NAKATINGALA APAN TINUOD!

 

 

1. Ang tinuod nga Ngalan ni atong Magbubuhat sa karaang Hebreo nga Balaang Kasulatan (Biblia Hebraica) mao man: ' YÁOHU' ug ang sa tinuod nga Messias ug Manluluwas: 'YAO-HOO-SHUA.'

2. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kan YAOHÚSHUA, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibotan ang gihatag sa YÁOHU UL ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato! - Mga Buhat 4:12, Balaang Kasulatan.

3. Kinsa man ang motawag sa Ngalang 'YAOHÚSHUA' tinuod nga maluwas gikan sa tanan nga mga tunglo ug kastigo sa sala nga sumusunod: kakabus, sakit, AIDS, ug lain pa nga sama niini; ang dili motuo sa Iyang Ngalang 'YAOHÚSHUA' gisilotan na! - Deuteronomio 28; Juan 3:18

4. Ang tanan nakasala ug dili nakaabot sa halangdon ni YÁOHU UL, ang Balaan sa Israel; kamatayon ang bayad sa sala! Kinahanglang magpakatawo kamo pag-usab! - Roma 6:23; Juan 3:3

5. Apan gihigugma pag-ayo ni YÁOHU UL ang kalibotan ug tungod niini gihatag Niya ang Iyang nahiusang Anak nga ang Messias YAOHÚSHUA, aron ang tanan nga motuo Kaniya dili mamatay, kondili makabaton sa kinabuhing dayon! - Juan 3:16

6. Ug kini mao ang kinabuhing dayon: nga ang mga tawo moila sa YÁOHU UL, ang nahiusang matuod nga Magbubuhat, ug kang YAOHÚSHUA, ang Messiass nga Iyang gipadala - Juan 17:3, Balaang Kasulatan

7. Si YAOHÚSHUA ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi; walay makaadto sa Amahsi YÁOHU UL kondili pinaagi Niya - Juan 14:6, Balaang Kasulatan

8. Adunay TULONG (Triune) PERSONA sa atong Magbubuhat: ang Amahan, ang Anak ug ang Balaang Espiritu, ug hingpit ang Ilahang paghiusa!

9. Ang labing gamhanang Ngalan ni atong Magbubuhat GIPULIHAN sa paghubad sa Hebreong Balaang Kasulatan sa lain-laing mga sulti; ang Ngalan ni atong Amahan ug sa Messias gipulihan sa lain-laing ngalan nga mga PALSIPIKADONG magbubuhat ug mga lain-laing ngalan sa mga rebulto, estatwa ug mga estampa nga gisimba sa mga pagano!

Siguraduha nga dili kamo nagsalig sa mga ngalan sa mga bakak nga Magbubuhat kuno ug mga palsipikado nga Messias!

Pangitaa ang mga Kamatuoran!

Mga kamatuoran nga dugay nang dili gitagad sa kadaghanan ug ang Messias YAOHÚSHUA lamang ang makahatag sa mga kaalam tungod niini, kanila nga mga tinuod nga nagpangita sa kamatuoran!

Si YAOHÚSHUA tinuod mao nga Kamatuoran!

Si Ódmorul YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY lamang ang tinuod nga makaluwas!

Si YAOHUSHUA tinuod mao nga Kamatuoran!

Si YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY mao man ang tinuod nga Mesias ug Manluluwas, wala na'y lain pa!

YAOHUSHUA ang tinuod nga Ngalan sa Messias!

Dili man jee-ZEUS, ug dili Diyos, Theos o Zeus, kay kini mga ngalan sa mga rebulto ug mga estatuwa sa mga pagano nga Griego.

Dili man kamo mga Griego, nganong nagtawag ang kadaghanan sa mga ngalan sa mga idolo, rebulto ug estatua sa mga pagano nga Griego?

Siguraduha nga dili kamo nagsalig sa mga ngalan sa mga bakak nga Magbubuhat kuno ug mga palsipikado nga Mesias!

Ang ngalan dili angay pulihan, sama sa ngalan mo, dili gyud gipulihan bisan asa pa sa tibuok kalibotan.

Hilabi na ang sagrado nga Ngalan sang nahiusa nga tinuod nga Messias nga si: YAOHUSHUA!

Si Odmorul YAOHUSHUA hol-MEHUSHKHAY lamang ang tinuod nga makaluwas!

Hinumdomi, WALA NAY LAING NGALAN sa tibuok kalibotan ang gihatag sa katawhan nga makaluwas kanato, gawas sa nahiusang Ngalang: YAOHUSHUA!

Ang kaluwasan dili makaplagan kan bisan kinsang lain pa!

