U kunt downloaden en opslaan op de TEXT-versie hier nu....

 

'De 'RUKHA-YÁOHU' (Geest van YÁOHU UL) is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft om de Heerlijke Boodschap aan de armen te verkondigen. Hij heeft Mij gezonden om vrijheid te verkondigen aan de gevangenen en herstel van het gezicht voor de blinden, om de verdrukten te verlichten en om de tijd van YÁOHU UL's welbegagen te verkondigen,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Lukas 4:18-19, Heilige Schrift.

(YÁOHU UL wordt uitgesproken als: 'Jau-hoe Oel')

Voor dit doel is de Zoon (YAOHÚSHUA) geopenbaard, om de werken van de boze te vernietigen.' - 1 YÁOHU-khanam (Johannes) 3:8b

(YAOHÚSHUA wordt uitgesproken als: 'Jau-hoe-shoea' met het accent op de tweede lettergreep 'hoe')

'Ik zeg u de waarheid, wat u bindt op aarde zal gebonden zijn in de hemel, en wat u ontbindt op aarde zal ontbonden zijn in de hemel,' zegt Molkhiúl YAOHÚSHUA in Man-YÁOHU (Mattheus) 18:18.

'Ik heb u autoriteit gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en alle macht van de vijand te overwinnen; niemand kan u kwaad doen,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Lukas 10:19.

'En deze tekenen zullen zijn met hen die in Mijn Naam geloven: zij zullen demonen uitdrijven; zij zullen in nieuwe talen spreken; zij zullen slangen oppakken met hun handen; en als zij dodelijk vergif drinken, zal het hen niet beschadigen; zij zullen hun handen op zieke mensen leggen, en zij zullen beter worden,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Markus 16:17-18.

'De wapenen waarmee we strijden zijn niet de wapenen van deze wereld. Integendeel, zij hebben geweldige kracht door YÁOHU UL, om bolwerken te vernietigen. Wij vernietigen redeneringen en elke gedachte die zichzelf tegen de kennis van YÁOHU UL stelt, en we nemen elke gedachte gevangen om het te onderwerpen aan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.' - 2 Corinthe 10:4-5, Heilige Schrift

'Alle autoriteit in hemel en op aarde is Mij gegeven, daarom ga heen en maak discipelen uit alle natieen, dopende hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en lerende hen te gehoorzamen alles wat Ik u heb geboden. En Ik ben zeker altijd met u, tot het einde van deze tijd,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Man-YÁOHU 28:18 & 20b, Heilige Schrift.

'Onderwerp uzelf daarom aan YÁOHU UL. Weersta de duivel (ha-satán), en hij zal van u vluchten.' - YÁOHU-caf (Jacobus) 4:7

'Hij (Molkhiúl YAOHÚSHUA) Zelf droeg onze zonden in Zijn lichaam op het hout, zodat we mogen sterven aan de zonden en leven voor rechtvaardigheid; door Zijn wonden bent u genezen.' - 1 Káfos (Petrus) 2:24

'Zij overwonnen hem (ha-satán) door het 'DAM' (bloed) van het Lam en door het woord van hun getuigenis.' - Openbaring 12:11a

'Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen autoriteiten, tegen de machten van deze duistere wereld en tegen de geestelijke krachten van het kwade in de hemelse hoogten.' - Efeze 6:12, Heilige Schrift

'Ik zeg u de waarheid, ieder die in Mij gelooft zal hetzelfde doen wat Ik heb gedaan. Hij zal zelfs grotere werken doen dan deze, omdat Ik naar de Vader ga,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in YÁOHU-khanam 14:12.

'Daarom verhoogde YÁOHU UL Hem tot de hoogste plaats en gaf Hem de Naam die boven elke naam is, opdat voor de Naam YAOHÚSHUA elke knie zal buigen, in hemel en op aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden dat YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY Koning is, tot eer van YÁOHU UL, de Vader.' - Filipenzen 2:9-11

(hol-MEHUSHKHÁY wordt uitgesproken als: 'hol mee-hoesh-chai, met het accent op de derde lettergreep chai)

'Draag daarom de volle wapenrusting van YÁOHU UL, zodat wanneer de boze dag komt, u in staat bent om standvastig te te blijven en uw grond te behouden, en na u dat alles heeft gedaan, sterk en onwankelbaar te blijven.

'Blijf dan standvastig, met de gordel van de waarheid gegord om uw middel, met het borstwapen van gerechtigheid op z'n plaats, en uw voeten aangedaan met de bereidwilligheid die komt van de heerlijke Boodschap van vrede.

'Daaraan toegevoegd, neem het schild des geloofs, waarmee u alle vlammende pijlen van de boze kunt uitblussen. Draag de helm van redding en het Zwaard van de 'RÚKHA' (Geest) [spreek uit: Roecha], welke het Woord van YÁOHU UL is. En bid in de 'RÚKHA' (Geest) in alle gelegenheden met alle soorten van gebeden en verzoeken.' - Efeze 6:13-18

'De raad van de hel zal niets tegen u vermogen,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Man-YÁOHU 16:18b.

'Het Koninkrijk des Hemels is dichtbij. Genees de zieken, wek de doden op, reing hen die melaats zijn, drijf de demonen uit, voor niets heeft u ontvangen, geef voor niets,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Man-YÁOHU 10:7b-8.

'Hoe YÁOHU UL YAOHÚSHUA van Nazareth gezalfd heeft met de 'RUKHA hol-HODSHUA' (heilige Geest) en kracht, en hoe Hij rondging goeddoende en genezende allen die onder de macht van de duivel waren, omdat YÁOHU UL met Hem was.' - Handelingen 10:38

'In feite kan niemand een huis van een sterke man binnengaan en zijn bezittingen uitdragen tenzij hij eerst de sterke man bindt. Dan kan hij zijn huis plunderen,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Markus 3:27.

'Redding is in niemand anders want er is geen andere naam onder de hemel gegeven aan mensen voor redding dan de naam YAOHÚSHUA.' - Handelingen 4:12, Heilige Schrift

'Dat als u 'YAOHÚSHUA Molkhiúl' belijdt met uw mond, en gelooft met uw hart dat YÁOHU UL Hem heeft opgewekt van de dood, zult u gered worden. Want met uw hart gelooft u en bent u gerechtvaardigd, en met uw mond belijdt u en bent gered.' - Romeinen 10:9-10

'En iedereen die de Naam van YÁOHU UL aanroept zal gered worden' - Handelingen 2:21

'Bekeert u en word gedoopt, een ieder van u, in de Naam van YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY voor de vergeving van uw zonden. En u zult de gave van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' (Geest van YAOHÚSHUA) ontvangen. De belofte is voor u en voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn - voor allen die YÁOHU UL zal roepen.' - Handelingen 2:38-39

'En u zult kracht ontvangen als de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' op u komt, en u zult Mijn getuigen zijn in Jeruzalem en in heel YAOHÚ-dah (Judea) en Samaria, en tot de einden van de aarde,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Handelingen 1:8.

'Als een boze geest uit een persoon komt, gaat het door droge plaatsen om rust te vinden en vindt het niet. Dan zegt het: 'Ik zal terugkeren naar het huis dat ik verliet.' Als het daar komt en het onbewoond, geveegd en opgeruimd vindt, dan gaat het en neemt zeven andere geesten slechter dan hetzelf en zij gaan binnen en wonen daar. En de laatste staat van die persoon is erger dan de eerste. Dat is hoe het zal zijn met deze slechte generatie,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Man-YÁOHU 12:43-45.

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand kan tot de Vader komen dan door Mij,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in YÁOHU-khanam 14:6.

'Geloof niet iedere geest maar test de geesten, iedereen die niet belijdt dat YAOHÚSHUA de Zoon van YÁOHU UL is, Die in het vlees gekomen is, is niet van YÁOHU UL. Die is van de anti-messias.' - 1 YÁOHUkhanam 4:1-4

'Zij voeren naar het gebied van de Gerasenen, wat aan de andere kant van het Meer van Galilea ligt. Toen Molkhiúl YAOHÚSHUA aan land stapte, ontmoette Hem een man van het dorp, hij was bezeten met demonen.

Voor lange tijd had deze man geen kleren gedragen of in een huis gewoond, maar hij had in de graven geleefd. Toen hij Molkhiúl YAOHÚSHUA zag, riep hij het uit en viel aan Zijn voeten, op z'n hardst schreeuwende: 'wat wilt U met mij, Molkhiúl YAOHÚSHUA Zoon van de Allerhoogste? Ik smeek U, pijnig mij niet!'

'Want Molkhiúl YAOHÚSHUA had de boze geest bevolen om uit te komen van die man. Het had hem vele keren overmeesterd, en hoewel hij geboeid was aan de handen en voeten en bewaakt werd, had hij zijn kettingen gebroken en werd gedreven door de demonen naar eenzame plaatsen.

'Molkhiúl YAOHÚSHUA vroeg hem: 'Wat is uw naam?' 'Legioen,' gaf hij als antwoord omdat vele demonen waren ingegaan in hem. En zij smeekten hem herhaaldelijk hen niet te bevelen naar de afgrond te gaan.

Een grote groep varkens was zich aan het voeden in de heuvels. De demonen smeekten Molkhiúl YAOHÚSHUA om hen toe te staan daar in te gaan, en Hij gaf hen toestemming. Toen de demonen uitkwamen uit de man, gingen zij in de varkens en de groep rende van de steile helling af in het meer en verdronk.

'Toen zij die de varkens hoedden zagen wat er was gebeurd renden ze weg en vertelden dit in het dorp en op het platteland, en de mensen gingen uit om te zien wat er gebeurd was. Toen zij tot Molkhiúl YAOHÚSHUA kwamen, vonden zij de man uit wie de demonen uitgegaan waren, zittend aan de voeten van Molkhiúl YAOHÚSHUA gekleed en in zijn goede verstand, en ze waren bang.

'Toen vertelden zij die het gezien hadden hoe de demonisch bezeten man genezen was. Toen vroegen alle mensen van het gebied van de Gerasenen Molkhiúl YAOHÚSHUA om hen te verlaten, omdat zij overmand waren door angst. Dus ging hij in de boot en verliet de plaats, en ging terug naar de andere kant van het meer.'

'De man uit wie de demonen waren gegaan, smeekte Hem om met Hem mee te mogen, maar Molkhiúl YAOHÚSHUA zond hem weg zeggende: 'Keer terug naar huis en vertel hoeveel YÁOHU UL gedaan heeft voor u.' Zo ging de man weg en vertelde in het hele dorp hoeveel Molkhiúl YAOHÚSHUA had gedaan voor hem.

'Toen Molkhiúl YAOHÚSHUA terugkeerde, verwelkomde Hem een menigte, want ze verwachtten Hem allen. Een man genaamd Jairus, een leider van de synagoge kwam en viel aan de voeten van Molkhiúl YAOHÚSHUA, Hem smekende met hem mee te komen naar zijn huis omdat zijn enige dochter, een meisje van ongeveer twaalf, stervende was.

Toen Molkhiúl YAOHÚSHUA onderweg was, verdrukten de mensen Hem bijna.

'En een vrouw was daar die twaalf jaren had gebloed, maar niemand kon haar helpen. Ze kwam achter Hem en raakte de zoom van Zijn mantel aan en onmiddellijk stopte haar bloeding.

'Wie raakte Mij aan?' vroeg Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Toen zij allen ontkenden, zei Káfos: 'Rabbi, de mensen staan hier dicht op elkaar en drukken tegen U.'

Maar Molkhiúl YAOHÚSHUA zei: 'Iemand heeft Mij aangeraakt; Ik weet dat kracht van Mij is uitgegaan.'

'Toen de vrouw zag dat zij niet onopgemerkt kon gaan, kwam zij bevende en viel aan Zijn voeten. In de tegenwoordigheid van al de mensen vertelde zij waarom ze hem had aangeraakt en hoe ze onmiddellijk was genezen.

Toen zei Hij tot haar: 'Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede.'

'Toen Molkhiúl YAOHÚSHUA nog sprak, kwam iemand van het huis van Jairus, de leider van de synagoge. 'Uw dochter is gestorven,' zei hij.

'Val de Leraar niet langer lastig.'

Toen Hij dit hoorde, zei Molkhiúl YAOHÚSHUA tegen Jairus: 'Wees niet bang, geloof alleen, en zij zal genezen worden.'

'Toen Hij kwam bij het huis van Jairus, liet Hij niemand met Hem binnengaan behalve Káfos, YÁOHUkhanam en YÁOHU-cáf en de vader en moeder van het meisje. Ondertussen waren alle mensen aan het weeklagen en rouwen over haar.

'Houd o met weeklagen,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA, 'zij is niet dood maar ze slaapt.' Zij lachten hem uit, wetend dat ze dood was.

Maar Hij nam haar bij de hand en zei: 'Mijn kind, sta op!' Haar geest keerde weer en opeens stond ze op. Toen zei Molkhiúl YAOHÚSHUA dat ze haar iets te eten moesten geven.

Haar ouders waren verbaasd, maar Hij beval hen tegen niemand te vertellen wat er gebeurd was.' - Lukas 8:26-56

'Op een dag gingen Petrus en YÁOHUkhanam naar de tempel op het gebedsuur, drie uur in de middag. Een man die kreupel was van zijn geboorte af aan, werd naar de tempelpoort, genaamd de Schone Poort, gedragen, waar hij elke dag neergezet werd om te bedelen van hen die in de tempelhoven gingen.

'Toen hij Káfos en YÁOHUkhanam binnen zag gaan, vroeg hij hen om geld. Káfos keek hem goed en intens aan en dat deed YÁOHUkhanam ook.

Toen zei Petrus: 'Kijk ons aan!'

De man gaf hem zijn aandacht, verwachtende iets te krijgen van hen. Toen zei Petrus: 'Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb geef ik u, in de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, wandel!

'Hem nemende bij de rechterhand, hielp hij hem en onmiddellijk kwam er kracht in de voeten en enkels van de man. Hij sprong op zijn voeten en begon te lopen. Toen ging hij met hen in de tempelhoven, lopende en springende en prijzende YÁOHU UL.

'Toen al de mensen hem zagen lopende en prijzende YÁOHU UL, herkenden zij hem als dezelfde man die altijd zat te bedelen bij de tempelpoort genaamd de Schone, en zij werden vervuld met verbazing en verwondering over wat er was gebeurd met hem.'

'Terwijl de bedelaar bij Káfos en YÁOHUkhanam bleef, waren alle mensen verbaasd en kwamen naar hen toe gerend in de plaats genaamd de Zuilenrij van Salomo. Toen Káfos dit zag, zei hij tot hen:

'Mannen van Israel, waarom verbaast u dit? Waarom kijkt u naar ons alsof wij in onze eigen kracht of deugd deze man hebben doen lopen? YÁOHU UL van Abraham, Izak en Jacob, de UL van uw vaderen, heeft Zijn Dienaar Molkhiúl YAOHÚSHUA verheerlijkt. U gaf hem over om gedood te worden en u erkende Hem niet voor Pilatus, hoewel hij had besloten hem te laten gaan.

U verstootte de Heilige en Rechtvaardige en wilde dat een moordenaar werd vrijgelaten. U doodde de Auteur van Leven, maar YÁOHU UL wekte Hem van de dood. Wij zijn getuigen daarvan. Door geloof in de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA, is deze man die u ziet en kent genezen. Het is de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA en het geloof dat komt door Hem dat deze totale genezing heeft gegeven aan hem, zoals u allen kunt zien.' - Handelingen 3:1-16

'Toen we eens naar de plaats van gebed gingen, onmoetten we een slavinnetje die een geest had waardoor ze de toekomst kon voorspellen. Zij verdiende veel geld voor haar eigenaars door waarzeggerij. Dit meisje volgde Paulus en de rest van ons, roepende: 'Deze mannen zijn dienaren van de Allerhoogste YÁOHU UL, die u vertellen hoe u behouden kunt worden.'

Zij hield dit vele dagen vol. Eindelijk was het Paulus te veel en hij draaide zich om en zei tegen de geest: 'In de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA gebied ik u om uit haar te komen!' Op dat moment verliet de geest haar.' - Handelingen 16:16-18

'Daarna brachten mensen de zieken in de straten en legden ze op bedden en matrassen zodat tenminste Káfos' schaduw mocht vallen op sommigen van hen als hij voorbij kwam. Menigten vergaderden ook van de steden rond Jeruzalem, brengende hun zieken en diegenen die gekweld werden door boze geesten, en ALLEN werden genezen.' - Handelingen 5:15-16

'Een vrouw van Kanaan die daar woonde, kwam tot Hem smekende 'Wees mij genadig, O Molkhiúl YAOHÚSHUA, Zoon van Koning David! Want mijn dochter heeft een demon in haar en het kweld haar constant.' Maar Molkhiúl YAOHÚSHUA gaf haar geen antwoord - zelfs geen woord.

Toen drongen Zijn discipelen bij Hem aan om haar weg te zenden. 'Zeg haar dat ze moet gaan,' zeiden zij, 'want ze valt ons lastig met al haar smeken.' Toen zei Hij tegen de vrouw: 'Ik was gezonden om de Joden te helpen - de verloren schapen van Israel - niet de Heidenen.'

'Maar ze kwam en aanbad Hem en smeekte weer: 'Mijnheer, help me!' 'Het is niet goed om het brood van de kinderen te nemen en het voor de honden te werpen,' zei Hij. 'Ja, dat is het wel!, antwoordde zij, 'want zelfs de hondjes onder de tafel mogen eten van de kruimeltjes die vallen.' 'Vrouw,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA tegen haar, 'uw geloof is groot, en uw verzoek ingewilligd.' En haar dochter was toen genezen.

'Molkhiúl YAOHÚSHUA keerde terug naaar het Meer van Galilea, en klom op een heuvel en zat daar. En een grote menigte bracht Hem hun verlamden, blinden, verminkten, en stommen en vele anderen en legden ze voor Molkhiúl YAOHÚSHUA en Hij genas hen allen.

Wat een schouwspel was dat! Diegenen die geen woord konden spreken voor die tijd waren opgewonden aan het spreken, en diegenen die geen armen en benen hadden gehad hadden nieuwe, de kreupelen waren aan het lopen en springen, en diegenen die blind waren staarden om zich heen! De menigte was verwonderd en prees YÁOHU UL van Israel.' - Man-YÁOHU 15:22-31

De gekozen schriftgedeelten van hierboven tonen de geweldige kracht en autoriteit van Molkhiúl YAOHÚSHUA over alle macht van ha-satán (satir) en zijn legers van boze geesten. Deze autoriteit van Molkhiúl YAOHÚSHUA is gegeven aan de getrouwen, aan gelovigen in Zijn naam. Ze zijn deelgenoten van alle autoriteit in hemel en op aarde die is gegeven aan YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, gelovigen in Hem is geboden om: 'de zieken te genezen, de doden op te wekken, de melaatsen te reinigen en de demonen uit te drijven.'

Dit alles moet gedaan worden in Zijn Naam, YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en onder Zijn leiding en autoriteit, zoals geopenbaard door de krachtige werken van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' of de 'Geest van YAOHÚSHUA' Die woont in elke gelovige in Zijn Naam. Hij is de Almachtige Eeuwige in iedere gelovige en Hij is temidden van het hele lichaam van gelovigen, de Oholyao (Gemeente).

In de persoonlijke ervaringen in dit nieuwe leven in Molkhiúl YAOHÚSHUA, zijn diegenen die eens de medewerkers en vrienden van de gelovige waren nu zijn vijanden geworden, dat wil zeggen de boze krijgsbenden van ha-satán. Van het moment dat de gelovige overgezet is van dood naar leven, van duisternis in het Koninkrijk van Licht, leeft hij in het gezelschap van de uitverkorenen van YÁOHU UL, en is iemand die YÁOHU UL's overvloedige beloften en gedurige bescherming ontvangt, die nu baat heeft van de geweldige machten van YÁOHU UL over al de krachten van de vijand, ha-satán en zijn boze geesten.

Als soldaat onder het commando van Molkhiúl YAOHÚSHUA, zijn er tijden wanneer de gelovige zijn YÁOHU-UL-gegeven autoriteit moet gebruiken en in gehoorzaamheid aan de geboden van Molkhiúl YAOHÚSHUA, zullen er gelegenheden zijn voor de gelovige om de genezings - en bevrijdingskracht van Molkhiúl YAOHÚSHUA te demonstreren door hemzelf heen.

Een geliefde is misschien ziek en heeft een dokter nodig, een buurman is misschien demonisch-bezeten of iemand dichtbij is vroegtijdig gestorven. Molkhiúl YAOHÚSHUA die is zoals Hij is tot nu toe, de Grote Dokter en de Bevrijder, is altijd klaar en bekwaam om tot redding te komen van allen die Zijn Naam aanroepen.

Het is daarom een van de verantwoordelijkheden van de gelovige in YÁOHU UL's Koninkrijk, om klaar en bereidwillig te zijn op alle tijden om de autoriteit, macht en heerschappij van Molkhiúl YAOHÚSHUA door hemzelf te gebruiken. Het doel is de werken van de boze te vernietigen, en zo de geweldige krachten achter de Naam - YAOHÚSHUA - te openbaren, daarbij Hem verheerlijkend als de Messias, de Redder, de Grote Dokter en de Bevrijder.

Er zijn er velen die zeggen dat de dagen van wonderen, tekenen, visioenen en profetieen en genezingen voorbij zijn. Dat Molkhiúl YAOHÚSHUA geen wonderen meer doet in deze tijd, dat Hij niet de zieken geneest in deze periode in de geschiedenis en dat Hij Zijn wonder-werkende kracht heeft ingetrokken.

Kijk uit voor het zuurdesen (valse leringen) van de religieuzen die YÁOHU UL's onveranderende houding en actieve liefde naar de onderdrukten, de bezetenen en de zieken ontkennen. Molkhiúl YAOHÚSHUA kwam om YÁOHU ABÚ (de Vader), YÁOHU UL, in de hemel, te openbaren, en Hij kwam om de werken van Hem te doen Die Hem zond.

Wat deed Molkhiúl YAOHÚSHUA toen Hij in Zijn aardse dienst was? Hij genas ALLEN die ziek waren en diegenen die onderdrukt werden door demonen! Hij genas hen allen! Niemand die naar Hem kwam voor genezing, bevrijding of opwekking van de dood weigerde Hij ooit iets om een leerstellige of religieuze reden. En Molkhiúl YAOHÚSHUA is Dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd! Molkhiúl YAOHÚSHUA kwam om ons leven en meer overvloedig leven te geven. Dus nu weet u dat.

'Als u wilt luisteren naar de stem van YÁOHU UL en het gehoorzaam bent, en doet wat recht is, dan zal Ik zal niet toestaan dat u aan de ziekten lijdt die Ik (toelatend) zond naar de Egyptenaren, want Ik ben YÁOHU UL Ro-éhfo - Uw Genezer.' - Exodus 15:26

'En nu broeders, wil ik u schrijven over de speciale bekwaamheden die de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' geeft aan een ieder van u, want ik wil geen verwarring over hen. U zult zich herinneren dat voor u een Messiaan werd u heen en weer ging van de ene afgod naar de andere, waarvan er niet een een enkel woord kon spreken. Maar nu ontmoet u mensen die beweren boodschappen van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA,' te spreken. Hoe kunt u weten of zij echt zijn geinspireerd door YÁOHU UL of dat zij vals zijn?

'Hier is de test: niemand die in de kracht van 'RUKHA-YAOHÚSHUA' spreekt, kan Molkhiúl YAOHÚSHUA vloeken, en niemand kan zeggen: 'Molkhiúl YAOHÚSHUA is Heer' en het echt menen tenzij de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' hem helpt. Nu geeft YÁOHU UL ons vele soorten van speciale bekwaamheden, maar het is dezelfde 'RUKHA-YAOHÚSHUA' Die de Bron van hen allen is.

'Daar zijn verscheidene soorten van dienst aan YÁOHU UL maar het is dezelfde Molkhiúl YAOHÚSHUA die we dienen. Daar zijn vele manieren waarop YÁOHU UL werkt in onze levens, maar het is dezelfde YÁOHU UL Die het werk in en door ons allen die van Hem zijn. De 'RUKHA-YAOHÚSHUA' toont YÁOHU UL's kracht door ieder van ons als een manier van hulp voor de hele Oholyao (Gemeente).'

'Aan de ene persoon geeft de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' de bekwaamheid om wijs advies te geven; iemand anders is misschien speciaal begaafd in studeren en onderwijzen, en dit is zijn gave van dezelfde 'RUKHA-YAOHÚSHUA.' Hij geeft bijzondere genade aan de ene, en aan een ander de gave om de zieken te genezen. Hij geeft kracht om wonderen te doen aan sommigen, en aan anderen kracht om te profeteren en prediken.

'Hij geeft aan iemand anders de gave om te onderkennen of boze geesten spreken door hen die zeggen dat zij YÁOHU UL's boodschappen doorgeven - of dat het werkelijk 'RUKHA-YAOHÚSHUA' is Die spreekt.

Nog een andere persoon kan in talen spreken die hij nooit heeft geleerd; en anderen die de taal ook niet kennen, wordt de gave gegeven om te vertalen wat hij zegt.

Het is dezelfde en enige 'RUKHA-YAOHÚSHUA' Die al deze gaven en krachten geeft, Die beslist welke een ieder zou moeten hebben.' - 1 Corinthe 12:1-11

'En deze tekenen zullen zijn met hen die geloven in Mijn Naam: zij (de Gemeente van gelovigen) zullen demonen uitdrijven, zij zullen in nieuwe tongen spreken, zij zullen slangen oppakken met hun handen, en als zij dodelijk vergif drinken, zal het hen niet schaden, zij zullen hun handen op zieke mensen leggen en zij zullen beter worden,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Markus 16:17-18.

Hierin zijn wat adviezen voor de gelovige om te gebruiken en er zijn voordeel mee te doen om hem te helpen in het verkrijgen en verbeteren van zijn gaven, kennis en wijsheid in het overwinnen van de boze machten van ha-satán en zijn gunstelingen, in de naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA en voor Zijn glorie en eer.

Omdat Molkhiúl YAOHÚSHUA toen genas, geneest hij nog steeds; omdat Hij de mensen toen bevrijdde van demonische onderdrukking, bevrijdt Hij vandaag; omdat Hij de doden toen opwekte, wekt Hij de doden op vandaag.

Waarlijk, Molkhiúl YAOHÚSHUA is Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig! En al deze dingen doet Hij nu door de gelovigen door de leiding en kracht gegeven door de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' (Geest van YAOHÚSHUA) die inwoont en temidden van hen is. Dat allen de enige ware Schepper YÁOHU UL mogen kennen en erheerlijken, en de enige Messias Die Hij gezonden heeft, Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

'Alle autoriteit in hemel en op aarde is gegeven aan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!' - Man-YÁOHU 28:18a

'En omdat wij YÁOHU UL's kinderen zijn, zullen we delen in Zijn schatten - want alles wat YÁOHU UL geeft aan Zijn Zoon YAOHÚSHUA is nu ook van ons!' - Romeinen 8:17

I. Kwaliteiten van de Demonenuitbanner Onder de Autoriteit van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY:

1. Hij moet een gelovige zijn in Zijn originele, ware Shúam (Naam);
2. Hij moet de geestelijke nieuwe geboorte hebben ontvangen;
3. Hij moet zijn ondergedompeld in water;
4. Hij moet zijn gedoopt in de 'RUKHA-YAOHÚSHUA';
5. Hij moet geen onbeleden zonde hebben in zijn hart;
6. Hij moet onderworpen zijn aan YÁOHU UL, en aan Hem alleen en niet aan een afgod of 'lo- ulhim' ('niet-god');
7. Hij moet een onwankelbaar geloof in de kracht van de naam YAOHÚSHUA hebben;
8. Hij moet vrij zijn van elke band met elke occulte activiteit en moet geen enkel boosaardig, occult voorwerp of symbool in zijn persoonlijk bezit hebben of waar hij woont in zijn omgeving hebben;
9. Hij moet gevuld zijn met de 'RUKHA-YAOHÚSHUA,' Die de totale leiding heeft van zijn hart, ziel, verstand en lichaam;
10. Hij moet een gelovige zijn die vol is van geloof, moed, liefde en mededogen;
11. Hij moet geheel vertrouwen, zich toebetrouwen en volledig afhankelijk zijn aan en van 'RUKHA- YAOHÚSHUA' en niet op zijn eigen kunnen vertrouwen.

II. Stappen in Demonenuitdrijving

Stap #1:

De demonenuitdrijver moet steeds vasten en bidden dagen voor de eigenlijke ontmoeting met de zieke of demonisch bezetene. Molkhiúl YAOHÚSHUA vastte en bad veertig dagen voor Hij Zijn dienst van genezing en bevrijding voor velen begon.

Het aantal dagen vasten hangt af van de ernst van de situatie en moet altijd ondernomen worden onder de leiding en inspiratie van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' (Heilige Geest).

Vasten betekent geen enkel vast voedsel eten, maar alleen zuiver water drinken. Totaal vasten houdt in dat er helemaal geen voedsel noch water wordt gedronken. Onthoud: dit moet alleen gedaan worden na duidelijk advies en inspiratie van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' en moet niet vanuit inbeelding gedaan worden. Want als de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' de leiding geeft, dan geeft Hij ook de kracht om het vasten vol te houden en het te overleven.

Als deze kracht er niet is, dan was het vasten niet onder Zijn leiding maar was gebaseerd op vooronderstelling in de gelovige. Wees er zeker van dat u het vol kan houden voordat u voor langere perioden vast. Een of twee dagen per week vasten is gangbaar onder ware gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, zelfs onder de vroegste gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA, na Zijn hemelvaart.

In gevallen van opwekken van de doden is vasten van 30 tot 40 dagen noodzakelijk, geen vast voedsel, allen zuiver water. Nogmaals men moet niet een lange vastentijd ingaan zonder een duidelijke opdracht van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' (Heilige Geest').

Terwijl met vast, moet men steeds lezen in de Heilige Schrift en dat moet de belangrijkste handeling zijn van de gelovige die zich moet begeven in geestelijke strijd. Wees verzekerd dat u fysiek gezond genoeg bent om een langere vastenperiode aan te kunnen gaan.

'Een langere periode' betekent meer dan drie dagen van totaal vasten. Maar voor regelmatige wekelijkse vastentijden of voor twee dagen per week, is er niet veel om bezorgd voor te zijn, omdat dit de gewoonte is geweest van ware gelovigen sinds de dagen van de apostelen.

