zullen heethoofden zijn, opgeblazen met trots, en lol verkiezen boven het aanbidden van Y┴OHU UL.

Zij zullen naar de Gemeente gaan, ja, maar zij zullen niet de dingen die zij horen echt geloven. Wordt door zulke mensen niet bevangen.' 'Zij zijn het soort mensen die stiekem in de huizen van anderen binnenkomen en dan vriendschappen sluiten met dwaze, zondebeladen vrouwen en hen hun nieuwe leerstellingen leren. Vrouwen van dat soort volgen steeds maar weer nieuwe leraren, maar zij begrijpen nooit de waarheid. En deze leraren bevechten de waarheid net als Jannes en Jambres vochten tegen Mozes.

Zij hebben bevuilde gedachten, verwrongen en gekronkeld, en hebben zich gekeerd tegen het ware geloof in de Messias YAOH┌SHUA.'

'Maar zij zullen hier niet altijd mee door kunnen gaan. Op een dag zal hun bedrog aan iedereen bekend zijn....' - 2 Y┴OHU-tam (Timotheus) 3:1-9, Heilige Schrift

33. Zij onderwijzen wetteloosheid en benadrukken mensenrechten en vrijheden, negerende Y┴OHU UL's morele wetten, de verantwoordelijkheid en rekenschap voor Y┴OHU UL die iedere mens heeft en de komende oordelen over de rebellerenden. Zij zijn ook werelds, gierig en vol van lust voor de kwade dingen van deze wereld. Zij prediken vrijheid en liberaliteit, toch zijn zijzelf vraatzuchtig (wiens afgoden n weelderig voedsel en hun eigen magen zijn).

'Geliefde vrienden, ik wilde u enige tijd al schrijven over de redding die Y┴OHU UL ons heeft gegeven, maar nu bemerk ik dat ik u over iets anders moet schrijven, u dringende tot het moedig verdedigen van de waarheid die Y┴OHU UL gaf, eens en voor altijd, aan Zijn volk om het te houden zonder verandering door de jaren.

Ik zeg dit vanwege sommige onheilige leraren die binnengeslopen zijn, zeggende dat als we Yaohushuahim (gelovigen in YAOH┌SHUA) geworden zijn we alles kunnen doen wat we willen zonder vrees voor Y┴OHU UL's straf.

Het lot van zulke mensen is lang geleden opgeschreven, want zij hebben zich gekeerd tegen onze enige Heerser en Regeerder, YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y.'

'Mijn antwoord tot hen is: Gedenk dit feit - wat u al weet - dat Y┴OHU UL een hele natie heeft gered uit het land Egypte en dan een ieder doodde die Hem niet vertrouwde en gehoorzaamde. En ik herinner u aan die engelen die zuiver en heilig waren, maar zich keerden naar een leven van zonde. Nu heeft Y┴OHU UL hen geketend in gevangenissen van duisternis, wachtend op de Oordeelsdag.

En vergeet niet de steden van Sodom en Gomorra en de omliggende dorpen, allen vol van lust van elk soort, inbegrepen lust van mannen voor andere mannen. Die steden werden vernietigd door vuur en blijven een waarschuwing voor ons dat er een hel is waarin zondaren worden gestrafd.

'En toch gaan deze valse leraren zorgeloos door met het leven van hun slechte, immorele leven, verlagende hun lichamen en LACHENDE om hen die in authoriteit over hen zijn, zelfs de Engelen bespottende.

Terwijl Michael, een van de machtigste engelen, toen hij twistte met ha-satßn over het lichaam van Mozes, zelfs niet ha-satßn durfde beschuldigen of hem honen, maar gewoon zei: 'Y┴OHU UL bestraffe u.'

Maar deze mannen bespotten en vloeken op alles wat zij niet begrijpen, en, zoals dieren doen ze wat ze maar voelen om de doen waardoor ze hun eigen zielen ruineren.

'Als deze valse leraren met u zitten aan de liefdemaaltijden van de Gemeente, zijn zij kwade vlekken onder u, LACHENDE en niet kunnende ophouden, schrokkend en zichzelf volproppend niet denkende aan anderen. Zij zijn als wolken zonder regen waaiend over droog land, veelbelovend maar niets producerend.

Zij zijn als vruchtbomen zonder enige vrucht in de oogsttijd. Zij zijn niet alleen dood, maar dubbel dood, want zij zijn uitgerukt, wortel en al om verbrand te worden!'

'Het enige wat zij achter laten is schaamte en schande zoals het vieze schuim wat achterblijft op het strand bij wilde golven. Zij dwalen rond, zo helder als de sterren, maar voor hen is de eeuwige duisternis en somberheid die Y┴OHU UL heeft voorbereid voor hen.'