Tawag o sulat aron madawat ninyo ang kaninyong walay-bayad nga mga basahon nga magpakita sa mga klaro apan dili gitagad nga mga kamatuoran diha sa Balaang Kasulatan Hebraico.

Inimbitahan kamo nga magtambong dayon sa among kanunayng tinuod nga pag-eskuwela, pagdayeg ug pagsimba kay YAOHU UL ug pagpasalamat nga mga bulohaton!

'YAOHU' - mao kini ang Ngalan Ko hangtod sa kahangtoran; kini ang ingalan Kanako sa umaabot nga mga kaliwatan! - Exodo 3:15, Balaang Kasulatan

Ang kaluwasan makaplagan lamang diha Kaniya, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibotan ang gihatag sa YAOHU UL ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato gawas sa nahiusang Ngalang: YAOHUSHUA!

Palihog hinumdomi kanunay!

'YÁOHU' - mao kini ang Ngalan Ko hangtod sa kahangtoran; kini ang ingalan Kanako sa umaabot nga mga kaliwatan! - Exodo 3:15, Biblia Hebraica

'Ang kaluwasan makapalagan lamang diha kang Molkhiúl YAOHÚSHUA, kay wala nay laing ngalan sa tibuok kalibotan nga gihatag ni YÁOHU UL ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato!' - Mga Buhat 4:12, Balaang Kasulatan

'Ug kini ang paagi aron makadawat sang kinabuhing dayon: ang ilang pagpakaila Kanimo: YÁOHU UL, nga mao ang nahiusang tinuod nga Magbubuhat, ug kang YAOHÚSHUA, ang Messias nga Imong gipadala!' - Yaokhanam (Juan) 17:3 Balaang Kasulatan

'Kay unya ulian Ko (YÁOHU UL) ang katawohan sa ulay nga pinulongang Hebreo, aron silang tanan magtawag sa Shúam (Ngalan) ni YÁOHU Ulhím, sa pagsimba Kaniya uban ang ulosahon nga pag-uyon.' - Zafna-YÁOHU (Sofonias) 3:9 Balaang Kasulatan

'Busa mangluhod ang yaohod nga binuhat nga atua sa langit, sa yuta, ug sa ilalom sa yuta; sa pagsampit sa Ngalan ni Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, ug ang yaohod (tanan) magsangyaw nga si Molkhiúl YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY mao ang Manluluwas, alang sa himaya ni YÁOHU UL nga Amahan!' - Filipos 2:10, Balaang Kasulatan

YAOHÚSHUA - ang nahiusang paglaom sa tibuok kalibotan!

Gihatag kaninyo karon 'ol Shúam' (Sa Ngalan ni) YAOHÚSHUA hol-MEHUSHKHÁY, am-nám!

Basaha, hinunoa ug ibuhi dayon ang mga gitudlo sa mga basahon nga sumusunod:

YAOHÚSHUA - Ang Tinuod nga Messias
YAOHÚSHUA - Ang Mananambal ug Tigpahawa
YAOHÚSHUA - Walay Kataposan nga Triune
YAOHÚSHUA - Mga Katangian sa Messias
YAOHÚSHUA - Mga Contra Rebultos! sa Messias
YAOHÚSHUA - Mga Contra Ocultadas! sa Messias
YAOHÚSHUA - Ang Walay-Bayad nga Gasa Alang Kanimo
YAOHÚSHUA - Unsaong Pag-Ila sa mga Timailhan sa mga Palsipikado
YAOHÚSHUA - Unsaong Pakipagtratar sa mga Agalon ug mga Gisakupan

nga iyong makuha karon gikan sa mga sumusunod nga dapit sa tibuok Internet....

 

Home WWW URL address:

http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org/index.html

 

E-mail Address:

Cohanul@YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org

 

WWW Mirror Sites:

http://www.yahushua.org/index.html
http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org/index.html
http://Ohol-Yaohúshua.Org/index.html
http://www.yaohushua.org.ph/index.html
http://www.Yaohushua.org.za/index.html
http://www.yaohushua.org.uk/index.html
http://YAOHUSHUA-the-MESSIAH.org/cebuano/index.html

Yaohod (tanan) kining mga libreng basahon nga YAOHÚSHUA makita usab gikan sa:

Microsoft Network (MSN) - Religious Resources Library
America Online (AOL) - Religion & Ethics Forum - Interfaith Library

Microsoft E-Mail Address:

YAOHUSHUA@email.msn.com

Post Mailing Address:

OHOL YAOHUSHUA
P. O. BOX 1482,
JERUSALEM, ISRAEL 91014

Magbalik kita sa YAOHÚSHUA Home Page karon....