Gelovigen in Molkhuil YAOHÚSHUA vastten regelmatig iedere week op dinsdagen en wekelijkse Shabbatdagen. Geen wonder dat ze zoveel geestelijke kracht hadden en machtige zalvingen van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' op hen hadden in die dagen. Als het toen mogelijk was, zoveel te meer nu, want waar de zonde veel is daar is de genade nog veel meer. Molkhiúl YAOHÚSHUA is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig, zoals het is geschreven. Regelmatig, wekelijks vasten betekent het niet nemen van vast voedsel, alleen zuiver water.

'YÁOHUkhanam's discipelen en de Joodse leiders vastten soms, dat wil zeggen, zij namen geen voedsel en dat was een onderdeel van hun religie. Op een dag kwamen sommige mensen naar Molkhiúl YAOHÚSHUA en vroegen waarom Zijn discipelen dat niet deden. Molkhiúl YAOHÚSHUA antwoordde: 'Weigeren de vrienden van de bruidegom te eten op het bruiloftsfeest?' Zouden zij verdrietig moeten zijn als Hij met hen is? Maar op een dag zal Hij weggenomen worden van hen, en dan zullen zij vasten.' - Markus 2:18-20

'Toen zij aan de voet van de heuvel kwamen, wachtte een enorm grote groep mensen op hen. Een man kwam en knielde voor Molkhiúl YAOHÚSHUA en zei: 'Mijnheer, wees barmhartig voor mijn zoon, want hij is verstandelijk gestoord, en in grote nood, want hij valt vaak in het vuur of in het water, daarom bracht ik hem naar Uw discipelen, maar zij konden hem niet genezen.'

'Molkhiúl YAOHÚSHUA antwoordde: 'O, hardnekkig, ongelovig volk! Hoe lang moet Ik het nog verdragen met u te zijn? Breng hem hier bij Mij. Toen bestrafte Molkhiúl YAOHÚSHUA de demon in de jongen en het verliet hem, en van dat moment af aan was de jongen gezond.' 'Daarna vroegen de discipelen aan Molkhiúl YAOHÚSHUA toen ze alleen met Hem waren: 'Waarom konden wij die demon niet uitwerpen?'

'Vanwege uw kleine geloof,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA tegen hen. 'Want als u geloof had zo groot als een klein mosterdzaadje dan zou u zeggen tegen deze berg: 'Verplaats!' en het zou zich verplaatsen. Niets zou onmogelijk zijn. Maar deze soort van demon zal niet vertrekken tenzij u heeft gebeden en zonder voedsel bent geweest (gevast).' - Man-YÁOHU 17:14-21

Stap #2:

De duiveluitbanner, in gevallen van demonbezetenheid, of de genezer, in gevallen van ziekte, of de opwekker uit de doden, in gevallen van te vroege sterfte, moet zichzelf eerst reinigen van alle bekende zonden. Dit wordt gedaan door belijdenis, herroeping en bekering tot YÁOHU UL. Elke bekende zonde moet eerst beleden worden met de mond voor YÁOHU UL in oprecht gebed, ook zonden van inbeelding (wanneer men in dwaling is geweest), zonden van nalating/verzuim en zelfs de zonden van de voorouders. Deze moeten allen beleden, herroepen en waarlijk berouwd worden.

'En als Ik, YÁOHU UL, de mensen zal straffen voor hun zonden, dan gaat de straf over op de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen voor hen die Mij haten; maar Ik giet Mijn liefde uit over duizenden van degenen die Mij liefhebben en Mijn geboden doen.' - Exodus 20:5-6

'Dit is de boodschap die YÁOHU UL ons heeft gegeven om door te geven aan u: dat YÁOHU UL Licht is en in Hem is geen enkele duisternis. Dus als we zeggen dat we Zijn vrienden zijn, maar doorgaan met leven in geestelijke duisternis en zonde, dan liegen we. Maar als we leven in het licht van YÁOHU UL's tegenwoordigheid, net als de Messias doet, dan hebben we geweldige gemeenschap en vreugde met elkaar, en HET BLOED (DAM) VAN YAOHÚSHUA ZIJN ZOON REINIGT ONS VAN ALLE ZONDE.

'Als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan zijn we alleen onszelf aan het bedriegen, en weigeren de waarheid te aanvaarden. Maar als we onze zonden belijden aan Hem, dan kan men op hem vertrouwen dat Hij ons vergeeft en ons reinigt van elk verkeerd iets. [En het is volmaakt rechtmatig voor YÁOHU UL om dit te doen voor ons want Hij, de Messias, stierf om onze zonden weg te wassen]. Als we beweren dat we niet hebben gezondigd, dan liegen we en noemen YÁOHU UL een leugenaar, want Hij zegt dat we hebben gezondigd.' - 1 YÁOHU-khanam 1:5-10

Nadat men zijn zonden heeft beleden aan YÁOHU UL en gevraagd om reiniging door het 'DAM' (bloed) van Molkhiúl YAOHÚSHUA dan moet men vertrouwen en zeker zijn dat men is vergeven en gerechtvaardigd (alsof u niet gezondigd heeft) door YÁOHU UL, de Barmhartige en Vergevende, door geloof en compleet vertrouwen dat wat YÁOHU UL zei in Zijn Woord betrouwbaar en doeltreffend is.

Dit zal alle pogingen van de vijand om de gelovige te beschuldigen van zonden van het verleden zodat zelfveroordeling en verslagenheid optreedt, onderdrukken. Door standvastig te blijven in wat het Woord zegt, is de gelovige verzekerd dat zijn borswapen van gerechtigheid intact is, stevig en goed vastgemaakt.

Bid eerst voor uzelf, doe dan voorbede voor de bezetenen of de zieken, of de doden, om te verzekeren dat u geen onbeleden zonden in uw hart heeft die eenheid en gemeenschap hinderen met YÁOHU ABÚ, de Vader; vraag ook om YÁOHU UL's barmartigheid, vergeving, bewogendheid, genade, genezing, bevrijding of opstanding voor de persoon die bevrijd, van demonen verlost of opgewekt moet worden; bid met begrip, en bid ook in de geest.

Vraag YÁOHU UL in uw gebeden om u te beschermen en te omgeven met het 'DAM' (Bloed) van Molkhiúl YAOHÚSHUA, wat uw beste verdediging is, tesamen met de engelen van Molkhiúl YAOHÚSHUA, die geesten zijn, gezonden door YÁOHU UL om te helpen en te zorgen voor gelovigen die daarom ontvangers van Zijn redding, bescherming en verdediging zijn (Hebreeen 1:14).

Ja, als een krachtige gelovige en volgeling van Molkhiúl YAOHÚSHUA, heeft u de bevoegdheid om de bijstand en hulp van YÁOHU UL's engelen te vragen en zij zullen reageren en uw opdrachten gegeven in de Shúam (Naam) van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY gehoorzamen.

'Weet u niet dat wij, gelovigen, op een dag de engelen zullen oordelen?' - 1 Corinthe 6:3

Daarom, op uw gebeden en verzoeken aan de hemelse Vader, YÁOHU ABÚ, zijn alle legers van de hemel tot uw beschikking als het nodig is, als YÁOHU UL, de Opperbevelhebber van alle hemelse legers, het nodig vindt in de heersende omstandigheden.

Doe ook voorbede en smeek de hemelse Vader, YÁOHU UL, de Allerhoogste, dat de patient, bezetene, dode of het huis waarin demonen zijn wordt gereinigd en gewassen van alle kwaadaardigheid en zonden door de 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, want het is alleen Zijn bloed wat doeltreffend is in het reinigen van alle zonde en slechtheid.

Dit wordt gevraagd in geloof, gelovend dat het echt gebeurt in de geestelijke wereld, nogmaals in geloof. Geloof is geloven wat niet gezien kan worden door onze fysieke zintuigen, handelend op de basis van wat YÁOHU UL heeft geschreven in Zijn Heilige Schrift.

'Geloof is zeker zijn van waar we op hopen, en het bewijs van de dingen die niet gezien worden.' - Hebreeen 11:1

'Alles is mogelijk als je geloof hebt!' - Markus 9:23

'Toen zij bij de menigte kwamen, benaderde een man Molkhiúl YAOHÚSHUA en knielde voor Hem. 'Heer, heb medelijden met mijn zoon,' zei hij 'hij heeft last van plotselinge aanvallen en lijdt enorm. Hij valt vaak in het vuur of in het water. Ik bracht hem naar uw discipelen maar zij konden hem niet genezen.'

'O ongelovige en slechte generatie,' antwoordde Molkhiúl YAOHÚSHUA, 'hoe lang moet Ik nog met u doorbrengen? Breng de jongen hier naar Mij.' Molkhiúl YAOHÚSHUA strafte de demon, en het kwam uit de jongen, en hij was genezen vanaf dat moment.

'Toen kwamen de discipelen tot Molkhiúl YAOHÚSHUA toen Hij alleen was en vroegen: 'Waarom konden wij het niet uitdrijven?'

Hij antwoordde: 'Omdat u zo'n klein geloof heeft, Ik zeg u de waarheid, als u een geloof heeft zo klein als een mosterdzaad, kunt u tegen deze berg zeggen: 'Verplaats van hier naar daar' en het zal zich verplaatsen. Niets zal onmogelijk zijn voor u.' - Man-YÁOHU 17:14-20

'Als u geloof heeft als een mosterdzaad, kunt u zeggen tegen deze moerbeiboom: 'Wees ontworteld en geplant in de zee,' en het zal u gehoorzamen.' - Lukas 17:6

'Geloof in YÁOHU UL,' antwoordde Molkhiúl YAOHÚSHUA. 'Ik zeg u de waarheid, als iemand tegen deze berg zegt: 'Ga, werp uzelf in de zee,' en niet twijfelt in zijn hart maar gelooft dat wat hij zegt zal gebeuren, het gedaan zal worden voor hem. Daarom zeg Ik u, wat u vraagt in gebed, geloof dat u het ontvangen heeft, en het zal van u zijn.' - Markus 11:22-24

Ik zeg u de waarheid, als u geloof heeft en niet twijfelt, kunt u niet alleen doen wat was gedaan aan de vijgeboom, maar u kunt ook tegen deze berg zeggen: 'Ga, werp uzelf in de zee,' en het zal gebeuren' - Man-YÁOHU 21:21

'Zei Ik u niet dat als u gelooft, u de heerlijkheid van YÁOHU UL zou zien? - zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in YÁOHUkhanam 11:40.

De demonuitdrijver, genezer of opwekker uit de dood, naargelang de situatie, moet ook bidden tot YÁOHU UL dat hem de wijsheid, kennis, onderscheidingsgave, inzicht en begrip voor de algemene oorzaken, effecten en geestelijke omstandigheden in elk afzonderlijk geval gegeven worden.

En vermoedelijk zal YÁOHU UL aan hem openbaren wat de ware achtergrond is van alle gebeurtenissen van de persoon die hulp en redding nodig heeft. En de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' zal de gelovige leiden in alle waarheid betreffende de individu om YÁOHU UL's genade en gunst, en de krachten van Molkhiúl YAOHÚSHUA door de getrouwe, moedige gelovige te demonstreren.

'Als iemand van u wijsheid ontbreekt, dan moet hij Molkhiúl YAOHÚSHUA vragen, Die overvloedig geeft aan allen, zonder verwijt, en het zal hem gegeven worden. Maar als hij vraagt, moet hij geloven en niet twijfelen, omdat hij die twijfelt is als een golf van de zee, gedreven en heen en weer geslingerd door de wind. Die man moet niet denken dat hij iets ontvangt van Molkhiúl YAOHÚSHUA, hij is dubbel in zijn denken, onvast in alles wat hij doet.' - YÁOHUcaf (Jacobus) 1:5-8

'Maar de geestelijke mens heef inzicht in alles, en hindert en beschaamt de man van de wereld, die hem totaal niet kan begrijpen. Hoe kan hij dat ook? Want hij is nooit iemand geweest die YÁOHU UL's gedachten wist, of ze besprak met Hem, of de handen van YÁOHU UL bewoog door gebed. Maar, ongelofelijk als het lijkt, wij gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA hebben de gedachten en het denken van de Messias in ons.' - 1 Corinthe 2:15-16

'En als de Trooster ('RUKHA-YAOHÚSHUA') is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van zijn zonde, en van de beschikbaarheid van YÁOHU UL's vriendelijkheid, en van bevrijding van oordeel. De zonde van de wereld in ongeloof in Mij, er is rechtvaardigheid beschikbaar omdat Ik naar de Vader (YÁOHU UL) ga en u zult Mij niet meer zien, er is bevrijding van oordeel omdat de prins van deze wereld (ha-satán) al is geoordeeld.'

'Als de 'RUKHA-YAOHÚSHUA,' Die de Waarheid is, komt, zal Hij u leiden in alle waarheid, want Hij zal niet Zijn eigen ideeen brengen, maar zal doorgeven aan u wat Hij heeft gehoord. Hij zal u vertellen over de toekomst. Hij zal Mij prijzen en Mij grote eer geven door u Mijn heerlijkheid te tonen.' - YÁOHUkhanam 16:8-14

Daarom moet de demonuitdrijver/genezer/opwekker altijd volledig vertrouwen en afhankelijk zijn van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die in hem woont, voor prompte, volledige en gunstige resultaten. Het is ook nodig dat de gelovige de rechte motivaties in zijn hart heeft, als hij wil slagen in deze ondernemingen.

Het algemene doel van de gelovige moet zijn om YÁOHU UL hier op aarde te verheerlijken en hij moet bewogen worden door diepe bewogenheid, liefde en barmhartigheid voor de gekwelden, de lijdenden en de verdrukten.

Innelijke verlangens naar zelfverheffing, zelfverheerlijking en andere zelfzuchtige of financiele motieven zullen zeker de manifestaties van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' door de gelovige hinderen.

Het algemene doel zou moeten zijn om YÁOHU UL hier op aarde te verheerlijken, in de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA, door de werken van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' in de getrouwe gelovige. En dat is het hele doel voor ons bestaan hier op aarde, de reden voor het leven hier en nu.

Om onze Schepper, YÁOHU UL, te verheerlijken, prijzen en gehoorzamen.

Stap #3:

De demonuitdrijver moet zichzelf steeds verdiepen in de woorden van de Heilige Schrift, het lezende, overdenkende, uitsprekende, de woorden bevestigende in geloof en met alle autoriteit, hen aanschouwelijk maken en de woorden van YÁOHU UL volledig insluiten in zijn hart, ziel en verstand.

Hij moet zijn lezen, overdenken en uitspraken speciaal richten op gedeelten in de Heilige Schrift die YÁOHU UL's machtige krachten, bevrijdingen, genezingen, wonderen, tekenen, opwekkingen van de doden en de verbazingwekkende daden van Molkhiúl YAOHÚSHUA toen Hij fysiek diende hier op aarde, vooral op de wonderen en genezingen die Hij deed.

'Grotere werken dan deze zult u doen.....' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in YÁOHUkhanam 14:12.

'Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u wilt en het zal u gegeven worden.' - YÁOHUkhanam 15:7

Speciale aandacht en nadruk moet gegeven worden aan regelmatig lezen, overdenken en visualizeren van de genezings - en wondergedeelten gevonden in de boeken van Markus, Handelingen, 1 en 2 Koningen en Exodus van de Heilige Schrift.

Dit moet steeds herhaald worden omdat geloof komt door horen, en nog eens horen van de woorden van YÁOHU UL. Met overdenking wordt niet alleen bedoeld het denkproces, maar deze term houdt ook in, in het Hebreeuws, de activiteit van steeds maar weer mompelen en opzeggen voor uzelf de Woorden van YÁOHU UL.

Als u meer hoort, groeit uw geloof meer. Geloof komt door het horen. Steeds maar weer en regelmatig horen.

Het is dus beter dat als u leest, u hardop leest, zodat u uw eigen stem kunt horen. En zie ook voor u wat u leest, zodat u overwinnend en succesvol zult zijn in elke genezing of bevrijdingsonderneming waar u in aktief bent, onder de leiding van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die in u woont.

De gelovige, de demonuitdrijver/genezer, die de vertegenwoordiger het instrument van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY is, kan er zeker van zijn dat het YÁOHU UL is Die altijd hem zal doen triomferen over het kwade, door en in de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA, de Messias, de Grote Dokter, de Bevrijder.

Stap #4:

De demonuitdrijver moet geheel gevuld zijn met de Geest (geleid door de Geest), wat wil zeggen: dat zijn verstand, hart, ziel en emoties altijd moeten geleid en volledig beantwoordend aan de zalvingen en dringingen van de RUKHA-YAOHÚSHUA' in hem. Hij is de Almachtige Eeuwige in de gelovige zelf. De Geest van YAOHÚSHUA in de gelovige is de Eeuwige die woont in de getrouwe, en Hij is Alomtegenwoordig. Goter is de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' in u dan al de boze geesten in de wereld samen, zoals het is geschreven.

Step #5:

De demonuitdrijver moet zichzelf, zijn bezittingen, zijn huis en al zijn bezittingen van de volgende boosaardige occulte voorwerpen vrijmaken door ze weg te werpen, die voorwerpen die ha-satán (satir) en zijn boze geesten gebruikt als punten van kontakt en ingang in het aanzetten tot doden, stelen en vernietigen in het leven van de persoon waarin deze occulte voorwerpen worden gevonden.

Het huis waarin geesten zijn moet ook gereinigd worden van deze slechte occulte voorwerpen, zodat boze geesten moeten vluchten en niet langer kunnen blijven in dat huis. De individu of patient moet ook vrij zijn van al deze occulte objecten, om spoedig herstel en gehele genezing te verzekeren. Deze occulte voorwerpen en symbolen zijn:

a) Afgoden van alle soorten, van hout, steen, marmer, glas, keramiek of plastic. Afgoden kunnen personen representeren, dieren, vogels, vissen en andere schepsels. Foto's van deze afgoden zijn ook weergaven van hen en zij moeten daarom ook vernietigd worden. Andere weergaven van deze afgoden zijn in gedrukte vorm, geschilderd op doek, of gedrukt op textiele materialen. Maar het meest gebruikelijk zijn zij in de vorm van kunstwerken, maar de onterechte benaming ten spijt zijn zij nog steeds afgoden.

Verborgen en ongezien zijn de afbeeldingen van verscheidene afgoden gehouwen op meubels, ontworpen op serviesgoed, raamkozijnen, kamerschermen, vloerbedekkingen, vloerkleden, zakdoeken, sjaals, hoeden, mantels, jurken en andere kledingstukken. Er zijn ook vele soorten van sieraden die occulte voorwerpen weergeven, als het geen afgoden zijn. Zelfs de meeste slippers en paren schoenen hebben occulte voorwerpen in hen, als zij grondig onderzocht worden.

Er zijn zoveel afgoden als dat er gebieden/provincies en steden zijn in de heidense wereld. De meeste heidenprovincies en gemeenten of steden hebben hun eigen beschermheilige, vaak weergegeven door schilderijen, beelden of foto's van deze afgoden. En meest opvallende is de invoeging van dieren, vogels en vissen in de afbeeldingen van deze 'heiligen' of afgoden.

Uit Egypte kwam aanbidding van dieren, uit Griekenland kwam aanbidding van vele soorten afgoden, en uit Rome kwam een mengeling van dit alles, tot het grootste deel van de heidenwereld. Uit Rome kwam de toegevoegde mengeling van aanbidding van dieren en afgoden.

Het is dus niet verbazend om in vele kerken verschillende afbeeldingen te vinden van afgoden van personen met dieren, vogels en vissen toegevoegd aan of afgebeeld in de personen, dit alles wordt aanbeden en eerbiedig vereerd door velen van de misleiden en de onwetenden.

Vele huishoudingen aanbidden ook katten en honden tot op de dag van vandaag. Aanbidding wil zeggen meer dan de nodige zorg, bewondering en prijs die waardig is om te geven aan dieren die onder iemands hoede zijn. Het is goed om te zorgen voor huisdieren maar er is een verschil tussen zorg met verstand en 'zorg' die aanbidding is gezien in het licht van de Heilige Schrift.

Aanbidding is in het Engels 'worship,' en komt van 'worth-ship' (worth = waarde). Als men meer dan genoeg zorg en verering aan honden en katten geeft, dan is dat al dierenverering, wat al gebeurde in oude tijden in Egypte en wat nog steeds populair gemaakt wordt door ha-satán tot vandaag. Niets is echt nieuw in deze wereld.

De meest gangbare voorbeelden van de afgoden zijn de afbeeldingen van de Maagd Maria, de Heer Jezus, Sint Petrus, en de vele anderen van de 'heiligen,' Sint Jozef, Buddha, Engelen, enzovoorts.

'Ik ben YÁOHU UL, uw Schepper, Die u bevrijd heeft van uw lavernij van Egypte. U mag geen andere goden hebben dan Ik. U mag niet voor uzelf enig afgod maken: geen afbeeldingen van personen, dieren, vogels, of vissen. U moet uzelf nooit buigen voor hen of het hoe dan ook aanbidden; want Ik, YÁOHU UL, uw Schepper, ben een wreker als men aanraakt wat van Mij is. Ik zal uw genegenheid niet delen met een afgod.' - Exodus 20:1-5, Heilige Schrift

'Buiten de Stad van YÁOHU UL zijn de honden, diegenen die magie beoefenen, de sexueel immorelen, de moordenaars, de fgodendienaars en iedereen die valsheid en leugen liefheeft en beoefent. - Openbaring 22:15

b) Rockmuziek cassettebandjes, computerdiskettes, CD-ROMS, videobanden, video-spelletjes, compact discs en platen, posters, foto's van en leesmateriaal over deze rockmuzikanten. Of ze nu countryrock, acid rock, gospelrock, milde rock, rap of pure rock-n-roll zingen. Zij moeten onmiddellijk geplaatst worden waar ze precies horen, in de prullenbak, uit uw huis!

Deze soort van muziek, als het gespeeld wordt, activeert de wilde en vele vernietigende activiteiten van demonen in uw huis en familie; en als u enig soort van medium hebt (video of audio cassettes, etc.) door welke deze gespeeld worden, dan bent u, in uw eigen huis, benden van demonen en vuile, harige, stinkende, lustende boze geesten aan het herbergen.

c) Verboden drugs en alle soorten substanties zoals barbituraten (barbituurzuurverbinding), hallucinerende middelen, uppers, extase, downers, lsd, heroine, cocaine, crack, shabu, marihuana, opium, morfine, hallucinerende hoestsiropen, sigaretten, dranken enzovoorts. Dezen zijn produkten van toverij (Pharmakeia), een van ha-satán's bolwerken.

Heeft u ooit zich afgevraagd waarom de apotheken de slang (de serpent, ha-satán) hebben als hun occulte teken? Welke andere beroepen hebben de slang als hun occulte, symbolische tekens van dienst en slavernij? Als u opmerkzaam genoeg bent, kunt u ze makkelijk vinden. Denk na.

d) Wondergenezingsolie, helende doeken, wonderzakdoeken, zogenaamde beschermende religieuze penningen/medailles, kettingen met religieuze afbeeldingen in hen, mannelijkheidsdrankjes, aphrodisiacs, liefdesdranken, toverdranken, genezingsstaven, wonderhangertjes/ amuletten, enkelkettinkjes, armbanden, kettingen en andere versieringsstukken. Gezondheidsarmbanden, koperen en rubberen armbanden die gebruikt worden voor hun zogenaamde genezing en herstellende krachten (eigenlijk krachten van duisternis).

'Als er een profeet onder u is, of een die zegt de toekomst te kunnen voorspellen door dromen, en als zijn voorspellingen uitkomen maar hij zegt: 'Kom, laat ons de afgoden van de andere natieen aanbidden,' luister niet naar hem. Want YÁOHU UL test u om te weten of u Hem echt liefheeft met uw hele hart en ziel of niet. U moet nooit een afgod aanbidden, alleen YÁOHU UL moet u aanbidden, gehoorzaam alleen Zijn geboden en houd u vast aan Hem.

'De profeet die u probeert te misleiden moet geexecuteerd worden, want hij heeft geprobeerd rebellie te verwekken tegen YÁOHU UL uw Schepper Die u bracht uit slavernij in het land van Egypte. Door hem te executeren zult u het kwade uit uw midden opruimen. Als uw naaste familielid of beste vriend, zelfs een broeder, zoon, dochter, of geliefde vrouw tot u fluistert dat u moet komen en deze buitenlandse afgoden moet aanbidden, geef niet toe en luister niet, en heb geen medelijden. Bespaar die persoon de straf niet; bedek zijn verschrikkelijk voorstel niet. Executeer hem!

'Uw eigen hand zal de eerste op hem zijn om hem te oden, dan de handen van al het volk. Stenig hem ter dood omdat hij heeft geprobeerd u weg te trekken van YÁOHU UL Die u bracht uit het land van Egypte, de plaats van slavernij. Dan zal heel Israel horen van zijn slechte daad en zal een kwaad als dit onder u vrezen.

'Als u ooit hoort van een van de steden van Israel dat waardeloos gespuis hun medeburgers misleid hebben met het voorstel dat ze buitenlandse afgoden zullen aanbidden, ga dan eerst de feiten na om te zien of het gerucht waar is. Als u merkt dat dat het is, dat het zeker is dat zo'n afschuwelijk iets heeft plaatsgevonden in een van de steden die YÁOHU UL u heeft gegeven, dan moet u zonder mankeren de oorlog aan die stad verklaren en alle inwoners totaal vernietigen, en zelfs al het vee.

'Daarna moet u de buit in het midden van de straat opstapelen en het verbranden, en dan moet u de hele stad in vlammen zetten, als een brandoffer aan YÁOHU UL uw Schepper. Die stad zal voor altijd een levenloze hoop blijven en mag nooit worden herbouwd. Houd niets van de buit! Dan zal YÁOHU UL zich afkeren van Zijn hevige boosheid en u barmhartig zijn, en bewogen met u zijn en u een grote natie maken net als Hij beloofd heeft aan uw voorouders.

'Natuurlijk zal YÁOHU UL uw Schepper alleen barmhartig zijn als u gehoorzaam bent geweest aan Hem en aan Zijn geboden die Ik u geef vandaag, en als u heeft gedaan dat wat goed is in de ogen van YÁOHU UL.' - Deuteronomium 13:1-18

e) Boeken, magazines, leesmateriaal, apparaten en instrumenten die gebruikt worden in seances, ouija borden, crystallen-bol-lezen en alle soorten van waarzeggerij. Deze categorie houdt ook in de occulte en demonische praktijken van hekserij, astrologie, feng shui, palmlezen, numerologie, scientology, hypnose, accupunctuur, geloofsgenezing, automatisch schrijven en andere manieren van iemands toekomst voorspellen, zoals het observeren van de plaatsen van moedervlekken of vormen van gezichten (fysiognomie), theeblaadjes, lijnen in handpalmen, vogelselectie, stokken, vormen van de wolken in de lucht, en zulke andere duivelse activiteiten.

Poppen zijn instrumenten in hekserij. Wees er zeker van dat u ze weggooit, alle soorten, ja, poppen, omdat zij verblijfplaatsen van familiaire geesten zijn, geef dus nooit plaats aan hen om in uw huis te verblijven. Shockerend maar waar! Ongelofelijk maar echt en waar!

f) Activiteiten en leesmaterialen of instrumenten verbonden met necromantie (zwarte kunst/geestenbezwering) of communicatie met de doden, of door mediums, heksen, heidense priesters en priesteressen, of spiritisten. In de onzichtbare wereld van de geesten, alleen de drieene YÁOHU ULHÍM is Omnipotent (Almachtig), Omniscient (Alwetend) en Omnipresent (Alomtegenwoordig maar niet in alles).

Dode heiligen zijn niet alomtegenwoordig, zij zijn niet overal aanwezig, omdat zij geen eeuwige wezens zijn. Zij zijn slechts geesten van menselijke wezens. Als u dus zich ophoudt met het communiceren met dode 'heiligen' van het verleden, bent eigenlijk en in wezen schuldig aan zwarte magie of communiceren met de doden! Zij kunnen u niet horen, alleen familiaire geesten (boze geesten) kunnen reageren op uw mompelen en bidden tot dode 'heiligen.'

YÁOHU UL, de Heilige van Israel, verbiedt ten strengste het communiceren met de doden, op elke manier, of het nu door heidense gebeden, kaarsen, mediums, of geesten, en zelfs heidense priesters en priesteressen is.

Inbegrepen is de communicatie met buitenaardse wezens (in werkelijkheid demonen) door transcendente meditatie, FM radio of op andere manieren. UFO's en buitenaardse wezens zijn niets anders dan boze geesten in de hemelse gewesten, die mensen zoeken te misleiden die zich niet bewust zijn van de waarheden die gebaseerd zijn in in de Heilige Geest. Zijn zij echt? Ja, dat zijn ze, echte en kwaadaardige geesten, om eerlijk te zijn.

'Maar ik ben niet verrast! Want ha-satán kan zichzelf veranderen in een engel des lichts.' - 2 Corinthe 11:14

Zij zijn niets anders dan boze geesten vermomd als buitenaardse wezens of vreemdelingen.

Verboden zijn ook de afbeeldingen van of echte skeletten (menselijk of dierlijk), vooral hoofdschedels en gedroogde hoofden en skeletten van dinosauriers en andere uitgestorven dieren of hun geconserveerde mummies. Deze behoren in feite tot de dode lichamen onder de grond in graven, niet in uw huizen; zoals het is geschreven, vervloekt zij het land waarin onbegraven lijken worden gelegd en die daar gelaten worden gedurende de nacht. Laten archeologen serieus gewaarschuwd zijn.....

'Laat er niemand onder u zijn die zijn zoon of dochter offert in het vuur, die waarzeggerij of toverij bedrijft, die voortekenen interpreteert, zich bezighoudt met hekserij, of vloeken uitspreekt, of een medium of spiritist is of die de doden raadpleegt.

Een ieder die deze dingen doet is verachtelijk voor YÁOHU UL en om deze verachtelijke praktijken zal YÁOHU uw UL die natieen voor u uitdrijven. U moet zonder blaam zijn voor YÁOHU UL uw Schepper.' - Deuteronomium 18:10-13

g) Tarotkaarten, en de gewone speelkaarten; computerdiskettes, kaarten, magazines, boeken, speelgoed en andere apparaten verbonden aan demonische spelen zoals: dungeons en dragons, garbage pail kids, dracula, vampieren, dinosauriers, buitenaardse wezens, robots en andere videospelletjes die vol van horror, rariteiten, geweld en vuiligheid zijn.