Kanokh (Enoch) die zeven generaties na Adam leefde, wist van deze mannen en zei dit over hen: 'Zie, Y┴OHU UL is komende met miljoenen van Zijn heiligen. Hij zal de volken der aarde voor Hem brengen ter oordeel, om de rechte straf te ontvangen, en om aan te tonen de verschrikkelijke dingen die ze hebben gedaan in rebellie tegen Y┴OHU UL, openbaar makende alles wat zij hebben gezegd tegen Hem.

Deze mannen zijn opstandelingen, nooit tevreden, ze doen waar ze maar zin in hebben, zij zijn luidruchtige arrogante mensen, en als zij respect tonen voor anderen is het alleen om er iets voor terug te krijgen van hen.'

Geliefde vrienden, denk aan wat de apostelen van onze Molkhi˙l YAOH┌SHUA de Messias u verteld hebben, dat in het laatste der dagen er spotters zouden komen wiens enige doel in leven is om zich te verlustigen in elke slechte weg die maar denkbaar is.

Zij zijn aanstichters van ruzies, zij begeren de slechte dingen van deze wereld; zij hebben niet de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' wonend in hen.'

'Maar u, geliefde vrienden, u moet uw levens meer en meer vast bouwen op het fundament van ons heilig geloof, lerend te bidden in de kracht en energie van de ' R┌KHA-YAOH┌SHUA' - YAOH┌-dah (Judas) 1:3-20, Heilige Schrift

34. In hun lust naar macht en beheersing, weigeren zij zich te onderwerpen aan hogere autoriteiten en weerhouden anderen van dat te doen.

'Ik ben blij als u hen op weg zendt met een overvloedige gave. Want zij reizen voor Y┴OHU UL, en nemen geen voedsel, kleding, onderdak noch geld van hen die geen Yaohushuahim zijn, zelfs als zij hebben gepredikt tot hen.

Wij moeten dus zorgdragen voor hen zodat wij deelgenoten van hen mogen worden in het werk van Y┴OHU UL.'

'Ik zond een korte brief naar de Gemeente hierover, maar de trotse Diotrephes, die er van houdt zichzelf naar voren te dringen als de leiders van de gelovigen daar, staat mijn autoriteit over hem niet toe en weigert naar mij te luistern. Als ik kom zal ik u vertellen van sommige dingen die hij doet en welke slechte dingen hij zegt over mij en welke beledigende taal hij bezigt.

Hij weigert niet alleen om zelf de gezanten te verwelkomen, maar draagt anderen op dat ook niet te doen, en als ze dat toch doen, probeert hij ze uit de Gemeente te zetten.'

'Lieve vrienden, laat dit slechte voorbeeld u niet beinvloeden. Volg alleen wat goed is. Onthoud dat dezen die doen wat goed is bewijzen dat zij Y┴OHU UL's kinderen zijn; en diegenen die doorgaan in slechtheid bewijzen dat zij ver zijn van Y┴OHU UL' - 3 Y┴OHU-khanam (John) 1:5-11, Heilige Schrift

35. De wijsheid die zij verspreiden is geinspireerd door ha-satßn en is niet de wijsheid die komt van Y┴OHU UL.

'Als u wijs bent, leeft u een leven van gedurige oprechtheid, zodat alleen deugdzame daden zullen voortkomen. En als u niet trots bent over hen, dan zult u waarlijk wijs zijn! En beroem u in geen geval op uw wijsheid en oprechtheid als u bitter en jaloers en zelfzuchtig bent; dat is de ergste soort van leugen.

Want jalouzie en zelfzuchtigheid zijn nietYAOHU UL's soort van wijsheid. Zulke dingen zijn aards, ongeestelijk, geinspireerd door ha-satßn. Want waar er jalouzie of zelfzuchtige ambitie is, daar zal wanorde en elk ander soort slechtheid zijn.'

'Want de wijsheid die van de hemel is die is allereerst puur en vol van zachtmoedigheid. Dan is het vredelievend en beleefd. Het staat discussie toe en is gewillig om te buigen voor anderen; het is vol van barmhartigheid en deugdzame daden. Het is hartelijk en eenvoudig en oprecht. En dezen die vredestichters zijn, zullen zaden van vrede planten en aangenaamheid oogsten.' - Y┴OHU-caf (James) 3:13-18, Heilige Schrift

36. De logo's, emblemen, banieren of symbolen van hun organisaties hebben boosaardige, occulte objecten en symbolen in zich, als waarschuwing dienende voor diegenen die ogen hebben om te zien en ook als valkuilen dienend voor de onopmerkzamen.

Voor duidelijke uitleg van de definities en practische voorbeelden van occulte objecten en symbolen, lees alstublieft de file: 'YAOH┌SHUA - De Genezer en Uitdrijver van demonen' zo snel mogelijk.

Dit is zeker een openbarende en verrassende file die uw geestelijke ogen zullen openen voor de verraderlijke tekenen en symbolen (emblemen) van de vijand, zodat u hun verborgen (occulte) valkuilen en verlokkingen kunt vermijden.

37. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Niet door de misleidende tekenen en wonderen die zij tentoonspreiden. U zult hen kennen aan hun vruchten.

'Een goede boom brengt geen slechte vruchten voort noch brengt een slechte boom goede vruchten voort. Een boom wordt onderscheiden door het soort vrucht het draagt. Vijgen groeien nooit aan doornen, of druiven aan een braamstruik. Een oprecht man produceert deugdzame daden vanuit een rein hart. En een slecht man produceert slechte daden vanuit zijn verborgen slechtheid. Wat in het hart is vloeit uit in de spraak' - zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA in Lukas 6:43-45, Heilige Schrift.

'Maar de vrucht van de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' is: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, oprechtheid, getrouwheid, zachtmoedigheid en matigheid.' - Galaten 5:22-23, Heilige Schrift

38. Zij houden van slapen.

Wat Zal het Einde Zijn voor de Valse Profeet, ha-Satan en het Boze Schepsel?

'Toen zag ik de hemel geopend en een wit paard was daar; en die daarop zat was genaamd 'Getrouwheid en Waarheid' - Degene Die rechtvaardig straft en oorlog voert. Zijn ogen waren als vlammen en op Zijn hoofd waren vele kronen. Een Naam was geschreven op Zijn voorhoofd, en alleen Hij kende de betekenis.

Hij was gekleed in klederen die dropen van bloed, en Zijn titel was: 'Het Woord van Y┴OHU UL.' De legers des hemels, gekleed in het fijnste linnen, wit en schoon, volgden Hem op witte paarden.'

'In Zijn mond was een scherp zwaard om de natieen te slaan, Hij heerste over hen met een ijzeren greep en Hij trad de wijnpers van de gramschap van de toorn van Y┴OHU UL. Op Zijn mantel en banier was zijn titel geschreven: 'Koning der koningen en Heerser der Heersers.'

'Toen zag ik een engel in het schijnsel van de zon, luid roepende tot de vogelen: 'Kom! Vergadert u voor de maaltijd van de Grote UL! Kom en eet het vlees der koningen, en kapiteinen en grote generaals van paarden en ruiters en van de hele mensheid, beiden groten en kleinen, slaven en vrijen.'

'Toen zagik het Boze Schepsel die de regeringen van de aarde en hun legers vergaderde om te vechten tegen de Man op het paard en Zijn leger.

En het Boze Schepsel werd gevangen, en met hem de Valse Profeet, die machtige wonderen kon doen als het Boze Schepsel aanwezig was - wonderen die allen misleidden die het merkteken van het Boze Schepsel hadden aanvaard en die zijn beeld aanbaden. Het Boze Schepsel en zijn Valse Profeet werden beiden levend gegooid in de Poel van Vuur die brandt met sulfur.

En hun hele leger werd gedood met de scherpte van het zwaard in de mond van de Man rijdend op het witte paard, en alle vogels van de hemel werden verzadigd met hun vlees.'

Toen zag ik een engel neerdalen van de hemel met de sleutel tot de bodemloze put en een zware ketting in zijn hand. Hij sloeg de Draak - die oude slang, de duivel, ha-satßn - en bond hem in kettingen voor 1000 jaren, en gooide hem in de bodemloze put, die hij toen sloot en vergrendelde zodat hij niet langer de natieen kon misleiden tot de duizend jaren waren voleindigd. Daarna zou hij weer vrijgelaten worden voor een kleine tijd.'

'Toen zag ik tronen en zittend op hen waren diegenen die het recht gegeven was om te oordelen. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren voor hun getuigenis over YAOH┌SHUA, voor het verkondigen van het Woord van Y┴OHU UL, en zij die het Boze Schepsel noch zijn beeld hadden aanbeden, noch zijn merkteken op hun voorhoofden of in hun handen hadden aanvaard. Zij waren opnieuw tot leven gekomen en nu regeerden zij met de Messias voor duizend jaren.'

'Dit is de Eerste Opstanding. (De rest van de doden kwamen niet tot leven tot de duizend jaren waren beeindigd). Gezegend en heilig zijn diegenen die delen in de Eerste Opstanding. Voor hen heeft de Tweede Dood geen verschrikkingen, want zij zullen priesters van Y┴OHU UL zijn en van de Messias, en zullen regeren met Hem duizend jaren.'

'Als de duizend jaren eindigen, zal ha-satßn uit zijn gevangenis vrijgelaten worden. Hij zal uitgaan om de natieen van de wereld te verleiden en ze te vergaderen, met Gog en Magog, voor de strijd, een machtig leger, zonder getal als het zand aan de oever van de zee. Zij zullen door de vlakte van de aarde gaan en Y┴OHU UL's volk en de geliefde Stad Jeruzalem omsingelen. Maar vuur van Y┴OHU UL in de hemel zal neer komen op de aanvallende legers en hen verteren.'

'Dan zal ha-satßn die hen had verraden opnieuw in Poel van Vuur die brandt met sulfur worden gegooid , daar is het Boze Beest en de Valse Profeet, en zij zullen gekweld worden dag en nacht voor eeuwig en eeuwig.'

'En ik zag een grote Witte Troon en Diegene die daarop zat van Wiens aangezicht de aarde en de lucht wegvluchtten, maar zij vonden geen plaats om te vluchten. Ik zag de doden, groot en klein, staande voor Y┴OHU UL, en de Boeken werden geopend, waarvan ook het Boek des Levens.

En de doden werden geoordeeld naar de dingen geschreven in de Boeken, elk naar de daden die hij had gedaan. De oceanen gaven de lichamen terug die begraven waren in hen; en de aarde en de onderwereld gaven de doden terug die begraven waren in hen. Elk werd geoordeeld naar zijn daden. En Dood en Hel werden gegooid in de Poel van Vuur.

Dit is de Tweede Dood - de Poel van Vuur. En wiens naam niet opgeschreven gevonden werd in het Boek des Levens, werd gegooid in de Poel van Vuur.' - Openbaring 19:11-20:15, Heilige Schrift.

Wat Moet U Nu Doen? Span niet samen met diegenen die Y┴OHU UL niet liefhebben, want wat hebben de mensen van Y┴OHU UL gemeen met de mensen van de zonde?

Hoe kan licht leven met duisternis? En hoe kan er eenstemmigheid zijn tussen de Messias en ha-satßn? Hoe kan een Yaoh˙shuahÚe (gelovige in YAOH┌SHUA) een partner zijn met iemand die niet gelooft?

En wat voor eenheid kan er zijn tussen Y┴OHU UL's Tempel en afgoden? Want u bent Y┴OHU UL's Tempel, het huis van de levende Y┴OHU UL, en Y┴OHU UL heeft tegen u gezegd: 'Ik zal hun UL zijn en zij zullen Mijn volk zijn.'

'Daarom heeft Y┴OHU UL gezegd: 'Verlaat hen, scheid uzelf af van hen, raak hun vuile dingen niet aan, en Ik zal u verwelkomen, en een ader voor u zijn, en u zult Mijn zonen en dochters zijn.' - 2 Corinthen 6:14-18, Heilige Schrift

Herroep en breek alle banden met elk werk van duisternis nu (eigenlijk: bediening (ministry) van demonen) zodat u niet langer een deelgenoot bent aan de verborgen werken van ha-satßn. U heeft een eeuwige ziel te bewaren, dus speel er niet mee. U moet ook zo snel mogelijk alle banden en relaties met alle afgoden, occulte activiteiten en symbolen herroepen en verbreken!

Morgen kan het te laat zijn.... Geloof, aanvaard en ontvang YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y nu in uw hart als uw enige persoonlijke Redder, Messias, Heerser en Leider van uw leven en word gedoopt in Zijn Naam - dan zult u gered worden!

Wie de Naam van YAOH┌SHUA aanroept zal gered worden. Als u een van deze valse leraren, valse profeten en/of valse messiassen bent, dan is de beste vermaning tot u, nadat u zichzelf in deze spiegel van Y┴OHU UL's woorden heeft gezien, dat u zich moet bekeren.

Roep de levende Y┴OHU UL aan, de echte Schepper en smeek Hem voor vergeving en laat Y┴OHU UL beslissen of u mag doorgaan in echt en waarachtig dienen van Hem van nu af aan, of helemaal stoppen waarmee u ook bezig bent en Hem op een andere wijze of in een andere capaciteit moet dienen. Laat Y┴OHU UL beslissen wat het beste is voor u.

Waarschuwing: Gebruik alstublieft niet de informatie in deze les om een rebellie tegen uw religieuze leiders te organiseren, want Y┴OHU UL verafschuwt alle soorten van rebellie!

Als u moet vertrekken, ga dan stilletjes in uw eentje en verleid anderen niet om te rebelleren tegen uw religieuze leiders. Verspreid geen kwade geruchten over uw religieuze leiders! Doe alleen voorbede en bid voor de anderen dat zij ook verlicht mogen worden.

Voeg ook gebeden in voor uw religieuze leiders dat zij mogen gereinigd worden van hun activiteiten, motieven en karakter.

Veroordeel niet maar bid voor hen, vergeef hen want vaker niet dan wel weten ze niet wat zij doen, zijnde verblind door ha-satßn door lust voor persoonlijke financiele en materiele winst.

Maar u moet uzelf tevens beschermen tegen slechte organisaties en bedieningen van demonen. Het behaagt Y┴OHU UL als zij zich niettegenstaande bekeren. Bid voor Y┴OHU UL's leiding en adviezen voor u over hoe en waar u Hem eerlijk en waarachtig mag dienen, nadat u hem persoonlijk hebt leren kennen.