Dit houdt ook in pornografische lektuur, speel- of kijkmateriaal, sexuele apparaten, instrumenten en fetishes. Alle dingen die u kunt vinden in boekhandels alleen voor volwassenen, met al hun uitrustingen, zijn van dezelfde vuile categorie.

h) Religieuze ikonen, medailles/penningen, bellen, koppen/kommen, gewaden, symbolen en apparaten, zoals: de crucifix (de Messias was gebonden op een paal, niet aan een kruis; net zoals Mozes de slang verhoogde aan een paal, geen kruis, in de woestijn), het driedelige orthodoxe kruis, de algemeen geaccepteerde VORM van de Joodse menorah (die eigenlijk niet Joods is maar van heidens Rome), gebedswielen/ cirkels van de Buddhistische monniken, de pagode (wat een symbool is van een mannelijk geslachtsdeel), de VORM van de zogenaamde Davidster (hexagram) zoals men dat in het algemeen gelooft een Davidster te zijn, het Islaamsymbool van de kwart maan en de ster (Allah, als de Arabische maan god), het yin-yang symbool van de Chinese religieuzen, en andere heidense symbolen gelijk aan deze.

'En zoals Mozes het bronzen beeld van de slang op een paal verhoogde, zo moet Ik ook verhoogd worden op een paal, zodat iedereen die in Mij gelooft eeuwig leven zal hebben.' - YÁOHUkhanam 3:14-15

Waarom de gelijkenis met de slang? Omdat toen Molkhiúl YAOHÚSHUA gehangen werd aan een paal, alle vloeken en straffen van de wet werden gelegd op Hem, de Zondedrager voor alle zonden van de mensheid.

Dit is vervangend offer. De rechtvaardige was veroordeeld en verdoemd zodat wij, de onrechtvaardigen mogen gerekend worden als aanvaard en oprecht in YÁOHU UL's ogen. De rechtvaardige voor de onrechtvaardigen.

i) Heidense religieuze en rituele boeken, zoals: de koran, het boek van mormon, hekserij, kabalah, en andere boeken en lectuur die valse leringen en dwaalleringen bevatten van buddhisme, hinduisme, taoisme, romanisme, confucianisme, maoisme, communisme, shintoisme (Japanse religie), vrije theologie, new age, en andere heidense religies.

Ook inbegrepen zijn materialen over UFO's en buitenaardse wezens, die niets anders zijn dan misleidende manifestaties van demonische geesten in de ruimte, wat hun dorre onderkomen is. Inbegrepen in deze categorie is lectuur over rozekruizers, astrale projectie, hindu transcendente meditatie en vrijmetselarij en de beruchte 'new age' - religies met hun crystal-bijgeloof (crystal = 'kri-star').

U zult er verbaasd over staan als u wist aan wie vrijmetselaars geblindoekt trouw zweren in hun geheime inwijdingsrituelen als ze in de hoger posities komen!

j) Alle soorten van gedrukt, visueel en luistermateriaal en apparaten verbonden met illusionisme en escape-kunst (Houdini), zwarte magie, witte magie, vervloekingen, acrobatie, en orientaalse gevechtssporten, met de draak (ha-satán) als zijn patroon/beschermer, en dit houdt ook in: judo, karate, taekwondo, jujitsu, enzovoorts.

Alle materialen ongeacht of het voor lezen, spelen of kijken is, dat is verbonden aan deze satánische activiteiten moeten worden verbrand.

De demonuitdrijver moet zich nooit verdiepen in enige van deze occulte activiteiten, aktief of passief, als hij met succes demonen uit wil drijven uit iemand.

Maar zijn dit niet slechts sportactiviteiten en elfverdedigingstechnieken?

Dat is hoe ze vermomd zijn, maar eigenlijk zijn zij technieken die geleerd worden onder inspiratie van de draak, ha-satán, met het verborgen motief om mensen die geschapen zijn in het beeld van YÁOHU UL te doden en vernietigen. Kan een karate-expert demonen uitdrijven van bezeten individuen? Laten we eens zien hoe hij dat doet, terwijl hij rent voor z'n leven met z'n zwarte riem om.

k) Foto's, posters, platen, schilderingen, beeldhouwwerken, liederen en boeken van filmakteurs, aktrices, menselijk of niet, buitenaardse wezens of robots, ook hun woorden, muziek en dansen of liederen. Filmpersoonlijkheden zijn afgoden, gebruikt door ha-satán om de aandacht van mensen te stelen van de Ene die waardig is om geprezen, vereerd en toegejuicht te worden: YÁOHU UL, onze Schepper, de enige Almachtige, de Verhevene.

l) Decoratieve planten voor binnenshuis met hartvormige bladeren, knuffelspeelgoed en-dieren, beeldjes (in realiteit: afgoden) die mensen of dieren uitbeelden; alle soorten van pistolen, geweren en munitie, (hand) granaten, zwaarden (samurai of anders), speren, bogen en pijlen en andere soorten van dodelijke wapens. Diegenen die met geweren/pistolen, zwaarden en munitie leven, zullen door hen sterven.

Hierin zijn ook begrepen vele aquarium-onderdelen zoals zeesterren, schelpen (ja, zij hebben occulte (bij)betekenissen); kerstbomen, bellen, lichten, en versieringen, die allen gebruikt werden in heidense boomverering.

m) Sublieme monsters, schrikwekkende figuren en portretten van demonen ingesloten in schilderijen, posters, foto's, gedrukt materiaal, boeken, ansichtkaarten; deze zijn makkelijk te onderscheiden als u deze portretten of schilderingen onder een gedimd licht brengt, dan kunt u met uw ogen deze demonische wezens die gewild onbewust geportretteerd zijn onderscheiden, vooral in de verloren hoekjes of zijkanten of delen van het hele beeld.

Subliem (=van het Engelse woord subliminal) betekent net iets onder het normale menselijke visuele of auditieve bewustzijn, maar kan nog steeds onderscheiden worden door nauwkeurig onderzoek met de hulp van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' Die ons altijd leidt in alle waarheid, als gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA. Er zijn ook verborgen, occulte sublieme boodschappen in de meeste rockmuziek en liederen tegenwoordig, u moet het dus absoluut vermijden naar hen te luisteren!

n) Rozekransen, gebedssnoeren, meditatiesnoeren, enzovoorts. Alle heidense religies die hun wortels hebben in de Babylonische sekte van Shemiramis en Nimrod, hebben als hun herkenningsteken deze gebedskralen. De romanisten, moslims, buddhisten, hindus enzovoorts, allen hebben hun eigen versies van deze heidense religieuze apparaten. Terwijl het duidelijk is gezegd in de heilige Schrift dat men niet moet bidden met eindeloze herhalingen. Daarnaast komen deze religieuze materialen niet van YÁOHU UL noch van enige van Zijn profeten vanouds. Zeker, het kwam van de aardsvijand, ha-satán, de boze. Amuletten, gelukshangertjes, fetisches zijn ook verbannen. Ook geschreven incantaties (bezweringen), gebeden en rituelen in verband met alle soorten van hekserij, magie en heidense aanbidding, zijn verwerpelijke voorwerpen in de ogen van YÁOHU UL. Geloof niet iedere geest, maar test de geesten. Alle geesten die niet belijden dat Molkhiúl YAOHÚSHUA in het vlees kwam, zijn niet van YÁOHU UL. De enig overblijvende uiteindelijke bron is ha-satán.

Ja, zij hebben enige krachten, maar YÁOHU UL liet dat toe om te testen wie Hem, de Schepper, werkelijk zoekt, en wie alleen belust is op geestelijke, magische krachten en onzin-wonderen van genezing en andere dingen. Nochthans is de kracht van de Almachtige in de gelovige in Molkhiúl YAOHÚSHUA groter dan al de boze geesten in de wereld.

o) Alle soorten tatoeages in het lichaam zijn duidelijk en nadrukkelijk verboden door YÁOHU UL, zoals geschreven in de Heilige Schrift.

'Maak geen inkervingen in uw lichaam voor de doden noch maak tatoeages op uzelf. Ik ben YÁOHU UL.' - Leviticus 19:28

Tatoeages zijn verboden, ongeacht de vorm, grootte en kleur. Maar hoe kan men tatoeages verwijderen? Door chirurgische verwijdering en huidtransplantatie. Niemand die door ha-satán is misleid geworden, heeft er voordeel van. Al zijn slachtoffers moeten pijn lijden, financieel verlies of dodelijke ziektes.

Maar in ieder geval belooft Molkhiúl YAOHÚSHUA rijke beloningen voor diegenen die tot Hem komen en waarlijk de dingen en werken van duisternis herroepen. Vervloekt is een ieder die een wet van YÁOHU UL overtreedt.

p) Geloven in valse religies, bijgelovigheden, hekserijen, new age, sektes, en deelname aan satánische organisaties (heksenkringen, broederschappen, (fraternities), loges, enzovoorts) moeten allen ook worden herroepen.

'Een ieder die onbewust ongehoorzaam is aan een wet van YÁOHU UL is ook schuldig.' - Leviticus 5:17

'Schuldig' betekent dat men verdient te worden gestraft, vervloekt, vernietigd of gedood.

q) De volgende AFBEELDINGEN zijn occulte voorwerpen en symbolen en zijn allen grafische representaties van ha-satán, satir, de geit, de draak, de slang, het serpent, buitenaardse wezens en afgoden:


   Pentagram (vijfpuntige ster)    Hexagram (zespuntige ster)
   Hartvorm/Half-hartvorm       Afbeeldingen van regenbogen 
   Satanische S (zoals in Nazi SS)   Swastika (Nazikruis) 
   Bliksem S (Bliksemvorm)       Asterixen/Zon (zonneaanbidding) 
   Slangen/ Serpenten/Schorpioenen   Dieren/Vissen/Vogels/Insekten 
   Schedels/Skeletten/Doodskisten   Draken/Dinosauriers/Monsters 
   Buitenaardse wezens         Schrikwekkende figuren en     
                     afbeeldingen 
   Volle of kwartmaan         (Allah, maanafgod verering) 
   Alle kruisen 

De pyramide met 'het oog' aan de top, die u kunt zien op de achterzijde van het dollarbiljet van de V.S. Ook ha-satán's driepuntige vork kunt u vinden in het nieuwe logo van de Europese Economische Gemeenschap, omgeven door pentagrammen, ogenschijnlijk om de kleine Engelse letter 'e' weer te geven wat lijkt op het 'vredesteken' - wat ook gevormd is als een driepuntige vork van ha-satán, maar met een verlengd handvat. Dit zijn de verborgen occulte syumbolen van ha-satán (satir), bedekt in de ogen van de onoplettenden en de ongetrainden in de geopenbaarde waarheden van de heilige Woorden van YÁOHU UL, de Heilige van Israel.

Half-hart vormen zijn vaak in de oren van kopjes, de handvaten van kannen en in de bovenste haak van kleerhangers, rugleunignen van stoelen, paraplu's, wandelstokken enzovoorts. U kunt proberen om twee kleerhangers tegen elkaar te houden, met de haken tegenover elkaar, dan ziet u de hartvorm voor uw ogen!

Hartvormen (symbolische kop van de geit) zijn vaak in stickers, posters, textielontwerpen, huisversieringen, serviesgoed, en in boorden van koorkleding in de meeste kerken, sjaals, stropdassen, gebedssjalen, logo's van ondernemignen, nationale emblemen enzovoorts.

De symbolen van het mannelijke geslachtsorgaan zijn in het Washington monument, het Vaticaan, Egypte; architecturale spiralen in de meeste kerken, moskeeen, tempels, pagodes, en monumenten, bijna allen representeren het hoofd van de penis gericht naar de hemel, in rebellie tegen en belediging van de Allerhoogste. Uiterst verachtelijk in de ogen van de Heilige van Israel.

Als de meeste mensen ze willen hebben, dan is dat voor hun eigen risiko en verlies, maar u moet geen enkele van deze occulte objecten bezitten omdat u de waarheid kent, en aan wie veel is gegeven, van die wordt veel verwacht. U bent in het licht, terwijl zij in duisternis zijn jammergenoeg, daarom moet u het licht in deze wereld zijn, net als Molkhiúl YAOHÚSHUA het Licht van deze wereld is.

Ook het handsymbool van de geit is occult. Dat wordt gemaakt als de wijsvinger en pink omhoog zijn, terwijl de duim is gedrukt tegen de gevouwen middel- en ringvingers; het wordt vaak gedaan in rockconcerten, disco's, sexuele orgies en drugssessies.

U moet ieder apparaat wat u in uw bezit heeft in uw huis grondig inspekteren en nauwkeurig onderzoeken en onmiddellijk alle bovengenoemde occulte voorwerpen verbranden.

Als ze ergens aan vast zitten, verwijder ze dan en wis alle sporen uit die ze nalaten. Als ze echter praktische niet goed te verwijderen zijn, gooi dan het hele ding in de brandhaard! En zo snel mogelijk.....

Want dit zijn dodelijke, moordende, giftige, fatale en afschuwelijke voorwerpen. Zij verkorten uw leven. Terwijl YÁOHU UL uw gezondheid en lengte van gezegende dagen is. Veel fatale ziektes kunnen direct worden toegeschreven aan deze occulte voorwerpen. Geloof het of niet.

'Ik ben de weg,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA. Probeer dus niet deze waarheden weg te redeneren als een manier om volle, prompte en blijde gehoorzaamheid te ontwijken. 'En ik zal bij u wonen...' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA!

Dus gordijnen, vitrage, vloerkleden, tafellakens, servetten, gereedschappen, nationale- en ondernemingslogo's enzovoorts, moeten allen grondig geinspekteerd en onmiddellijk weggedaan worden als ze voorwerpen, symbolen en sublieme afbeeldingen en geluiden hebben die komen van ha-satán (de geit).

Stel het nooit uit omdat ze wat geld kosten. De verliezen en kosten die deze occulte voorwerpen u zullen kosten op lange termijn zijn veel meer dan de kosten van de voorwerpen waarvan u nu afstand moet doen. Een persoon die sterft aan kanker zal alles geven voor een verlenging van zijn leven, maar als hij vroeger verlicht was geweest zou hij nooit het slachtoffer geworden zijn van de ziektes veroorzaakt door deze afschuwelijke occulte voorwerpen.

'Een team van rondreizende Joden die gingen van dorp naar dorp om de demonen uit te drijven wilden experimenteren door de naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA te gebruiken. De bezwering die ze gebruikten was deze: 'Ik gebied u door YAOHÚSHUA, die Shaul predikt, om uit te gaan!' Zeven zonen van Sceva, een Joodse priester, deden dit.

Maar toen ze dit probeerden bij een man met een demon, antwoordde de demon: 'Ik ken YAOHÚSHUA en ik ken Shaul, maar wie bent u?' En hij besprong twee van hen en sloeg hen zodat ze naakt en zwaar gewond uit het huis vluchtten.'

'Het verhaal van wat er gebeurd was verspreidde zich snel door Efeze, naar Joden en Grieken; en een plechtige vrees kwam over de stad, en de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA werd zeer geeerd.

Velen van de gelovigen die zwarte magie hadden beoefend beleden hun daden en brachten hun bezweringsboeken en tovermiddelen en verbrandden ze op een openbaar vuur. (Iemand schatte de waarde van de boeken voor $10.000,00 / f 20.000,00). Dit geeft aan hoe diep de hele omgeving geraakt was door YÁOHU UL's boodschap.' - Handelingen 19:13-20

'U moet niet in uw huis enige gruwel brengen,' zei YÁOHU UL in Deuteronomium 7:26.

Want als u dat doet, is uw verdoemenis zeker. Verafschuw ze uitermate, want zij zijn gevloekte dingen! Wees dus zeker dat u helemaal en grondig zonder enige van de bovengenoemde occulte voorwerpen in uw bezitting en huis bent voor dat u zich bezighoudt in demonenuitdrijving bij demonisch bezetenen of demonisch gevulde huizen, of in het genezen van de zieken en het opwekken van de doden.

De vijand, ha-satán, mag nooit enig kontaktpunt in uw leven vinden zodat hij iets tegen u kan aktiveren. Uw borstwapen van gerechtigheid moet nooit enige barst vertonen. Het moet de gerechtigheid van YÁOHU UL Tzaodoq, de Rechtvaardige zijn.

Stap #6:

De persoon die de bevrijding, genezing of opwekking in de Shúam (Naam) van Molkhiúl YAOHÚSHUA ontvangt, moet ook vrij zijn van alle voornoemde occulte objecten, en zijn bezittingen en huis ook.

Zo zal ha-satán geen oorzaak vinden van aktie tegen hem, geen punten van kontakt met hem en in zijn leven, zodat de vijand geen legale grond wordt gelaten waardoor hij zijn boosaardige aktiviteiten in het leven van die individu niet kan voortzetten.

Dit moet gedaan worden met tact en zachtmoedigheid door eerst aan de leden van zijn huishouding of familieleden die tegenwoordig zijn om toestemming te vragen, vriendelijk en nederig aan hen uitleggend dat dit de oorzaken van de vijandelijke bezetenheid, ziekte of dood zijn en dat dit voorwerpen zijn van gruwel in het licht van de Heilige Woorden van YÁOHU UL, onze Schepper, de Almachtige, van Wie onze macht om demonen uit te drijven, om te genezen en op te wekken komt. De occulte voorwerpen die bij hem en van hem zijn moeten onmiddellijk allen verbrand en totaal vernietigd worden.

Zo mogelijk moet in dit stadium het slachtoffer van demon- bezetenheid en/of ziekte al zijn banden en betrokkenheid met deze occulte aktiviteiten verbaal herroepen, het 'DAM' (Bloed) van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY gebruikend tegen zulke krachten en invloeden in zijn leven. Dit is noodzakelijk, onmisbaar.

Het slachtoffer of de patient moet verbaal herroepen, banden verbreken en eens en voor altijd elke soort van binding met deze occulte voorwerpen/aktiviteiten weerstaan. Nadat zij zijn herroepen, verbaal, is het veel makkelijker om de bevrijding en/of genezing van YÁOHU UL met succes zich te zien manifesteren.

Het herroepen wat het slachtoffer of de patient doen moet 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY' gebeuren (wat betekent: 'In de Naam van YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY').

Als het slachtoffer of de patient niet bekwaam is om te verbaal te herroepen, dan moet de demonuitdrijver het voor hem doen, en in het einde moet hij het slachtoffer vragen in te stemmen met wat de demonuitdrijver zei door de woorden 'am-náo' (amen) uit te spreken.

Bijvoorbeeld: 'Ik herroep nu en verbreek alle banden van _________________________________ (volledige naam van het slachtoffer of de patient) van betrokkenheid bij de occulte aktiviteit van ouija borden, waarzeggerij en tarot kaartlezen, door het 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en in de kracht van YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en wij verklaren allen: am-náo!'

(uitgesproken als: 'beh hol-shoeam')

Het slachtoffer of de patient moet zijn toestemming of instemming geven door verbaal te zeggen 'am-náo.'

In de meeste gevallen van personen gekweld met ziekte en kwalen, naast de duivelse effekten van occulte voorwerpen, is een van de grootste oorzaken van zulke ziekten bitterheid of onvergevingsgezindheid in het hart van de gekwelde.

Daarom moet de genezer, als mogelijk, tactvol en vriendelijk vragen naar verleden pijnen, verliezen, beledigingen of beschadigingen die anderen de patient hebben aangedaan en waar nog bitterheid over huist in zijn hart.

De vriendelijke vermaning van Molkhiúl YAOHÚSHUA betreffende de noodzaak hen die ons iets misdaan hebben te vergeven moet overgedragen worden naar de patient, zodat wij ook vergeven zullen worden van onze zonden.

Molkhiúl YAOHÚSHUA, verbond vaak vergeving van zonden aan genezing van ziektes en kwalen in de Heilige Schrift. En inderdaad, de meeste ziektes en kwalen hebben bitterheid, pijn en schuld als hun voornaamste oorzaak, naast het bezitten van occulte voorwerpen, natuurlijk. De oplossing? Laat ze kennis maken met de Grote Genezer, de Gote Dokter, Molkhiúl YAOHÚSHUA en vertel hen vriendelijk de Heerlijke Boodschap van genezing, bevrijding, vergeving en kwijtschelding voor hen die willen geloven en Molkhiúl YAOHÚSHUA hun unieke persoonlijke Redder, Genezer en Heer willen maken.

Molkhiúl YAOHÚSHUA zei dat wie in Hem gelooft vergeving van zonden ontvangt door Zijn Shúam (Naam). Daarom moet de patient deze simpele vraag gesteld worden:

'Vergeeft u nu volledig al diegenen die u hebben pijn gedaan, beledigd, beschadigd en die verliezen hebben veroorzaakt voor u in het verleden, vanuit uw hart, oprecht en zonder te doen alsof?' Dan moet hij antwoorden: 'Ja, ik vergeef hen allen nu.' Dan moet de gelovige hem leiden in het opzeggen van het 'Zondaarsgebed van Bekering' (Appendix A), zodat hij de nieuwe geboorte en de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' mag ontvangen in zijn hart en persoon.

Als tengevolge van fysieke zwakte de patient het Zondaarsgebed van Bekering niet kan opzeggen dan kan de gelovige als het genezingswerktuig van Molkhiúl YAOHÚSHUA alles voor hem opzeggen en in het einde met de patient zijn overeenstemming bevestigen met wat is gelezen voor hem, en als hij zegt 'Am-nám,' dan is het net zo aannemelijk voor YÁOHU UL als het persoonlijk gesproken is door de patient.

En van dat moment af aan is hij vergeven door YÁOHU UL van al zijn zonden, ongerechtigheid en slechtheid. Hij is een nieuwe schepping, een volkomen nieuw persoon, vergeven en gereinigd door het 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! Alles moet gedaan worden in geloof.

In gevallen van demonische bezetenheid, kan deze introduktie tot Molkhiúl YAOHÚSHUA, het herroepen van alle banden met occulte activiteiten en het opzeggen van het 'Zondaarsgebed van Bekering' door de bedrukte gedaan worden gedurende heldere momenten, in tijden waarin de bezetene weer bij zijn verstand is, als de demonen niet actief zijn van binnen. Dit moet dus gedaan worden wanneer mogelijk.

Als echter de bezetene echt ontoegankelijk is door de dominante uiterlijke manifestaties van de boze geesten, dan zullen er zeker korte momenten van helderheid in de bezetene zijn waarin hij een kort 'am-náo' op de volgende vragen van de demonuitdrijver kan geven, met dezelfde voordelige gevolgen als hij zijn toestemming, instemming en bevestiging geeft:

'Herroept u ______________________________, (volledige naam van de persoon) nu al uw banden en betrokkenheden met de occulte activiteiten van ________________________________ (noem specifieke occulte betrokkenheden), 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY?' Dring er dan op aan, en moedig hem aan om 'am-náo' te zeggen.

'Vergeeft u nu allen die tegen u hebben gezondigd?'

Antwoord: 'Am-nám.'

'Maakt u nu Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, de Messias, als uw enige persoonlijke Heer en Redder van uw hele leven nu en voor altijd?'

Antwoord: 'Am-nám.'

Bemoedig hem en dring er dan op aan om de reddende Naam: 'YAOHÚSHUA' te noemen en aan re roepen - want er is geen andere naam onder de hemel gegeven aan de mensen voor redding, bevrijding, genezing en hulp behalve die Shúam: YAOHÚSHUA!

Het is echt belangrijk voor hem om de naam uit te spreken met zijn mond, omdat het is geschreven: 'Wie de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA aanroept zal bevrijd, gered, genezen en geholpen worden!' Dus doe uw best, met behulp van 'RUKHA-YAOHÚSHUA,' hem aan te sporen, te bemoedigen en aan te manen om deze meest krachtige Naam uit te spreken en aan te roepen voor zijn redding: YAOHÚSHUA!

(Uitspraak: 'JAU-HOE-SJOEA' - met het accent op de tweede lettergreep).

'Als u belijdt met uw mond dat YAOHÚSHUA Molkhiúl is en gelooft in uw hart dat YÁOHU UL Hem heeft opgewekt van de dood, dan zult u gered worden. Want met uw hart gelooft u en bent u gerechtvaardigd, en met uw mond belijdt u en bent u gered.' - Romeinen 10:9-10

'Wie de Naam van YÁOHU UL aanroept zal gered worden. - Handelingen 2:21, ook Joel 2:32

'Redding is gevonden in geen ander, want er is geen andere naam onder de hemelen gegeven waardoor we moeten behouden worden dan de Shúam (Naam): YAOHÚSHUA!' - Handelingen 4:12

'Daarom verhoogde YÁOHU UL Hem boven de hoogste plaats en gaf hem de Naam die boven elke andere naam is; opdat bij de Naam:YAOHÚSHUA elke knie zich zal buigen, in hemel en op aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden dat YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY de Koning is tot de heerlijkheid van YÁOHU UL, de Vader.' - Fillipenzen 2:9-11

Wanneer mogelijk moet de patient of de bezetene aangemoedigd worden om gedurende heldere tussenpozen Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY aan te roepen als zijn helper, of Genezer en om Hem in zijn hart te ontvangen. De gelovige kan de verdrukte leiden in het opzeggen van het Zondaarsgebed voor Bekering' (Appendix A) zodat hij de nieuwe geboorte en de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' kan ontvangen en opdat Hij kan beginnen met in de persoon te wonen.

Om de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' te ontvangen in zijn hart, moet de verdrukte zich bekeren van alle bekende zonde in zijn leven, alle afgoden en alle occulte betrokkenheid in het verleden herroepen en dan geloven, ontvangen, en Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY als zijn enige persoonlijke heer, Redder, Genezer en Bevrijder maken.

De demonuitdrijver/genezer wordt geadviseerd om de verdrukte, of de patient te leiden in het ontvangen van Molkhiúl YAOHÚSHUA in zijn hart als zijn enige persoonlijke Heer van zijn leven en Redder, door hem de Heerlijke Boodschap te vertellen, dat er vergeving van zonden is en een nieuw leven van verfrissende zegen als hij Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, de Messias, erkent en ontvangt.

Hoe kunnen zij geloven als niemand het hen vertelt? U bent dus de juiste persoon en dit is de beste tijd om hem de prachtige boodschap van Molkhiúl YAOHÚSHUA te laten horen.

'Maar aan allen die Hem ontvingen (YAOHÚSHUA), aan hen die geloofden in Zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van YÁOHU UL te worden. Alles wat ze moesten doen was Hem vertrouwen om hen te redden. Allen die dit geloven worden herboren! - niet een fysieke wedergeboorte voortkomend uit menselijke passie of planning - maar door de wil van YÁOHU UL.' - YÁOHUkhanam 1:12-13

'Een ieder van u moet zich afkeren van de zonde en zich keren naar YÁOHU UL, en gedoopt worden in de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, voor de vergeving van uw zonden, dan zult u ook de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' als gift ontvangen. Want Molkhiúl YAOHÚSHUA beloofde hem aan iedereen van u die geroepen is door YÁOHU UL, onze Schepper, en aan uw kinderen en zelfs aan hen die uit verre landen komen.' - Handelingen 2:38-39

'Want YÁOHU UL had deze wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon (YAOHÚSHUA) gaf, opdat wie in Hem gelooft niet zal verloren gaan maar het eeuwige leven heeft. Want YÁOHU UL zond Zijn Zoon niet in de wereld om de wereld te veroordelen, maar om de wereld te redden door Hem. Wie in Hem gelooft is niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Shúam (Naam) van YÁOHU UL's enige Zoon - YAOHÚSHUA!' - YÁOHUkhanam 3:16-18.

'Want wat ik ontving geef ik nu door aan u als van het allerhoogste belang: dat Molkhiúl YAOHÚSHUA voor onze zonden stierf zoals het is geschreven in de Schrift, dat Hij was begraven, dat Hij was opgewekt op de derde dag als geschreven in de Schriften.' - 1 Corinthe 15:4

Vraag hem dan: 'Gelooft u dit alles? Maakt u nu en ontvangt u Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY als uw enige persoonlijke Heer van uw leven en Redder nu tot in alle eeuwigheid? Gelooft u dat Molkhiúl YAOHÚSHUA de Messias is die gezonden is door YÁOHU UL voor de redding en bevrijding van iedereen?'

Hij zal zeker zijn bevestiging over deze vragen uitspreken door 'am-náo' te zeggen als de ''RUKHA-YAOHÚSHUA' (Geest van YAOHÚSHUA) hem het verlangen en de bekwaamheid (genade) geeft om het voorrecht te hebben om vergeving van al zijn zonden, genezing, bevrijding en eeuwig leven te ontvangen door de Shúam (Naam) van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, de ware Messias.

Als waterdoop mogelijk is, dan moet hij zo'n ceremonie zo snel mogelijk ondergaan en de gelovige moet hem in water onderdompelen 'Ol Shúam' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY. Als het onmogelijk is of door de fysieke conditie van de patient, in sommige gevallen, niet kan, dan mag waterdoop symbolisch worden gedaan door het gieten van water op het hoofd van de individu. Maar dit is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen, het moet nooit een regel worden. Bij de waterdoop zegt u:

'In gehoorzaamheid aan het gebod van Molkhiúl YAOHÚSHUA, doop ik u nu in water ''Ol Shúam'' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY. U werd daarom begraven met Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY door de waterdoop in de dood van uw oude zelf, zodat, net als Molkhiúl YAOHÚSHUA opgewekt werd van de dood door de heerlijke kracht van YÁOHU UL, de Vader, u ook een nieuw opstandingsleven mag leven in de kracht van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die vanaf nu in u woont, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en we zeggen nu allen, am-náo!'

De nieuwe bekeerling moet nu 'am-náo' zeggen met de doper. Ja, u kunt anderen dopen die komen tot Molkhiúl YAOHÚSHUA.

'Mij is gegeven alle autoriteit in hemel en op aarde. Ga daarom en maak discipelen in alle natieen, hen dopende 'Ol Shúam' (in de Naam) van de YÁOHU ABÚ (Vader) en van ha-BOR (de Zoon) en van de 'RUKHA-HODSHUA,' (Heilige Geest), en leer deze nieuwe discipelen alle geboden die Ik u gegeven heb te gehoorzamen, en wees verzekerd dat Ik met u ben voor altijd, zelfs tot het eind van deze tijd,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Man-YÁOHU 28:18-20

Stap #7:

Dit is zeer belangrijk. De demonuitdrijver moet altijd in gedachten houden dat de enige effectieve wapens die hij heeft de volgende zijn en niets anders:

a) De 'Shúam' (Naam) van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY;
b) De 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY;
c) De engelen van YÁOHU UL Gavóha;
d) De geschreven Woorden van YÁOHU UL in de Heilige Schrift.