Waarschuw ik mijn religieuze leiders of bestraf ik hen als ik iets slechts zie in de manier waarop onze religieuze organisatie wordt geleid? Nee. Ga gewoon door met bidden en vasten voor hen zodat zij mogen gaan inzien wat de ware wil is van Y┴OHU UL, als u in die religieuze oranisatie wilt blijven.

Maar als u er de voorkeur aan geeft om stilletjes weg te gaan en te lijden met de Messias YAOH┌SHUA buiten het kamp, laat dan geen geest van veroordeling, bitterheid of haat u bevuilen. Ga weg in vrede, liefde, nederigheid en zachtmoedigheid.

Nogmaals, laat Molkhi˙l YAOH┌SHUA u vertellen wat u het beste kan doen in uw speciale geval, met de geschreven Woorden van Y┴OHU UL als uw beste gids en veilige anker. Dit alles is u gegeven in ware liefde en in diepe nederigheid, 'ol Sh˙am' (in de Naam van) YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, am-nßm!

Wij geloven dat, door de genade en barmhartigheid van Y┴OHU UL, de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' u nu allen onderwijst, leidt in alle waarheid, u herinnerende aan de woorden van Molkhi˙l YAOH┌SHUA.

Dat Hij Molkhi˙l YAOH┌SHUA nu aan het openbaren is aan een ieder van u, en dat Y┴OHU UL altijd waakt over Zijn Woorden om die te doen. Wij geloven ook dat de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' de Enige is Die leven geeft en krachtige olie over Y┴OHU UL's woorden giet en nu uw harten overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, als we alles van u tot de volle overgave aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y binden, nu en voor eeuwig, 'ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we zeggen allen: am-nßm!

Onthoud: elke knie moet zich buigen voor Molkhi˙l YAOH┌SHUA en ieder tong belijden dat YAOH┌SHUA de Heerser over allen is, ter glorie van Y┴OHU UL, de Allerhoogste! En wat we binden op aarde is gebonden in de hemelse hoogten op dit moment!

'Voor dit doel werd de Zoon van Y┴OHU UL geopenbaard, om de werken van de boze te vernietigen!' - 1 Y┴OHU-khßnam 3:8, Heilige Schrift

En we ontbinden u nu van alle machten van ha-satßn en al zijn religieuze boze geesten, boze geesten van verwarring, alle leugengeesten en alle misleidende geesten en we stoppen, bestraffen en herroepen al hun slechte invloeden, misleidingen, machten en controle over uw hele persoon en we maken u nu vrij van alle machten van alle boze geesten!

We binden u ook tot de volle en onmiddellijke onderwerping aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y nu en voor altijd!

Wat we ontbinden op aarde is ontbonden in de hemel en wat we binden op aarde is gebonden in de hemel! 'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we zijn allen in overeenstemming, am-nßm!

Onthoud, het was Molkhi˙l YAOH┌SHUA Die stierf voor uw zonden, en niet religie. Religie is niet de Redder.

YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is de Redder Die u wil en u kan helpen, bevrijden, genezen en redden! Want de wapenen van onze oorlogsvoering zijn niet de wapenen van de wereld; in tegendeel, zij zijn ook krachtig, door Y┴OHU UL, om bolwerken te vernietigen.

Wij vernietigen redeneringen en elke bewering die zich zelf stelt tegen de kennis van Y┴OHU UL, en we nemen nu elke gedachte gevangen om die te onderwerpen aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA.

En we overwinnen nu ha-satßn door het 'DAM' (bloed) van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y en door de woorden van onze getuigenis en omdat we ha-satßn weerstaan, winnen we! Dank zij Y┴OHU UL GABËR (de Dappere Strijder) Die er altijd op toeziet dat we triomferen in Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y; en waarlijk wij zijn meer dan overwinnaars!

En we staan niet toe dat ha-satßn de woorden van Y┴OHU UL die gezaaid zijn in uw harten steelt op welke wijze dan ook, nu en voor eeuwig!

'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, am-nßm!

Nu u gelooft in Zijn Naam en Hem aanvaardt als de ware Messias, zeg, spreek, ik herhaal, u zegt en spreekt dit gebed nu, van uw hart:

Zondaarsgebed voor Bekering

Y┴OHU UL, U Die woont in shamulyßo (hemelse hoogten), ik geloof nu dat U de echte Maker van allen, mijn Schepper bent;

Ik geloof dat U de ware Heilige van Israel bent, niemand anders;

U bent de 'UL' van Abruhßm, Y┴OHUtz-kaq (Izak) en Y┴OHU-caf;

Ik erken dat ik gezondigd heb tegen U en nu vergeef ik allen die tegen mij gezondigd hebben in het verleden.

Ik bekeer mij oprecht voor U. Wilt U mij alstublieft vergeven van al mijn zonden en mij nu reinigen, door het 'DAM' (bloed) van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, Die, naar ik geloof, stierf in mijn plaats, als mijn eigen persoonlijke vervanger;

Ik maak nu YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y mijn eigen persoonlijke Ëdmorul (Heerser) en 'Mee-hu-shua-yao' (Redder);

Ik geloof dat Hij stierf om te betalen voor al mijn zonden, was begraven, kwam weer tot leven, en ging om te zijn met Y┴OHU UL, en zal spoedig terugkeren om te regeren als de Koning der koningen;

Ik geloof met volmaakt geloof in de spoedige terugkomst van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y;

Het is geschreven: 'Ieder die de Naam van Y┴OHU UL aanroept, zal gered worden', en ik geloof in de opstanding van de oprechten tot eeuwige beloningen, en de verdoemenis van de slechten tot eeuwig verderf;

Geef me nu alstublieft de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' om in mij te wonen als uw nieuwgeboren kind in Uw eeuwige Koninkrijk van recht, oprechtheid en heiligheid;

En alstublieft doop mij nu in de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' zodat ik voor niets Zijn gaven voor bekrachtiging in mijn nieuwe leven mag ontvangen als een YAOHUSHUAHEE (trouwe gelovige);

Ik geloof dat ik nu de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA' in mijn hart ontvang als mijn Levensleider, Regeerder, en Maoro-Úh (Leraar), zoals ik ook geloof dat ik nu Uw barmhartigheid, vergeving en reiniging ontvang en ook de gaven voor bekrachtiging van en doop in de 'R┌KHA-YAOH┌SHUA', Ik prijs, verheerlijk, aanbid en dank U voor dat U mij vrijkoopt en redt voor niets;

Ik bid dit alles, 'ol Sh˙am' (in de Naam van) YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, am-nßm!

Nu bent u vrij, u hebt genezen, u bent losgemaakt en u bent heel!

Verheerlijk Y┴OHU UL nu met mij, laat ons Zijn NAAM verhogen! Begin nu uw nieuwe leven met Y┴OHU AB┌ (Vader) door anderen te vertellen van Zijn LIEFDE en Zijn NAAM en begin uw naasten en buren lief te hebben en te helpen!

'U zult Y┴OHU uw ULH═M liefhebben met HEEL uw hart, met AL uw ziel en met uw HELE verstand; en u zult uw naaste liefhebben als uzelf!'

Dit zijn de grootste mitzvot of geboden! Dus begin met het liefhebben van Y┴OHU ULH═M en uw naasten nu! Denk aan het feit dat het Molkhi˙l YAOH┌SHUA was Die voor uw zonden stierf, en niet religie.

Religie is NIET de Redder. YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y is de Redder Die gewillig en bekwaam is om u te helpen, bevrijden, genezen en redden!

Want de wapenen van onze strijd zijn niet de wapenen van de wereld, integendeel, zijn zijn zo krachtig, door Y┴OHU UL, om bolwerken te vernietigen. Zij vernietigen redeneringen en elke gedachte die zichzelf verheft tegen de kennis van Y┴OHU UL, en we nemen nu elke gedachte gevangen om het te onderwerpen aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA.

En we overwinnen nu ha-satßn door het 'DAM' (bloed) van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y en door de woorden van onze getuigenis, en als we ha-satßn weerstaan, overwinnen we!

Dank zij Y┴OHU UL GABËR (de Dappere Strijder) Die altijd garandeert dat we overwinnen in Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en waarlijk wij zijn meer dan overwinnaars!

En we staan niet toe dat ha-satßn op welke wijze dan ook de woorden van Y┴OHU UL die gezaaid zijn in uw harten steelt, nu en voor eeuwig!

'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSKH┴Y, am-nßm! Als u nog niet een kopie van de 'Biblia Hebraica' of de Heilige Schrift heeft, kunt u er maar beter zo snel mogelijk een aanschaffen en het Woord lezen voor uw geestelijke groei!

Maak de noodzakelijke correcties als u leest, nu u de waarheid weet. Onthoud, u moet doorgaan het Woord of de Heilige Schrift te bestuderen zodat u meer waarheden zult ontdekken die essentieel zijn voor oprecht, overvloedig en gezond leven!

Begin nu met het lezen van de Heilige Schrift! En als u dagelijks bidt, roep Y┴OHU UL aan en sluit uw gebed altijd af door de naam van Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y te gebruiken, omdat Hij zei dat we moeten vragen aan Y┴OHU UL, gebruikmakend van de Naam van de Messias.

Wij vragen waar Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y Zijn handtekening heeft gezet! Gegarandeerd echte resultaten, vergunningen, antwoorden en voordelen! Probeer het niet, geloof en doe het nu!

Als u, of iemand anders die u kent, hulp nodig heeft, hoe dan ook, geestelijk of materieel, voelt u zich vrij om ons te schrijven of te bellen, ook als u meer vragen heeft. Wij zijn hier om te dienen wij geven om u omdat Y┴OHU ULH═M u liefheeft!

En Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y heeft u vrijgekocht! U bent op de smalle weg, als u Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y als uw Koning en Redder aanvaardt en maakt! Als u gratis kopieen wilt ontvangen van tweetalige Hebreeuwse Heilige Schriften, Nieuwe Verbondsgedeelte, alles in Hebreeuws, met vertalingen in Duits, Arabisch, Portugees, Russisch, Frans, Nederlands, Roemeens, Spaans en ander veelgesproken talen, inclusief Engels natuurlijk,neem dan zo spoedig mogelijk kontakt met ons op en we zullen ze u toesturen, waar u ook maar bent, voor niets!

U hoeft er niet voor te betalen. Het is onze persoonlijke dienst aan Molkhi˙l YAOH┌SHUA om Hem en Zijn Woord te introduceren aan de menigten, ongeacht welke taal zij spreken. Voor niet hebben we ontvangen van Y┴OHU AB┌, en voor niets geven we zoals de Heilige Schriften ons gebieden.

In onze andere gratis literatuur waar u om kunt vragen:

V: Hoeveel personen zijn er in het Scheppingshoofd, 1, 2 of 3?

V: Waarom geloven we dat de originele Hebreeuwse Heilige Schriften de geinspireerde Woorden van Y┴OHU UL zijn?

V: Wat bedoelt u met de termen 'geestelijke wedergeboorte'?

V: Waarom geloven we dat YAOH┌SHUA de Beloofde Messias is?

V: Welke onderdompelingen (dopen) vraagt Y┴OHU ULH═M van elke gelovige?

V: Waarom kunnen atheisten simpele vragen aangaande de eerste oorzaak of de primaire beweger van het universum, de oorsprong van alles en het laatste eind van alles, niet beantwoorden? Wie veroorzaakte de eerste beweging in het universum, wie begon alles te bewegen? Wie schiep alle elementen in het universum? Wie maakte de basis elementen van het universum? Wat zal het einde zijn, als er een is?

V: Waarom zijn er velen die arm zijn en waarom zijn sommigen rijk? Is er een geheim achter? Of hangt alles af van de afgoden van geld, succes, fortuin en lot?

V: Wat zijn slechte, occulte objecten en symbolen en wat zijn hun verkeerde effecten op diegenen die ze bezitten of hebben?

V: Waarom is er zoveel onrust en zijn er zoveel problemen in ons gezin? Hoe kan ik met mijn ouders en werkgevers omgaan om te genieten van alle goede dingen van dit leven?

Waarlijk, Molkhi˙l YAOH┌SHUA is de waarheid die u vrij maakt van alle leugens, misleidingen en vloeken van de vijand!

Hij is het Licht des levens! Hij beschermt u van het merkteken van het beest, de anti-messias. De vijand kwam om te moorden, te stelen en te vernietigen; Molkhi˙l YAOH┌SHUA kwam om leven en meer overvloedig leven te geven!

U heeft u nu niet gevoegd bij een andere religie, maar bij de Persoon van de authentieke Messias, Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, Die mensen vrijmaakt van alle gebondenheden, leugens en misleidingen van de vijand!

YAOH┌SHUA is nu uw Bevrijder, Redder, Genezer, Heerser, Beschermer, Verdediger, Voorziener en Opperste Herder van uw zielen. In de handen van Y┴OHU UL vertrouwen we uw gehele persoon en ook uw geestelijke groei en wandel toe, nu en voor eeuwig, 'ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we zeggen allen, am-nßm!

Molkhi˙l YAOH┌SHUA zei: 'Denk niet dat ik kwam om vrede te brengen op aarde! Nee, het zwaard! Ik ben gekomen om een man tegen zijn vader te zetten en een dochter tegen haar moeder, en een schoondochter tegen haar schoonmoeder - de ergste vijanden van een man zullen in zijn eigen huis zijn!

'Als u uw vader en moeder meer liefheeft dan u Mij liefheeft, dan bent u Mij niet waardig, of als u uw zoon of dochter meer liefheeft dan u Mij liefheeft, dan bent u niet waard om van Mij te zijn.

'Als u weigert uw hout op te nemen en Mij te volgen, dan bent u Mij niet waard. Als u vast klampt aan uw leven, dan zult u het verliezen; maar als u het opgeeft voor Mij, dan zult u het behouden!' - Man-Y┴OHU (Mattheus) 10:34-39, Heilige Schrift

Moge Y┴OHU UL Yaosh˙ayao en Shuamˇr u zegenen en u behoeden;

Moge Y┴OHU UL Khanyao-ßm Zijn aangezicht over u doen lichten en u altijd genadig zijn;

Moge Y┴OHU UL Shua-olÚym Zijn aangezicht over u verheffen en u vrede geven!

'Ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y en we zeggen allen: am-nßm!

OlkÚm shua-olÚym.....

Vraag om aanvullende (gratis) hard copies van elektronische text transmissions van deze richtlijnen per post, fax, diskettes, modem of E-mail! Ook per Internet WWW of FTP. Doe het nu!