Dit zijn de enige waarlijk effectieve wapenen die gebruikt kunnen worden tegen ha-satán en zijn boze geesten, die echt bekaam zijn tot totale overwinning over hun boosaardige machten, invloeden, kwalen en bindingen.

Onthoud dat ha-satán en zijn boze geesten meesters zijn in leugen, vermommingen en misleidingen, want satán is de vader van de leugen. Hun voorwendselen negerende, moet de demonuitdrijver vast in zijn geloof en vertrouwen blijven dat de bovengenoemde wapens waarlijk de enige en waarlijk effectieve wapens tegen de vijand zijn.

Hoewel boze geesten zullen voorwenden dat zij bang zijn van andere apparaten of amuletten of heilig water of zelfs de crucifix, wees niet misleid. De waarheid is dat vreemde voorwerpen, apparaten en amuletten of tovermiddelen gebruikt in demonuitdrijving niet echt effectief zijn, omdat het gebruik van deze middelen is als pogen satán te vernietigen in zijn eigen gebied, wat eigenlijk naief is, of zelf gewoongweg stom.

Als iemand die onkundig is in het Woord probeert om demonen uit te drijven met de crucifix, rozenkrans of weiwater, dan komen de boze geesten misschien uit het slachtoffer maar zij zullen dan in de uitdrijver gaan en die bezitten en ook weer terugkeren naar het slachtoffer. Waardoor het geval erger wordt.

De uitdrijver wordt de bezetene, samen met het oorspronkelijke slachtoffer. Waarom? Vanwege gebrek aan kennis van het Woord van YÁOHU UL.

Ook moet de demonuitdrijver nooit redetwisten, spreken met, noch ingaan op een vraag of opmerking van het slachtoffer die niet van hemzelf zijn maar ingegeven door de inhuizende boze geesten. Het is ook mogelijk dat het slachtoffer of de patient, naargelang het geval, de bevrijding of genezing weerstaat vanwege de aandrang van zijn eigen vlees. Dit moet onderkend en genegeerd en voorkomen worden. Want het vlees dringt aan en voedt de gedachten van het onwetende slachtoffer/de patient met verkeerde beslissingen die in de gunst zijn van een continue neergang naar dood en uiterste slechtheid.

Het is ook mogelijk dat de boze geesten gezichtsuitdrukkingen en gebaren maken of woorden uiten naar de demonuitdrijver die proberen te dreigen, beangstigen of intimideren. Zij kunnen ook proberen om gevoelens of vals medelijden en barmhartigheid op te wekken opdat de demonuitdrijver tot een halt gebracht wordt. Dit zijn streken en uitvingingen van de vijand die overwonnen moeten worden door de demonuitdrijver.

De uitdrijver moet emotioneel dood zijn als hij in het proces is van het uitdrijven van deze boze geesten.

Een andere boosaardige zet of plan wat de boze geesten kunnen gebruiken is om de uitdrijver op te winden tot lust naar sex, door de uitingen of gebaren of sexuele vertoningen, vuiligheid, naaktheid, sexuele organen, orgasme-bewegingen enzovoorts. Of door vunzige suggesties en uitnodigingen.

Molkhiúl YAOHÚSHUA zei in YÁOHUkhanam 8:44: 'U behoort uw vader ha-satán toe en de lusten van uw vader zult u doen. Hij was een moordenaar van het begin, en bleef niet in de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is.

Als hij een leugen spreekt, spreekt hij van zichzelf: want hij is een leugenaar, en de vader van de leugen.' Het is duidelijk dat boze geesten vol zijn van lusten en leugens, daarom moeten gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA altijd waakzaam zijn voor hun leugenachtige streken, plannen, verzinsels en misleidingen.

Nogmaals, de demonuitdrijver moet altijd in gedachten houden dat hij er is om bevrijding te brengen aan de gebondene als de afgezant van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY. Hij moet totaal en onmiddellijk al deze vuile uitnodigingen weerstaan en overwinnen en emotioneel dood zijn gedurende het hele proces van uitdrijving.

De 'RUKHA YAOHÚSHUA' moet in toale en absolute controle van de gedachten, geest, ziel, lichaam en emoties van de uitdrijver zijn. Dat is de ware betekenis van vervuld zijn met de 'RUKHA-YAOHÚSHUA.' Voor onmiddellijke, complete en zekere overwinning!

Waarschuwing: De demonuitdrijver in de Shúam van Molkhiúl YAOHÚSHUA moet nooit, onder geen enkele omstandigheid, enig fysiek of materieel apparaat of instrument gebruiken tegen de demonischbezetene, zoals messen, speren, scheermesjes, zwepen, kettingen, pistolen, naalden, houten hamers, handboeien of staken.

Deze zijn alleen effectief in de films maar niet in realiteit, zij werken niet, zij zijn nutteloos. Zij beschadigen alleen en doen het slachtoffer fysiek pijn, terwijl de demonuitdrijver wordt geacht te helpen en beschermen in de eerste plaats. Dus nogmaals, ongeacht hoe zij ook voorgeven dat zij kunnen overwonnen worden door fysieke middelen, wees niet misleid.

Het is een van de oudste stunten van boze geesten zodat ze de onkundige en onachtzame demonuitdrijver kunnen vangen in het gebruik van gewelddadige en fysieke middelen, zodat het slachtoffer er nog erger aan toe is en de mogelijke ongenade en slechte naam van de genezer/uitdrijver en zijn mogelijke overtuiging bevorderen dat hij een misdaad van fysieke verwondingen, aanval of zelfs moord heeft begaan. Dus wie gewaarschuwd is, is bewapend voor de strijd begint.

Nogmaals, de enig ware en waarlijk effectieve wapens die u moet gebruiken zijn: de 'Shúam,' het 'DAM,' de engelen van YÁOHU UL Gavóha, en de geschreven Woorden van YÁOHU UL in de Heilige Schrift, niet meer, niet minder.

Als de uitdrijver moet spreken, in confrontatie van het slachtoffer of de patient, dan moet hij alleen woorden uitspreken die geschreven zijn in de Heilie Schrift, niet zijn eigen woorden of ideeen, opmerkingen of commentaren. Toen Molkhiúl YAOHÚSHUA in confrontatie met ha-satán, de duivel was, in de Heilige Schrift, sprak Hij alleen woorden die geschreven waren in de heilige Schrift, zich volledig realizerende dat alleen door de geschreven en gesproken woorden door YÁOHU UL men zal leven, en niet door brood alleen.

'Toen Molkhiúl YAOHÚSHUA geleid werd naar de woestijn door de 'RUKHA-YÁOHU' om verzocht te worden door ha-satán, at Hij niets gedurende veertig dagen en veertig nachten en werd erg hongerig. Toen ha-satán Hem probeerde over te halen om brood te krijgen door het veranderen van de stenen in broden. 'Dan zal het bewijzen dat U de Zoon van YÁOHU UL bent,' zei hij.

'Maar Molkhiúl YAOHÚSHUA zei tegen hem: 'Nee! Want de Schrift vertelt ons dat brood niet de zielen van mensen voedt: gehoorzaamheid aan elk woord van YÁOHU UL is wat we nodig hebben.'

Toen nam ha-satán Hem naar Jeruzalem naar het dak van de Tempel. 'Spring eraf,' zei hij, 'en bewijs dat U de Zoon van YÁOHU UL bent, want de Schrift verklaart: 'YÁOHU UL zal Zijn engelen gebieden om u te bewaren tegen het verpletterd worden op de rotsen beneden.'

Molkhiúl YAOHÚSHUA gaf als vinnig antwoord: 'Het zegt ook dat we niet YÁOHU UL, uw UL, voor een dwaze test moetn plaatsen!'

Toen nam ha-satán Hem naar de piek van een erg hoge berg en toonde hem de natieen van de wereld en al hun glorie. 'Ik zal het alles aan U geven,' zei hij, 'als U alleen maar voor mij knielt en mij aanbidt.'

'Ga weg hier ha-satán,' zei Molkhiúl YOUHUSHUA tegen hem. 'De Schriften zeggen: 'Aanbid alleen YÁOHU UL. Gehoorzaam alleen Hem.' - Man-YÁOHU 4:1-11

Woorden gesproken door de Allerhoogste, YÁOHU UL, zijn krachtig! En ha-satán en zijn gunstelingen moeten zich onderwerpen aan de gesproken woorden van YÁOHU UL. Door YÁOHU UL's woorden werd het hele universum geschapen. YÁOHU UL Gavóha is de Meest Machtige in het universum, dus wat Hij zegt gebeurt en moet worden gehoorzaamd.

Daarom moet de demonuitdrijver duidelijk, krachtig en met volle autoriteit de woorden van YÁOHU UL geschreven in de Heilige Schrift, geleerd of gebracht in zijn gedachten door de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die inwoont in de gelovige, verklaren.

De uitdrijver moet helemaal vertrouwen, afhankelijk zijn van en zich toevertrouwen aan de machtige manifestatie van het werk van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' door hem heen.

De 'RUKHA-YAOHÚSHUA' zal onderwijzen, leiden, wijzen in alle waarheid en de uitdrijver de woorden in gedachten brengen van Molkhiúl YAOHÚSHUA geschikt voor de situatie.

En het is de kracht van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die zich manifesteert door de gelovige in deze situaties, zodat gehele bevrijding en genezing of opwekking van de dood is verzekerd. Nooit moet de uitdrijver veronderstellien dat hij alleen moet aanvallen, en in zijn eigen luttele kracht. Nee. Dit alles moet gedaan worden van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' en niet door zelf doen of dwaze vooronderstellingen.

'Draag daarom de volledige wapenrusting van YÁOHU UL, zodat als de boze dag komt, u krachtig kunt blijven, uw grond behoudend, en nadat u alles gedaan heeft, om dan stevig en onwankelbaar te blijven. Blijf dan standvastig, met de gordel der waarheid gegord om uw middel, met het borstwapen van gerechtigheid op z'n plaats, en uw voeten aangedaan met de bereidvaardigheid die komt van de Heerlijke Boodschap van vrede.

Hieraan toegevoegd, neem het schild van geloof, waarmee u alle vlammende pijlen van de boze kunt uitdoven. Draag de helm van redding en het Zwaard van de Geest (Rukha), welke het Woord van YÁOHU UL is. En bid in de Geest in alle gelegenheden met alle soorten van gebeden en verzoeken.' - Efeze 6:13-18

YÁOHU UL's woorden, die waren gegeven aan u in het begin van deze literatuur, zijn de meest effectieve woorden die men kan vinden in de Heilige Schrift en worden het meest gebruikt in demonuitdrijvingen, genezingen van de zieken en opwekking van de doden.

Het zwaard van de Geest, wat het Woord van YÁOHU UL is!. De uitdrijver of genezer moet deze woorden van YÁOHU UL, die hem leven en kracht geven door de 'RUKHA-YAOHÚSHUA,' hardop uitspreken 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

Bijvoorbeeld, als u uw handen op de zieken legt zeg u:

'Het is geschreven: aan ons, gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA, is gegeven autoriteit over alle machten van ha-satán, en als we onze handen op de zieken leggen, zullen ze genezen, want door de wonden van Molkhiúl YAOHÚSHUA, zijn wij genezen! Ik verklaar dit 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY,am-náo!'

Of in het geval ven bevrijding en genezing van de krankzinnige, kan de demonuitdijver of genezer dit opeisen voor en namens de verstandelijk zieke:

'Ons is niet gegeven een geest van vrees, maar van kracht, liefde en gezond verstand! De kastijding van onze vrede in ons verstand was op Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! Hij droeg onze ziete en onze zwakheden en we overwinnen ha-satán door het 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám! Aldus hebben we verklaard en geboden, en zo zijn deze allen van kracht nu in de geestelijke wereld, dus ook in het hele wezen van deze persoon!'

Het is dus het beste dat de uitdrijver de woorden van YÁOHU UL perfect uit z'n hoofd heeft geleerd als z'n waardevolle wapen of geestelijke zwaard in het overwinnen van de krachten van duisternis. Deze woorden van YÁOHU UL, zoals geschreven, moeten altijd klaar zijn in zijn mond als nodig; en wanneer gemaand door de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' om uit te spreken met volle autoriteit en krachtig geloof, de uitdrijver moet altijd volmaakt klaar zijn om ze uit te spreken tegen de vijand.

Onthoud dat de uitdrijver alleen uit moet spreken de woorden die al zijn gesproken door YÁOHU UL in Zijn geschreven Woord, en andere woorden die in overeenstemming of op dezelfde lijn zijn met de gesproken woorden van YÁOHU UL, de Allerhoogste, de Almachtige.

'Want het Woord van YÁOHU UL is levend en krachtig. Scherper dan enig dubbelsnijdend zwaard, het dringt door zelfs tot de verdeling van ziel en geest, beenderen en merg; het oordeelt de gedachten en houdingen van het hart.' - Hebreeen 4:12

Stap #8:

Het duidelijke, uitdrukkelijke gebod voor bevrijding, genezing of opwekking moet nu krachtig gegeven worden door de uitdrijver, met vol geloof en autoriteit als een kind van YÁOHU UL Gavóha, de Allerhoogste. Voorbeelden zijn:

In gevallen van bevrijding van boze geesten:

'Al jullie boze geesten kom nu uit van _______________________ (volledige naam van de persoon) en kom nooit meer terug.......'

In gevallen van genezing van ziekte:

'Wees nu genezen _____________________________ (volledige naam van patient) van ____________________________ (noem de ziekte of kwaal als bekend)....'

In gevallen van opwekking uit de dood:

'Leef nu....'

'....Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Alle geboden gegeven door de uitdrijver,en verklaringen in lijn met YÁOHU UL's geschreven woorden, moeten gegeven worden 'Ol Shúam YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.' Waarom? Omdat het geschreven staat:

'Bij het noemen van de Shúam 'YAOHÚSHUA' zal elke knie zich buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden dat YAOHÚSHUA de Heer is die gehoorzaamd en gevolgd moet worden door allen, tot de heerlijkheid van YÁOHU UL Gavóha in de hemel.'

YÁOHU UL heeft het volgende bevel gegeven. Niemand kan dus weigeren te volgen, gehoorzamen en onderwerpen aan een bevel van een gelovige, als het gedaan is in de naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! Alle wezens, in het hele universum, moeten gehoorzamen als men wordt bevolen in de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA. Niemand kan dat weerstaan, omdat YÁOHU UL Gavóha het heeft verklaard. En alle autoriteit in hemel en op aarde is gegeven aan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en we zijn altijd in volmaakte gemeenschap of eenheid met Hem, door de 'RUKHA-YAOHÚSHUA.'

Dus als de gelovige bevelen geeft en verklaringen van geloof in Molkhiúl YAOHÚSHUA en in Zijn naam aflegt, doet hij het voor en namens Molkhiúl YAOHÚSHUA, en het resultaat is alsof het Molkhiúl YAOHÚSHUA Zelf is Die de bevelen geeft en de verkaringen aflegt door de mond van de gelovige, als Zijn medewerker, afgezant of instrument. En zo moeten de boze geesten en zelfs ha-satán volledig gehoorzamen, onderwerpen en volgen, prompt, compleet, en onmiddellijk.

'Een kudde varkens was zich voedende op de berghelling in de buurt en de demonen smeekten Hem hen te laten gaan in de varkens. En Molkhiúl YAOHÚSHUA zei dat ze konden gaan in de varkens. En zo verlieten ze de man en gingen in de varkens. En onmiddellijk rende de hele kudde naar beneden en viel over de rand van de oever in het meer eronder, waar zij verdronken.' - Lukas 8:32-33

Het is aanbevolen dat in gevallen van genezing van ziektes en kwalen, de patient met pure olijfolie gezalfd wordt (om de zalving van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' te symbolizeren') door de gelovige/genezer gelijktijdig met het opleggen van zijn hand op het voorhoofd van de patient, dit zeggende:

'Ik zalf u nu met olie om de manifestatie van de genezende kracht van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' te symbolizeren, zoals geschreven, we zullen onze handen op de zieken leggen en u zult herstellen, en ontvang nu uw genezing van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en dit doe ik 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-náo!'

Als de patient bij bewustzijn is moet die aangemoedigd worden 'am-náo' te zeggen met de genezer, om zijn instemming te betuigen met het ontvangen van zijn genezing van de Grote Dokter, Molkhiúl YAOHÚSHUA, de Messias.

Het is ook noodzakelijk dat de uitdrijver specifiek is over wanneer de dingen die bevolen worden moeten gebeuren, wat 'nu' is.

De demonuitdrijver moet ook aangeven dat hij de bevelen geeft in de kracht van de autoriteit die rust op de kinderen van YÁOHU UL Gavóha en gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, een met hem in Zijn mystieke lichaam de Oholyáo (Gemeente) van de rechtvaardigen. Voorbeeld van dit bevel is:

'Als een kind van de levende YÁOHU UL Gavóha, en behorend tot Hem, en als een gelovige in Molkhiúl YAOHÚSHUA, mede-erfgenaam met Hem, beveel ik jullie dat jullie nu uitkomen uit _____________________ (volledige naam van de individu) en nooit weer terug komen, nu niet en nooit niet! 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

De uitdrijver moet ook verklaren dat hij hen niet toestaat om terug te keren om weer te wonen of te verblijven in de persoon die bevrijd wordt, of de persoon die genezing ontvangt van Molkhiúl YAOHÚSHUA. Verder moet het uitdrukkelijk bevolen worden dat hij alle boosaardige activiteiten van deze boze geesten stopt zoals het is geschreven: 'wat wij niet toelaten op aarde, laten we niet toe in de hemelse gewesten.'

Het 'DAM' (bloed), de 'Shúam' (Naam) en de Woorden van YÁOHU UL moeten ook duidelijk worden genoemd als de wapenen die de demonuitdrijver of genezer gebruikt tegen de vijand, en moeten ondubbelzinnig en duidelijk vermeld worden. Voorbeeld:

'Ik gebuik nu het 'DAM' en de 'Shúam' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY tegen jullie allen, als het is geschreven: 'Wij overwinnen ha-satán door het 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY en door de woorden van onze getuigenis!'

In gevallen van huizen met geesten moet de uitdrijver ook dezelfde wapenen tegen de boze geesten gebruiken, die het 'DAM,' de 'Shúam,' en Woorden van YÁOHU UL, zijn, nogmaals, niet meer, niet minder. Bijvoorbeeld:

'Ik gebied nu alle boze, kwaadaardige geesten in dit huis om te vertrekken, ga uit, snel en verlaat dit huis nu en kom nooit terug, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en ik gebruik het krachtige 'DAM' (bloed) van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSKHKAY tegen jullie allen op dit moment!

Zoals het is geschreven: 'Wij weerstaan je ha-satán en je moet nu van ons vlieden! Zoals het is geschreven: 'Wij weerstaan je ha-satán en je vliedt nu van ons!' Wij geven geen plaats voor jou en wat wij niet toestaan op aarde is niet toegestaan in de hemel. En bij het noemen van de Naam YAOHÚSHUA, moet elke knie zich buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en elke tong belijden dat YAOHÚSHUA de Heerser over allen is Die moet worden gehoorzaamd en gevolgd, tot de heerlijkheid van YÁOHU UL Gavóha, de Allerhoogste, in de hemel!

Dus jullie moeten allen je knieën buigen en mijn bevelen gegeven 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY gehoorzamen! Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY bestraft, wederstaat en verdrijft jullie allen nu! Ga en vertrek nu! Ik beveel dit alles 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

In gevallen van ziekte en kwalen, waarin de specifieke ziekte herkend wordt, is het beter om specifieke bevelen te geven om de boze geesten uit te drijven die die ziekte veroorzaken. Voorbeelden:

'Alle boze geesten van kanker, ik beveel jullie om uit te komen uit ____________________(volledige naam van de patient) op dit moment, en nooit meer terug te komen, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

'Alle boze geesten van AIDS, ik beveel jullie om uit te komen uit ____________________(volledige naam van de patient) op dit moment, en nooit meer terug te komen, omdat door de wonden van Molkhiúl YAOHÚSHUA hij genezen is, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Als de ziekte niet bekend is, dan moet u een algemeen bevel geven zoals:

'Alle boze geesten van ziekte, kwalen en zwakten, ik beveel jullie allen nu uit te komen uit ________________________ (volledige naam van de persoon), op dit moment, en nooit weer te komen, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

U moet uw verstand vernieuwen naar het feit dat ziekten en kwalen worden veroorzaakt door boze geesten. Dat is de waarheid geopenbaard in de Heilige Schrift. U moet vast blijven in wat geschreven is ongeacht wat de experts in de wereld zeggen. Ziektes, kwalen en zwakten worden veroorzaakt door de boze geesten van ha-satán, de slang. Zelfs AIDS is van de duivel, ha-satán.

Bezie het op deze wijze. De wereld beschouwt ziektes en kwalen als veroorzaakt door bacterieën, virussen, fungus en andere organismen. Nu worden deze organismen levend gehouden en in beweging gehouden door de levende kracht in hen die eigenlijk onzichtbaar is, ze is geestelijk. Dus als bronnen van bestaan geestelijk zijn, dan zijn zij onderworpen aan de geopenbaarde geestelijke wetten in de Heilige Schriften, zoals bevolen door YÁOHU UL.

Dus de 'wind' of geest (rukha) achter hun beweging is in feite een boosaardige geestelijke kracht, die de Schrift een 'boze geest' noemt. Omdat zij geesten zijn, moeten zij de bevelen gegeven 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY gehoorzamen! Gezond verstand eigenlijk!

'Zou deze vrouw, die een dochter van Abraham is, die ha-satán heeft gebonden gedurende achttien jaren niet bevijd worden van haar banden alleen omdat het vandaag de Shábbos (Shabbat) is? - zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Lukas 13:16.

'En u weet ongetwijfeld dat YAOHÚSHUA Nuzrothiy was gezalfd door YÁOHU UL met de 'RUKHA hol-HODSHUA' (Heilige Geest) en met kracht, en Hij ging rond goeddoende en genezende ALLEN die werden verdrukt door demonen, want YÁOHU UL was met Hem.' - Handelingen 10:38

YÁOHU UL zei dat ziektes en kwalen van ha-satán zijn, zoals het is geschreven, en dat is de waarheid die de mensen vrij zal maken. In de Heilige Schrift, vooral in het boek van Job (Hoofdstukken 1 en 2) wordt de toelatende wil van YÁOHU UL, Jobs Beschermer, geopenbaard en ha-satáns boosaardige activiteiten in moorden, stelen en vernietigen.

YÁOHU UL's bescherming kan Hij toelatend terugtrekken of iemand kan van onder Zijn beschermende paraplu afdwalen door zonde en zelfwil, zich zo blootstellend aan de aanvallen en wapenen van vernietiging van ha-satán, waaronder ziektes en kwalen zijn.

Molkhiúl YAOHÚSHUA zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand kan tot YÁOHU AB (de Vader) komen dan door Mij.' - YÁOHUkhanam 14:6

'Dan zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u vrij maken....Als de Zoon (YAOHÚSHUA) u dan vrij maakt, dan zult u waarlijk vrij zijn!' - YÁOHUkhanam 8:32,36

Er zijn gevallen waarin één gelovige niet genoeg is om demonen uit te drijven, of de zieken te genezen, vanwege de ernst van de situatie, de intensiteit en aantal van demonen aanwezig, of in gevallen van opwekking van de doden, kan een gelovige niet genoeg geloof, voorbereiding of wijsheid hebben.

Dus de hulp en medewerking van twee of meer broeders in de Gemeente van gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY is noodzakelijk in deze omstandigheden. Er zijn geestelijke oorlogen over de regering over steden en natieën waarin de volle medewerking van de gehele Oholyao (Gemeente) noodzakelijk is voor gehele overwinning!

In normale gelegenheden echter zijn twee of meer broeders genoeg. Deze broeders die u zult kiezen om u te helpen in deze geestelijk ondernemingen moeten dezelfde kwaliteiten als de demonuitdrijvers of genezers zoals eerder vermeld hebben, zij moeten ook de noodzakelijke voorbereidingen treffen en als mogelijk, moeten zij de geestelijke gaven van genezing en wonderen doen hebben.

'En Ik zeg u dit: Wat u op aarde bindt is gebonden in de hemel, en wat u losmaakt op aarde zal losgemaakt zijn in de hemel.

Ik zeg u ook dit: als twee van u samenstemmen hier op aarde over wat u maar vraagt, Mijn Vader in de hemel (YÁOHU UL) zal het voor u doen. Want waar twee of drie samenkomen in Mijn Naam omdat zij van Mij zijn, daar zal Ik temidden van hen zijn,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Man-YÁOHU 18:18-20.

Nadat de noodzakelijke persoonlijke geestelijke en fysieke voorbereidingen zijn getroffen moeten gemeenschappelijke gebeden en smekingen worden gemaakt aan YÁOHU UL voor de genezing van de zieke, bevrijding van de bezetene of de opwekking van de dode. In uw gebeden moet u op de geschreven beloften van Molkhiúl YAOHÚSHUA aanspraak maken op deze wijze:

'Het is geschreven: als twee van ons hier op aarde samenstemmen over iets wat we vragen YÁOHU UL zal het voor ons doen, en waar twee of drie van ons, gelovigen, zijn samengekomen in de Shúam' van Molkhiúl YAOHÚSHUA, Hij hier in het midden is, onder ons.

Daarom vragen we in nederigheid om spoedige genezing voor ___________________________ (volledige naam van de patient) van deze ziekte, door de rijkdom van Uw barmhartigheid, genade en liefde voor hem, zodat de 'beh hol Shúam' van Molkhiúl YAOHÚSHUA verheerlijkt mag worden, wij bidden dit 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-náo!'

In de confrontatie met de krachten van de vijand moeten de twee of drie van u onmiddellijk autoriteit nemen over de situatie en beginnen door dit te bevestigen en te zeggen:

'Wij zijn kinderen van YÁOHU UL en groter is de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die in ons woont dan alle boze geestelijke krachten in de wereld! Het is geschreven: wat we op aarde binden is gebonden in de hemelse gewesten, en wat we vrijmaken op aarde is vrijgemaakt in de hemelse gewesten! Dus nu binden we, stoppen en nemen jou in hechtenis, ha-satán en al jullie boze geesten! En we maken ________________________ (volledige naam van de verdrukte) vrij van alle bindingen, verdrukkingen, ziektes en kwalen! Ol Shúam YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

'Het is geschreven: bij het noemen van de Shúam' YAOHÚSHUA moet elke knie zich buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong belijden dat YAOHÚSHUA de Heerser is over allen, Die gehoorzaamd en gevolgd moet worden tot de heerlijkheid van YÁOHU UL Gavóha, de Allerhoogste!

En we gebruiken nu het 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY tegen jullie, want het is geschreven: we overwinnen ha-satán door het 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

'Dus we bevelen je ha-satán en al je boosaardige legers te stoppen en nu te gaan! We geven geen ruimte voor jou in de persoon van _______________________ (volledige naam van het slachtoffer) nu niet en nooit niet en we staan niet toe dat je terug komt. Ga nu! Jullie allen buigen nu je knieën voor Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY bestraft jullie allen op dit moment! 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!

Het is geschreven: engelen van YÁOHU UL, de Bevelhebber van de hemelse legers, zijn gezonden om ons, erfgenamen van de redding, te helpen, daarom, in de kracht van YÁOHU UL's woorden, bevelen we nu de engelen van YÁOHU UL erop toe te zien dat al onze bevelen in werking zijn gezet, prompt en volledig opgevolgd in de geestelijke wereld, op dit moment, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Alle andere krachtige verzen van YÁOHU UL's Woord kunnen daaraan toegevoegd uitgesproken worden, zoals:

'Het is geschreven: 'De boze raakt ons niet en niets zal ons schaden!'

'Het is geschreven: 'Wij hebben niet ontvangen de geest van vrees, maar van kracht, liefde en een gezond verstand!'

'Het is geschreven: 'Want het is van YÁOHU UL alleen dat we onze levens hebben door Molkhiúl YAOHÚSHUA. Hij toonde ons YÁOHU UL's plan van redding; Hij was de Ene Die ons aannemelijk maakte voor YÁOHU UL; Hij maakte ons rein en heilig en gaf Zichzelf om onze redding te kopen.' - 1 Corinthe 1:30

'Het is geschreven: 'Molkhiúl YAOHÚSHUA is onze wijsheid, onze rechtvaardigheid, onze heiligmaking en onze verlossing!' - 1 Corinthe 1:30b

Van de waardevolle hulp van engelen moet altijd ten volle voordeel getrokken worden door de demonuitdrijver/genezer in de meest serieuze gevallen. Een voorbeeld hoe hun hulp toe te passen en te benutten:

'Het is geschreven: 'Engelen van YÁOHU UL zijn uitgezonden om ons, erfgenamen van redding, als gelovigen in Molkhiúl YAOHÚSHUA, te helpen. Daarom, engelen van YÁOHU UL, de Bevelhebber van de Hemelse Legers, beveel ik u, als een kind van YÁOHU UL Gavóha, om te handelen met volle kracht, macht en sterkte om te verzekeren dat al mijn bevelen, gemaakt 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, in werking gesteld worden en gehoorzaamd worden en volledig en prompt opgevolgd worden tot heerlijkheid van YÁOHU UL Gabbór in de hemel! Ol Shúam YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY beveel ik u!'

Alstublieft, overdenk en sluit de volgende gedeelten in in uw denken om u te realizeren wat de ontzagwekkende hulp is die engelen (kunnen) geven aan YÁOHU UL's kinderen, wanneer en waar ze er maar om vragen.

'Bid en het zal u gegeven worden,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Lukas 11:9.

'Eens stond de koning van Syrië voor een raadsel. Hij riep zijn officieren en vroeg: 'Wie van jullie is de verrader? Wie heeft de koning van Yaoshorúl (Israël) geinformeerd over mijn plannen?' 'Zij niet, hoogheid,' gaf een van de officieren ten antwoord.

'Ulishua, de profeet, vertelt de koning van Yaoshorúl zelfs de woorden die u spreekt in de beslotenheid van uw slaapkamer!' 'Ga, en zoek uit waar hij is, en we zullen manschappen zenden om hem te vangen,' riep de koning uit. En het bericht kwam terug: 'Ulishua is in Dothan.'

'Dus zond de koning van Syrië op een nacht een groot leger met vele wagens en paarden om de stad te omsingelen. Toen de dienaar van de profeet vroeg opstond de volgende morgen en naar buiten ging, waren daar overal manschappen, paarden, en wagens.

'Ach, mijnheer, wat zullen we nu doen?' riep hij uit naar Ulishua. 'Wees niet bang!' zei Ulishua tegen hem, 'Want ons leger is groter dan die van hun!' Toen bad Ulishua: 'YÁOHU UL, open zijn ogen en laat hem zien!' En YÁOHU UL opende de ogen van de jonge man zodat hij de paarden van vuur en de wagens van vuur overal op de berg kon zien!

'Toen het Syrische leger naderbij kwam, bad Ulishua, 'YÁOHU UL, verblind hen alstublieft.' En dat deed hij. Toen ging Ulishua naar buiten en vertelde hen: 'U bent via de verkeerde weg gekomen! Dit is niet de juiste stad! Volg mij en ik zal u brengen naar de man die u zoekt.' En hij leidde hen naar Samaria!

'Op het moment dat ze aankwamen bad Ulishua: 'YÁOHU UL, open nu hun ogen en laat ze zien.' En dat deed YÁOHU UL, en zij ontdekten dat zij in Samaria waren, de hoofdstad van Yaoshorúl!

Toen de koning van Yaoshorúl hen zag, riep hij naar Ulishua, 'O, mijnheer, zal ik ze doden? Zal ik ze doden?' 'Absoluut niet!' zei Ulishua tegen hem. 'Doden we de krijgsgevangenen? Geef hen eten en drinken en zend hen dan weer naar huis.'

Toen maakte de koning een grote feestmaaltijd voor hen, en zond hen naar huis naar hun koning. En daarna bleven de Syrische plunderaars ver weg van het land Israël.' - 2 Koningen 6:8-23

Molkhiúl YAOHÚSHUA zei ook: 'Weet u niet dat ik Mijn YÁOHU ABÚ (de Vader) kan vragen om duizend engelen om ons te beschermen, en Hij zou ze onmiddellijk zenden?' - Man-YÁOHU 26:53

Het is ook een zeker feit dat YÁOHU UL engelen heeft aangewezen om altijd met de gelovige te zijn om als zijn beschermers op te treden.

Molkhiúl YAOHÚSHUA zei: 'Let op dat u niet een van deze kleinen veracht, want Ik zeg u dat hun engelen in de hemel altijd het aangezicht van Mijn Vader die in de hemel is aanschouwen.' - Man-YÁOHU 18:10

Dus nu bent u volledig vertrouwend in de beschikbare kracht en macht van YÁOHU UL's hemelse legers, en dat YÁOHU UL altijd gewillig is om hulp, bijstand, bescherming en zeker overwinning aan Zijn kinderen te geven, waar en wanneer ze roepen en Hem vragen om bescherming en hulp. Dit alles doet u in geloof in YÁOHU UL's geschreven Woord. En Zijn woorden zijn bewezen zeker en doeltreffend te zijn als ze trouw bevestigd, toepgepast, toegeëigend en op gestaan worden. Gegarandeerde resultaten!

De verlossende aspecten van de Shúam van YÁOHU UL die u moet gebruiken hangen af van de noden in elke omstandigheid. Voor elke nood, heeft YÁOHU UL in Zijn Woord verschillende verlossende aspecten van Zijn enige Shúam gegeven die de demonuitdrijver/genezer moet kennen en gebruiken zodat specifieke manifestaties van YÁOHU UL's kracht en karakter die nodig zijn in de situatie zich zullen betonen.

De verlossende aspecten van Zijn ene en enige Shúam zijn de volgende:

YÁOHU UL RO-ÉHFUL YÁOHU UL, DE GENEZER
YÁOHU UL GABÓR YÁOHU UL, DE STRIJDER EN DAPPERE OVERWINNAAR
YÁOHU UL GAVÓHA YÁOHU UL, DE ALLERHOOGSTE
YÁOHU UL YAOSHUÓT YÁOHU UL, VAN BEVRIJDING EN REDDING
YÁOHU UL KHANYAO-ÁM YÁOHU UL, DE GENADIGE UL
YÁOHU UL NADÁB YÁOHU UL, DE WELDADIGE UL
YÁOHU UL RÚKHAM YÁOHU UL, DE BARMHARTIGE UL
YÁOHU UL SOLKHÁN YÁOHU UL, DE VERGEVENDE UL
YÁOHU UL QAN-ÁH YÁOHU UL, DE WREKER VAN ZIJN BEZIT
YÁOHU UL SHUA-OLÉYM YÁOHU UL, DE UL VAN VREDE EN VERVULLING
YÁOHU UL SHUA-ODÁI YÁOHU UL, DE UL VAN GENOEGZAME VOORZIENINGEN
YÁOHU UL TZADÓQ YÁOHU UL, DE RECHTVAARDIGE EN GOEDE UL
YÁOHU UL AM-NA-ÁM YÁOHU UL, DE GETROUWE EN BETROUWBARE UL
YÁOHU UL YAOSHÚAYAO YÁOHU UL, DE UL VAN REDDING EN BEVRIJDING
YÁOHU UL HODSHÚA YÁOHU UL, DE REINE, HEILIGE EN AFGEZONDERDE UL
YÁOHU UL RO-ÉH YÁOHU UL, DE HERDER
YÁOHU UL KAOKÁM YÁOHU UL, DE WIJZE UL
YÁOHU UL OZÓR YÁOHU UL, DE UL VAN HULP EN VOORTDURENDE BIJSTAND
YÁOHU UL ULYÁN YÁOHU UL, DE OPPERSTE EEUWIGE
YÁOHU UL OHAVÚL YÁOHU UL, DE UL VAN WARE LIEFDE
YÁOHU UL ÓLMAÚL YÁOHU UL, DE EEUWIGE UL

Nadat u de bevelen van genezing, bevrijding en/of opwekking, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY heeft gegeven en het 'DAM' en de krachtige woorden van YÁOHU UL zoals geschreven, heeft gebruikt en heeft gebruik gemaakt van de geweldige, ontzagwekkende hulp van diendende engelen, dan moet u, nogmaals altijd 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, de genezen, bevrijde of opgewekte conditie van de individu verklaren. Voorbeelden zijn:

'U bent nu vrij, bevrijd en gezond, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

'U bent nu genezen en vrij van alle soorten van ziekte en kwalen, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Of in het geval van een huis met demonen: 'Ik verklaar nu dat dit huis helemaal vrij is van alle soorten van familiaire en boze geesten!'

Dit moet u verklaren in geloof, zelfs zonder fysieke bewijzen, omdat geloof het bewijs van dingen die niet gezien worden is. Nee, u vertelt geen leugen. U roept tot aanzijn die dingen die niet zijn alsof zij zijn.

'YÁOHU UL Die leven geeft aan de doden en dingen die niet zijn roept alsof zij zijn.' - Romeinen 4:17b.

'Zelfs dood is uw dienaar.' - 1 Corinthe 3:22b.

'Op weg naar Jeruzalem, reisde Molkhiúl YAOHÚSHUA langs de grens tussen Samaria en Galilea. Toen Hij in een dorp ging, ontmoetten Hem twee melaatse mannen. Zij stonden van een afstand en riepen met luide stem: 'Molkhiúl YAOHÚSHUA, heb medelijden met ons!'

Toen Hij hen zag, zei Hij: 'Ga, toon uzelf aan de priesters.' En toen zij gingen, werden zij gereinigd.

'Een van hen, toen hij zag dat hij was genezen, kwam terug, met luide stem YÁOHU UL prijzende. Hij wierp zichzelf aan de voeten van Molkhiúl YAOHÚSHUA en dankte Hem - hij was een Samaritaan. Molkhiúl YAOHÚSHUA vroeg hem: 'Waren niet alle tien gereinigd? Waar zijn de andere negen? Keerde niet één terug om YUAOHU UL te danken en te prijzen dan deze buitenlander?' Toen zei Hij tot hem: 'Sta op en ga; uw geloof heeft u behouden.' - Lukas 17:11-19

Neem acht: 'als zij gingen, werden zij genezen.' Actief geloof geeft onmiddellijke resultaten!

Dus, zover het u aangaat, nadat u alles heeft gedaan, en de bevrijding, genezing of opwekking van de individu heeft bevestigd, dan zijn uw bevelen en verklaringen allen bewerkstelligd en gedaan in de geestelijke wereld, en het maakt niet uit of hun fysieke manifestaties spoedig of later komen.

De individu is genezen, bevrijd en is opgewekt, door de kracht van de macht van YÁOHU UL's Woord en uw geloof, en het moet gebeuren. Uw geloof moet onwankelbaar blijven en u moet altijd volledig vertrouwen en zeker weten dat de Woorden van YÁOHU UL doeltreffend zijn en dat alle dingen mogelijk zijn voor hen die geloven in de macht van de Shúam : YAOHÚSHUA! Blijf hierin onwankelbaar.

Er zijn gevallen waarin u de bevelen van geloof voor genezing, bevrijding of opwekking geeft, en het individu zal fysiek in het tegenovergestelde reageren op wat u heeft verklaard of bevolen. Wees niet misleid. Blijf bij wat het Woord zegt. Wees verzekerd dat, in tegenstelling aan wat de eerste reacties van de individu mogen zijn, bij het noemen van de Naam 'YAOHÚSHUA' - en door de kracht van het 'DAM' (bloed) van Molkhiúl YAOHÚSHUA en de doeltreffendheid van YÁOHU UL's geschreven Woord, alle geestelijke en fysieke krachten die de overhand hebben, zich moeten buigen voor wat is bevolen en verklaard door u, ongeacht wanneer het gebeurt.

Feit is: het staat zeker te gebeuren in overeenstemming met wat u heeft gezegd, en dat is wat belangrijk is, niet wanneer de eigenlijke manifestatie plaatsvindt in het fysieke.

En als u staat op de doeltreffendheid van uw bevel, handelend en sprekend in overeenstemming met wat u heeft verklaard, dan beginnen de verlangde effecten zich te manifesteren in het fysieke vlak. Twijfel nooit en te nimmer, want hij die twijfelt ontvangt niets van YÁOHU UL, zoals het is geschreven in YÁOHU-cáf (Jacobus) 1:5-8

'Als u wilt weten wat YÁOHU UL wilt dat u doet, vraag het Hem en Hij zal het u graag vertellen, want Hij is altijd bereid om een overvloedige maat van wijsheid te geven aan allen die Hem vragen, wees zeker dat u echt verwacht dat Hij het u vertelt, want een twijfelend denken is zo onvast als een golf van de zee die heen en weer gedreven wordt door de wind, en elke beslissing die u maakt zal onzeker zijn, als u eerst deze kant en dan die kant opgaat. Als u niet met geloof vraagt, verwacht dan niet dat YÁOHU UL u zal antwoorden.'

'Een ieder die vertrouwt op YÁOHU UL zal nooit beschaamd worden.' - Romeinen 10:11

'Onmiddellijk na dit, zei Molkhiúl YAOHÚSHUA tegen Zijn discipelen dat ze in hun boot moesten gaan naar de andere kant van het meer terwijl Hij achterbleef om de mensen naar huis te zenden. Daarna ging Hij de heuvels in om te bidden.

De nacht viel, en op het meer waren de discipelen in moeilijkheden. Want de wind was opgestoken en ze bevochten de onstuimige zee. Ongeveer vier uur in de ochtend kwam Molkhiúl YAOHÚSHUA tot hen, wandelende op het water! Ze schreeuwden in angst, want ze dachten dat Hij een geest was. Maar Molkhiúl YAOHÚSHUA sprak hen onmiddellijk toe, hen kalmerende. 'Wees niet bang!' zei Hij.

'Toen riep Káfos (Petrus) tot Hem: 'Mijnheer, als het echt U is, zeg me dan naar U toe te komen, wandelend op het water.' 'Dat is goed,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA, 'Kom hier!' Daarop ging Káfos over de rand van de boot en wandelde op het water naar Molkhiúl YAOHÚSHUA. Maar toen hij om zich heen keek naar de hoge golven, was hij beangst, en begon te zinken.

'Red mij, Molkhiúl (Heerser)!' riep hij. Onmiddellijk reikte Molkhiúl YAOHÚSHUA Zijn hand uit en redde hem.

'O man van klein eloof,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA. 'Waarom twijfelde je aan Mij?' En toen zij teruggeklommen waren in de boot, stopte de wind' - Man-YÁOHU 14:22-32

Nu realizeert u zich ten volle wat het belang is van onwankelbaar geloof. Toen Káfos ogen gevestigd waren op Molkhiúl YAOHÚSHUA, was hij in staat om te wandelen op het water, maar toen zijn aandacht gericht was op de golven van de zee, begon hij te zinken.

Houdt dus altijd uw ogen gericht op Molkhiúl YAOHÚSHUA en Zijn kracht, macht en bekwaamheid, en vestig uw aandacht niet op iets anders buiten Hem, zodat deze geweldige kracht volledig wordt gemanifesteerd in en door u, door het werk van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die in u woont. Twijfel nooit, geloof alleen.

'De ogen gericht op Molkhiúl YAOHÚSHUA, Die de Auteur en Voleinder is van ons geloof.' - Hebreeën 12:2

Als de fysieke manifestaties van genezing, bevrijding, uitdrijven van demonen of opwekking van de doden, gebaseerd op uw bevelen gedaan in geloof, onmiddellijk plaatsvinden, dan zijn ze wonderlijke daden van YÁOHU UL, door de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die in u werkt; maar als de manifestaties geleidelijk of voortdurend zijn, zijn zij nog steeds tekenen en wonderen die de gelovige volgen.

Op welke manier YÁOHU UL ook genezing, bevrijding of opwekking van de doden geeft, wij prijzen, danken en aanbidden Hem voor de uitoefening van Zijn soevereine wil en genade in elke omstandigheid, en dit soevereine voorrecht is aan YÁOHU UL en aan Hem alleen. Onthoud, wij zijn alleen instrumenten, vertegenwoordigers van Zijn genade, barmhartigheid, kracht en macht.

'Toen zij de volgende morgen Bethanië verlieten, was Hij hongerig. Een beetje van de weg af, merkte Hij een vijgeboom op die in vol blad was. Daarom ging Hij er naar toe om te zien of Hij enige vijgen eraan kon vinden. Maar nee, er waren alleen bladeren, want het was te vroeg in het seizoen voor vruchten. Toen zei Molkhiúl YAOHÚSHUA tegen de boom, 'Je zult nooit vruchten meer dragen!' En de discipelen hoorden het Hem zeggen.'

'De volgende morgen, toen de discipelen langs de vijgeboom kwamen die Hij had vervloekt, zagen zij dat het was verdord vanaf de wortels! Toen herinnerde Káfos zich wat Molkhiúl YAOHÚSHUA had gezegd tegen de boom de volgende dag, en riep uit: 'Kijk, Maoro-éh (Leraar)! De vijgeboom die U vervloekt heeft is verdord!' Molkhiúl YAOHÚSHUA gaf de discipelen ten antwoord: 'Als u alleen geloof heeft in YÁOHU UL - dit is de absolute waarheid - dan kunt u zeggen egen deze Olijfberg:

'Hef u op en val in de zee!' En uw bevel zal gehoorzaamd worden. Het enige wat nodig is is dat u echt gelooft en geen twijfel heeft!

'Luister naar Mij! U kunt bidden voor alles, en als u gelooft, dan heeft u het, het is van u! Maar als u bidt, vergeef eerst een ieder waartegen u wrok koestert, zodat uw YÁOHU AB (Vader) in de hemel u ook zal vergeven van uw zonden. - Markus 11:12-14; 20-25

Tijdens het hele proces van uitdrijving van demonen, bevrijding of opwekking van de doden, moet de gelovige altijd in de volheid van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' blijven, prijzende dankende en verheerlijkende YÁOHU UL Gavóha, de Allerhoogste, omdat YÁOHU UL in de lofprijzingen van Zijn kinderen woont. Als u het Woord leest, zult u ontdekken dat de Israëlieten vaak hun vijanden overwonnen in het verleden door hun prijzen en verheerlijken van YÁOHU UL, terwijl ze de confrontatie met hun vijanden aangingen. Zelfs de muren van Jericho vielen alleen omdat het volk YÁOHU UL, de Heilige van Israël, prezen en verheerlijkten. O wat een kracht is er in het prijzen, verheerlijken en danken van YÁOHU UL!

Zelfs Molkhiúl YAOHÚSHUA dankte en verheerlijkte YÁOHU UL, de Vader in verschillende gelegenheden waar Hij wonderdaden verrichtte, als een voorbeeld voor de gelovige om na te volgen en te doen, in Zijn dienst aan YÁOHU UL in Zijn Koninkrijk. Grotere werken dan deze zult u doen!' zei Mokhiul YAOHÚSHUA.

Onthoud, nadat u alles gedaan heeft, blijf standvastig en in krachtig geloof en vertrouwen dat wat u heeft bevolen en verklaard al in werking is getreden in de geestelijke wereld en zeg of doe nooit iets wat duidt op negatieve resultaten. U wandelt in geloof en niet door fysiek zicht. Zover het u aangaat, was hij genezen, bevrijd of opgewekt door Molkhiúl YAOHÚSHUA. En niets anders zal u bewegen het tegenovergestelde te geloven.

Toch zijn er zijn tijden of situaties die twee of meer aanvallen op de vijand nodig hebben, dit is ter beoordeling, zalving en leiding van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die in de gelovige woont. Er zijn gevallen waarin door alleen één bevel, fysieke manifestaties van genezing, bevrijding of opwekking onmiddellijk zal plaatsvinden.

Er zijn ook tijden waarin meer uitgebreide sessies nodig zijn, en verschillende herhalingen van binden en ontbinden uiteindelijk doeltreffend zijn. Dit variëert van geval tot geval, en in principe hangt het af van de aandringingen, aanmaningen en leiding van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' die in de gelovige woont. De inspanningen zijn gelijk evenredig aan de ernst van elk geval.

Er zijn gevallen waarin verschillende, of zelfs een hele Oholyáo van gelovigen nodig is om gezamenlijk de bolwerken van ha-satán aan te vallen. Het hangt ook af van hoe ontwikkeld het geloof van de gelovige is, de mate van onderdrukking, aantallen en rangen van de boze geesten die aanwezig zijn en de intensiteit van de aanval op de individu.

Als tweede of meer opeenvolgende sessies nodig zijn, dan dienen ze als bevestigingen van de eerste bevelen en verklaringen die oorspronkelijke door de demonuitdrijver, genezer of opwekker zijn gegeven. Bijvoorbeeld:

'Ik bevestig nu en heb vast geloof dat mijn eerste bevelen en verklaringen doeltreffend zijn en dat _________________ (volledige naam van de individu) is genezen door het 'DAM' en 'be hol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, tot verheerlijking van YÁOHU UL Gavóha, de Allerhoogste en aan YÁOHU UL geven we nu alle lof, glorie, eer en 'hodayáo' (dank), 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

In gevallen van uitdrijving van demonen, wanneer de boze geesten zich proberen te manifesteren door te spreken of op andere wijze, nadat de eerste bevelen gegeven en de verklaringen afgelegd zijn, moet de demonuitdrijver ze helemaal negeren en weigeren om te worden beetgenomen door hun tactieken om te proberen de demonuitdrijver te overtuigen dat hij af moet zien van zijn eerste bevelen en verklaringen.

In zulke situaties moet de demonuitdrijver het feit herbevestigen dat zij al zijn uitgedreven, en daarom niet langer toegestaan zijn om te spreken of zich te manifesteren op welke wijze ook.

Als, bijvoorbeeld, nadat ze uitgedreven zijn, een boze geest weer opmerkingen maakt of rare manifestaties toont, dan moet de demonuitdrijver in alle geloof verklaren:

'Je wordt niet langer toegestaan te spreken of actief te zijn in de persoon van _______________ (volledige naam van de bevrijde persoon) omdat je al uitgedreven bent en ik spreek alleen tot _____________________ (volledige naam van de bevrijde persoon) die nu vrij is, gered, bevrijd en genezen van alle bezettingen, machten, invloeden en verdrukkingen van ha-satán en zijn boosaardige gunstelingen, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.'

Begin dan te spreken met de persoon van de individu zelf en negeer alle uitingen of andere rare manifestaties van de boze geesten, en dit doet u tot alle fysieke manifestaties van gezondheid, stilheid en volle bevrijding uiteindelijk zijn bereikt.

In gevallen van genezing van de zieken, moeten aan alle manifestaties van pijn of andere symptomen van de ziekte, nadat de bevelen en verklaringen van genezing zijn gegeven door de genezer, dit zelfde antwoord gegeven worden door de gelovige.

'Door de wonden van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY bent u genezen en bent u geheeld. We prijzen en verheerlijken YÁOHU UL Ro-éhful (Genezer) nu voor uw genezing en uw totale gezondheid, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY!'

Nogmaals, dit is om de aandringingen van de boze geesten om weer toegelaten of verder toegestaan te worden te verblijven in de persoon van de individu, te voorkomen en niet toe te staan.

Dus alle volgende symptomen van de ziekte, als die er zijn, moeten onmiddellijk geweigerd worden en overwonnen worden door de bevestiging van de genezing gedaan door Molkhiúl YAOHÚSHUA door de gelovige. Gevolgd door het geven van overvloedige prijs, aanbidding, verheerlijking, eer en dank aan YÁOHU UL want 'Hij waakt altijd over Zijn Woorden om ze te doen,' zoals het is geschreven.

Waarschuwing: De gelovige die handelt als de vertegenwoordiger van Molkhiúl YAOHÚSHUA in het genezen van de zieken moet nooit verbieden dat hij medicijnenen neemt of levensreddende apparaten, die door de arts in dienst of andere medici zijn voorgeschreven, stoppen.

Het nemen van medicijnen en de afhankelijkheid van mechanische levensreddende apparaten moet pas beëindigd worden nadat de arts of een bevoegd praktizerend medicus volledig verklaard en verzekerd heeft dat de patiënt waar en echt is genezen, zoals zijn grondige fysieke onderzoeken tonen.

Dat is authentieke wonderlijke genezing van Molkhiúl YAOHÚSHUA. Aantoonbaar en onderworpen aan de nauwkeurige onderzoekingen van bekwame medici.

In gevallen van huizen waarin demonen waren, nadat de eerste bevelen en verklaringen van uitdrijving zijn gegeven, moeten alle volgende rare manifestaties van deze boze geesten worden genegeerd en de uitdrijver moet onmiddellijk deze bevelen en verklaringen bevestigen als de geesten proberen te smeken om uitstel of terugkomst, zodat hun verblijf of terugkomst wordt verhinderd.

Een voorbeeld van deze herbevestiging is: 'Ik heb jullie allen uitgedreven, ik geeft geen ruimte voor een ieder van jullie hier, en het 'DAM' van Molkhiúl YAOHÚSHUA en Zijn engelen beschermen deze hele plaats tegen jullie boosaardige aktiviteiten.

In de autoriteit en 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY heb ik dit verklaard dat jullie allen gegaan zijn en niet meer toegestaan wordt om terug te keren, nu niet en nooit niet, en als een kind van YÁOHU UL Gavóha, zijn deze nu allen van kracht in de geestelijke wereld nu en altijd! 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

Alle andere vreemde geestverschijningen of manifestaties hierna moeten geheel genegeerd worden en het zal niet lang duren voor u werkelijk de innerlijke vrede en rust ervaart, wetend in uw hart dat zij inderdaad gegaan zijn.

Geloof zonder werken is dood. Dus als u geloof heeft dat zij echt gegaan zijn, zult u handelen vanuit dat feit. Ga door met uw karweitjes of schoonmaak van de plaats, zingende en prijzende, verheerlijkende en 'hodayáo' (dankende) YÁOHU UL voor de permanente verlating van alle boze geesten die in dat huis waren, maar nu allemaal gegaan zijn.

In het schoonmaken van de plaats, kan het zijn dat u wat meer occulte voorwerpen, andere vuile afgoden of schedels ontdekt die snel verbrand moeten worden.

'Spreek veel met elkaar over Molkhiúl YAOHÚSHUA, psalmen en gezangen en heilige liederen zingend, muziek makend in uw harten voor Molkhiúl YAOHÚSHUA. Altijd dankzeggend voor alles aan uw YÁOHU UL en ABÚ (Vader) in de Naam van onze Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.' - Efeze 5:19-20

In geval van opwekking van de doden, moet het lijk nooit gebalsemd zijn met de inwendige organen verwijderd. Hoe sneller de opwekkingssessie voor de dode is begonnen, hoe beter de kansen voor opwekking.

Zo spoedig als praktisch mogelijk is en op de aandrang van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA,' moet de demonuitdrijver/genezer/opwekker onmiddellijk de individu die de ontvanger is van YÁOHU UL's bevrijding, genezing of opwekking, leiden in de beleving van de wedergeboorte. Dit betekent bekering en het geloven in, ontvangen en maken van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY als zijn ene en enige persoonlijke Heerser en Redder voor altijd.

Dan moet volgen de onderdompeling in water gedaan 'be hol-Shúam Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY' gevolgd onmiddellijk door zalving met olie wat de komst van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' op de nieuw gelovige en de doop in de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' symboliseert. Verbonden aan deze handeling is het bevrijden van de nieuwgelovige van alle krachten en invloeden van ha-satán en volgende binding van de gelovige tot volle onderwerping aan Molkhiúl YAOHÚSHUA als zijn nieuwe Levensleider en Redder. Bijvoorbeeld:

'Ik zalf u nu met olie, wat de komst van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' in en op u symboliseert, en ik maak u nu helemaal vrij van alle machten en invloeden van ha-satán en ik bind u nu tot in alle eeuwigheid aan de volle onderwerping aan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY Die u nu heeft gemaakt tot uw enige en en persoonlijke Levensleider en Redder, ''Ol Shúam'' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!'

Nogmaals, de nieuwgelovige moet met degene die de zalving met olie doet 'am-náo' zeggen, om zijn volle instemming en aanvaarding te uiten. Het is belangrijk dat zijn instemming en aanvaarding verbaal, hoorbaar wordt geuit.

Als hij niet in staat is om te spreken, dan kan degene die hem tot Molkhiúl YAOHÚSHUA leidt de verklaring afleggen en in het einde de instemming en aanvaarding van de individu verzekeren door andere manieren van het uiten van de bevestiging zoals het knikken van het hoofd of iets anders, zoals in vroeger gegeven voorbeelden.

Een ander belangrijk ding is het feit dat onmiddellijk na de zichtbare manifestaties van genezing, bevrijding of opwekking zijn waargenomen, de nieuwgelovige moet aangemoedigd en gemaand worden om zich spoedig te drenken met de melk van het Woord van YÁOHU UL.

Als hij niet in staat is om te lezen, moet het Woord gelezen worden tot hem of hij kan luisteren naar audio-cassettetapes van de Heilige Schrift. Vooral zijn de boeken van YÁOHUkhanam, Markus, Lukas, Man-YÁOHU en de Tehillím (Psalmen) van de Heilige Schrift geschikt op dit punt om naar te luisteren of te lezen. Dit is belangrijk. Waarom? Om terugval of herhaling te voorkomen.

'Als een boze geest uit een persoon komt, gaat het door droge plaatsen om rust te vinden en vindt het niet. Dan zegt het: 'Ik zal terugkeren naar het huis dat ik verliet.' Als het aankomt, vindt het het huis onbewoond, schoongeveegd en in orde gemaakt. Dan gaat het en neemt met zich zeven andere geesten die meer boosaaardig zijn dan hijzelf, en zij gaan binnen en leven daar. En de laatste conditie van die persoon is erger dan de eerste. Dat is hoe het zal zijn met deze boze generatie,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA in Man-YÁOHU 12:43-45.

Dus nu ziet u dat het noodzakelijk is dat de Woorden van YÁOHU UL zo spoedig mogelijk hun ingang vinden in het hart en verstand van de pasbevrijde, genezene of opgewekte. In gevallen van gedemoniseerde huizen, moeten de woorden van YÁOHU UL regelmatig hardop gelezen worden en moeten liederen van lofprijs, aanbidding en eer voor YÁOHU UL gezongen of gespeeld en beluisterd worden.

De regelmatige toeeigening en bevestiging van de bescherming van de persoon of het huis door het 'DAM' en engelen van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY moet worden gedaan, om te voorkomen dat de boze geesten terugkeren.

Het allerbelangrijkst is dat de Shúam van Molkhiúl YAOHÚSHUA regelmatig wordt uitgesproken en overdacht. Als boze geesten de naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA horen genoemd worden, klinkt het als de explosie van meerdere gigatonbommen net voor hen, en zij durven nooit meer dichtbij die persoon of plaats te komen. YAOHÚSHUA! - het beste wapen tegen ha-satán en alle soorten van boze geesten die vermomd zijn, inclusief buitenaardse wezens en 'aliens.'

Bij het noemen van deze naam, YAOHÚSHUA, moet elke knie zich buigen, in de hemelen en op de aarde en onder de aarde en elke tong belijden dat YAOHÚSHUA de Heerser van het universum is Die gehoorzaamd en gevolgd moet worden door allen, tot de heerlijkheid van YUAOHU UL Gavóha, de Allerhoogste, de YÁOHU AB (Vader) in de hemel! YAOHÚSHUA!

'Maar nu zegt YÁOHU UL Die u geschapen heeft, O Yaoshorúl (Israël): Wees niet bevreesd, want Ik heb u gekocht; Ik riep u bij Mijn Naam; u bent van Mij. Als u door diepe waters en grote moeilijkheden gaat, zal Ik met u zijn. Als u door rivieren van moeite gaat, zult u niet verdrinken! Als u door het vuur van verdrukking loopt, zult u niet worden verbrand - de vlammen zullen u niet verteren.' - Yaoshúa-YÁOHU (Jesaja) 43:1-2.

In gevallen waar de individu die ziek is een gelovige is, heeft YÁOHU UL een andere methode van genezing dan wat hiervoor is beschreven. De gang van zaken is gevonden in YÁOHUcaf (Jacobus) 5:14-20, aldus:

'Is er iemand onder u (gelovigen) ziek? Hij moet de Oudsten van de Oholyáo roepen en zij moeten over hem bidden en hem zalven met olie, Ro-éhful YAOHÚSHUA aanroepende om hem te genezen.

En hun gebed, als het geofferd is in geloof, zal hem genezen, want Molkhiúl YAOHÚSHUA zal hem gezond maken; en als zijn ziekte werd veroorzaakt door een zonde, zal Ro-éhful YAOHÚSHUA hem vergeven. Belijd uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar zodat u genezen mag worden. Het ernstige gebed van een rechtvaardig man heeft grote kracht en wonderlijke uitwerking.