Geloof zonder werken is dood! Begin anderen te vertellen van Molkhi˙l YAOH┌SHUA Die nu uw nieuwe Heerser en Redder is!

Nog beter: download deze file en print het, en geef dan fotokopieen aan gezinsleden, familieleden, buren, vrienden en collega's, zo snel mogelijk!

Vertel hen dat u Molkhi˙l YAOH┌SHUA als uw persoonlijke Heerser en Bevrijder heeft ontmoet, geloofd en ontvangen! Wees trots op Molkhi˙l YAOH┌SHUA!

Hij is de ware Messias! U mag ook onze gratis dagelijkse uitgaven van uw 'Dagelijks Warm Brood' aanvragen door ons uw E-Mail of postadres te sturen.

'Men kan niet leven van brood alleen maar van elk woord dat komt van de mond van Y┴OHU UL!' - zei Molkhi˙l YAOH┌SHUA.

Onthoud: YAOH┌SHUA - de enige hoop in deze wereld!

Andere waarlijk verlichtende richtlijnen zijn deze:

Titels Filenamen
'YAOH┌SHUA - De Messias' YAO-DUT.TXT
'YAOH┌SHUA in de Eeuwige Drieeenheid TRIUNE.TXT
'Harde feiten, maar waar'DUTCH.TXT
'MessiaH's Qualifications'QUALI.TXT
'YAOH┌SHUA - De Genezer en Uitwerper van demonen EXOR-DU.TXT
'Herkenningstekens van valse profeten, leraren, herders' FALSE-DU.TXT
'Omgaan met autoriteiten' AUTHOR.TXT

Dit zijn de meest belangrijke richtlijnen die u ooit las in uw leven! Naast de Heilige Schrift natuurlijk. Dus doe het nu!

Wees er zeker van dat u deze richtlijnen zo snel mogelijk krijgt want daarin zijn geestelijke rijkdommen die u nodig heeft voor verdere persoonlijke geestelijke verrijking en groei in de Messias YAOH┌SHUA!

Onthoud dat deze richtlijnen beschikbaar zijn in HTML en TEXT formaat bij:

FTP Mirror Sites:

ftp://ftp.wr.com.au/pub/yaohush
ftp://ftp.yaohushua.org/pub/yaohush
ftp://ftp.Yaohushua.org.za/pub/yaohush

HOME WWW URL:

http://www.YAOHUSHUA.org/index.html

E-mail adres:

YAOHUSHUA@email.msn.com

WWW Mirror Sites:

http://Yaohushua.org.za/index.html
http://www.yaohushua.org/index.html
http://www.yawhushua.org/index.html
http://Ohol-Yaohushua.Org/index.html
http://Yaohushua.wr.com.au/index.html
http://yaohush.america.net/index.html
http://www.yaohushua.org.uk/index.html

Microsoft Network (MSN)

- Religious Resources Library

America Online (AOL)

- Religion & Ethics Forum
- Interfaith Library

Postadres:

OHOL YAOH┌SHUA
P.O.BOX 1482
JERUSALEM ISRAEL 91014

Onthoud!

'Er is geen andere naam onder de hemel gegeven aan de mensheid voor redding dan de Naam: YAOH┌SHUA!' - Handelingen 4:12.

Geen andere naam, geen andere naam, geen andere naam, geen andere naam, behalve YAOH┌SHUA!

Dit is geen materiaal met copyrights. U mag dus dit materiaal in z'n geheel of in delen kopieren, citeren of reproduceren zo lang Molkhi˙l YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y verheerlijkt en verhoogd wordt, dat is de reden voor allen van ons om ons te verheugen!

De grootste zegen die u uw geliefden kunt geven is hen te introduceren tot hun Schepper, Y┴OHU UL, en de Messias YAOH┌SHUA!

Dit is de grootste erfenis die u hen kunt geven, meer kostbaar dan rijkdommen of wereldse scholing. Geef hen het Woord dat vlees geworden is, Die zij doorstoken hebben en wat stierf voor de vrijkoping van de mensheid, en de spoedig komende Koning en Rechter van allen!

YAOH┌SHUA is Zijn enige Naam. Er is geen andere naam!

Maak groot en verheerlijk Y┴OHU UL met mij, laten wij Zijn Naam tesamen verhogen!

Oh, Y┴OHU, Y┴OHU, hoe heerlijk is uw Naam in de hele aarde!

YAOH┌SHUA - de enige hoop in deze wereld!

Dit alles is u gegeven in ware liefde en diepe nederigheid, 'ol Sh˙am' YAOH┌SHUA hol-MEHUSHKH┴Y, en we zeggen allen: am-nßm!

Neem kontakt met ons op via dit E-Mail adres:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Doe het nu!

Iedere knie moet zich buigen voor deze Naam:

Y A O H ┌ S H U A !

U kunt terugkeren naar de belangrijkste pagina YAOH┌SHUA nu....