'UliYÁOHU (Elia) was net zo volledig menselijk als wij zijn, en hij bad ernstig dat er geen regen zou vallen, geen regen viel in de komende drie en een half jaar! Toen bad hij weer, deze keer dat het zou regenen, en het regende en het gras werd groen en de tuinen begonnen weer te groeien.

Geliefde broeder, als iemand afgevallen is van YÁOHU UL en niet langer vertrouwt in Molkhiúl YAOHÚSHUA en iemand helpt hem de Waarheid weer te begrijpen, die persoon die hem heeft teruggebracht naar Molkhiúl YAOHÚSHUA heeft een dwalende ziel van de dood gered, zijn vergeving van zijn vele zonden bewerkstelligd.' - YÁOHUcaf (Jacobus) 5:14-20

Zoals geopenbaard in bovenstaande gedeelte zijn de algemene oorzaken van ziektes onder gelovigen:

1) wegvallen van YÁOHU UL;
2) niet langer Molkhiúl YAOHÚSHUA vertrouwen; en
3) onbeleden zonden.

Het gebruik van zuivere olijfolie voor het zalven van de zieken is zeer aanbevolen, om de zalving van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' te symboliseren. Nogmaals, de zalving van olie en gebed voor vergeving voor de zieken moeten allen gedaan worden 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

'Doe alles in de Shúam' van Molkhiúl YAOHÚSHUA!' zoals het is geschreven. Zalving met olie om de manifestatie van het werk en de genezende kracht van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' te symboliseren.

In Hosea 4:6 zei YÁOHU UL Gavóha, de Allerhoogste: 'Mijn volk is vernietigd door gebrek aan kennis.'

Om verdere overwinning over de streken en misleidingen van de boze, ha-satán, te verzekeren, moet de demonuitdrijver een basiskennis van zijn koninkrijk en sommige karakterkenmerken van zijn boze geesten hebben, wat de uitdrijver kan helpen in het herkennen, bestraffen en aanvallen van specifieke boze geesten.

De verblijfplaats van ha-satán en zijn boosaardige demonen is nu in de tweede hemel. Dat is de ruimte voorbij de eerste hemel (aardse atmosfeer). YÁOHU UL's troon is in de derde hemel.

Van de tweede hemel komen deze 'aliens' en buitenaardse wezens, die, zoals we zeiden, niet anders zijn dan demonen en boze geesten die de onkundigen misleiding met hun vertoon van magie, illusies en vermommingen. Weersta ha-satán en hij zal van u vlieden! Niets spectaculairs is dit eigenlijk. De hiërarchische organisatie in ha-satán's koninkrijk, zoals geopenbaard in Efeze 6:12, bestaat uit het volgende:

1) Prinsen/vorsten
2) Autoriteiten van machten
3) Heersers van de duisternis van deze wereld
4) Geestelijke krachten van Boosaardigheid in de Hemelse

Gewesten Want aan elke natie op aarde heeft ha-satán een prins aangewezen om te heersen en de onderhouding en verdere verbreiding van zijn koninkrijk van boosaardigheid en alle soorten van slechtheid en om het voortgaande plan van YÁOHU UL voor de mensheid te weerstaan.

En allerbelangrijkst: om de terugkeer van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY te vertragen, omdat dit zeker het einde betekent van zijn aardse heerschappij.

Vandaag is het hele wereldsysteem nog steeds onder de controle van ha-satán, de 'prins van de machten in de lucht.' Dit domein heeft ha-satán met leugen afgedwongen van Adam, aan wie het oorspronkelijk was toevertrouwd door YÁOHU UL. Toen Adam was geschapen, was hij het bondshoofd van het hele menselijke ras en alle domein op aarde was hem gegeven.

Maar toen hij rebelleerde tegen YÁOHU UL, door de streken van ha-satán, was het domein overhandigd aan de draak (satir) door Adam, wat een verschrikkelijke vloek en dood veroorzaakte over de hele aarde.

'De duivel (ha-satán) leidde hem naar een hoge plaats en toonde Hem snel alle koninkrijken van de wereld. En hij zei tot Hem: 'Ik zal u geven al hun autoriteit en luister, want het is mij gegeven, en ik kan het een ieder geven aan wie ik het wil geven. Dus als U mij aanbidt, zal het alles van U zijn.' - Lukas 4:5-7

'U ging mee met de menigte en was net als alle anderen, vol van zonde, gehoorzamende ha-satán, de machtige prins van de machten in de lucht, die aan het werk is in de harten van hen die tegen Molkhiúl YAOHÚSHUA zijn.' - Efeze 2:2

Daniel 10:12-14 zegt:

'Toen ging hij voort: 'Wees niet bevreesd, Daniël. Vanaf de eerste dag dat u met uw verstand inzicht zocht en dat u zich verootmoedigde voor uw Schepper, werden uw woorden gehoord, en ik ben gekomen als antwoord daarop. Maar de Prins van het Perzische rijk weerstond mij een en twintig dagen. Toen kwam Michaël, een van de voornaamste prinsen, om mij te helpen, omdat ik opgehouden werd daar bij de Koning van Perzië. Nu ben ik gekomen om u uit te leggen wat er zal gebeuren met uw volk in de toekomst, want het visioen betreft een tijd die nog moet komen.'

Daniël 10:20 zegt verder: 'Dus zei hij: 'Weet u waarom ik tot u gekomen ben? Spoedig zal ik terugkeren om tegen de Prins van Perzië te strijden, en als ik ga, zal de Prins van Griekenland komen; maar eerst zal ik u zeggen wat is geschreven in het Boek van Waarheid. (Niemand ondersteunt mij tegen hen behalve Michaël, uw Prins. En in het eerste jaar van Darius de Mediër, nam ik mijn positie in om hem te ondersteunen en te beschermen).'

In de lagere rangen in deze hiërarchie zijn vele soorten van gewone boze (familiaire) geesten die achtervolgen, verschrikken, folteren, onderdrukken en binden velen die niet het Licht des Levens kennen, Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

De Hebreeuwse Heilige Schriften, de Targums en de Gemarah en andere archaïsch semitische schriften openbaren veel aangaande de identiteiten en specifieke aanvallen van deze boze geesten van ha-satán.

Zoveel als mogelijk verlangt ha-satán en zijn gunstelingen dat ze niet herkend worden in hun vuile, afschuwelijke aktiviteiten omdat als ze geïndentificeerd worden en er op hen gericht wordt, zij hun voordeel tegen de onopmerkzamen verliezen.

Dat is de reden waarom zij altijd zich verschuilen achter veel symbolen, voorwerpen, muziek, spelletjes, personen, beelden, afgoden en monumenten. Waarlijk iedere persoon met gezond verstand zal ooit ha-satán aanbidden, als hij echt weet dat het eigenlijk ha-satán is die zich verschuilt achter deze voorwerpen.

Opdat zij mensen kunnen misleiden in aanbidding van hen, gebruiken deze boze geesten goed uitziende afbeeldingen en beelden als hun uiterlijk zodat mensen gelokt worden hen te aanbidden, zij staan achter die afbeeldingen en beelden, ongezien voor de fysieke ogen, en zo genieten ze van veel verering en aanbidding van de onwetenden, de misleiden, de verleiden.

Sommigen geloven niet eens dat boze geesten bestaan, en hierover is ha-satán uitermate verheugd omdat hij zo velen kan stelen, vermoorden en vernietigen zonder dat de slachtoffers enig idee hebben dat hij het was die het deed.

En wat hem nog gelukkiger maakt is als de slachtoffers de Schepper de schuld geven voor zulke ongevallen. Wij zijn niet onwetend over ha-satán's boze plannen, 'hodayáo' (dankzij) YÁOHU UL Die ons gebracht heeft in het Koninkrijk van Licht in deze wereld, Molkhiúl YAOHÚSHUA, de ene en enige ware Messias!

Wetend dat mensen hem totaal zullen haten en afwijzen als ze hem zien, gebruikt ha-satán altijd maskers, instrumenten, symbolen, vermommingen en apparaten die hem vertegenwoordigen zodat hij de loyaliteit, prijs, aanbidding en liefde van velen kan genieten, op indirekte wijze of door misleiding.

Dit is zijn uiteindelijke doel: om gelijk te zijn of groter te zijn dan YÁOHU UL, om te zitten op de troon zoals YÁOHU UL en de menselijke aanbidding van de ware Schepper te stelen.

Met dit doel gebruikt ha-satán allerlei soorten van trucs, misleidingen en imitaties, zodat hij, zelfs indirect, menselijke lofprijs, verering en aanbidding kan stelen van Degene Die het waarlijk verdient, YÁOHU UL, de Heilige van Israël!

'Hoe bent u gevallen vanuit de hemel, O morgenster, zoon van de dageraad! U bent nedergeworpen op de aarde, u die eens de volkeren nedervelde! U zei in uw hart: 'Ik zal opklimmen tot de hemel; Ik zal mijn troon boven de sterren van YÁOHU UL heffen; Ik zal tronen op de berg der vergadering, op de uiterste hoogten van de heilige berg.

Ik zal uitstijgen boven de toppen van de wolken; ik zal mijzelf als de Allerhoogste maken.' Maar u bent neergebracht tot het graf, tot de diepten van de diepte. Zij die u zien staren met ontzetting naar u, zij overdenken uw lot: 'Is dit de man die de aarde bewoog en die de koninkrijken deed beven, de man die de wereld een woestijn maakte, die haar steden omverwierp en die hun gevangenen niet vrijliet?' - Yaoshúa-YÁOHU (Jesaja) 14:12-17

In ha-satán's serieuze jacht naar de verering, lofprijs en aanbidding van mensen, is een van zijn taktieken om occulte symbolen en voorwerpen te gebruiken. Een meestgebruikt voorwerp is de pentagram of de gewoonlijk genoemde 'ster.' Als u posters of kleren of decoratieve voorwerpen met deze 'sterren' heeft en u bent eraan verknocht, en besteedt zorg aan hen en prijst hen en hecht veel waarde aan hen, dan bent u eigenlijk ha-satán al die uitingen van liefde en aanbidding aan het geven, hoewel indirect, het is nog steeds aanbidding van de duivel!

Een echt bijzonder iets van ha-satán is dat hij de slechtste beloner is van hen die hem aanbidden. Als iemand onwetend ha-satán aanbidt, wat geeft hij terug? Weldadigheden, geluk en zegeningen? Nee. Hij zal zijn gehoorzaam kind met ziektes, kwalen, afschuwelijke dood, financiële verliezen, rampen, faillisementen en al de vloeken die in Deuteronomium 28:15-68 staan, belonen.

Ha-satán weet dat de geschreven Woorden van YÁOHU UL altijd doeltreffend zijn. Dat YÁOHU UL trouw is aan al Zijn geschreven beloften in de Heilige Schrift. Of het nu een positieve of een negatieve belofte is. Als YÁOHU UL zegt dat Hij zeker zal straffen degenen die afgoden aanbidden, dan doet ha-satán zijn best, in zijn verlangen de mensheid te vernietigen en te doden, om mensen te verleiden tot het geweld aandoen van YÁOHU UL's duidelijke geboden, zodat hij (ha-satán) de legale basis heeft om hen te vernietigen en te ruïneren.

In andere woorden, door misleiding en lusten probeert ha-satán zijn best te doen om velen uit de beschermende zorg van YÁOHU UL te krijgen, zodat hij ze makkelijk kan vernietigen en met hem brengen in de poel van vuur, bereid door YÁOHU UL voor hem en zijn boze geesten.

Deze sinistere, boosaardige acitviteit van ha-satán onder het mensdom probeert hij hard te verbergen omdat als hij wordt ontdekt, hij niet langer kan misleiden. Zijn grootste kracht is zich te verbergen en te liegen. Daarom verbergt hij zich achter afbeeldingen en voorwerpen van pentagrammen, hexagrammen, schedels, harten, regenbogen, draken, slangen enzovoorts. En zelfs zijn ware naam 'satir' (de wilde geit) hebben weinigen gehoord.

Waarom verbergt hij zijn echt gegeven naam? Opdat mensen de 'ster' zullen prijzen en vereren zonder te weten dat het 'satir' (ha-satán) is die het echte verborgen voorwerp van hun wilde uitingen van instemming, gejuich en geroep!

Geen wonder dat menigten gek zijn van rock 'sterren,' film 'sterren,' basketball 'sterren,' voetbal 'sterren,' baseball 'sterren' en ander soorten van sterren en dat ze hen prijzen! Niet wetend dat deze allen ha-satán's instrumenten zijn om velen an te moedigen tot aanbidding, rijs en zijn naam te verheerlijken zonder dat ze het weten. Slimme tactiek, eigenlijk.

Inderdaad, velen zijn vernietigd door gebrek aan kennis. Vervloekt is een ieder die niet gehoorzaamt de geschreven woorden van YÁOHU UL.

Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY kwam om de mensheid vrij te kopen van de vloeken van de wet, en om leven in plaats te geven, leven verrijkt en gezegend. Hierin zijn de namen van verschillende boze geesten, om u te leiden; zodat u de juiste doelen goed kunt identificeren om te confronteren in verschillende situaties.

Deze boze geesten verbergen zich vaak onder de mantels van religie, en meestal vermomd, zich verbergend achter merken van kruidenierswaren, electronische produkten, voedingsprodukten, frisdranken, sigaretten, sterke dranken, fabrieks- en produktlogo's, nationale emblemen, pharmaceutische waren en andere dingen van deze wereld die grotelijks gekoesterd worden door hen die van de wereld zijn.

Denk eraan, 'satir' of ha-satán is de 'god' van deze wereld, zoals geschreven in 2 Corinthe 4:4 in de Heilige Schrift.

Maar nogmaals, 'groter is de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' in de gelovige dan al de boze geesten in deze wereld,' en 'wij zijn meer dan overwinnaars in Molkhiúl YAOHÚSHUA en wij winnen altijd, door het 'DAM' en de Woorden van Molkhiúl YAOHÚSHUA, de Messias!

'Heb geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar maak hen veeleer openbaar!' - Efeze 5:11

Om ze openbaar te maken en hun werken te vernietigen, is hier een lijst van hen, bloot en niet vermomd met hun ware occulte namen, slechte natuur en boosaardigheid.

Bareeakim, Tsonim-seynim, Tzifonim, Typhoon/Tsipon, Japan, Saipan, Tzokolitim, Tzaoferim, Tan/Tanim/Ton/Ten/Tin/Tune, (Slang,draak) Deus/Theos/Zeus, Sarafim, Pan, Dan/Den/Din/Don/Dun, Terafim, Sheydim, Nan/Nen/Nin/Non/Nun, Lakashim, Redemet, Livyatanim, Nakashim, Shemamityot, Efeim/FM, Tzifawim, Tsefifonim, Ob/Obot (familiaire geesten), Neym/Neymim, Diabolos, Baal Gad, Ashtarotim, Eyz/Izim/Azim, Baal-Zebub, Sair/Satir/Satur, Sanor, Sador, Yideoni/Danny/Johnny, Khartumim, Satan/Star/Super, Ye-eylim, Elyen, Negefim, Bel/Beleye-al, Itim, Lahatim, Tziim, Abaddon, Kuda/Koda/Kadkod (schedel), Atudim, Gott/Gad/God, Tayishim, Elimas, Rea/Maria/Meree, Asheraot, Lilit, Appolyon, Makalatim, Mot/Mat/Pat/Bat (dood), Arbeyim, Geyvim, Govaim, Keshefim, Akko/Ekko, Kagavim, Mageyfa, Macao, Kosheqim, Derenim, Ekeshim, Behemotim, Yearim, Shidafon, Afelim, Kashamot, Ashmodeus, Akivutao, Petenim, Gazamim, Noeyfim, Hawotim, Ditzaot, Geyvehim, Aranim, Eyza/Eyzim/Aiza, Kometim, Tzion, Kasilim, Kinim, Shilshulim, Govim, Gazamim, Okel, Lokeyshim, Saparuim/Super, Shefifonim, Yeleqim, Shablul, Seye-im, Aqravim, Qipusim, Rimaot, Oferin, Pre-siten-t, Salam/Saleym/Shalom, Kodana/Madonna, Shufim, Shafafim, Shoreyrim, Tekorim, Aqalaton, Tolaot, Susim, Akshuvim, Aluqaot, Akbarim, Ayalaot, Ze-eyvim, Korush/Cross/Krus, Malkam/Molech, Manim, Oneym/Neym (familiaire geesten; spoken), Sasa/Susim, Nikeysh, Zuhol, Afalim, Karadah, Kiyun/Dyun/Joann, Tekorim, Gov-govaim, Tzelatzal, Refaim (geesten), Latin (bezweringen), Kasilim, Arbeim, Ecu (geit), Yevelin/Evelyn, Kargolim, Qadqod, Eco/Ekko/Echo, Odin, Merit/Berit, Sports (super dood), Marriot, Ivkaw, Ha-taot, Eysheytim, Sedomiyutim, Dyehoba Elohim, Eyd/Aids/Eth, Haklaoshaot, Shad/Satellite, Henana, Hafeyka, Shaon, Atin, Satin, Natin, Latin, Hakadaot, Raozee/Rozee, ha-Feraot, Negefim, Ererim, ha-Satan, Marisut, Shevet, Balaot, Hesh-keytim, Atzaltayim, Kolim/Koran, Deverim, har-Ashaot, Makalaot, Anim/Keynim, Kosmet/Kosmetic, Rukha-ha-Meyt, Qameyaot, Saarim, Ivaron, Pidim/Dagon (d-ako-n), Aurora (vloek), Titan/Titon/Saturn, Jesus/Hesus/Kristos, Gad/Dan/Dedan, Koc-ako-la, Bashket-bo-ul (met destructie, kom Ul), Buddha (dood) Taavot, Foot-bo-ul (met dood, kom ul), Baseball (met de geit, kom ul), Kris-tammuz/Kristmas, Allah (Arabisce maan afgod), Mohamat (dood), Vishnu, Krishna, Shiva, Sun Myung Moon, Diana, Susana/Sutana, Sasson, Sassoon, Sultan/Shilton, Taiwan/Kaiwan, Qeshemim, Magic, Money, Manee, Ob/Obot (familiaire geesten; spoken; poltergeists die in droge, lege containers, flessen, kannen, kruiken wonen), Aladdin/Allahtin, Sheyddim, El Shaddai, Shem/Shemiramis, Adonay/Adonis, El/Elohim, Eloha/Elah, Eloah/Allahu, Baal Eetee, Baal/Beyl, Rah/Reah/Roa/Rap, May/Sam/Min, Rock, Concert, Seyko, Apollos, Venus, Mercury, Kristian (kri-satán), Krayzt, Pagoda, Poseidon, Master, Ghia, Sweetheart (satir), Titanic, Pasator/Deakono, Apostol, Caesar, Cosa Nostra, Tuberculosis, Kan-sair/Cancer, (kanker) Kidney Stones (nierstenen), UL-sair/Ulcer (gezwel), Shigaon (krankzinnigheid), Shituq (verlamming), Torim or Afolim (bloedingen), Kershut (doofheid), Ilemut (stomheid), Reyna Elena, Santo Nino, Santacruzan, Toning/Pyramid, Beheymawot, Kereqim, Sheretzim, Remezim, Tolaot, Rimaot, Sellilim, Mashmidim, Makalelim, Pale-satinian (satán die geweldig is). Aids, hartziekte, rheuma, malaria, cholera, mazelen, diabetes, polio, arthritis, geelzucht, bronchitis, hersenvliesontsteking, gele koorts, astma, pokken, waterpokken, gonorrhea, syphilis, herpes, slapeloosheid, bloeding, ziekte van Parkinson, HIV virus, aderverkalking, longontsteking, etc.

Omdat het woord 'naam' of 'neym' een familiaire geest, geest of poltergeist (klopgeest), aanduidt, moet de demonuitdrijver de Hebreeuwse uitdrijvingsformule gebruiken om de activatie van familiaire geesten te vermijden, die alleen leiden tot nep genezingen/bevrijdingen, tot misleiding, als het anders wordt gedaan. Ons doel is echte, authentieke, en ware bovennatuurlijke genezing/bevrijding/opwekking 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.

In Appendix B, kunt u de meest effectieve uitdrijvingsformule vinden die u kunt gebruiken bij het uitdrijven van boze geesten. Het is in archaisch Hebreeuws (niet modern) en daarin zijn begrepen zoveel mogelijk boze geesten, inclusief dood zelf, geesten en buitenaardse wezens die u zou kunnen ontmoeten.

Voor u het gebruikt, moet u het eerst proeflezen, want de meeste woorden zijn echt nieuw voor u en om uzelf vertrouwd te maken met het lezen met autoriteit en het vloeiend verklaren van het gehele stuk, als u in de eigenlijke confrontatie met boze geesten bent.

Als u bekend bent met de identitiet van deze boze geesten, kunt u hen makkelijk onderkennen als zij zich maskeren in de buitenwereld als engelen van het licht, verborgen achter produktmerken, wereldse liederen en muziek, verpakkingen, labels, frisdranken, kledingmerkjes, enzovoorts.

Dan zult u onderscheiden waarom sommige dingen, zangers, acteurs, muziek, liederen, films, tv programma's, produkten en labels van hoge waarde zijn bij de menigte van wereldse mensen en waarom sommige worden veracht door de bozen.

Onthoud, welke naam een persoon of een ding heeft activeert de corresponderende goede of boze geesten door die persoon of dat ding, afhankelijk van welke geesten er geassocieerd worden door de naam van die persoon of dat ding in de onzichtbare geestelijke wereld.

Als een naam van een persoon 'Mat' is bijvoorbeeld, dan is wat actief is in het dagelijks leven van deze persoon de geest van 'dood' omdat het woord 'Mat' 'dood' betekent in de onzichtbare geestelijke wereld, onder de boze geesten. Homonymen met 'Mat' zijn de woorden 'Pat' en 'bat' (vleermuis) en deze homonymen roepen dezelfde dodelijke geesten op, vermomd als engelen van licht.

Hetzelfde geldt voor het woord 'akko' wat geit betekent. Homonymen zijn: 'ecu,' 'echo' en 'eco,' die allen wijzen naar de boze geesten van de wilde geit, ha-satán (satir), de draak, de oude slang. Vertrouw op het onderwijzend werk van de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' om u te trainen en in u veel onderscheidingsvermogen te ontwikkelen in het identificeren van de kenmerken en symbolen van ha-satán verborgen achter vele voorwerpen, dingen, produkten en namen die het meest begeerd worden in de wereld.

Vr. Kan 'AIDS' genezen worden door de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA?

A. 'Er is niets onmogelijk voor hen die geloof hebben,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA. Als u alleen alle adviezen hierin volgt, dan is er geen twijfel dat Aids makkelijk kan genezen worden door de Grote Dokter - Molkhiúl YAOHÚSHUA. Dat is de reden waarom Hij de 'Grote' genoemd wordt omdat Hij de Enige is Die alles kan behandelen, herhaal: alle soorten van ziektes en kwalen, en Hij kan zelfs de doden opwekken! Tot op de dag van vandaag! Hij leeft nog steeds, doet nog steeds de werken van YÁOHU UL Ro-éhful, de Genezer! Maar de AIDS patient moet eerst de wedergeboorte ontvangen en waarlijk zich bekeren van sexuele onreinheid, overspel en hoererijen.

Ja, wees genezen maar zondig niet meer....

Homosexualiteit is geen levensstijl, maar het zijn manifestaties van de activiteiten van de vunzige, lustvolle en verstoorde boze geesten in de persoon van degene waar ze inwonen, en in opereren omdat zij verwelkomd zijn en deze boze geesten waren in staat om de persoon te misleiden in het verleden om te geloven dat hij hen inderdaad moet toestaan te blijven omdat het alleen maar een andere 'levensstijl' is. Als de persoon genoeg verlicht was en geweigerd had om de leugen te accepteren, dan konden deze boze geesten van homosexualiteit niet blijven en zijn leven domineren.

Homosexualiteit is een gruwelijke ZONDE.

Onder boze geesten, houden de boze geesten van homosexualiteit de laagste rang in de hiërarchie van ha-satán's koninkrijk. Het beste bewijs van dit is als u ziet dat homosexuelen en lesbiennes, zelfs onder de meest kwaadaardige mensen in gevangenissen en psychiatrische ziekenhuizen, worden behandeld als het laagste soort mensen van die plaats, wat betekent dat zelfs de boze geesten zelf de boze geesten van homosexualiteit als de laagste onder de ergsten in ha-satán's koninkrijk rekenen.

Onthoud alstublieft, wij spreken over boze geesten hier en niet over mensen, dus wij willen geen mens beledigen.

Ja, ze kunnen hun aangenomen namen veranderen in meer aangename namen zoals 'gays' of 'tomboys' maar de waarheid is, volgens YÁOHU UL's woorden, dat deze boze geesten nog steeds een afschuw zijn in Zijn ogen en zijn zeker vervloekt. Zij misleiden niemand anders dan zichzelf, die boze geesten van homosexualiteit.

YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY stierf ook voor die slachtoffers van homosexuele geesten. En bevrijding is voor niets beschikbaar voor allen van hen, in YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, de Grote Bevrijder van homosexualiteit. Als zij alleen maar zich willen bekeren en niet meer zondigen....

Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp van bevrijding voor homosexuelen, neem alstublieft kontakt met ons op en vraag om een gratis kopie van onze publikatie: 'Homosexualiteit & Bevrijding.'

Zeker Ro-éhful YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, de Grote Dokter, kan AIDS genezen in alle stadia. Wij weten dat door te geloven. Als u kunt geloven, dan zult u genezen worden. De Naam 'YAOHÚSHUA' is de Naam hoger en boven de naam 'AIDS' - wat betekent dat Hij de macht erover heeft. Niets is moeilijk voor hem.

Vr. Waarom is het dat ik veel mensen ken die occulte voorwerpen en symbolen in hun bezitting en huizen hebben en het gaat goed met ze?

A. Dat lijkt maar zo. Maar wat zal hun uiteindelijke einde zijn op de lange duur? Vernietiging en verlies. Een ieder die ongehoorzaam is aan YÁOHU UL in dit opzicht zal streng worden gestraft, vroeg of laat, als de volheid van hun zonden is bereikt.

Alleen al een aanslag van terminale kanker, AIDS of een hartaanval is genoeg om afschuwelijke sterfgevallen, verliezen en ongelukken te veroorzaken, voor de stijfnekkigen en zij die YÁOHU UL's Woorden bespotten. YÁOHU UL waakt altijd over Zijn Woorden om ze te doen.

Niemand die ha-satán dient en verheerlijkt zal uiteindelijk gezegend zijn. Zij zullen altijd en zeker pijnlijke verliezen lijden, niet alleen materieel, maar ook het verlies van hun ziel in verdoemenis en oneindig lijden in de poel van vuur, bereid voor ha-satán en zijn demonen.

Kijk altijd naar de uiteindelijke uitkomst van hun leven, niet de misleidende tegenwoordige geziene incidenten in hun levens. Kijk naar hun einde in het leven. Wat was hun einde?

Hoe stierven zij? Hoe was hun huwelijk en gezin gebroken door ha-satán?

Onthoud, kijk altijd naar de einden, de uiteindelijke afrekeningen van YÁOHU UL, in hun levens hier en in na dit leven. Dan zult u eindelijk zien dat inderdaad, de Woorden van YÁOHU UL waarlijk doeltreffend, krachtig zijn en echt gebeuren!

Word niet bedrogen door misleidingen van ha-satán te geloven, hij is de vader der leugen die de hele wereld misleidt. Houd vast aan Molkhiúl YAOHÚSHUA, de Waarheid Die echt mensen vrijmaakt van alle bindingen, misleidingen en leugens.

Vr. Waarom krijgen sommigen geen bovennatuuurlijke genezing of bevrijding?

A. Dit zijn de mogelijke redenen voor het niet ontvangen van echte bovennatuurlijke genezing, bevrijding of opwekking uit de doden voor sommigen:

1. De genezing werd niet gedaan in de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA maar in de naam van een populaire afgod zoals 'gee-zeus' bijvoorbeeld;

2. Er was geen geloof in Molkhiúl YAOHÚSHUA in de patient;

3. Er zijn nog steeds wat occulte voorwerpen die de machtige stroom van YÁOHU UL's genezingskracht hinderen;

4. Twijfel en ongeloof in de gelovige die genezing voor de patient zoekt, of in de patient zelf;

5. Gebrek aan vasten en gebed in de gelovige die de manifestaties van genezingen en wonderen van YÁOHU UL zoekt;

6. Lege woorden en andere uitingen van twijfel, ongeloof en vrees die worden gesproken door de demonuitdrijver of anderen.

'Toen zij bij de voet van de heuvel aankwamen, wachtte een enorme menigte op hen. Een man kwam en knielde voor Molkhiúl YAOHÚSHUA en zei: 'Mijnheer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is verstandelijk gestoord, en in grote moeilijkheden want hij valt vaak in het vuur of in het water, daarom bracht ik hem naar uw discipelen maar zij konden hem niet genezen.'

'Molkhiúl YAOHÚSHUA antwoordde: 'O, jullie hardnekkig, ongelovig volk! Hoe lang moet Ik het nog verdragen met jullie te zijn? Breng hem hier bij Mij. Toen bestrafte Molkhiúl YAOHÚSHUA de demon in de jongen en het verliet hem, en vanaf dat moment was de jongen gezond.'

'Daarna vroegen de discipelen Molkhiúl YAOHÚSHUA toen ze onder elkaar waren: 'Waarom konden wij die demon niet uitwerpen?'

'Vanwege uw klein geloof,' zei Molkhiúl YAOHÚSHUA tegen hen.

'Want als u geloof had zelfs zo klein als een klein mosterdzaadje dan zou u tegen deze berg kunnen zeggen: 'Beweeg!' en het zou zich ver weg bewegen. Niets zou onmogelijk zijn. Maar deze soort demon zal niet vertrekken tenzij u heeft gebeden en zonder voedsel gegaan bent (gevast heeft).' - Man-YÁOHU 17:14-21

7. Verzet of weerstand van sommige nabije familieleden of negatieve houdingen van sommigen van hen die om de patient zijn; of iemand heeft negatief gesproken; lege woorden die de conditie van de patient verergeren;

8. Een verlangen om te zien voordat men gelooft; gebrek aan geloof, en/of

9. De ziekte is een laatste straf van YÁOHU UL op de boze.

'Toen Molkhiúl YAOHÚSHUA deze gelijkenissen had beëindigd, keerde Hij terug naar Zijn eigen dorp, Nazareth in Galilea, en leerde daar in de synagoge, en verbaasde iedereen met Zijn wijsheid en Zijn wonderen. 'Hoe is dit mogelijk? riepen de mensen uit. 'Hij is gewoon maar een timmerman's zoon en we kennen Miriam Zijn moeder en Zijn broeders - Jacob, Joseph, Simon, en Juda. En Zijn zusters - zij leven allen hier. Hoe kan Hij zo goed zijn?' En zij werden allen boos op Hem!'

'Toen zei Molkhiúl YAOHÚSHUA tegen hen: 'Een profeet is overal geëerd behalve in zijn eigen land, en onder zijn eigen mensen!' En daarom deed Hij alleen een paar wonderen daar vanwege hun ongeloof.' - Man-YÁOHU 13:53-58

Lege woorden, negatieve beweringen en uitingen zonder geloof moeten herroepen worden, bestraft en tenietgedaan als zijnde zonder doelmatigheid, en dit moet gedaan worden zoals altijd, 'be hol Shúam YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY.'

De rechtvaardigen van YÁOHU UL hoeven niet ziek te worden om te sterven. De meesten van hen sterven in een gezegende innerlijke staat van vreugde en vrede met Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Vr. Hoe staat het met die zogenaamde bovennatuurlijke genezingen en wonderen die vaak op TV worden gezien, zijn zij authenthiek?

A. Nee. Zij zijn nep-genezingen en wonderen. Als zij niet gedaan worden in de Naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA, dan zijn zij niet van YÁOHU UL. De geesten die niet de ene en enige Naam YAOHÚSHUA belijden, zijn niet van YÁOHU UL, maar van de anti-messias. - 1 YÁOHUkhanam 4:1-3

Hun geloofs- (valse) genezingen zijn nep. Hoe? Ja, de onachtzame mag tijdelijk genezen zijn van aanwezige gebreken, maar later, eindigen ze met meer serieuze ziektes.

Zij zijn gevallen waarvan hiervoor al gezegd is: als de boze geesten gaan, dan nemen ze zeven meer boosaardige geesten met hen en herbewonen de persoon waar ze eerst waren, en de staat van de patient, na een tijd, zal erger zijn dan de eerste. Overdenk en leer van dit:

'Aangaande het werk dat deze man van rebellie en hel zal doen als hij komt, het werkt al, maar hijzelf zal niet komen tot degene die hem weerhoudt, terugtreedt uit zijn weg. Dan zal deze boze verschijnen, die Molkhiúl YAOHÚSHUA zal verbranden met de adem van Zijn mond en vernietigen door Zijn tegenwoordigheid als Hij terugkomt.

'Deze man van zonde zal komen als ha-satán's werktuig, vol van satánische kracht, en zal iedereen bedriegen met vreemde demonstraties en zal grote wonderen doen. Hij zal hen die op hun weg naar de hel zijn compleet bedriegen omdat zij 'nee' hebben gezegd tegen de Waarheid; zij hebben geweigerd het te geloven en ervan te houden, en het hen te laten redden, daarom zal YÁOHU UL hen toestaan te geloven in leugens met hun hele harten, en allen van hen zullen rechtvaardig geoordeeld worden voor het geloven van leugens, weigerende de Waarheid en genietende van hun zonden.' - 2 Thessalonicenzen 2:7-12

Dit zijn gevallen waarin YÁOHU UL harten van mensen test, om te zien of zij Hem waarlijk zoeken of dat zij zelfzuchtig geïnteresseerd zijn in alleen zogenaamde genezingen en wonderen. YÁOHU UL Kaokam, de alleenwijze Schepper, is waarlijk te prijzen in de manier waarop Hij de bozen van de reinen van hart scheidt!

NB:

Kijk naar en ontdek wat de betekenissen van de namen zijn van de meer beruchte boze geesten die werken in en door deze televisie- geloofs (valse) genezers en u zult zeker hen identificeren als kinderen van ha-satán, met namen zoals 'ben nin' (zoon van de draak) of 'os satin' (kracht van satán) enzovoorts.

Voor meer gedetailleerde uitleg hierover, lees alstublieft de file YAOHÚSHUA Exposes' (brengt in het licht/maakt openbaar) en u zult waarlijk geschokt maar verlicht zijn. Nogmaals we spreken hier over de boze geesten die aktief zijn in en door deze geloofs- (valse) genezers en geen belediging is bedoeld tegen enig mens. Laat dat duidelijk zijn.

Nogmaals, bevrijding is vrij beschikbaar voor allen die zijn misleid en het slachtoffer zijn van deze boze geesten, als deze slachtoffers van misleiding alleen maar zich zullen bekeren en onderwerpen aan YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY als hun ene en enige persoonlijke Levensleider en Redder. Vergeving en reiniging is klaar en beschikbaar voor hen die zich willen bekeren en YÁOHU UL als de Schepper en Almachtige Eeuwige willen erkennen.

Vr. Wat zei Molkhiúl YAOHÚSHUA tegen hen die Zijn genezingswerk weerstonden?

A. 'Hij die niet met Mij is, is tegen Mij; en hij die niet met Mij vergadert verstrooit.' - Lukas 11:23

'Daarom zeg Ik tegen u: Alle zonde en lastering zal de mens vergeven worden; maar de lastering tegen de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' zal niet vergeven worden aan de mens. En wie een woord spreekt tegen de Zoon des Mensen zal worden vergeven; maar wie tegen de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' spreekt, zal niet vergeven worden, noch in deze wereld, noch in de toekomende wereld.' - Man-YÁOHU 12:31-32

Vr. Wat zal het laatste, tragisch einde zijn van ha-satán en zijn boze geesten, en wie zal uiteindelijk winnen in het einde? (Het antwoord op deze vraag, wordt gehaat door boze geesten en personen, lees daarom altijd dit antwoordgedeelte hardop).

A. 'Toen zag ik de hemel geopend en een wit paard stond daar; en Degende Die op het paard rijdt was genaamd 'Getrouw en Waarachtig' - Degene die rechtvaardig straft en krijg voert. Zijn ogen zijn als vlammen, en op Zijn hoofd waren vele kronen. Een naam was geschreven op Zijn voorhoofd, en alleen Hij kende de betekenis. Hij was gekleed met klederen gedrenkt in bloed, en Zijn titel was 'Het Woord van YÁOHU UL.'

'De hemelse heerlegers, gekleed in het fijnste linnen, wit en rein, volgde hem op witte paarden. In Zijn mond hield Hij aaaaeen scherp zwaard om de natieën neer te slaan; Hij regeerde hen met een ijzeren greep; en Hij trad de wijnpers van de hittigheid van de toorn van Almachtige UL. Op Zijn mantel en dij was deze titel geschreven: 'Koning der koningen en Heerser der Heersers.'

'Toen zag ik een engel die in het zonlicht stond, roepende luid naar de vogels: 'Kom! Vergader u voor de maaltijd van de Grote Molkhiúl YAOHÚSHUA! Kom en eet het vlees van koningen en oversten en grote generaals van paarden en ruiters en van alle mensen, beide groten en kleinen, slaven en vrijen.'

Toen zag ik het boze schepsel de overheden van de aarde en hun legers vergaderen, om te strijden tegen Degene rijdend op het paard en Zijn leger. En het boze schepsel werd gevangen, en met hem de valse profeet, die machtige wonderen kon doen toen het boze beest aanwezig was - wonderen die allen misleiden die het merkteken van het boze schepsel hadden aanvaard, en die zijn beeld aanbaden.

Beiden van hen - het boze schepsel en zijn valse profeet - werden levend geworpen in de poel van vuur die brandt met sulfur. En hun hele leger werd gedood met het scherpe zwaard in de mond van Degene die op het witte paard rijdt, en alle vogels van de hemel deden zich tegoed aan hun vlees.'

'Toen zag ik de engel neerkomen van de hemel met de sleutel tot de bodemloze put en een zware ketting in zijn hand. Hij sloeg de draak - die oude slang, ha-satán - en bond hem in kettingen voor 1000 jaren, en gooide hem in de bodemloze put, die hij toen sloot en vergrendelde, zodat hij de natieën niet meer kon bedriegen tot de duizend jaren geëindigd waren. Daarna werd hij voor een kleine tijd weer vrijgelaten.

'Toen zag ik tronen, en op hen zittende diegenen aan wie het recht gegeven was om te oordelen. En ik zag de zielen van hen die onthoofd zijn voor hun getuigenis over Molkhiúl YAOHÚSHUA voor het verkondigen van de Woorden van YÁOHU UL, en die niet hadden aanbeden het schepsel of zijn beeld, noch hadden aanvaard zijn merk op hun voorhoofden of in hun handen.

Zij waren weer tot leven gekomen en nu regeerden zij met Molkhiúl YAOHÚSHUA voor een duizend jaren.'

'Dit is de Eerste Opstanding. (De rest van de doden kwam niet terug tot leven tot de duizend jaren geëindigd waren). Gezegend en heilig zijn zij die delen in de Eerste Opstanding. Voor hen houdt de Tweede Dood geen verschrikkingen, want zij zullen priesters zijn van YÁOHU UL en van Molkhiúl YAOHÚSHUA, en zullen met hem duizend jaren regeren.

Als de duizend jaren eindigen, zal ha-satán uit zijn gevangenis gelaten worden. Hij zal uitgaan om de volken van de wereld te misleiden en hen samen te vergaderen, met Gog en Magog, voor de strijd - een machtig leger, zonder getal als zand aan de oever.

Dan zullen zij op de grote vlakte van de aarde gaan en YÁOHU UL's volk omsingelen en de geliefde stad Jeruzalem. Maar vuur van YÁOHU UL in de hemel zal neerdalen op de aanvallende legers en hen verteren.

Dan zal ha-satán (satir) die hen verraden had weer geworpen worden in de poel van vuur die brandt met sulfur waar het schepsel en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht voor altijd en eeuwig gepijnigd worden.'

'En ik zag een grote witte troon en de Ene die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de lucht wegvliedden, maar zij vonden geen plaats om zich te verbergen. Ik zag de doden, groot en klein, op hun voeten voor YÁOHU UL; en De Boeken waren geopend, ook het Boek des Levens.

En de doden werden geoordeeld naar de dingen die geschreven waren in De Boeken, elk naar de daden die hij had gedaan. De oceanen gaven de lichamen die in hen begraven waren terug; en de aarde en de onderwereld gaven de doden in hen terug. En dood en hel werden geworpen in de poel van vuur. Dit is de Tweede Dood - de poel van vuur. En als de naam van iemand niet werd gevonden opgeschreven te zijn in het Boek des Levens, werd hij geworpen in de poel van vuur.'

Toen zag ik een nieuwe aarde (zonder oceanen!) en een ieuwe lucht, want de tegenwoordige aarde en lucht waren verdwenen. En ik YÁOHUkhanam, zag de Heilige Stad, het Nieuwe Jeruzalem, neerdalend van YÁOHU UL uit de hemel. Het was een heerlijk gezicht, mooi als een bruid voor haar bruiloft.

Ik hoorde een luide roep van de troon zeggende: 'Kijk, het huis van YÁOHU UL is nu onder de mensen, en Hij zal met hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn; ja, YÁOHU UL Zelf zal temidden van hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en daar zal geen dood, noch verdriet, noch huilen, noch pijn zijn. Dat alles is voor altijd gegaan.' En de Ene zittend op de troon zei: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw!'

'En toen zei Hij tot mij: 'Schrijf dit op, want wat Ik u zeg ik getrouw en waar: Het is volbracht! Ik ben de Alef en de Tav - het Begin en het Einde. Ik zal aan de dorstige de bronnen des Levenden Waters geven - als een gift!

Iedereen die overwint zal al deze zegeningen beërven, en Ik zal zijn UL zijn en hij zal Mijn kind zijn. Maar lafaards die zich afkeren van Mij te volgen, en diegenen die ontrouw aan Mij zijn, en de bedorvenen en de moordenaars en de immorelen en diegenen die met demonen spreken, en afgodendienaars en alle leugenaars - hun verdoemenis is in de poel die brandt met vuur en sulfur. Dit is de tweede dood.'

'Toen kwam een van de zeven engelen, die de flessen met de laatste zeven plagen had geleegd en zei tegen mij, 'Kom met Mij en ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, tonen. In een visioen nam Hij me naar een torenhoge bergpiek en vandaar bekeek ik die wonderlijke Stad, het Heilige Jeruzalem, neerdalend uit de hemelen van YÁOHU UL.

Het was gevuld met de glorie van YÁOHU UL, en straalde en gloeide als een kostbare edelsteen, crystalhelder als jaspis. Haar muren waren wijd en hoog, met twaalf poorten bewaakt door twaalf engelen.

En de names van de twaalf stammen van Israël waren geschreven op de poorten. Daar waren drie poorten aan elke kant - noord, zuid, oost en west. De muren hadden twaalf fundamentstenen, en op hen waren de namen van de twaalf apostelen van het Lam geschreven.'

'De engel hield in zijn hand een gouden maatstaf om de Stad en haar poorten en muren te meten. Toen hij het gemeten had, ontdekte hij dat het een vierkant was zo wijd als het lang was, in feite was het in de vorm van een kubus, want haar hoogte was exact hetzelfde als haar andere dimensies - 1500 mijlen in alle richtingen. Toen mat hij de dikte van de muren en zag dat ze 216 voet overdwars waren (de engel riep deze maten naar mij, de standaard eenheid gebruikend). De Stad zelf was puur, transparant goud als glas! De muur was gemaakt van jaspis, en was gebouwd op twaalf lagen van fundamentstenen ingelegd met edelstenen:

De eerste laag met jaspis;
De tweede met saffier;
De derde met chalcédon;
De vierde met smaragd;
De vijfde met sardonix;
De zesde met sardus;
De zevende met chrysoliet;
De achtste met beryl;
De negende met topaas;
De tiende met chrysopraas;
De elfde met hyacinth;
De twaalfde met amethyst.

De twaalf poorten waren gemaakt van parels - elke poort van een enkele parel! En de hoofdstraat was puur, transparant goud, als glas.'

'Geen tempel kon gezien worden in de Stad, want YÁOHU UL Gavóha en het Lam worden overal aanbeden. En de Stad heeft geen zon of maan nodig om het te verlichten, want de glorie van YÁOHU UL en het Lam verlichten het. Haar licht zal de natieën van de aarde verlichten, en de heersers van de wereld zullen komen en hun heerlijkheid brengen naar haar.

Haar poorten zullen nooit sluiten; zij blijven open, de hele dag - en daar is geen naczht! En de glorie en eer van alle natieën zal er binnen gebracht worden. Geen boosheid zal daar toegelaten worden - niemand die immoreel of oneerlijk is- maar alleen diegenen wier namen zijn geschreven in het Boek des Levens van het Lam.'

'En hij toonde mij een rivier van puur Water des Levens, helder als crystal, stromende van de troon van YÁOHU UL en het Lam, stromende door het middelpunt van de hoofdstraat. Op elke zijde van de rivier groeiden Bomen des Levens, dragende twaalf fruitoogsten, met een verse oogst elke maand, de bladeren werden gebruikt voor genezing van de natieën.

Daar zal niets zijn in de Stad wat boosaardig is; want de troon van YÁOHU UL en van het Lam zullen daar zijn, en Zijn dienaren zullen Hem aanbidden. En zij zullen Zijn aangezicht zien; en Zijn Naam zal geschreven worden op hun voorhoofden.

En daar zal geen nacht zijn - geen lampen of zon zal nodig zijn - want Molkhiúl YAOHÚSHUA zal hun Licht zijn; en zij zullen voor eeuwig en eeuwig regeren.'

'Toen zei de engel tegen mij: 'Deze woorden zijn getrouw en waar: 'Ik kom spoedig!' YÁOHU UL, Die Zijn profeten vertelt wat de toekomst inhoudt, heeft Zijn engel gezonden om u te zeggen dat dit spoedig zal gebeuren. Gezegend zijn zij die dat geloven en al het andere wat geschreven is in de boekrol.'

ZIk, YÁOHUkhanam, zag en hoorde al deze dingen, en viel neer om de engel te aanbidden die het mij had getoond; maar weer zei hij: 'Nee, doe dat niet. Ik ben ook een dienaar van Molkhiúl YAOHÚSHUA zoals u bent, en net als uw broeders de profeten zijn, zowel als diegenen die op de waarheid acht slaan zoals weergegeven in dit boek. Aanbid YÁOHU UL alleen.'

'Toen adviseerde hij mij: 'Verzegel niet wat u heeft geschreven, want de tijd van vervulling is nabij. En als die tijd komt, dan zullen allen die verkeerd doen het meer en meer doen; de vuilen zullen nog meer vuil worden, oprechten zullen beter worden; zij die heilig zijn zullen voortgaan in grotere heiligheid.'

'Zie, Ik kom spoedig, en Mijn beloning is met Mij, om te betalen een ieder naar de daden die hij heeft gedaan. Ik ben de Alef en de Tav, het Begin en het Eind, de Eerste en de Laatste. Gezegend voor eeuwig zijn allen die hun klederen wassen, om het recht te hebben binnen te gaan door de poorten van de Stad, en om de vruchten van de boom des Levens te eten. Buiten de Stad zijn diegenen die afgevallen zijn van YÁOHU UL, en de tovenaars en de immorelen en moordenaars, en afgodendienaars, en allen die de leugen liefhebben en ze doen.

'Ik, Molkhiúl YAOHÚSHUA, heb Mijn engel gezonden tot u om de Gemeente al deze dingen te vertellen. Ik ben de Wortel Davids en zijn Zaad. Ik ben het blinkende Morgen Hemelse Licht. De 'RUKHA' en de bruid zeggen: 'Kom.' Laat een ieder die hen hoort hetzelfde zeggen: 'Kom.' Laat de dorstige komen - een ieder die wil; laat hem komen en het Water des Levens om niet drinken.'

'En ik verklaar plechtig aan een ieder die dit boek leest: als iemand iets toevoegt aan wat hierin is geschreven, YÁOHU UL zal aan hem toevoegen de plagen beschreven in dit boek. En als iemand enig deel van deze profetieën weglaat, dan zal YÁOHU UL zijn deel wegnemen uit de Boom des Levens, en in de Heilige Stad die net beschreven is.

'Hij die deze dingen heeft gezegd verklaart: 'Ja, Ik kom spoedig!'

Am-nám. Kom, Molkhiúl YAOHÚSHUA!

De genade van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY zij met u allen. Am-nám!'

- Openbaring 19:11-22:21

U bent allen genezen, u bent allen bevrijd, u bent allen verrijkt, u bent allen vrij, u bent allen veilig en u bent allen gezond! 'Ol Shúam' Ro-éhful YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Dit alles is gegeven aan u in ware liefde en diepe nederigheid, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Wij geloven dat, door de genade en barmhartigheid van YÁOHU UL, de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' u allen heeft onderwezen, u leidende in alle waarheid, u herinnerende aan de woorden van Molkhiúl YAOHÚSHUA, openbarende Molkhiúl YAOHÚSHUA en Zijn eeuwige waarheden nu aan een ieder van u, en dat YÁOHU UL altijd waakt over Zijn woorden om ze te doen.

We geloven ook dat de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' Degene is die leven geeft en krachtige zalving aan YÁOHU UL's woorden, en Hij overtuigt nu uw harten aangaande zonde, rechtvaardigheid en oordeel, als we u allen binden tot de volle onderwerping aan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, nu en voor eeuwig, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en wij zeggen allen, am-nám!

Onthoud, elke knie moet zich buigen voor Molkhiúl YAOHÚSHUA en elke tong moet belijden dat YAOHÚSHUA de Heer is van allen, tot de heerlijkheid van YÁOHU UL, de Allerhoogste! En wat we binden op aarde is gebonden in de hemelse gewesten op dit moment!

'Voor dit doel was de Zoon vanYÁOHU UL geopenbaard, om de werken van de boze te vernietigen!' - 1 Johannes 3:8, Heilige Schrift

En we maken u nu los van alle machten van ha-satán en al zijn religieuze boze geesten, boze geesten van verwarring, alle leugengeesten, en alle verleidende geesten en we stoppen, bestraffen en herroepen al hun boosaardige invloeden, misleidingen, macht en controle over uw hele persoon en we zetten u nu vrij van alle machten van alle boze geesten op dit moment!

We binden u nu ook tot snelle en volledige onderwerping aan Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHKAY nu en voor altijd! Wat we vrijzetten op aarde is vrijgezet is de hemel, en wat we binden op aarde is gebonden in de hemel!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en wij stemmen allen in, am-nám!

Onthoud: het was Molkhiúl YAOHÚSHUA Die voor uw zonden stierf, en niet religie. Religie is NIET de Redder.

YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY is de Redder Die u wil en kan helpen, bevrijden, genezen en redden!

Want de wapenen van onze strijd zijn niet de wapenen van de wereld; integendeel, zij zijn zo krachtig, door YÁOHU UL, om bolwerken neer te halen. Wij vernietigen redeneringen en elke gedachte die zichzelf verheft tegen de kennis van YÁOHU UL, en we nemen nu elke gedachte gevangen en maken het onderworpen aan Molkhiúl YAOHÚSHUA.

En we overwinnen ha-satán nu door het 'DAM' (bloed) van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY en door de woorden van onze getuigenis, en terwijl we ha-satán wederstaan, winnen we!

Dank zij YÁOHU UL GABBÓR (de Dappere Strijder) Die altijd garant staat dat we triomferen in Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en we zijn waarlijk meer dan overwinnaars! En we staan niet toe dat ha-satán op welke wijze dan ook de woorden van YÁOHU UL gezaaid in uw harten steelt, nu niet en nooit!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Als u geen kopie van de 'Biblia Hebraica' of de Heilige Schrift heeft, dan kunt u beter een zo snel mogelijk aanschaffen en het Woord beginnen te lezen! Voor uw geestelijke groei. Maak alleen de noodzakelijke correcties als u leest, nu u de waarheid weet.

Onthoud, u moet doorgaan met het Woord of de Heilige Schrift te bestuderen zodat u meer waarheden zult ontdekken die noodzakelijk zijn voor oprecht, overvloedig en gezond leven! Begin nu met het lezen van de Heilige Schrift!

En als u dagelijks bidt, roep YÁOHU UL aan en sluit uw gebed altijd af door de naam van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY te gebruiken, omdat Hij zei dat we moeten vragen aan YÁOHU UL, gebruikmakend van de Naam van de Messias. Wij vragen waar Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY Zijn handtekening heeft gezet!

Gegarandeerd echte resultaten, vergunningen, antwoorden en voordelen! Probeer het niet, geloof en doe het nu!

Als u, of iemand anders die u kent, hulp nodig heeft, hoe dan ook, geestelijk of materieel, voelt u zich vrij om ons te schrijven of te bellen, ook als u meer vragen heeft. Wij zijn hier om te dienen wij geven om u omdat YÁOHU ULHÍM u liefheeft!

En Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY heeft u vrijgekocht! U bent op de smalle weg, als u Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY als uw Koning en Redder aanvaardt en maakt!

Als u gratis kopieën wilt ontvangen van tweetalige Hebreeuwse Heilige Schriften, Nieuwe Verbondsgedeelte, alles in Hebreeuws, met vertalingen in Duits, Arabisch, Portugees, Russisch, Frans, Nederlands, Roemeens, Spaans en ander veelgesproken talen, inclusief Engels natuurlijk,neem dan zo spoedig mogelijk kontakt met ons op en we zullen ze u toesturen, waar u ook maar bent, voor niets!

U hoeft er niet voor te betalen. Het is onze persoonlijke dienst aan Molkhiúl YAOHÚSHUA om Hem en Zijn Woord te introduceren aan de menigten, ongeacht welke taal zij spreken. Voor niet hebben we ontvangen van YÁOHU ABÚ, en voor niets geven we zoals de Heilige Schriften ons gebieden.

In onze andere gratis literatuur waar u om kunt vragen:

Vraag: Hoeveel personen zijn er in het Scheppingshoofd, 1, 2 of 3?

V: Waarom geloven we dat de originele Hebreeuwse Heilige Schriften de geinspireerde Woorden van YÁOHU UL zijn?

V: Wat bedoelt u met de termen 'geestelijke wedergeboorte?'

V: Waarom geloven we dat YAOHÚSHUA de Beloofde Messias is?

V: Welke onderdompelingen (dopen) vraagt YÁOHU ULHÍM van elke gelovige?

V: Waarom kunnen atheisten simpele vragen aangaande de eerste oorzaak of de primaire beweger van het universum, de oorsprong van alles en het laatste eind van alles, niet beantwoorden?

Wie veroorzaakte de eerste beweging in het universum, wie begon alles te bewegen? Wie schiep alle elementen in het universum? Wie maakte de basis elementen van het universum? Wat zal het einde zijn, als er een is?

V: Waarom zijn er velen die arm zijn en waarom zijn sommigen rijk? Is er een geheim achter? Of hangt alles af van de afgoden van geld, succes, fortuin en lot?

V: Wat zijn slechte, occulte objecten en symbolen en wat zijn hun verkeerde effecten op diegenen die ze bezitten of hebben?

V: Waarom is er zoveel onrust en zijn er zoveel problemen in ons gezin? Hoe kan ik met mijn ouders en werkgevers omgaan om te genieten van alle goede dingen van dit leven?

Waarlijk, Molkhiúl YAOHÚSHUA is de waarheid die u vrij maakt van alle leugens, misleidingen en vloeken van de vijand! Hij is het Licht des levens! Hij beschermt u van het merkteken van het beest, de anti-messias. De vijand kwam om te moorden, te stelen en te vernietigen; Molkhiúl YAOHÚSHUA kwam om leven en meer overvloedig leven te geven!

U heeft u nu niet gevoegd bij een andere religie, maar bij de Persoon van de authentieke Messias, Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, Die mensen vrijmaakt van alle gebondenheden, leugens en misleidingen van de vijand!

YAOHÚSHUA is nu uw Bevrijder, Redder, Genezer, Heerser, Eschermer, Verdediger, Voorziener en Opperste Herder van uw zielen. In de handen van YÁOHU UL vertrouwen we uw gehele persoon en ook uw geestelijke groei en wandel toe, nu en voor eeuwig, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en we zeggen allen, am-nám!

Molkhiúl YAOHÚSHUA zei: 'Denk niet dat ik kwam om vrede te brengen op aarde! Nee, het zwaard! Ik ben gekomen om een man tegen zijn vader te zetten en een dochter tegen haar moeder, en een schoondochter tegen haar schoonmoeder - de ergste vijanden van een man zullen in zijn eigen huis zijn!

'Als u uw vader en moeder meer liefheeft dan u Mij liefheeft, dan bent u Mij niet waardig, of als u uw zoon of dochter meer liefheeft dan u Mij liefheeft, dan bent u niet waard om van Mij te zijn.

'Als u weigert uw hout op te nemen en Mij te volgen, dan bent u Mij niet waard. Als u vast klampt aan uw leven, dan zult u het verliezen; maar als u het opgeeft voor Mij, dan zult u het behouden!' - Mattheus 10:34-39, Heilige Schrift

Moge YÁOHU UL Yaoshúayao en Shuamór u zegenen en u behoeden;

Moge YÁOHU UL Khanyao-ám Zijn aangezicht over u doen lichten en u altijd genadig zijn;

Moge YÁOHU UL Shua-oléym Zijn aangezicht over u verheffen en u vrede geven!

'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY en we zeggen allen: am-nám!

Olkém shua-oléym.....

Vraag om aanvullende (gratis) hard copies van elektronische text transmissions van deze richtlijnen per post, fax, diskettes, modem of E-mail! Ook per Internet WWW of FTP. Doe het nu! Geloof zonder werken is dood! Begin anderen te vertellen van Molkhiúl YAOHÚSHUA Die nu uw nieuwe Heerser en Redder is!

Nog beter: download deze file en print het, en geef dan fotokopieen aan gezinsleden, familieleden, buren, vrienden en collega's, zo snel mogelijk! Vertel hen dat u Molkhiúl YAOHÚSHUA als uw persoonlijke Heerser en Bevrijder heeft ontmoet, geloofd en ontvangen! Wees trots op Molkhiúl YAOHÚSHUA! Hij is de ware Messias!

U mag ook onze gratis dagelijkse uitgaven van uw 'Dagelijks Warm Brood' aanvragen door ons uw E-Mail- of postadres te sturen. 'Men kan niet leven van brood alleen maar van elk woord dat komt van de mond van YÁOHU UL!' - zei Molkhiúl YAOHÚSHUA.

Onthoud: YAOHÚSHUA - de enige hoop in deze wereld!

Andere waarlijk verlichtende richtlijnen zijn deze:

Titels Filenamen
'YAOHÚSHUA - De Messias' YAO-DUT.TXT
'YAOHÚSHUA in de Eeuwige Drieeenheid TRIUNE.TXT
'Harde feiten, maar waar'DUTCH.TXT
'Messia's Qualifications'QUALI.TXT
'YAOHÚSHUA - De Genezer en Uitwerper van demonen EXOR-DU.TXT
'Herkenningstekens van valse profeten, leraren, herders' FALSE-DU.TXT
'Omgaan met autoriteiten' AUTHOR.TXT

Dit zijn de meest belangrijke richtlijnen die u ooit las in uw leven! Naast de Heilige Schrift natuurlijk. Dus doe het nu! Wees er zeker van dat u deze richtlijnen zo snel mogelijk krijgt want daarin zijn geestelijke rijkdommen die u nodig heeft voor verdere persoonlijke geestelijke verrijking en groei in de Messias YAOHÚSHUA!

Onthoud dat deze richtlijnen beschikbaar zijn in HTML en TEXT formaat bij:

FTP Mirror Sites:

ftp://ftp.dux.ru/pub/Yaohush
ftp://ftp.wr.com.au/pub/yaohush
ftp://ftp.yaohushua.org/pub/yaohush
ftp://ftp.Yaohushua.org.za/pub/yaohush

HOME WWW URL:

http://www.YAOHUSHUA.org/index.html

E-mail adres:

YAOHUSHUA@email.msn.com

WWW Mirror Sites:

http://Yaohushua.org.za/index.html
http://www.yawhushua.org/index.html
http://Ohol-Yaohushua.Org/index.html
http://Yaohushua.wr.com.au/index.html
http://yaohush.america.net/index.html
http://www.yaohushua.org.uk/index.html
http://www.lava.net/ohol_yaohushua/index.html

Microsoft Network (MSN)

- Religious Resources Library

America Online (AOL)

- Religion & Ethics Forum
- Interfaith Library

Microsoft E-Mail Address:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Postadres:

OHOL YAOHÚSHUA
P.O.BOX 1482
JERUSALEM ISRAEL 91014

Appendix A: Zondaarsgebed voor Bekering

Nu u in Zijn Naam gelooft en Hem aanvaardt als de ware Messias, zeg, spreek, ik herhaal: u zegt en spreekt dit gebed op dit moment, vanuit uw hart:

Zondaarsgebed voor Bekering

YÁOHU UL, Die woont in shamulyáo (hemelse gewesten), Ik geloof nu dat U de echte Maker van allen, mijn Schepper bent;

Ik geloof dat U de ware Heilige van Yaoshorúl (Israël) bent, niemand anders;

U bent de UL van Abruham, YÁOHUtz-kaq (Izak) en YÁOHU-caf;

Ik erken dat ik heb gezondigd tegen U, en ik vergeef nu allen die tegen mij hebben gezondigd in het verleden;

Ik ben oprecht berouwvol voor U.

Vergeef mij alstublieft van al mijn zonden en reinig mij nu, door het 'DAM' (bloed) van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, Die, naar ik geloof, stierf in mijn plaats, als mijn eigen persoonlijke vervanger;

Ik maak nu YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY als mijn eigen persoonlijke Odmorul (Heer/Leider) en 'Mie-hoe-sjoe-jau' (Redder);

Ik geloof dat Hij stierf om te betalen voor al mijn zonden, was begraven, kwam weer tot leven, ging naar YÁOHU UL, en zal spoedig terugkeren om te regeren als Koning der koningen;

Ik geloof met volmaakt geloof in de spoedige terugkeer van Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY;

Het is geschreven: 'Een ieder die de Naam van YÁOHU UL aanroept zal gered worden,' en ik geloof in de opstanding van de oprechten tot eeuwige beloningen, en in de verdoemenis van de bozen tot eeuwige ondergang;

Geef mij nu alstublieft de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' om in mij te wonen als uw pasgeboren kind in Uw eeuwige Koninkrijk van rechtschapenheid, oprechtheid en heiligheid;

En doop mij nu ook alstublieft in de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' zodat ik voor niets deze gave van bekrachtiging in mijn nieuwe leven als Yaohúshuahee (trouwe gelovige) mag ontvangen;

Ik geloof dat ik nu de 'RUKHA-YAOHÚSHUA' in mijn hart ontvang als mijn Levensheer, Bestuurder en Maoro-éh (Leraar), zoals ik ook geloof dat ik nu Uw barmhartigheid ontvang, Uw vergeving en reiniging en de bekrachtigingsgaven van en onderdompeling in de 'RUKHA-YAOHÚSHUA';

Ik prijs, verheerlijk, aanbid en dank U voor de vrije verlossing en redding;

Ik bid dit alles, 'Ol Shúam' (in de Naam van) YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Nu bent u vrij, u bent genezen, u bent losgemaakt en u bent heel!

Verheerlijk YÁOHU UL nu met mij, laat ons Zijn NAAM verhogen!

Begin nu uw nieuwe leven met YÁOHU ABÚ (Vader) door anderen te vertellen van Zijn LIEFDE en Zijn NAAM en begin uw naasten en buren lief te hebben en te helpen!

'U zult YÁOHU uw ULHÍM liefhebben met HEEL uw hart, met AL uw ziel en met uw HELE verstand; en u zult uw naaste liefhebben als uzelf!'

Dit zijn de grootste mitzvot of geboden!

Dus begin nu met het liefhebben van YÁOHU ULHÍM en uw naasten!

Appendix B: Demonuitdrijvingsformule in Archaïsch Hebreeuws

Het moet hardop gezegd worden en gesproken met alle geloof, authoriteit, kracht, energie, verstand, ziel en hart, als u in confrontatie bent met de duivelse machten van de boze.

Het is het beste als twee of meer gelovigen dit gezamenlijk opzeggen, waarin een ieder de hele inhoud hardop uitspreekt.

Ik herhaal: elke gelovige moet deze demonuitdrijvingsformule opzeggen, in eenheid, allemaal, op dezelfde tijd en tegelijk.

Belangrijk!

'G A A R Ó T'

(Exorcisme/Demonuitdrijving)

ANU HA-YAOLODIM SHUAOL YÁOHU UL TZAVULYÁO, UL GAVÓHA, UL GABÓR, HOL-MIYAOGAN OL SHAMULYÁO, UL BORO, UL UZULYAM OL YAOHOD BA OLMAO, YÁOHU UL SHUAMUL; IM YAOSHOR WE UZULYAO, ANU HODIM, NIBORUHIM GAH MEHAOLULIM YÁOHU ABUHÚ OL SHAMULYÁO!

OLKAN, IM HOL-UZULYÁOHU UL: ANUA MEPASQIM, NIBATLIM, NIAZBIM, NISORIM, QOSHRIM GAM NOGDIM YAOT HA-SATAN, SATIR GAM YAOHOD RUKOT HA-RAOTKA OO HA-NAKSHIMKA, OTA OO OLMAÚL!

MIQTÁV:

HAYAOHOD DABARIM KHI OLMAÚL ANU QOSHRIM GAH MESORIM OL YAOHOD OL ODAMAH, YÁOHU UL TZAVULYÁO, UL GAVÓHA, UL GABÓR, OLMAÚL YAQSHOR GAM YAOSUR BE SHAMAYIM; ANU OLMAÚL NOGDIM HA-SATAN WE YAOHOD RUKOT-HARAOTKA WE YAOHOD ATEM TARUTZU MI OLYANU; HOL 'RÚKHA-YAOHÚSHUA' hol-MEHUSHKHÁY, UL MIHUSHUAYAO, GAUL BE OLYANU, GAOLDUL HOO UL, MI HOL YAOHOD RUKOT HA-RAOT BA OLMAO;

MIQTÁV:

OL SHUAM GABÓRUL, MOLKHIÚL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY TIKRO YAOHOD BEREK DABARIM OL SHAMAYIM WE OL YAOHOD HOL-ODAMAH GAM TAKHAT ADAMAH WE YAOHOD LAOSHON PAYAO KHI MOLKHIÚL, ODMORUL HOO, UL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY - OL HODAR SHUAOL ABIHUL, YÁOHU UL TZAODOQ, ABIHUL YAOSHOR, GAVÓHA OL SHAMULYÁO!

MIQTÁV:

OLYAOD HOL-KAVUROT SHUA-OL GAUL YAOHÚSHUA, OLYANU, OTA GAM OLMAÚL, ROEFUL OO SHUAOLEYMAO;

OLKAN, HA-SATAN WE YAOHOD RUKOT HA-RAOT MI HA-SATAN, SATIR WE YAOHOD OBOT GAM SHEYDIM, WE HOL YAOHOD RUKOT HA-RAOT OLEH:


BAREEAKIM   TSONIM-SEYNIM  TZIFONIM   TYFOON/TSIPON
JAPAN     SAIPAN      TZOKOLITIM  TZAFERIM
TAN/TANIM/TON (slang, draak)  NIKE     DEUS/THEOS/ZEUS
SARAFIM    PAN       LAKASHIM   REDEMET
LIVYATANIM  NAKASHIM     SHEMAMITYOT EFEIM/FM
TZIFAIM    TSEFIFONIM    OB/OBOT   NEYM/NEYMIM
DIABOLOS   BAAL GAD     ASHTAROTIM  EYZ/IZIM/AZIM
BAALZEBUB   SA-IR/SATIR/SATUR  YIDEONI/DANNY/JOHNNY
KARTUMIM  SATAN/STAR/SUPER  YE-EYLIM   NEGEFIM
OPUS DEI   BEL/BELEYE-AL  ITIM/LAHATIM ELYEN/ALIEN
TZIIM/SHUTPANUT  ABADDON   KUDA/KHODA  ATUDIM
GOTT/GAD/GOD TAYISHIM     ELIMAS    RHEA/MAREA/MEREE
ASHERA    LILIT/FREEMASONRY APOLYON  MAKALOTIM
MOT/MAT/PAT  ARBEYIM     GEYVIM    GOVAIM
KESHEFIM   MAYPOLE     AKKO/EKKO  KAGAVIM
MAGEYFA    MACAO/SAN MIGUEL KOSHEQIM   DERENIM
EKESHIM    BEHEMOTIM    YEARIM    SHIDAFON
AFELIM    KASHAMOT     ASHMODEUS  AKIVUTAO
PETENIM    GAZAMIM     NOEYFIM   YIN-YANG
HAOTIM    DITZAOT     GEYVEHIM   ARANIM
SANTA LUCIA  EYZA/EYZIM/AIZA KOMETIM   TZION
KASILIM    BAPHOMET     KINIM    SHILSHULIM
GOVIM     PALESTINAIM   HIZBALLAH  OKEL
LOKEYSHIM   SAPARUIM/SUPER  SHEFIFONIM  YELEQIM
SHABLUL    SEYE-IM     MAITREYA   AQRAVIM
QIPUSIM    RIMAOT      OFERIN  SALAM/SALEYM/SHALOM
KODANA/MADONNA SHUFIM       SHAFAFIM  SHOREYRIM
TEKORIM    AQALATON     TOLAOT    SANTERIA
SUSIM/DISCO  AKSHUVIM     ALUQOT    AKBARIM
AYALOT    MACARENA     ZE-EYVIM  KORESH/CROSS/KRUS
MALKAM/MOLECH MANIM      ONEYM (familiaire geesten)
SASA/SUSIM  NIKEYSH     ZUHAL/BISTRO  PATER
NOSTER    KARADA/EBYONUT  KIYUN/DYUN/JOANN
MANDRAX/SHABÚ GOV-GOVAIM    TZELATZAL  REFAIM (geesten)
LATIN (bezweringen) KASILIM  ASTROLOGY/HOROSCOPE
ARBEIM    YEVELIN/EVELYN  KARGOLIM  QADQOD (schedel)
ECO/EKO/ECHO (goat) ODIN/DAN/DEN MERIT/BERIT (dood)
GODZILLA   IVKAO      HOL-TAWAOT
ESHETIM    SEDOMYUTIM    DYEHOBA ELOHIM EYD/AIDS/ETH
HAKLASHOT   SHAD/SATELLITE  HENANA     HAFEKA
SHAON     ATIN/DRAGON   HAKADOT     RAZEE/ROZEE
HA-FEROT   NEGEFIM     DRACULA     ERERIM
HA-SATAN   MARISUT     SHEVET/MACUMBA BAAL-HAOT
HESH-KEYTIM  ATZALTAYIM    KOLIM/KORAN   DEVERIM
HARASHOT   MAKALOT/POWOW  ANIM/KEYNIM KOSMET/KOSMETIC
RÚKHA HA-MEYT QAMEYAOT    SAARIM/VOODOO/IVARON/PIDIM
DAGON (d-ako-n)  AURORA (vloek)  TITAN/TITON/SATURN
JESUS/HESUS/KRISTOS      MAFIA/YAKUZA  DAN/DEDAN
BASHKET-BO-UL (met destructie, kom Ul) BUDDHA  CASPER
KRIS-TAMMUZ/KRISTMAS   BOG  SPORTS (super dood)
ALLAH/MOHAMED ECO-LOGY/ECO-SYSTEM ECO-NOMICS ECU-MENICAL
VISHNU/TONY  KRISHNA     SHIVA/SEBUBIM DIANA/HYPNOTISM
SUSANA/SUTANA SULTAN/SHILTON TAIWAN/KAIWAN  QESHEMIM
MAGIC     OB/POPE/OBOT (familiaire geesten) SHEYDIM
EL SHADDAI   SHEM/SHEMIRAMIS ADONAY/ADONIS  EL/ELOHIM
ELOHA/ELAH   ELOAH/ALLAHU   BAAL EETEE   BAAL/BEL
RAH/REAH/ROA/RAP MAY/SAM/MIN  REYNA ELENA   ROCK CONCERT
APOLLOS    VENUS/PARIS  MERCURY  CHRISTIAN (KRI-SATAN)
PAGODA     COK-AKO-LA    POSEIDON    TARTARUS
MASTER     GHIA/KHIA    SWEETHEART TITANIC/CONFUZEUS
PASATOR/DEAKONO APOSTOL    CAESAR     COSA NOSTRA
MELANOMA   SHIGAON (krankzinnigheid) HOGE BLOEDDRUK DIABETES
HARTAANVAL  TUBERCULOSE   KAN-SAIR/KANKER NIERSTENEN
UL-SAIR/GEZWEL  EBOLA VIRUS     SHITUQ (verlamming)
AFOLIM/TORIM KERSHUT (doofheid) ILEMUT (stomheid) HEPATITIS
DYSENTERY    GEELZUCHT    KIESTE     TUMOREN 
GRIEP      SHABATZ     MALARIA     STAAR
MAZELEN     HERPES     H.I.V. VIRUS  AIDS
GONORHEA    SYPHILLIS  ATHRITIS  HERSENVLIESONTSTEKING
TETANUS     LONGONTSTEKING  BRANDENDE OGEN   GROENE
STAAR POKKEN  TROMBOSE    BRONCHITIS   KROPGEZWEL
ASTORET/ASTARTE SEKMAT/ATHENS  DEMETER/CERES  TYCHE/FORTUNA
MINI/MANI/MONI ANAT/AKAT    PARANOIA    HYGIENE/HYGEIA
APHRODITE    PERSEPONE ISUZU  NISSAN   MAZDA
INFLUENZA    MIGRAINE    BOTULISM    SALMONELLA
YOGA/YOGI BAAL-BEKA / ECSTASY / TOURETTE SYNDROME / BAAL-BACCHUS

WE YAOT YAOHOD RUKOT HA-RAOT SHUAOL TAAVOTEY, AVODATEY OO DIKUYOT SHUAOL YAOHOD: MAKALOT, KOLIM, MIN, MAMONIM, TAANUGIM, ISHUNIM, EYSHEYTIM, SEDOMYUTIM, NAAFUFIM, ZANUNIM, RUKOT-DATIOT, RUKOT-KAZAVOT, ELOHIM, SHIKARONIM, TAROT CARDS, HIMUR, RATZAKIM, ESH, AIKIDO, JUDO, KARATE, TAEKWONDO, KAMASUTRA, SCIENTOLOGY, IGLESIA NI KRISTO, JEHOVAH'S WITNESSES, MORMONISM, SPIRITISM, CHRISTIAN SCIENCE, RUSSIAN GAM GREEK ORTHODOXY, BUDDHISM, SATANISM, SHINTOISM, ROMAN PAPACY AND ROMANISM, SANTERIA, SHAMANISM, HINDUISM, ANIMISM, CONFUCIANISM, AVODATEY: AYATOLLAH KHOMEINI, MEME, BIBI, BAAL-BACHUS, BAAL-BEKA, EL SHADDAI, SINN FEIN, I.R.A., MUHAMMAD, ALLAH, ISLAM, ECKANKAR, WICCA, KARL MARXISM, COMMUNISM, STALINISM, LENINISM, NEW AGE, METHODISTS, MORMONISM, ULSTER, LUBAVITCHER, PROTE-SATAN-TISM, SPIRITISM, PENTECO-STAR, KAMDANUT, KARADOT, REDEMET, FEMINISM, WOLL STREET, HIMUR, PAKDANUTIM, ATZELUTIM, INYANIM, KOSHEQIM, TAAVOT, GAAVAO, COAKIM, BIQOROT, OBOT, TERAFIM, SHEYDIM, ZEUS, GEE-ZEUS, GAD, HA-SHEM, ADONAY, FUNDAMENTALISM, FREEMASONRY, CONFUZEUS, ECKANKAR, HITMAKRUTIM, TAROMETIM - WE YAOHOD RUKOT HA-RAOT DI RESHAIM OO TAAVOTEY, KAMDANUT WE AVODATEY: MUSLIMIM, JIHAD, JIBRIL, SHUTPANIM, HIZBALLAH, PALESTINAIM, HAMAS, KRISEYTANIM, DRAGON, NAKASH, SATIR, EBYONUT, TZARA, RODAFIM, LORD, DYEHOBA ELOHIM, PAN, KRISTOS, KRUS, SHEMESH, SOON MYUNG MOON, KRAYST, MENAKEM MENDEL SATIR-TZON, SANTACRUZAN, TONING, BAHAI, TILIM, KOTEFIM, LEPET, ONES, MILKAMOT, GANAVIM, OYEBIM, ZAYINIM-OYEBIM, SILONIM, PYRAMID, SANTO NINO, WE YAOHOD RUKOT HA-RAOT DI PEULOT MISTOREE WE YAOHOD RUKOT HA-RAOT SHONOT KAMO OLEH OL YAOHOD OLYANU HA-YAOHÚSHUAHIM WE HOL YAOHOD:
________________________________________________________ (Noem hier de volledige naam van de persoon die genezing, bevrijding, opwekking zoekt of het volledige adres van het huis wat vrijgemaakt wordt van demonen)

HA-YAOHOD-KEM, ANU, OTA GAM OLMAÚL, GAARIM, QOSHRIM, NIPASQIM, NIBATLIM, NIAZBIM GAM NOGDIM! GAUL, MOLKHIÚL, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-ARKEM GAH MESURKEM!

ATEM HOL YAOHOD SARIM, SHALITIM, HAMSHELEY BE KESHKAT HA-OLMAO HOL DEH, HA-RUKOT HA-RAOT BAMROMIM, OL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Noem hier de volledige naam van de persoon die genezing, bevrijding, opwekking zoekt, of het volledige adres van het huis wat vrijgemaakt wordt van demonen.)

- ANU HOL YAOHOD-KEM, GORSHIM, OLMAÚL! GAUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-AR, QOSHER GAH MESORER KEM OL OLMAO OLMAÚL; YAOHOD ATEM, SURU! WE ANU GAARIM KEM, YAOHOD-KEM! SURU, OTZRU OO YAOTZU, OTA GAM OLMAÚL! LO TAKZORU OLMAÚL!

BIGLOL KILEY MILKAM SHUAOLNU IM GAOLDUL UZULYAO HEM OLYAOD YÁOHU UL GABÓR, UL YAOSHUAYAO, UL GAVÓHA OL HAROS NIVTZARIM, OL HAROS ANU TAKBULOT OL YAOHOD MAROM HAMITNASEH NEGED DEY-AYAO SHUAOL YÁOHU ULHÍM WE HOL YAOHOD HOWIM OL YAOQEHAO MOL GAUL, MIHUSHUAYAO, MOLKHIÚL, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOL-MOLKHIÚL, OTA OO OLMAÚL! YAOSHUAYAO, SHUAOLEYMAO GAM KAFSHUA-UL, OLYANU, HAYAM OO OLMAÚL!

ANUA MEBATLIM, NOGDIM, QOSHRIM YAOT HA-SATAN, SATIR WE YAOHOD RUKOT HA-RAOTKA, OLYAOD HOL 'DAM' GAM SHÚAM GAH MOLAOKIM SHUAOL GAUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY! YAOHOD RUKOT HA-RAOT ATEM, SURU, OTA OO OLMAÚL! GAUL, MOLKHIÚL, ROEFUL, MIHUSHUAYAO, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-AR KEM HAYAM OO OLMAÚL!

ANUA MEPASQIM, NIBATLIM, NIAZBIM, NIVTERIM OO HEFERIM HOL YAOHOD KEM! SURU! OTZRU GAM YAOTZU, ROOTSU, OTA, MI HOL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Noem hier de volledige naam van de persoon die genezing, bevrijding, opwekking zoekt, of het volledige adres van het huis wat vrijgemaakt wordt van demonen.)

HA YAOHOD-KEM, ANU, OTA GAM OLMAÚL, GAARIM, QOSHRIM, NIPASQIM, NIBATLIM, NIAZBIM GAM NOGDIM! GAUL, MOLKHIÚL, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-ARKEM GAH MESURKEM!

ANU OTZRIM, GAARIM, NOGDIM, QOSHRIM GAH MESORIM, OTA OO OLMAÚL, YAOHOD KEM! LO ATEM TAKZORU! RO-ÉH, ODMORUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, GAUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOO GA-AR, MEGAROSH, MEHAROS GAH MESORER, OTA OO OLMAÚL, YAOHOD KEM! OLMAÚL, LO ATEM TAKZORU! SURU! OTZRU GAM YAOTZU, OTA, YAOHOD ATEM!

YAOHOD OLEH, BE 'YÁOHUSHKHAY-RÚKHA-YAOHÚSHUA' GAH OL SHUAM GAUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, ROEFUL, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, HOL-MIHUSHUAYAO, OO HOL-MOLKHIÚL OD OLMAO OLMAÚL, AM-NÁM!

WIJ VERKLAREN NU ALLEN: GAUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY MOLKHIÚL, GAUL, ODMORUL, MIHUSHUAYAO, ROEFUL, RO-ÉH WE MAORO-ÉH HOO OL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Noem hier de volledige naam van de persoon die genezing, bevrijding, opwekking zoekt, of het volledige adres van het huis wat vrijgemaakt wordt van demonen.)

GAM:

_______________________________________________________________ (Noem hier de volledige naam van de persoon die genezing, bevrijding, opwekking zoekt, of het volledige adres van het huis wat vrijgemaakt wordt van demonen).

MEPUSAQIM, HUSHLAKNU WE MASHLIKIM, IM YAOSHUAYAO, OO ANUA WE YAOHOD OLEH MUKBASHIM OL YAOQEHA MOL MOLKHIÚL, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, OTA OO OLMAÚL!

YAOHOD OLEH, BE HOL SHÚAM GAUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, ROEFUL, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, AM-NÁM! HOL YAOGANYAO, SHUAMOR, MAULYAFEAO, SHUAOLEYMAO, GAM KAFSHUA-UL, YAOSHUAYAO, ORULYAO, ROEFUL, NAODABYAO, KHAYAY, KHANYAO OO TAVUL OLYANU WE OL YAOHOD HOL YAOHÚSHUAHIM WE HOL YAOHOD:

_______________________________________________________________ (Noem hier de volledige naam van de persoon die genezing, bevrijding, opwekking zoekt, of het volledige adres van het huis wat vrijgemaakt wordt van demonen

OTA OO OLMAÚL, IM HA-UZULYAO SHUAOL GAUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA, UL MIHUSHUAYAO, GAULNU, HOL-SHUAMÓR, HOL-MIYAOGAN WE BOKIR, OTA OO OLMAÚL! ANU, IM YAOSHOR, HODIM, NIBORUHIM GAH MEHAOLULIM YÁOHU UZULYANU, UL GAVÓHA, UL GABÓR, UL YAOSHUAYAO, UL TZAVULYÁO!

IM HAOGANYAO, ANU HODIM GAH MEHAOLULIM GAM NIBORUHIM YÁOHU UL GAVÓHA, UL GABÓR, UL YAOSHUAYAO, UL SHUAOLEYM, WE UL TZAODOQYAO OL HODAR! HODAYAO OO HAOLULIM OL YÁOHU UL ABUHÚ, UL YAOSHOR, UL TZAVULYÁO, UL GAVÓHA, UL SHUAOLEYM, UL ULYAN, UL OLMAÚL GAM UL GABÓRUL OL SHAMULYÁO! HAOLULIM OO HABORUL OL YÁOHU UL GAVÓHA, UL GABÓR, SHUA-OLEYM WE UZULYAM HOO!

WE ANU HODIM GAH MEHAOLULIM YÁOHU UL GABÓR, UL SHUAOLEYM KHI UL YAOHAB, HAYAM OO OLMAÚL, IM KHANYAO-UL, OLYANU HOL YAOHOD KAFSHUA-UL, YAOSHUAYAO, SHUA-OLEYMAO GAM YAOGANYAO, ROEFUL GAM KHAYAY, IM GAUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, ROEFUL, RO-ÉH, ODMORUL YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, AM-NÁM!

YÁOHU UL WAAKT OVER AL ZIJN WOORDEN OM ZE TE DOEN, NU EN ALTIJD!

YAOHOD OLEH, BE 'YÁOHUSHKHAY-RÚKHA-YAOHÚSHUA' GAH OL SHUAM GAUL, MOLKHIÚL, MIHUSHUAYAO, RO-EHFUL, RO-ÉH, ODMORUL, BO-UL: YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY,

AM-NAM we AM-NAM

YAODAH, 5759

'De raadslagen van de hel zullen Ohol YAOHÚSHUA nooit overwinnen!'

'Alle YAOHÚSHUAhim is autoriteit over alle macht van de vijand gegeven; ein ish gah ein rukha hara zal schaden olyanu!'

'Alle YAOHÚSHUAhim zijn meer dan overwinnaars!'

'Alles wat wij TE NIET DOEN op aarde zal TE NIET GEDAAN zijn in de hemel!'

'Wat wij weigeren toe te staan op aarde zal geweigerd worden in de hemel; want groter is 'RUKHA-YAOHÚSHUA' be olyanu mi yaohod rukot ha-raot ba olmao!'

'OL SHÚAM' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Appendix C: Leidraad voor Correcte Uitspraak

YÁOHU'yau-hoe' (klemtoon ap eerste lettergreep 'yau')
YAOHÚSHUA'yao-hoe-shua' (accent op tweede lettergreep 'hoe')
RÚKHA-YAOHÚSHUA'roe-kah yau-hoe-shoea' (accent op eerste lettergreep 'roe' en op tweede lettergreep van het tweede woord 'hoe')
UL'oel'
MÍHUSHÚAYAO'mie-hoe-shoeah-yau'(accent op lettergreep 'shoe')
ULHÍM'oel-hiem' (accent op laatste lettergreep 'hiem')
RUKÓT'roe-cot' (accent op laatste lettergreep 'cot')
ABUHÚ'a-bee-hoe' (accent op laatste lettergreep 'hoe')
TZAVULYÁO'tza-voel-yau' (accent op lettergreep 'yau')
SHAMULYÁO'shoea-ol-mayau' (accent op tweede lettergreep 'ol')
SHUAMÁYIM'shoea-mah-yiem' (accent op tweede lettergreep 'mah')
KHANYAO-ÁM'kahn-yau-ahm' (accent op laatste lettergreep)
ÓZULYAO'oh-zoel-yau' (accent op eerste lettergreep)
ÓRULYAO'ohr-oel-yau' (accent op eerste lettergreep)
RO-ÉFUL'roh-eh-foel' (accent oo laatste lettergreep 'foel')
QAN-ÁH'kan-ah' (accent op laatste lettergreep 'ah')
NADÁB'nauw-dahb' (accent op laatste lettergreep 'dahb')
SHUA-OLÉYM'shoea-oleym' (accent op laatste lettergreep syllable 'leem')
AHAVOTÉY'ahah-vo-tie' (accent op laatste lettergreep 'tie')
AVODATÉY'ah-voda-tie' (accent op laatste lettergreep 'tie')
OL'ohl'
SHÚAM'shoe-um' (accent op eerste lettergreep 'shoe')
GA-ÁR'gah-ar' (accent op laatste lettergreep, en eerste lettergreep met harde 'g' klank als in het Engelse woord 'get')
RO-ÉH'ro-ieh' (accent op laatste lettergreep 'ieh')
RUKHÁM'roe-kham' (accent op laatste lettergreep)
TZADÓQ'tzauw-dok' (accent oo laatste lettergreep)
AM-NA-ÁM'ahm-nauw-ahm' (accent op laatste lettergreep)
SOLKHÁN'sol-kahn' (accent op laatste lettergreep)
HODSHÚA'hod-shoea' (accent op laatste lettergreep)
SATÍR'sah-tier' (accent op laatste lettergreep)
OBÓT'ob-bot' (accent op laatste lettergreep)
SHEYDÍM'shee-diem' (accent op laatste lettergreep)
ULYAFEÁO'oel-yah-feeh-au' (accent op laatste lettergreep)
SHUA-ÓLEYMAO'shoea-olee-mau' (accent op laatste lettergreep)
YAOSHUÓTH'yau-shoe-oth' (accent op laatste lettergreep)
YAOSHÚAYAO'yau-shoea-yau' (accent op tweede lettergreep 'shoe')
KHAYÁY'kah-yay' (accent op laatste lettergreep)
YAOGANYÁO'yau-gan-yau' (accent op laatste lettergreep)
HOSHÚAOTH'ho-shoea-oth' (accent op tweede lettergreep 'shoe')
YAOQEHÁO'yau-kee-hau' (accent op laatste lettergreep)
MOLKHIÚL'mol-khie-oel' (accent op laatste lettergreep)
SHUA-ODÁI'shoea-o-deeh' (accent op laatste lettergreep)
YÁOHUSHKHÁY'yau-hoesj-khee' (accent op laatste lettergreep 'khee')
SHUAÓL'shoea-ol' (accent op laatste lettergreep)
AM-NÁM'am-nauw' (accent op laatste lettergreep 'nauw'

In de archaïsch Hebreeuwse woorden, tenzij anders aangegeven, worden de klinkers 'a' 'e' 'i' 'o' en 'u' uitgesproken als volgt:

korte 'a' als in het woord 'ark'
korte 'e' als in het woord 'heg'
korte 'i' als in het woord 'hint'
'u' en 'oo' als in het woord
'voet' en 'o' als in 'oom'

Onthoud!

'Er is geen andere naam onder de hemel gegeven aan de mensheid voor redding dan de Naam: YAOHÚSHUA!' - Handelingen 4:12

Geen andere naam, geen andere naam, geen andere naam, geen andere naam, behalve YAOHÚSHUA!

Dit is geen materiaal met copyrights. U mag dus dit materiaal in z'n geheel of in delen kopieren, citeren of reproduceren zo lang Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY verheerlijkt en verhoogd wordt, dat is de reden voor allen van ons om ons te verheugen!

De grootste zegen die u uw geliefden kunt geven is hen te introduceren tot hun Schepper, YÁOHU UL, en de Messias YAOHÚSHUA!

Dit is de grootste erfenis die u hen kunt geven, meer kostbaar dan rijkdommen of wereldse scholing. Geef hen het Woord dat vlees geworden is, Die zij doorstoken hebben en wat stierf voor de vrijkoping van de mensheid, en de spoedig komende Koning en Rechter van allen! YAOHÚSHUA is Zijn enige Naam.

Er is geen andere naam!

Maak groot en verheerlijk YÁOHU UL met mij, laten wij Zijn Naam tesamen verhogen!

Oh, YÁOHU, YÁOHU, hoe heerlijk is uw Naam in de hele aarde!

YAOHÚSHUA - de enige hoop in deze wereld!

Dit alles is u gegeven in ware liefde en diepe nederigheid, 'Ol Shúam' YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, en we zeggen allen: am-nám!

Neem kontakt met ons op via dit E-Mail adres:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Doe het nu!

Iedere knie moet zich buigen voor deze Naam: Y A O H Ú S H U A !

U kunt terugkeren naar de belangrijkste pagina YAOHÚSHUA nu....